طراحی الگوی برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان (نظریه داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اصفهان (خوراسگان )، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیارگروه برنامه ریزی درسی ، دانشکده علوم انسانی ،واحد اصفهان (خوراسگان ) ، دانشگاه آزاداسلامی ، اصفهان ، ایران

3 دانشیارگروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اصفهان (خوراسگان )، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر ارائه الگوی کارورزی دانشگاه فرهنگیان است. و با روش داده بنیاد انجام شد. داده­ها از طریق 20 مصاحبه نیمه­ساختارمند بااساتید، صاحب‌نظران و متخصصان و دانشجو معلمانی که در ارتباط با موضوع تحقیق از تجارب و پژوهش­های ارزشمندی برخودار بودند با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند (گلوله برفی) جمع­آوری، شد. یافته­ها شامل 95 کدباز، 31 کد محوری و 16 کد انتخابی بود. مقوله­های فرعی که ذیل بعد شرایط علی قرار گرفتند عبارت بودند از: چالش زمان، قابلیت­های مدرسه، هدایت­گری معلم راهنما، شیوه­های نظارتی معلم راهنما، جو حاکم بر دانشگاه، موقعیت مدرسه. مقوله‌های فرعی که ذیل بعد شرایط زمینه­ای قرار گرفتند عبارت بودند از: جو سازمانی، نیازهای دانشجویان، ساختار سازمانی، چارچوب­ها. مقوله­هایی که ذیل بعد عوامل مداخله‌ای قرار گرفتند عبارت بودند از: سطوح فرهنگ مدرسه، نگرش فردی، فرهنگ جمعی مدرسه، هنجارهای معلمان، سوگیری شخصی معلمان، تفاوت­های دانش‌آموزان. مقوله­های که در بعد راهبردها قرار گرفتند عبارت بودند از: تجهیز مهارتی دانشجویان، فعالیت‌های دانشجویی، آموزش اساتید، به روز کردن آموزش­ها، اصلاح ساختار کارورزی، فراهم کردن ساختار حمایتی. پیامدها نیز عبارت بودند از: نگرش منفی معلمان راهنما، توانمندی فردی معلمان راهنما، افزایش صلاحیت حرفه‌ای، ارتقا فرهنگ یادگیری، ارتقا فرهنگ خودکارآمدی، نگرش منفی اساتید، نگرش مثبت اساتید. همچنین برنامه درسی فراگیری که تمامی ابعاد زمینه­ای، محیطی، فنی و اطلاعاتی مرتبط با کارورزی را تحت پوش قرار دهد به عنوان مقوله محوری یافت شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for Farhangian University internship curriculum (Grounded Theory)

نویسندگان [English]

  • mahin gholamzadeh 1
  • zohre saadatmand 2
  • Narges Keshtiaray 3
1 Faculty of Humanities, Isfahan Khorasgan Branch
2 Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to develop a model of internship curriculum for Farhangian University. The research method was qualitative (grounded theory). The data were collected through 20 semi-structured interviews with selected professors, experts, specialists and student-teachers who had valuable experiences and publications related to the subject of research by purposive sampling (Snowball sampling). The findings included 95 open codes, 31 axial codes and 16 selective codes. The sub-categories that followed the causal conditions were: time challenge, school capabilities, tutor guidance, tutor supervisory practices, university atmosphere, and school location. The contextual conditions were: organizational climate, students' needs, organizational structure, frameworks. Teachers, teachers 'personal bias, students' differences. Supportive structure. Outcomes were: negative attitude of supervisors, individual competence of supervisors, increase of professional competence, promotion of learning culture, promotion of self-efficacy culture, negative attitude of teachers, and positive attitude of teachers. A comprehensive curriculum that covers all contextual, environmental, technical, and information aspects of the internship was also found to be a central category.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • internship
  • lived experiences of professors
  • Farhangian University
  • curriculum
پریشیانی، ندا و همکاران (1395). آسیب شناسی درس کارورزی از نظر اساتید دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: پردیس فاطمه زهرا س و شهید رجایی اصفهان). همایش کارورزی، کارآموزی و کارآفرینی و توسعه شایستگی‌های حرفه ای. دومین همایش ملی تربیت معلم. دانشگاه فرهنگیان
تلخابی، محمود و فقیری، محمد. (1393). کارورزی دانشجو معلمان. آموزش نامۀ دانشگاه فرهنگیان، 5، 1-22.
حجازی، اسد (1398). واکاوی موانع پیاده سازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. 17 (3). صص70-47.
رئوف، علی (1386). مبانی و اصول آموزش و پرورش. تهران: انتشارات ارسباران.
زارع صفت صادق (1396). واکاوی تجربه‌های زیسته کارورزی در دانشگاه فرهنگیان: الگوی مفهومی. نظریه و عمل در برنامه درسی. ۵ (۹) صص۶۸-۳۷.
صفرزاده، مریم؛ موسی پور، نعمت الله؛ اظهری، محبوبه؛ محمد شفیعی، عبدالسعید (1398). تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی. 10، (19). صص 169-149.
الماسی، حجت الله؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ دلاور، علی؛ نیلی احمدآبادی، محمدرضا (1396). طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی برای اجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. 16 (56). صص30-1.
موسی پور، نعمت الله، احمدی، آمنه (1393). طراحی کلان برنامه درسی تربیت معلم ایران، دانشگاه فرهنگیان، تهران.
Adams, T. , Koster, B. , & Brok, P. D. (2021). Student teachers’ classroom management during the school internship. European journal of teacher education, 1-19.
Barrett, B. , & Hordern, J. (2021). Rethinking the foundations: Towards powerful professional knowledge in teacher education in the USA and England. Journal of Curriculum Studies, 53 (2), 153-165.
Bunyamin, M. A. H. , Hanri, C. , Rameli, M. R. M. , & Alhassora, N. S. A. (2021). The Pre-service Teachers’ Internship Program during the Pandemic: Prospects for a New Landscape of Teacher Education. REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS, 11 (3), 807-824.
Hajazi, A. , & Bakhtiari, A. (2021). A Comparative Study of Teacher Education Internship Curriculum in Iran, Australia and Singapore. Iranian Journal of Comparative Education, 4 (1), 1024-1046.
Heissenberger-Lehofer, K. , & Krammer, G. (2021). Internship integrated practitioner research projects foster student teachers’ professional learning and research orientation: a mixed-methods study in initial teacher education. European Journal of Teacher Education, 1-20.
Helgevold, N. , Næsheim-Bjørkvik, G. , & Østrem, S. (2017). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 49, 128-137.
Michos, K. , Cantieni, A. , Schmid, R. , Müller, L. , & Petko, D. (2022). Examining the relationship between internship experiences, teaching enthusiasm, and teacher self-efficacy when using a mobile portfolio app. Teaching and Teacher Education, 109, 103570.
Nielsen, T. K. (2011). Theory and Practice in Professional Education Programs – asymmetric review- Aurhus University.
Orland-Barak, L. , & Wang, J. (2021). Teacher mentoring in service of preservice teachers’ learning to teach: Conceptual bases, characteristics, and challenges for teacher education reform. Journal of Teacher Education, 72 (1), 86-99.
Putman, S. M. , & Polly, D. (2021). Examining the development and implementation of an embedded, multi-semester internship: preliminary perceptions of teacher education candidates, clinical educators, and university faculty. Peabody Journal of Education, 96 (1), 99-111.
Resch, K. , & Schrittesser, I. (2021). Using the Service-Learning approach to bridge the gap between theory and practice in teacher education. International Journal of Inclusive Education, 1-15.
Roche, L. , Cunnigham, I. , & Rolland, C. (2021). Enriching internship with 360° video. Journal of Technology and Teacher Education, 29 (3), 369-388.
Rogayan Jr, D. V. , & Reusia, D. H. R. (2021). Teaching Internship from the Metaphorical Lens of Filipino Prospective Teachers. International Journal of Evaluation and Research in Education, 10 (3), 798-806.
Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, New York: Basic Books.
Snoek, M. (2021). Educating quality teachers: How teacher quality is understood in the Netherlands and its implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 44 (3), 309-327.
Teo, T. , Unwin, S. , Scherer, R. , & Gardiner, V. (2022). Initial teacher training for twenty-first century skills in the Fourth Industrial Revolution (IR 4. 0): A scoping review. Computers & Education, 170, 104223.