شناسایی دانش ضمنی معلمان عربی شهرستان تکاب درباره روش‌های فعال تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 Associate Professor

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی دانش ضمنی معلمان عربی شهرستان تکاب درباره روش‌های فعال تدریس می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی پدیدار شناسی تفسیری استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش را تمامی معلمان عربی شهرستان تکاب در سال تحصیلی (1398/1397) تشکیل دادند. در این پژوهش برای حجم نمونه از اشباع نظری استفاده شد. جهت گردآوری داده‌های مورد نظر از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. متن مصاحبه با مشارکت کنندگان در میان گذاشته شد. در این تحقیق نشانه‌هایی از ارتباط بین دانش ضمنی معلمان عربی بر روش‌های فعال تدریس و موفقیت دبیران در تدریس فعال با توجه به تجارب و دیدگاهایشان یافت شد. برای تحلیل یافته‌ها از تحلیل مضمون یا تم استفاده شد. مضمون‌های اصلی دانش ضمنی معلمان عربی در سه مقوله اصلی تجارب معلمان از روش تدریس خود و همکارانشان، تجاربشان از دانش‌آموزان و تجاربشان از کتاب‌های درسی با مضمون­های: بعد مذهبی و فرهنگی کتاب‌های درسی و بعد علمی کتاب‌های درسی دسته بندی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tacit Knowledge of Arabic Teachers about Active Teaching Methods

نویسندگان [English]

  • siroos barkhan 1
  • mahbobeh khosravi 2
  • mostafa ghaderi 3
1 Allameh Tabataba'i University
2 teacher
3 Tehran. Allameh University
چکیده [English]

The primar­y purpose of this study was to identify the tacit knowledge of the Arabic teachers in Takab, Iran, about active teaching methods. Regarding this goal, the qualitative research method of interpretive phenomenology was used. The research participants included all Arabic teachers in this city in the schools year 2018-2019. In this study, theoretical saturation was used for sample size. That is, the sample selection process continued until no new information emerged anymore. In addition, semi-structured interviews were used to collect data. The transcript of the interview was shared with the participants. The results of the study revealed evidence of a relationship between the implicit knowledge of Arabic teachers about active teaching methods and the success of teachers in active teaching based on their experiences and perspectives. Accordingly, theme analysis was used to analyze the findings. The main themes of the tacit knowledge of the Arabic teachers were categorized into three main categories including teachers' and their colleagues' experiences of their own teaching methods their experience with students and their experience with the school religious, cultural and scientific contents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: implicit knowledge
  • Arabic teachers
  • active teaching method
امیر تیموری محمد حسن (1386). رسانه‌های یاددهی –یادگیری (شناسایی، انتخاب، تولید و کاربرد). تهران: نشر ساوالان
حمزه بیگی، طیبه (1383). نگرشی بر برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و نظام مدیریت یادگیری. مجموعه مقالات برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران : انجمن برنامه درسی ایران، انتشارات آییژ
داونپورت، تامس و پروساک، لارنس، (1379). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت. تهران : شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو (ساپکو).
رادینگ، آلن (1383). مدیریت دانش و موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعات. ترجمه: محمد حسین لطفی. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.
سیف، علی اکبر (1387). روانشناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه.
عمادزاده، مصطفی (1381). اقتصاد آموزش وپرورش. اصفهان: انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان
قربانی زاده، وجه اله. خالقی نیا، شیرین، (1388) نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، مجله فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1، (2)، ص 105-85
یغما، عادل (1374) کاربردروش‌ها والگوهای تدریس. تهران: انتشارات مدرس
Alavi, M. Leidner, D. E (2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, Knowledge Management, 25 (1) , pp. 107-136.
Attride-Stirling, J (2001) , “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405
Beijaard, D. , Verloop, N. , & Vermunt, J. D (2000). Teachers’ Perceptions of Professional Identity: An Exploratory Study from a Personal Knowledge Perspective. Teaching and Teacher Education, 16 (7) , 749-764
Braun, V. & Clarke, V (2006) , “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101
Budge, Katie (2016). Teaching art and design: Communicating creative practice through embodied and tacitknowledge. Journal of Arts & Humanities in Higher Education.
Chi, M. T. , & Glaser, R (1983). Problem Solving Abilities. Pittsburgh: Learning Research and Development Center, University of Pittsburgh
Dalkir, K, (2005). “Knowledge Management in theory and practice”, Elsevier Butterworth-Heinemann, United States of America.
Stiglitz, Jozeph E (1999). "Public Policy for A Knowledge Economy". Senior Vice president and chief Economist The World Bank
Swanson, H. L. , O’Connor, J. E. , & Cooney, J. B (1990). An Information Processing Analysis of Expert and Novice Teachers’ Problem Solving. American Educational Research Journal, 27 (3) , 533-556
Krata, Jana (2014). Tacit knowledge in stories of expert teachers. Journal of Social and Behavioral Sciences.
St. Germain, L. , & Quinn, D. M (2006,). Investigation of tacit knowledge in principal leadership. In The Educational Forum (Vol. 70, No. 1, pp. 75-90). Taylor & Francis Group.
Muller, E (2001.) Knowledge, innovation processes and regions Innovation Networks (pp. 37-51) : Springe
Nonaka, I. , & Takeuchi, H (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press
Nonaka, I. , (2004) “SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation”, Elsevier Science, Long Range Planning99, pp5-34
Nonaka, I (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Cereation. Organizational Science, 5 (1) , 37-14
Nonaka, I. , Toyama, R. , & Konno, N. , (2000). “SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation”, Elsevier Science, Long Range Planning 33, pp. 5-34
Polanyi, M (2009). The Tacit Dimension, London Routledge & Kegan Paul
Polanyi, M (2014). The Study of Man, London Routledge & Kegan Paul.
Polanyi, M (1998) , Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge.
Poulson, L (2001). Paradigm Lost? Subject Knowledge, Primary Teachers and Education Policy. British Journal of Educational Studies, 49 (1) , 40-55
Haldin-Herrgard, T. , (2000). “Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 No. 4, pp. 357-365
Hargreaves, D. H (1999). The Knowledge‐creating School. British Journal of Educational Studies, 47 (2) , 122-144.
Lam, A (2000). Tacit knowledge, organizational learning and societal institutions: an integrated framework. Organization studies, 21 (3) , 487-513.
Merwick, A. D (2001). “KM Technology”, System Journal, Vol. 40, pp. 814-840
Von Krogh, G. , Roos J. , & Kleine, D. , (1998). “Knowing in firms. Understanding, Managing and Measuring Knowledge”, SAGE publications, London
Verloop, N. , Van Driel, J. , & Meijer, P (2001). Teacher Knowledge and the Knowledge Base of Teaching. International Journal of Educational Research, 35 (5) , 441-461
Yanping , Peng (2016). How a pre-service teacher acquires tacit knowledge of teaching from practice: the process of becoming a teacher. Journal of Sociology and Social Anthropology.