کاوشی در تجربه زیسته، رضایت و عملکرد شغلی نومعلمان ساماندهی شده در دوره‌های تحصیلی دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران. ایران

3 عضو هیات علمی گروه شیمی - دانشگاه فرهنگیان- تهران - ایران

چکیده

هدف مقاله تحلیل تجربه ­زیسته، رضایت و عملکرد شغلی نومعلمان ساماندهی­شده در سایر دوره‌ها بود. نوع پژوهش کاربردی، روش ترکیبی و جامعه­ آماری آن دانش­آموختگان (1398-1395) رشته­های آموزش فیزیک، شیمی و زیست­شناسی دانشگاه فرهنگیان کشور است که در دوره­های تحصیلی متفاوت ساماندهی شده بودند. از بین آنان، 165 نفربه ‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش یک پرسشنامه بازپاسخ تجربه­زیسته و دو پرسشنامه بسته­پاسخ عملکرد و رضایت شغلی بود. روایی ابزار توسط 7 نفر هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه­های رضایت و عملکرد، به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 96/0 محاسبه شد. اعتبار پرسشنامه­ بازپاسخ، توسط پژوهشگران و سه متخصص تأیید شد. برای تجربه­زیسته، 12 کد محوری و 64 کد باز استخراج شد. مدل ترسیم ­شده طبق معادلات ساختاری (05/4=2/DFꭓ،10/0>RMSEA)، دارای برخورداری از برازش لازم و بیانگر وجود همبستگی بین رضایت و عملکرد شغلی افراد بود. چون تجربه ­زیسته، رضایت و عملکرد شغلی نومعلمان از ساماندهی در دوره متفاوت چندان مطلوب نبوده، لازم است این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lived Experience, Job Satisfaction and performance of Novice Teachers

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Mousavi 1
  • mohammad nikkhah 2
  • Mahshid Golestaneh 3
1 Department of chemistry; Farhangian University. tehran. iran
2 Department of education; Farhangian University. tehran. iran
3 Department of Chemistry, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research purpose was to analyze the lived experiences, job satisfaction and performance of novice teachers who were organized in out-of-field educational courses. The research was applied and mixed in terms of the method. The statistical population included Farhangian University students who graduated graduates from 2016 to 2019 in physics, chemistry, and biology education who were working in out-of-field situation. From this population, 165 individuals were selected as the research sample. The tools were an open-ended life experience questionnaire and two closed-answer questionnaires for job performance and satisfaction. The tool's validity was confirmed by 7 faculty members of Farhangian University. The reliability of satisfaction and performance questionnaires by Cronbach's alpha method was 0.89 and 0.96, respectively. For lived experience, 12 core codes and 64 open codes were extracted. The model drawn using structural equations (ꭓ2/DF=4.05,RMSEA>0.10) confirmed the correlation between job satisfaction and performance. It seems that the teachers do not have proper lived experience, job satisfaction, and performance from out-of-field organizing, and this issue should be addressed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: life experience
  • Farhangian University
  • graduates
  • job satisfaction
  • job performance
  • out-of-field organized
ابراهیمی، ایوب، زین­آبادی، حسن­رضا و هداوندی، محمدرضا. (1397). مطالعه کیفی عوامل مؤثر در میل به ماندگاری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش ‌و پرورش. دوفصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال 6، شماره 17، پاییز و زمستان: 146-122.
ابوالحسنی، زهرا و جوادی­پور، محمد. (1398). شایستگی­های حرفه­ای معلمان و رضایت شغلی با تأکید بر دیدگاه سازنده­گرایی. نشریه علمی فناوری آموزش. شماره 4، جلد 13، پاییز: 921-911.
جمعی از نویسندگان دانشگاه فرهنگیان. (1394). راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت ‌معلم فکور (1). تهران: دانشگاه فرهنگیان.
امانی، ملاحت. (1397). ارتباط رضایت شغلی و کیفیت تدریس معلمان با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان مقطع متوسطه. مجله رویش روانشناسی، سال هفتم، شماره 12، پیاپی 33، اسفند: 251-243.
مهرمحمدی، محمود و همکاران (1387). ایدئولوژی برنامه درسی. برنامه درسی: نظرگاه­ها، رویکردها و چشم­اندازها. به نشر، مشهد، 147-112.
دانش­­پژوه، زهرا و ولی­الله، فرزاد. (1385). ارزشیابی مهارت­های حرفه­ای معلمان دوره ابتدایی، فصلنامه علمی نوآوری های آموزشی، شماره پنج، جلد 4: 170-135.
زارعی متین، حسن. (1393). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران: انتشارات آگه.
زارع شاه آبادی، اکبر، ترکان، رحمت اله، حیدری، محمود (1391). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه جیرفت. جامعه شناسی کاربردی، 23 (4): 188-165.
سراجی، فرهاد و پایدار، حمزه. (1397). تبیین ابعاد صلاحیت­های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان. فصلنامه تدریس پژوهی، سال 6، شماره 3، پاییز: 82-64.
سیف، علی­اکبر. (1399). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش هفتم)، تهران: نشر دوران.
شریف­زاده، سید علی، اسکندری، حسین، برجعلی، احمد و سهرابی، فرامرز. (1398). ساختار عاملی مقیاس ویژگی­های روانشناختی جذب معلمان ابتدایی. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، سال نهم، شماره 37، پاییز: 36-17.
شریعتی، مسعود، مجیدی، عبدالله و خجسته، محمد. (1395). بررسی تأثیر تغییر ساختار مشاغل بر رضایت شغلی کارکنان در یکی از یگان­های نظامی. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال چهارم، شماره 4، زمستان: 85-61.
شمس، شهاب­الدین و اسفندیاری مقدم، امیرتیمور. (1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 23، شماره 77، بهار و تابستان.
صفرنواده، مریم، موسی­پور، نعمت­الله، اظهری، محبوبه و محمدشفیعی، عبدالسعید. (1397). تجربه­زیسته دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه­ جدید کارورزی تربیت‌معلم ایران. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 10، شماره 19، بهار و تابستان: 169-149.
فتحی واجارگاه، کورش. (1395). برنامه درسی به سوی هویت­های جدید، شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی (جلد 1). تهران: انتشارات آییژ.
قاسمی، مریم، موسی­پور، نعمت­الله، حاجی­ حسین­نژاد، غلامرضا و حسینی­خواه، علی. (1397). طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال 13، شماره 50، پاییز: 72-45.
قربانی، حسین. (1401). کورره من: روایت­هایی از تجربیات تدریس من در بدو معلمی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال 17، شماره 64، بهار: 156-125.
کاظمی­راد، نفیسه، نوربخش، پریوش و سپاسی، حسین. (1398). ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، سال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان: 51-37.
کامیابی، شریف. (1399). بررسی دانش مورد نیاز نومعلمان دانش­آموخته شیمی دانشگاه فرهنگیان برای تدریس علوم تجربی دوره اول متوسطه. پژوهش در آموزش شیمی، سال 2، شماره 3، پاییز: 96-85.
کبیری، مسعود. (1397). مقایسه سیاست­های جذب، تأمین و تربیت‌معلمان دوره ابتدایی بر اساس یادگیری دانش­آموزان. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 68، سال 17، زمستان: 60-37.
گروه هماهنگی برنامه­ریزی تربیت‌معلم. (1399). برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی دوره کارشناسی پیوسته، تهران: دفتر برنامه­ریزی درسی و آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان.
محمدی فارسانی، فریبرز، حکیم­زاده، رضوان و دهقانی، مرضیه. (1396). تجارب دانش­آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی). فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال 12، شماره 47، زمستان: 166-145.
 
Cheng G., Yueh H., & Chou, W.S. (2014). Research into Teachers' Receptivity for Arts Infused Curricula in Taiwan. International Journal of Art & Design Education, 33: 55-74.
Cheng, S. L., &Xie, K. (2018). The relations among teacher value beliefs, personal characteristics, and TPACK in intervention and nonintervention settings, Teaching and Teacher Education, 74: 98-113.
Clandinin, D.J. (1985). Personal Practical Knowledge: A Study of Teachers’ Classroom Images. Form teacher thinking to teachers and teaching, The evolution of a research community: 15: 67-95.
Dorozynska, A. (2017). Teacher job satisfaction in primary schools the relation to work environment. International Master in Educational Research, 1-37.
Gieter, S, Hofmans, J, &Pepermans, R. (2011). Revisiting the impact of job satisfaction and organizational commitment on nurse turnover intention: An individual differences analysis. International Journal of Nursing Studies, 48 (12): 1562-1569.
Gurbuz, G, Ergun, H. S &Teraman, S. B. (2016). Mediating role of emotional self-efficacy between emotional intelligence and creativity: empirical study on University undergraduates Marmara University. Istanbul, Turkey, International Journal of Higher Education Management, 3 (1), 1-10.
Hammond, D. L, Hyler, M. E, & Gardner, M. (2017). Effective TeacherProfessional Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
Hasbay, D, &Altındag, E. (2018). Factors that affect the performance of teachers working in secondary level. Academy of Educational Leadership Journal, 22 (1): 1-19.
Hutabarat, W. (2015). Investigation of teacher job-performance model. Published by Canadian Center of Science and Education, 11 (18): 295-304.
Klien, M. F. (1991). A Conceptual Frame Work for Curriculum Decision Making, In: Klein, M. F. (Ed). The Politics of Curriculum Decision Making. State University of New York Press. Albeny.
Leadbetter A, Carr, R, Flynn, S, Mraney, W,Bogan, Y, & Brophy L. (2020). Implementation of a Data Management Quality Management Framework at the Marine Institute. Ireland, Earth Science, 13:509–521.
Mudor, H. &Tooksoon, P. (2011). Conceptual Framework on the Relationship
between Human Resource Management Practices, Job Satisfaction and Turnover. Journal of Economics and Behavioral Studies; 2 (2): 41-49.
Muijs, D., & Reynolds, D. (2017). Effective teaching: Evidence and practice. Sage. Newbury Park.
Nadiri, H, &Tanova, C. (2010).An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management; 29: 33-41.
Platis, C, Reklitis, P &Zimeras, S. (2015). Relation between job satisfaction
and job performance in healthcare services. Procedia Social and Behavioral Sciences, 175: 480, 487
Pradhan, R. K., & Jena, L. K. (2017). Employee performance at workplace: Conceptual model and empirical validation. Business Perspectives and Research, 5 (1), 69-85.
Somech, A. &Oplatka, I. (2014). Organizational citizenship behavior in schools: Examining the impact and opportunities within educational systems, Routledge, 623.
Tien, T. N. (2014). The determinants of job statisfaction among teachers in Vietnam. Doctoral dissertation, Ritsumeikan Asia Pacific University.
Usop, A. M, Askandar, D. K, Langguyuan, M, &Usop, D. A. (2013). Work performance and job satisfaction among teachers. International Journal of Humanities and Social Science, 3 (5): 245-252.
Villegas, E., & Reimers F. (2000). The Professional Development of eachers as Lifelong Learning: Models،Practices and factors that Influence it. The Board on International Comparative Studies in Education of the National Research Council. Washington، D.C.