رویکردی آمیخته برای سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی منطقه 15 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با هدف سنجش میزان شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی شهر تهران انجام شد. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان ابتدایی منطقه 15 شهر تهران تشکیل‌دادند که به روش نمونه‌گیری در دسترس،‌410 دانش‌آموز مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر،­ آمیخته از نوع همسوسازی­همزمان­است. گردآوری­داده‌ها با استفاده از پرسشنامه شادکامی­مدرسه‌ای­کمالی (1398) و فهرست‌وارسی محقق‌ساخته انجام‌شد. یافته‌ها نشان‌داد که در بین شش عامل شادکامی مدرسه‌ای سه عامل تدریس معلم، دوستان دانش‌آموز و خود دانش‌آموز در وضعیت شادکامی نسبتاً رضایت‌بخشی قرار دارند و سه عامل اجرایی-‌مدیریتی، فرهنگی و محیطی در وضعیت شادکامی نارضایت‌بخشی قرار داشته است. مقایسه نتایج همسوسازی نشان‌داد که در هفت کلاس، نظر دانش‌آموزان و محقق با یکدیگر مطابقت داشت، در سه کلاس محقق شرایط را بهتر ارزیابی‌کرده و دانش‌آموزان شرایط را مناسب ندانستند و­ در­­ دو کلاس دانش‌آموزان شرایط را بهتر ارزیابی‌کرده‌اند. در ­مجموع یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دانش‌آموزان­ابتدایی منطقه 15 از وضعیت شادکامی مدرسه‌ای نسبتاً متوسطی برخوردارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mixed Approach to Measuring the School Happiness of Elementary School Students in Tehran

نویسندگان [English]

 • fate,me jafari 1
 • Keyvan Salehi 2
 • Mohammad javadipour 3
 • reza kamalimohajer 1
1 M.A. of Educational Research, University of Tehran
2 faculty member, University of Tehran, Faculty of Psychology and Education
3 faculty member, University of Tehran, Faculty of Psychology and Education
چکیده [English]

This study was conducted to determine the rate of students’ subjective well-being in elementary school in Tehran. The statistical population consisted of all primary school students in the 15th district of Tehran. From this population 410 students, 4 schools and 12 classrooms were selected by convenience sampling method. The present study followed a mixed approach including both quantitative and qualitative methods to answer a specific research question. The data for analysis were collected using the Kamali Elementary School Students’ Subjective Well-Being Scale (2019) as well as a researcher-made checklist. The results showed that among the six components of school happiness, the three components including "teacher teaching", "student friends" and "student self" are in a relatively satisfactory condition and in three components including "managerial executive", "cultural", "environmental" has been in a state of unsatisfactory happiness and dissatisfaction. A comparison of alignment results revealed that in seven classes, students' and researcher's opinions were consistent. In three classes where students' opinions did not agree with the researcher, the researcher evaluated the conditions better and the students did not consider the conditions appropriate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • assessment
 • happiness
 • happy students
 • happy school
 • school happiness
احمدی سیاه‌بومی، علی اکبر و صالحی، کیوان (۱۳۹۴). اثربخشی زیبا سازی مدارس بر افزایش شادی در دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر مبارکه، اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
احمدی فوسی، زهرا (1392). معیارهای طراحی فضای باز مدارس با رویکرد ارتقا شادابی هنرجویان دختر (طراحی یک نمونه موردی اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه‌ تربیت دبیر شهید رجایی.
ادیب منش، مرزبان و صدر، آمنه. (1400). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی ارتقای مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دوره ابتدایی. مطالعات برنامه درسی, 16(62), 223-256.
ادیب، یوسف؛ زارع، سعیده؛ محمودی، فیروز و بدری، رحیم. (1400). مطالعه فرایند شکل‌گیری بعد عاطفی مشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمت. مطالعات برنامه درسی، (63) 16؛ 141 - 168
افلاکی فرد، حسین و بزم، قاسم (1397). تأثیرگذاری فضای آموزشی در شادی و یاد گیری دانش‌آموزان. مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 1(2)، 77-43.
بازرگان، عباس (1395). ‌مقدمه‌ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نشر دیدار.
جعفری، پریوش و طالب‌زاده، فاطمه (1389). ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،4(4)، 32-9.
جعفری مقدم، سعید (1385). گلچینی از اندیشه‌های مدیریت، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.
کمالی‌مهاجر، رضا (1398). ساخت‌ ابزاری برای سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کمری، مرضیه (1397). بازشناسی مفهوم شادی در بافت مدارس ابتدایی و ارائه راهکارهای عملیاتی شاداب سازی مدارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
گرمابی، حسنعلی؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید و افهمی، رضا. (1394). بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه‌درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران. مطالعات برنامه‌درسی، 10 (39)، 49-70.
معینی، بابک؛ بابا میری، محمد؛ محمدی، یونس و براتی، مجید و رشیدی، سهیلا (1395). بررسی رابطه بین شادکامی و وضعیت سلامت روان در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 14(11)، 951-942.
میرزایی، عباسعلی (1395). رابطه عدالت آموزشی با اشتیاق تحصیلی و شادکامی در بین دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان متوسطه دوره دوم شهرمرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
مجد فر، مرتضی و ابولکاشف نوری، زهرا (1397). مدارس شاد، چارچوب‌هایی تجربه شده برای بهپویی یادگیری و زندگی دانش‌آموزان در مدارس حوزه آسیا- پاسیفیک. تهران، انتشارات پیشگامان پژوهش مدار.
هزارجریبی، جعفر و مرادی، سجاد. (1396). درک شهروندان از معانی و تعاریف شادکامی (پژوهشی کیفی در استان ایلام). برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9(33)، 134-77.
Band, B. (2021). Happy School 365: Action Jackson's Guide to Motivating Learners. The School Librarian, 69(1), 71-71.
 Al-Bataineh, O. T., Mahasneh, A. M., & Al-Zoubi, Z. (2021). The Correlation between Level of School Happine+ss and Teacher Autonomy in Jordan. International Journal of Instruction, 14(2), 1021-1036.
Giản, Phạm ., Bảo, Đặng., Tâm, Tăng., Tặc, Phạm. (2021). Happy Schools: Perspectives and Matters of Organization-Pedagogy in School’s Building and Development. International Education Studies. 14(6). 92-102.
Hart. L. C., Smith. S. Z., Swars. S. L., & Smith. M. E. (2009). An Examination of Research Methods in Mathematics Education. Journal of Mixed Methods Research.3(1). 26 – 41.
Hills, P. & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire. Personality and Individual Differences, 33(7), 1073-1082.
Kim, S. W., & Kim, L. Y. (2021). "Happiness education and the free year program in South Korea". Comparative Education, 57(2), 247-266.
Lahey, J. (2016). Letting happiness flourish in the classroom [Blog post]. Retrieved from https://well.blogs.nytimes.com.
Long, R. F., & Huebner, E. S. (2014). Differential validity of global and domain-specific measures of life satisfaction in the context of schooling. Child Indicators Research, 7, 671-694.
Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9(2), 111-131.
Martin-Krumm, C., Fenouillet, F., Csillik, A., Kern, L., Besançon, M., Heutte, J., ... Diener, E. (2016). Changes in emotions from childhood to young adulthood. Child Indicators Research, 11(2), 541–561. http:// dx.doi.org/10.1007/s12187-016-9440-9. Child Indicators Research, 11, 541–561.
Mitchell, K. J. (1997). What happens when school reform and accountability testing meet? Theory into Practice, 36(4), 262-266.
OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en.
Padilla, R. (2005). High-stakes testing and educational accountability as social constructions across cultures. In A. Valenzuela (Ed.), Leaving children behind: How 'Texas-style' accountability fails Latino youth (pp. 249-262). Albany, NY: State University of New York Press.
Sezer, S., & Can, E. (2019). School happiness: a scale development and implementation study. Euras. J. Educ. Res. 79, 167–190.
Sezer, S. & Can, E. (2020). School Happiness: A Grounded Theory. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(1), 44-62.
Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Using mixed methods in research studies: an opportunity with its challenges. International journal of multiple research approaches, 4, 186 – 191.
Seligman, Martin E. P. (1990). Learned Optimism ، New York: Alfred A. Knopf, Inc., p. 101, ISBN 0-394-57915-1.Mahon, N. E. Yarcheski، A. and Yarcheski، T. J. (2010).
Telef, B, B., (2021). The Relation between Happiness, School Satisfaction, and Positive Experiences at School in Secondary School Students., Education and Science, 46(205), 359-371.
Tian, L., Zhao, J., Scott Huebner, E. (2015). School-related social support and subjective well-being in school among adolescents: The roles of self-system factors. Journal of Adolescence, 45(8), 138-148.
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 245-276
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1399