مطالعه تجربه زیسته کارآموزان دوره مهارت ‎آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش و استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان

2 گروه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان تهران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به واکاوی تجربه زیسته کارآموزان دوره مهارت‎آموزی دانشگاه فرهنگیان قم اختصاص دارد. دوره کارآموزی برای نخستین بار در سال 1394 به عنوان بخشی از برنامه‎های تربیت معلم ایران تدوین و اجرا گردید. کسانی تحت پوشش این برنامه قرار می‎گیرند که تحصیلات دانشگاهی خود را در مؤسسات آموزش عالی دیگر به اتمام رسانده‎اند و از طریق آزمون استخدامی برای حرفه معلمی پذیرش شده‎اند. این اشخاص دست‎کم دارای تحصیلات کارشناسی هستند و انتظار است دوره مهارت‎آموزی بتواند آنان را برای اشتغال به معلمی در مدارس کشور آماده کند. بررسی به شیوه پدیدارشناسی توصیفی و با نمونه‎گیری متجانس به انجام رسید و اطلاعات به وسیله مصاحبه نیمه‎ساختاریافته جمع‎آوری شد. تحلیل اطلاعات نشان می‎دهد که «برنامه کارآموزی» با انحراف گسترده از برنامه مقرر اجرا شده و آنچه انجام گرفته شکل ناقصی از «کارورزی دوره کارشناسی» می‌باشد که به این دوره تعمیم یافته است. فارغ از اینکه این موضوع به نظریه «فریب» مربوط باشد یا «رقیب» یا «تعمیم»؛ آنچه به وقوع پیوسته است سببی برای کاهش سرمایه اجتماعی دانشگاه‌ها و زمینه‏ساز زیان جبران‎ناپذیر برای منابع انسانی مدرسه‏ای کشور است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of lived Experience of the Interns of Teacher Training program of Qom Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Fatemeh eslami 1
  • Nematollah Mousapour 2
  • َAliReza Sadeghi 3
1 education
2 elemantary educational Farhangian University
3 Associate Professor of curriculum studies Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This article is dedicated to the analysis of the lived experience of the interns of Qom Farhangian University. The "externship program" was first developed and implemented in 2015 as a part of Iran's teacher education plans. The program targets those who have completed their university education at other higher education institutions and have been admitted to the teaching profession through a recruitment test. This group have at least a bachelor's degree and it is expected that the training course will prepare them for working as teachers in the country's schools. This research was conducted by descriptive phenomenological method with homogeneous sampling and the information for the study was collected through semi-structured interviews. The data analysis shows that the "externship program" has been implemented with a complete deviation from the prescribed program. What has been done is an incomplete form of "undergraduate internship" that has been generalized to this course. Whether it is related to the theory of "deception" or "rival" or "generalization"; what has happened is a cause for reducing the social capital of universities and creating irreparable damage to the country's school human resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • externship program
  • skills training program
  • interns experience
  • Qom Farhangian University
آقاخانی، زهره؛ موسی پور، نعمت الله و نجفی، یوسف (1399). مقایسه معلمی کردن نومعلمان مدارس ابتدایی: آیا نوع دانشگاه محل تحصیل مهم است؟ فصلنامه مطالعات برنامه  درسی ایران. سال پانزدهم. شماره 56. 41-64.
اویسی کهخا، عاطفه وسرابندی، فرحناز (1396). بررسی رابطه دوره‌های کارآموزی با بهبود عملکرد شغلی معلمان (مورد مطالعه: آموزگاران مقطع ابتدایی شهر زاهدان). اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی،روانشناسی و امنیت اجتماعی.
بحرینی طوسی،محمد حسین؛ کاوه طباطبایی،مریم سادات؛ مدبرعزیزی،محمدجعفر؛ ابراهیم زاده، سعید؛ بحرینی طوسی، وحیده وبحرینی طوسی، کاوه (1381). نحوه ارزشیابی بخش های بالینی و نظرات دانشجویان دانشکده پزشکی در سال 1380. نشریه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 76. شماره 2
تقی پورکران،حسن و جانزاده پریجائی، هادی (1392).نقش کارآموزی در ارتباط با دانشگاه، صنعت و کارآفرینی دانشگاهی بررسی موردی دانشگاه های دولتی استان مازندران. همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای به سوی ارتباط موثرصنعت و دانشگاه.
خروشی، پوران؛ نصراصفهانی، احمدرضا و میرشاه جعفری، ابراهیم (1397). مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال دوازدهم، شماره50 .5-44.
روزبهانی، فاطمه؛ شیخ طاهری،عباس؛ فرزندی پور،مهرداد؛ رنگرزجدی، فاطمه ومبارک قمصری، زهره (1390). ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مدیریت اطلاعات سلامت. سال هشتم. شماره 2.251-257
رووف، علی (1371). تربیت‌معلم و کارورزی، تهران: انتشارات فاطمی.
صادقی،علی و میرسپاسی، زهره (1399). آسیب شناسی شیوه اجرای برنامه درسی رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان.فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال پانزدهم، شماره 56، 88-65
فتحی، معصومه؛ سعیدی پور، اسماعیل؛ ابراهیمی قوام، صغری و دلاور، علی (1397). موفقیت برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی.مطالعات برنامه درسی ایران.شماره50. 139-166.
قنبری، مهدی؛ نیکخواه، محمد و نیکبخت، بهاره (1396). آسیب شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته. فصلنامه نظریه و عمل. سال پنجم. شماره 10. 33-64.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان (1396). پودمان عملی برنامه کارآموزی
موسی پور، نعمت الله (1397). یگانه سازی دو رویکرد در تربیت معلم ایران: نقدی بر اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال اول. شماره 2
موسی پور، نعمت الله؛ صفرنواده، مریم؛ اظهری، محبوبه و محمدشفیعی، عبدالسعید (1398). تجربه زیسته دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران.سال دهم. شماره 19. 149-169.
الوانی، سید مهدی و بودلایی، حسن (1389). پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال پنجم. شماره 198. 33-61.
 , Annela. (2014). A mixed-methods investigation of instructional coaching for teachers of diverse learners. Urban Education, 49 (5), 574-604.
 Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years, Teaching and Teacher Education, 27 (1), 10-20.
Baldeston, J. (2000). Knowledge & University. Journal of Higher Education, 62(1).
Chen, C. T., Hu, J. L., Wang, Ch. C., & Chen, Ch. F. (2011). A study of the effects of internship experiences on the behavioral intentions of college students majoring in leisure management in Taiwan. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 10 (2), 61-73.
Colaizzi, P. F., Valle, R. S., & King, M. (1978). Existential phenomenological alternatives for psychology. Psychological research as the phenomenologist views it, 48-71.
Csapo, B., & Funke, J. (2017); The nature of problem solving: Using research to inspire 21st century learning, OECD Publishing, Paris.
Darling-Hammond, L. (2013). Teacher quality and student achievement's review of state policy evidence. Education Policy analysis archives, 8 (1), 13-28.
Darling-Hammond, L.; Burns, D.; Campbell, C.; Goodwin, A.L.; Hammerness, K.; Low, E.L. & et al. (2017): Empowered educators: How high performing systems shape teaching quality around the world, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Devine, M., Meyers, R., Houssemand, C. (2013). How can coaching make a positive impact within educational settings? Procedia- Social and Behavioral Sciences. 93, 1382 –1389.
Hammerness, K. & Klette, K. (2015). Indicators of quality in teacher education: Looking at features of teacher education from an international perspective, in: G.K. LeTendre, A.W. Wiseman (Eds.), Promoting and sustaining a quality teaching workforce, Emerald Press, Bingley, England, 239-278.
Hernez-Broome, G. & Boyce, L.A. (2011). Advancing Executive Coaching. San Francisco CA: Josey-Bass.
Jenset, I.S., Klette, K. & Hammerness, K. (2017). Grounding teacher education in practice around the world: An examination of teacher education coursework in teacher education programs in Finland, Norway, and the United States, Journal of Teacher Education, 69 (2), 184-197.
Johnson, K. E. (1992). The relationship between Teacher beliefs and practices during literacy instruction for non-native speakers of English. Journal of Reading Behavior, 24 (1), 83-108.
Kraft, M. A. Blazer, D., &  Hogan, D. (2018). The effect of teacher coaching on instruction and achievement: a meta-analysis of the causal evidence. Review of educational research, 88 (4), 547-588.
 Kraft, M. A., & Blazer, D. (2017). Individualized coaching to improve teacher practice across grades and subjects: New experimental evidence. Education Policy, 31 (7), 1033-1068.
Levin, B. B., & He Ye. (2008). Investigating the content and sources of preservice teachers' personal practical theories (ppts). Journal of Teacher Education, 59 (1), 55-68.
Levin, B. B., & He Ye. (2008). Investigating the content and Sources of preservice teachers' personal practical theories (PPTs). Journal of Teacher Education, 59 (1), 55-68.
Lund, A. & Eriksen, T.M. (2016): Teacher education as transformation: Some lessons learned from a center for excellence in education; Acta Didactica Norge, 10 (2), 53-72.
Steedman, H. (2012). Overviews of apprenticeship systems and issues ilo contribution to the G20 Task Force on Employment, International Labor Organization 2012, First published.
UNESCO. (1990). education for the future, Regional meeting in Bangkok, Educational Research of the Ministry of Education.