غمخواری در فرایند آموزش: مؤلفه‌های آموزش غمخوارانه نادینگز و میزان کاربست آن توسط معلمان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

3 گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر میزان کاربست مؤلفه­های آموزش غمخوارانه نادینگز (سرمشق دهی، گفتگو، تمرین و تأیید) توسط معلمان بررسی نموده است. پژوهش از نوع پیمایشی و داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته ‌جمع‌آوری شده است. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ 965/0 محاسبه و روایی آن بر مبنای نظر اساتید صاحب‌نظر تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش 3742 نفر معلم دوره اول ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-98 بودند. برای نمونه‌گیری، از روش نمونه­گیری خوشه‌ای استفاده شده و سپس حجم هر خوشه در انتخاب نمونه در نظر گرفته شده است. سپس با استناد به جدول مورگان پرسشنامه بین 350 نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان کاربست آموزش غمخوارانه توسط معلمان دوره اول ابتدایی شهر اصفهان با میانگین 3.86 به طور معناداری بالاتر از حد متوسط (3) و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Care in the Education Process: Components of Noddings’ care Education Model and the Degree of Its Application by Elementary School Teachers

نویسندگان [English]

  • fereshte asgari 1
  • fereydoon sharifian 2
  • S. Ebrahim Mir Shah Jafari 3
1 education faculty, Esfahan university
2 assistant professor of Isfahan university
3 Department of Education Faculty of Education and Psychology University of Isfahan
چکیده [English]

This study is conducted with the aim of investigating the extent to which teachers apply the four components of Noddings’ caring education theory (i.e. modeling dialogue, practice, and confirmation). In addition, the research study was survey-based, and the data were collected using a researcher-made questionnaire. The reliability of the research instrument was computed using Cronbach's alpha as 0.965, and its validity was confirmed based on expert opinion. The statistical population comprised a total of 3,742 elementary school teachers in Isfahan during the 2019-2020 school year. A cluster sampling method was employed, and the size of each cluster was considered when sampling. According to Morgan’s table, the questionnaires were distributed among 350 people from the statistical population. The findings indicate that the rate of application of caring education by elementary school teachers in Isfahan is, on average, 3.86, which is significantly higher than the countrywide average rate (i.e., 3) and, thus, it has a relatively desirable status.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • care
  • Noddings
  • moral education
آزادمنش، سعید و حسینی، افضل السادات. (1393). تحلیل تطبیقی اهداف تربیت اخلاقی دوره ابتدایی در کشورهای ژاپن و ایران. اسلام و پژوهش‌های تربیتی. (2)، 119- 136.
احمدی هدایت، حمید؛ احمدآبادی آرانی، نجمه؛ میرزا محمدی، محمد حسن. (1395). تحلیل آراء و اندیشه‌های فلسفی تربیتی نادینگز و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی. اسلام و پژوهش‌های تربیتی. 16، 105- 130.
ایزدی نیا، حمیده و فتحی، حسن. (1398). طرفین گفتگو در دیالوگ گادامر: اشخاص یا اشیا. دو فصلنامه انتقادی غرب شناسی بنیادی. 10 (2)، 1- 19.
افکاری، فرشته. (1393). نقد و بررسی رویکردهای تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی. رساله دکتری برنامه‌ریزی درسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
بهزادی، حسین؛ محمودی، حسن. (1397). بررسی نقش یادگیری مشاهده‌ای بر وضعیت مطالعه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا. کتابداری و اطلاع رسانی. 81. 5- 25.
حسنی، محمد (1393). بررسی سیر تحولات برنامه درسی تربیت اخلاقی در ایران با تأکید بر دوره عمومی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 9 (33)، 7-39.
حسنی، محمد. (1394). بررسی و نقد چهارچوب نظری طرح کرامت در دبستان. دوفصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام. 5، 21- 53.
حسنی، محمد و وجدانی، فاطمه. (1396). تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ازمنظر تربیت اخلاقی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسلامی. 25، 51 ـ 22.
حسینی، علی اصغر؛ رستمی، محمدحسن و غفاری، ابوالفضل. (1398). مقایسه رویکرد دلمشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن، به کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی. اسلام و پژوهش‌های تربیتی. 11، 63- 84.
حسینی، معصومه السادات و شریعتمداری، مهدی. (1398). تأثیر مسئولیت پذیری بر انگیزش شغلی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 15 تهران. هفتمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی.
خاوری، ابوذر؛ اسدی، معصومه؛ توللی، راحله. (1396). اخلاق غمخواری از دیدگاه نل نادینگز، در فرایند تعلیم و تربیت. اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی.
دانش پژوه، زهرا و فرزاد، ولی الله. (1385). ارزشیابی مهارت­های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی. 18 (5)، 135- 170
رهنما، اکبر. (1387). رویکردهای مختلف در مفهوم سازی اخلاق با تأکید بر کاربرد آن در پرورش اخلاقی. روان شناسی و علوم تربیتی. 1، 99- 120.
زرسازان، عاطفه. (1396). جستاری در تربیت دینی با تأکید بر روش الگویی سیره رضوی. دوفصلنامه علمی ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام. سال پنجم. 9، 143- 162.
س‍ی‍ف‌، سوسن؛ کدیور، پروین؛ کرمی نوری، رضا و لطف آبادی، حسین. (1397). روانشناسی رشد. تهران: سمت.
عابدی، احمد، عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی. (1384). بررسی میزان آشنایی معلمان ابتدایی شهر اصفهان با نظریه‌های یادگیری و نحوه به کار گیری آنها در تدریس. دوفصلنامه دانشور رفتار. 12 (15)، 63-75.
عبداللهی، فردین؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت الله. (1390). نقش برخی از ویژگی‌های معلمان ابتدایی بر میزان آگاهی آنها از اصول تعلیم و تربیت. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی. 27، 91-112.
عرفانی آداب، الهام و ملکی، شیما (1396). صلاحیت‌های تدریس معلمان ابتدایی شهر همدان از دیدگاه دانشجومعلمان: مطالعه موردی پردیس شهید باهنر و شهید مقصودی همدان. فصلنامه علمی ـ تخصصی توسعه حرفه‌ای معلم. 2 (3)، 27- 36.
عیاری، لیلا؛ حسینی خواه، علی؛ موسی پور، نعمت الله؛ علی عسگری، مجید. (1398). واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ایران ابتدایی مطالعه پدیدارنگارانه). فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 14 (53)، 54- 27
غفاری، ابوالفضل. (1385)، عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن. مطالعات اسلامی. 71، 147 -190.
غلام پور، میثم؛ پورشافعی، هادی؛ فراستخواه، مقصود و آیتی، محسن. (1399). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان: مرور سیستماتیک بر اساس مدل رایت. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 15 (58)، 184- 145.
قلی‍پور، جواد. (1390). بررسی ساختارها و ویژگیهای برنامه درسی پایه پنجم دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان الشتر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‍ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
لطافتی، رویا؛ زرینی، عاطفه. (1394). همدلی، الگوی رفتاری مؤثر در رابطه متقابل مدرس و زبان‍آموز، دوماهنامه جستارهای زبانی. 6 (1)، 229-252.
محمودی مظفر، مجید (1396). رویکرد اثربخشی تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش‌آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. سال سیزدهم. 45، 142- 167.
منصوری قزلحصار، شرف الدین. (1394). صلاحیت حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت جام در تربیت اخلاقی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
مهدوی هزاوه، منصوره؛ ملکی، حسن؛ مهرمحمدی، محمود؛ عباسپور، عباس (1395). حیات طیبه، چشم اندازی برای تربیت کودکان: ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگی‌های معلم دوره ابتدایی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 24 (30)، 140-167.
میرشاه جعفری، سیدابراهیم. (1381). گفتگو، ملزومات و آثار تربیتی آن. پژوهشنامه انقلاب اسلامی. 7 و8، 70- 57.
نادری، شیوا. (1392). بررسی الگوهای تربیت اخلاقی معلمان در دوره ابتدایی بر اساس رویکرد عاطفه گرایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کردستان.
نودینگز، نل. (1390). فلسفه تعلیم و تربیت. ترجمه علیرضا شواخی و همکاران. اصفهان: نوشته.
Arghode, V. Yalvac, B & Liew J. (2013). Teacher empathy and science education: a collective case study. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 9. 89–98.
Chang, T. (2019). Dare to Care? An Exploration of Student-Teacher Caring Relationships. Doctoral dissertation. University of New Hampshire, Durham.
Chatelier, S & Rudolph, S. (2017). Teacher responsibility: shifting care from student to (professional) self?. British Journal of Sociology of Education. 39 (1). 1- 15.
Clark , J. (2018). The perceptions of care in an Urban New Zealand secondary school. A dissertation submitted to Auckland University of Technology in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Educational Leadership.
Coleman , K. depp, L & orourke, k. (2011). The Educational Theory of Nel-Noddings, New Foundations, Retrieved from: http: // www. New foundations.com /Gallery /Noddings.Html
Collins, S & Ting, H. (2014). The Complexity of Care. Complicity. An International Journal of Complexity and Education. 11 (1). 5-19
Mac Gill, B. (2016). A paradigm shift in education: pedagogy, standpoint and ethics of care. International Journal of Pedagogies Learning. 11 (3). 238-247.
Narvaez, D & Lapsley, D. K. (2008). Teaching moral character: Two alternatives for teacher education. The Teacher Educator. 43 (2). 156- 172
Noddings, N. (1992). The challenge to care in schools: An alternative approach to education. New York: Teachers College Press.
Noddings, N. (1998). Philosophy of Education. Corolado: Westview Press
Noddings, N. (1995). A Morally Defensible Mission for Schools in the 21st Century. The Phi Delta Kappan. 67 (5). 573-575.
Noddings, N. (2002). starting at home: caring and social policy. University of California press, Berkeley and les angeles university of California press.
Noddings, N. (2005). The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education. Columbia University: Teachers College Press
Noddings, N. (2009). Schooling for Democracy, democracy & education. 19 (1).
Noddings, N. (2010). Moral Education in an Age of Globalization. Educational Philosophy and Theory. 42 (4). 390-396.
Owusu-Ansah, A & Kyei-Blankson, L. (2016). Going Back to the Basics: Demonstrating Care, Connectedness, and a Pedagogy of Relationship in Education. World Journal of Education. 6 (3), 1-9.
Semetsky, I. (2009). Transforming Ourselves/Transforming Curriculum: Spiritual Education and Tarot Symbolism. International Journal of Children’s Spirituality. 2 (1). 23-34.
Sheron Fraser, B. (2020). Accountability and Troubeling the Caring Ideal in the Classroom: A Call to Teacher Citizenry. Educational Studies. 56 (5). 456-481
Stojiljkovicˊ S., Djigic, G., & zlatkovic, B. (2012). Empathy and teachers' roles. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 69. 960 – 966.
White, E.J., & Gradovski, M. (2018). Untangling (some) philosophical knots concering love and care in early childhood education. International journal of early years education. 26 (2). 201- 211.
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 99-132
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1400