بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه هرمزگان

3 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده

مقاله با هدف بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در تصمیم‌گیری برنامه درسی عمل فکورانه انجام شده و روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. جامعه پژوهش، اسناد و منابع معتبر علمی مرتبط با عمل فکورانه شوآب، و روش نمونه‌گیری، در دسترس انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد برنامه درسی عمل فکورانه دارای عناصر اصلی معلم، موضوع، دانش‌آموز و محیط می‌باشد. عناصر دارای زیر مؤلفه‌هایی است که توسعه مهارت‌های حرفه‌ای معلم، هنرهای تعهد، مسئله‌یابی، تأمل عملی، ادراک شرایط، یادگیری موقعیتی، مهارت و حرفه آموزی دانش‌آموزان، پرورش خلاقیت، هنر و زیبا شناختی، تناسب محتوا با شرایط و نیازهای جامعه از مهم‌ترین این زیرمؤلفه‌ها می‌باشند. بر این اساس به کارگیری این زیرمؤلفه‌ها در برنامه‌های درسی می‌تواند مسیر تحقق اهداف آموزشی در عصر حاضر را تسهیل نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Recognition of Effective Elements in Decision Making Process in Deliberate Practice Curriculum

نویسندگان [English]

 • hosein zainalipour 1
 • Sayed Aziz Hashemian 2
 • Abdul WAHAB Samavi 3
 • ALI AKBAR SHEYKHI FINI 4
1 Faculty of university of Hormozgan
2 Hormozgan university
3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
4 HORMOZGAN
چکیده [English]

The purpose of the present study is to present a qualitative recognition of the effective elements in decision making process of the curriculum of deliberate practice. The research method is qualitative content analysis and the research community, scientific reliable documents and sources communicated with Schwab’s deliberate practice and the convenient sampling method was employed. The findings show that the curriculum of deliberate practice has four main elements of teacher, subject, student, and environment. The elements have sub-components including the development of professional skills of the teacher, arts of commitment, problem-finding, practical reflection, perception situation, situational learning, vocational training of students, fostering creativity, art, and aesthetics, . It is worth mentioning that adjusting the goals to the conditions and needs of society is considered as among the most important sub-component. Accordingly, the application of these components in the curriculum could facilitate the realization of educational goals in the present era.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • curriculum of decision making process
 • curriculum effective elements
 • deliberate practice
 • analysis of the deductive qualitative content
 1. ادیب منش، مرزبان؛ پروانه، فرهاد (1394). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی تاریخ مقطع متوسطه (رشته‌های علوم پایه) از منظر ترسیم هویت دینی از سال 58 تا 92 ه.ش. دوفصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی، دوره پنجم، شماره دوم، ص 97-120 .

  باقریان فر، مصطفی؛ میرشاه جعفری، سیدابراهیم؛ سپهری، یعقوب (1396). شناسایی ویژگی‌های آموزش مبتنی بر عمل فکورانه در هزاره سوم آموزش عالی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان). فصلنامه پژوهش‌های کیفی در برنامه درسی، سال دوم، شماره 8، پائیز 98 .

  بختیاری، اکرم؛ توسلی، طیبه (1395). تحلیل محتواى کتاب درسى پیا م هاى آسمان پایه هفتم بر اساس میزان پرداختن به انواع رو ش هاى تربیت اسلامى. فصلنامه مسائل کاربردى تعلیم و تربیت اسلامى، سال یکم، شماره 2، ص 32-52.

  جمشیدی توانا، اعظم؛ امام جمعه، محمد رضا (1395). بررسی تاثیر کارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی‌های دانشجو معلمان. دوفصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی، دوره ششم، شماره 1، ص 1-20.

  جهان، جواد؛ فقیهی، علیرضا؛ پیرانی، ذبیح (1396). بازشناسی کیفی ابعاد و مولفه‌های برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه. پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال دوازدهم، شماره 50، ص 23-50.

  جهان، جواد؛ ادیب منش، مرزبان؛ پاک سرشت، محمد (1396). تبیین و تحلیل عناصر و مؤلفه‌های برنامه درسی عمل فکورانه (عمل گرای شوابی) براساس منابع و اسناد معتبر علمی. فصلنامه پژوهش‌های کیفی در برنامه درسی، سال دوم، شماره 6، بهار 96، ص 1-42.

  خسروی، رحمت الله؛ مهرمحمدی، محمود؛ موسی پور، نعمت الله و فتحی واجارگاه، کورش (1393). جستاری پیرامون نظریه عملی شواب و دلالت‌های آن برای آزاد سازی تصمیم‌گیری درباره برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال هشتم، شماره 158، ص 32-127.

  زرقانی، اعظم (1393). از دیسیپلین محوری به سوی عمل گرایی: مروری بر سیر تحول آراء شواب. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال نهم، شماره 32، ص 159-176.

  زرقانی، اعظم؛ امین خندقی، مقصود؛ شعبانی ورکی، بختیار؛ موسی پور، نعمت الله (1395). ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم‌های اجرای برنامه درسی. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، سال 6، شماره 1، ص 46-68.

  قنبری، سیروس؛ اردلان، محمد رضا ؛ کریمی، ایمان (1394). تاثیر چالش‌های ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان بر رویکرد مطالعه عمل فکورانه. دوماهنامه علمی - پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 8، شماره 2.

  فتحی واجارگاه، کوروش (1399). اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی (ویرایش جدید). نشر علم استادان، تهران، 1399.

  لوین، دانلد (2006). ضربت شواب بر تدریس سطحی. ترجمه آل حسینی، فرشته و مهرمحمدی، محمود (1393)، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال هشتم، شماره 206، ص 32-177.

  مهرمحمدی، محمود (1381). پژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرایند برنامه‌ریزی درسی: نظریه عمل گرای شواب. وزارت آموزش و پرورش، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال اول، شماره 1، ص 20-37.

  مهرمحمدی، محمود (1391). بررسی سازواری مدعای نظریه‌های رقیب برنامه درسی برای تربیت شهروند دمکراتیک با تاکید بر دیدگاه‌های شوابی. دو فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم. شماره 7.

  مهرمحمدی، محمود (1390). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  Akker, J. van den. 2009). Curriculum in Development: Netherlands Institute for
  Curriculum Development
  (SLO), Enschede, and the Netherlands.Academic Publishers.

  Chapman, Shelley Ann (2007). A Theory of Curriculum Development in the Professions: An Integration of Mezirow’s Transformative Learning Theory with Schwab’s Deliberative Curriculum Theory. Submitted to the Ph.D. in Leadership & Change Program of Antioch University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. January.

  Clandinin , D .J. ;Connelly ,F .M . (1988) .Personal practical knowledge and modes of knowing : Relevance for teaching and learning .In E .W.Eisner (Ed.) ,Learning and teaching the ways of knowing .84th Yearbook of the National Society for the Study Education ,Part II,pp.174-198. Chicago: The University of Chicago Press.

  Connelly, F. M. (2008) being practical with Schwab: research and teaching in the foothills of curriculum. In Proceedings of the Practical: An East-West Curriculum Dialogue (Beijing: Capital Normal University), 103–109.

  Connelly, M. F. and Xu, S. (2010) an overview of research in curriculum inquiry. In B. McGaw, E. Baker and P. Peterson (Eds), International Encyclopaedia of Education, 3rd ed. (Oxford: Elsevier), 323–333.

  Connelly, M. (2013). Joseph Schwab, curriculum, curriculum studies and educational reform. Journal of Curriculum Studies, 45 (5), pp. 622-639.

  Craig, C. J. (2008). Joseph Schwab: self-study educator? A personal perspective. Teaching and Teacher Education, 24 (8), 1993–2001.

  Deng, Z. (2013). On developing Chinese didactics: a perspective from the German Didaktik tradition. Paper presented at 57th Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES) (New Orleans, LA).

  Deng, Z. (2018b). Contemporary curriculum theorizing: crisis and resolution. Journal of Curriculum Studies, 109, 1–21.

  Deng, Z. (2021). Constructing ‘powerful’ curriculum theory. Journal of Curriculum Studies. 53 (2). Pp. 179-196.

  Eisner, E. W. (1994). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programmes (New York: Macmillan).

  Fenstermacher, G. (1980). The nature of science and its uses for education: Remarks on the philosophical import of Schwab's work, Curriculum Inquiry, 10 (2), 191-197.

  Friesen, N. (2018). Continuing the dialogue: curriculum, Didaktik and theories of knowledge. Journal of Curriculum Studies. 50 (6). Pp. 724-732.

  Goodlad, J, I. (1994), “Curriculum as a Field of study”. In T. Husen and n. Postleweitt (Eds.), international Encyclopedia of Education, Pergamon Press.

  Gough. N. (2005a), Curriculum Studies in a Global knowledge Economy: Current Trends and Alternative Futures, Paper Presented at ICDA 4th Annual Conference, Tehran, Iran.

  Hordern, J. (2021). Powerful knowledge and knowledgeable practice. Journal of Curriculum Studies.

  Hansen, klaus-hening (2008). The Curriculum Workshop: a place for deliberative inquiry and teacher professional learning. European Educational Research Journal, Volume 7, Number 4,www.words.eu/EERJ.

  Harris I. (1991). Deliberative Inquiry: The arts of planning, in Short E.C. (Ed.) Forms of Curriculum Inquiry, 285–307. New York: State University of New York Press.

  Hung, Ch, Y. (2021).The revival of the process model in curriculum design: changes and challenges in the new Taiwanese citizenship curriculum. Journal of Curriculum Studies. 53 (5).

  Kakabadse.N, Kakabadse. A, Lee-Davies.L, Johnson OBE.N (2011). Deliberative Inquiry: Integrated Ways of Working in Children Services. Systemic Practice and Action Research, Volume 24, Number 1, February 2011, PP 67-84.

  Klein, F.M. (1992), a perspective on the gap between curriculum theory and practice. Theory in to practice (TIP), XXXI (3).P 191-197.

  Lee, S, Y. (2021). Rethinking teacher agency: cybernetics, action research, and the process-oriented rationality. Journal of Curriculum Studies.

  Levine, D. (2006). Joseph Schwab’s Assault on Facile Teaching. Translated by Alehosaini, Fereshteh and Mehrmohamadi, Mahmood. Journal of Iranian Curriculum Studies. (InPersian). Number 206. 32-177.

  Levine, A. (2009). Educating school teachers. Washington, DC: The Education Schools Project.

  Li, Zh. (2019). Collaborative research approaches between universities and schools: the case of New Basic Education (NBE) in China. Educational Studies

  Makaiau, Amber Strong (2015). The Philosophy for Children Hawai‘I Approach to Deliberative Pedagogy: A Promising Practice for Preparing Pre-Service Social Studies Teachers in the College of Education. Analyctic teaching and philosophical praxis, 36 (16).

  1. Emir Ruzgar. (2018): on matters that matter in the curriculum studies: an interview With Ian Westbury. Journal of Curriculum Studies, 1-16.

  Simmie, Geraldine Mooney: Lang, Manfred (2013). DELIBERATIVE INNOVATION IN SCIENCE EDUCATION. Conference: ESERA, At Nicosia, Cyprus, Volume: E-book ISBN: 978-9963-70077-6, www.esera.org/media/eBook_2013/.../ESERA13_epub_ger.pdf.

  Null, W. (2011). Curriculum: From Theory to Practice. ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC. NY.

  Pereira, P. (n.d). (1992). an Introduction to Joseph J. Schwab's Theory of Curriculum Deliberation. Retrieved from http://condor.depaul.edu/ppereira/pers/intro.htm.

  Reid, W. A. (1999). The Voice of ‘the Practical’: Schwab as Correspondent. Journal of Curriculum Studies, 31 (4), 385–397.

  Reid, W. (1999). Curriculum as Institution and practice: Essays in the Deliberative tradition.Lawrence Elbaum Associate, New Jersey.

  Reid ,Lynette; Macleod, Anna; Byers, David; Delva ,Dianne; Fedak, Tim; Mann, Karen; Tom Marrie, Merritt, Brenda; Simpson, Christy (2012). Deliberative curriculum inquiry for integration in an MD curriculum: Dalhousie University's curriculum renewal process. Medical Teacher, 34 (12), PP 785-793.

  Schwab, J. J. (1969) the practical: a language for curriculum. School Review, 78 (1), 1–23.

  Schwab, J. J. (1970). The Practical: A Language for Curriculum (Washington, DC: National Education Association, Center for the Study of Instruction).

  Schwab, J. J. (1971). The practical: Arts of the eclectic, School Review, 79 (4), 493-542.

  Schwab, J. J. (1973). The practical 3: Translation into curriculum. School Review. 81 (4), 501-522.

  Schwab, J. J. (1978a) the practical: a language for curriculum. In J. J. Schwab, I.

   Westbury and N. J. Wilkof (Eds), Science, Curriculum, and Liberal Education: Selected Essays (Chicago, IL: University of Chicago Press), 287–321.

  Schwab, J. J. (1983) the practical 4: something for curriculum professors to do. Curriculum Inquiry, 13 (3), 239–265.

  Tak Shing LAM John (2013). Deliberation and School-Based CurriculumDevelopment – A Hong Kong Case Study.New Horizons in Education, 59 (2).

  Westbury, I. (2013) Reading Schwab’s ‘Practical’ as an invitation to enquiry. Journal of Curriculum Studies, 45 (5), 640–651.