مطالعه فرایند شکل‌گیری بعد عاطفی مشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

چکیده: این مقاله از نوع کیفی است که با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک موارد مطلوب تا اشباع نظری داده‌ها با مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته از 28 نفر از معلمان دوره ابتدایی در شهر تهران انجام پذیرفت. نتایج تحلیل داده‌ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 14 مقوله کلی را نشان می‌دهد. یافته‌های مطالعه در سه قسمت زمینه، راهبرد و پیامد مقوله بندی شدند. یافته‌ها در شرایط زمینه‌ای شامل: موضوع دوره آموزش، مدرس دوره، نیاز معلم به آموزش، وضعیت اقتصادی معلم، منزلت اجتماعی معلم، پاداش، مشارکت و نوع کلاس، زمان و وضعیت خانوادگی معلم است. راهبردهای معلمان در سه مقوله: واکنش به الزام، عوامل انگیزشی و خود نظم دهی و پیامدها نیز در سه مقوله: تغییر نگرش معلم، اثر بخشی ضمن خدمت و خودباوری طبقه بندی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Development of Affective Dimension of Teachers’ Participation in In-Service Training

نویسندگان [English]

  • Yousef Adib 1
  • saeedeh zare 2
  • firouz mahmoudi 3
  • rahim badri 4
1 Faculty member of Tabriz University
2 Department of Educational Science and Psychology of Tabriz. Tabriz. Iran.
3 u
چکیده [English]

In-Service Training is a way­ of upgrading teachers’ skills and knowledge for improving teaching and learning which may lead to a better job performance. In order to reach this, affective participation of teachers is needed. The current qualitative study was conducted with a grounded theory approach on 28 teachers of the primary schools of Tehran city through targeted sampling and data saturation. The data collection method was carried out through a semi-structured interview and was analyzed using Strauss and Corbin (2008) method. Findings in the contextual conditions include: in-service course subject, in-service teacher, teachers’ need to in-service education, teachers’ economic situation, teachers’ social status, bonus, delivery mode, time and teachers' family Status. The strategies used by teachers who participated in this research were: Reaction to the legal requirement, motivational factors, self-regulation and results were teachers’ change of view, effectiveness of in-service training and self-esteem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • grounded theory
  • In-service training
  • Emotional participation
  • primary school teachers
اسفندیاری، حسین و رضازاده، مینا (1390) . راهکارهای موثر در آموزش سازمانی. نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی. تهران 7-6  اسفند.
افضل خانی، مریم و نجابت، سمیه (1392). بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان. فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،10(3)،98-83.
اکبری عمرو آبادی، احمد رضا و رجایی پور، سعید (1389). تاثیر شیوه های مختلف تدریس در افزایش کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران شیمی دوره متوسطه. برنامه ریزی درسی- دانش و پژوهش در علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)،25،100-81.
بختیار نصر آبادی ، حسنعلی و نجفی ، محمد و نصرتی هشی ، کمال و  بیرمی پور ، علی و چراغیان رادی ، امین (1393).  ماهیت آموزش های ضمت خدمت مربیان امور تربیتی.دو ماهنامه راهبردی آموزش درعلوم پزشکی، 7 (1)،12-7.
پناهی، زهرا و مومنی، زهرا و صالحی، کیوان (1397). باز نمایی علل کاهش انگیزه شغلی معلمان در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای: یک مطالعه پدیدار شناختی. دو فصلنامه پژوهش در تربیت معلم،2(4)،107-71.
پور اشرف، یاسان اله و طولابی، زینب (1388). رویکرد کیفی به عوامل موثر بر میل به ماندگاری با انگیزه معلمان (مورد: استان ایلام). فصلنامه تعلیم و تربیت، (98)،176-153.
ثانوی فرد، رسول و فرشید پور، علیرضا و وکیل یزدی، ابراهیم (1396). نقش راهبردهای خود باوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان. مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 8 (31) ، 101-83 .
حکیم زاده، رضوان و ملکی پور، احمد و ملکی پور، موسی و قاسم پور، عرفانه (1394). بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران). فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5 (4)،50-35.                                                                                                                                                 دماوندی، ابراهیم و الزامی، عصمت(1392). بررسی رابطه آموزش‌های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،7 (3)،238-229.
رابینز، استیفن پی و جاج ، تیموتی ای (1390). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، ترجمه سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق، چاپ اول، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.
  سجادی، سید محمد تقی و کیان، مرجان و صفایی موحد، سعید (1393). آسیب شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش‌های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی ). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1(2)،24-1.
  سمیعی زفرقندی ، مرتضی(1390) . روش های تکمیل و بهبود نظام ضمت خدمت معلمان. فصلنامه نو آوری های آموزشی ،10(39)،177-151.
سعادتمند ، زهره و محققیان ، شهناز (1392). عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزشهای ضمن خدمت مربیان و معلمان . فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،5(3)،206-197.
 طاهری، مرتضی و عارفی، محبوبه و پرداختچی، محمد حسن و قهرمانی، محمد(1392). مدل ادراک و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفهای در مراکز تربیت معلم. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5 (15)، 56-26.
فتحی آذر، اسکندر و ادیب ، یوسف و گل پرور ، فرشته (1395) . پدیدار شناسی عوامل موثر و برانگیزاننده در کیفیت دورههای آموزش ضمن خدمت معلمان . فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی ،3 (12)،47-56 .
کوتی، محمد (1394). بررسی رابطه بین خودباوری کارکنان و اعتماد سازمانی بر اساس مدل نیکلاس پلاس ( مورد مطالعه: شرکت لوله سازی اهواز ). مدیران کیفیت،8 (17)، 88-68 .
موحد، محمدعلی و حقیقی مقدم، یوسف(1383). بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه، 2(2)،86-91.
مهر محمدی، محمود (1379). باز اندیشی فرایند یاددهی -  یادگیری و تربیت معلم . تهران: مدرسه
مهر محمدی، محمود (381). پژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرایند برنامهریزی درسی: نظریه عمل گرای شواب. نوآوری های آموزشی،1(1)،37-21.
مهدوی، زهرا و فیاض، ایراندخت(1393). شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی دورههای آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری.فصلنامه روان شناسی تربیتی،10(32)،137-116.
 میریام، شاران بی و تیدل، الیزابت جی (1398). پژوهش کیفی: راهنمای طراحی و کاربست. ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانایی طوس. تهران: سمت.
نصری، صادق و کرم پور، عبدالحسین و پیروز نیا، مهرداد (1395). بررسی راه کارهای کیفیت
‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت. فناوری آموزش،10(4)، 347-361.
Al-zoubi, S. Bani, A.R.M. Ismaail, H. (2010). The Effect of In-service Training Program in Improving Performance Competencies for Learning Disabilities Resource Room Teachers in Jordan. Educators Digest.10, 4-11.
Arshad Tariq, M., Jumani, N.B. (2016). A Study to Investigate the Effectiveness of In-service Training of Teachers for the Collaborative Practices. Mediterranean Journal of Social Sciences.7 (1), 480.
Bayer, Adem. (2013).Factors Affecting Teachers Participation in Professional Development Activities in Turkey. A Dissertation for Doctor Degree of Philosophy at the University of missouri.
Boru, N. (2018).The Factors Affecting Teacher-Motivation. International Journal of Instruction.11 (4),761-776
Bozkurt, E., Kavak, N., Yamak, H., Canbazoglu Bilici, S., Darici, O., Ozkaya, Y. (2012) Secondary School Teachers Opinions about in – Service Teacher Training: A Focus Group Interview Study. Procedia  Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 3502-3506
Conco, Z.P. (2005). How Effective is In-Service Training for Teachers in Rural School Contexts. University of Pretoria, available at: http:// upetd.up.ac.za/thesis/submitted/etd-03152005.
Corbin, JM., Strauss, AL. (2008). Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. (3nd ed). London: Sage publications Incorporated.
 Cortese, C, G. (2007). Job satisfaction of Italian nurses: an exploratory study. Journal of Nurses Management. (15), 303-312.
Danquah, F.o., Asiamah, B.K., Twumasi, M.A. (2019). The Unique Motivational Factors Affecting Teachers Performance Among Senior High School in Kumasi Metropolis. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 9 (2),ISSN:2222.6900.
Demirkasimoglu, N., Aydin, I., Erdogan, C., Akin, U. (2012). Organizational Rules in School: Teachers Opinions about Functions of Rule Following and Breaking Behaviors in Relation to their Locus of Control. Educational Studies.38 (2),235-247
Evers, A.T., Beatrice, I.J.M., Heijiden, V. d., Kreinjns, K. and Gerrichhauzen, John, T.G. (2011).Organizational Factors and Teachers Professional Development in Dutch Secondary Schools. Journal of European Industrial Training. 35 (1), 24-44.
Gellis, D. (2010). Dimensions affecting in-service teacher training. Journal of Community mental health.40- 50
Hervie, D.M., Winful, E.C. (2018). Enhancing Teacher Performance Through Training and Development in Ghana Education Service (A case study of Ebenezer senior high school). Human resource Management. 6 (1),8-1.
Humy.S. (2014). Impact of teacher participation on in-service training. A Manual For teaching human rights, http: // web. amnesty, org /library /pdf /AFRO 1003199, p. 7.
Katman, A. K., Tutkun, Omer F. (2014) Teachers views Related to The
Kavak, N., Yamak, H., Canbazoglu B. S., Bozkurt, E., Darici, O., Ozkaya, Y. (2012). The Evaluation of Primary and Secondary Teachers Opinions about in – Service Teacher Training. Procedia - Social and Behavioral Sciences (46), 3507-3511
Kavak, N.,Yamak, H. (2012). The evaluation of primary and secondary teachers' opinions about in-service teacher training. procedia-Social and Behavioral Sciences (.46),3507-3511.
Muste, D. (2015).The attitude of primary school teachers on the need for in-service training program. procedia-Social and Behavioral Sciences. (142),712-717.
Norwani, N.M., Wan Daud, W.M.N., Mansor, M. Yusof, R. (2017). The Relationship Between In-Service Training and Teaching Skills With Student Achievement. International Journal of Academic Research in Business and Social Science.7 (12), 35-93.
Oluremi, O.f. (2013).Improving Teacher Performance Competency Through Effective Human Resource Practices in Ekiti State Secondary School. Singaporean Journal of Business Economics, and Managment Studies.1 (11).
Olurotimi, O, J., Asad, K.W., Abdulrauf, A. (2015). Motivational Factors and Teachers Commitment in Public Secondary School in Mbale Municipality. Journal of Education and Practice.6 (15),2222-1735.
Sanchez, A, B. (2012). In service Teachers’ attitudes towards the use of ICT in the classroom. procedia-Social and Behavioral Sciences. (46),138-136
Sedega, B.c., Mishiwo, M., Engelbert Seddon, J., Dorkenoo, B.A. (2019).Perception of Teachers on the Effectiveness In-service Education and Training at the Basic School in AKATSI District of Ghana. British Journal of Education.7 (1), 1-19.
 Service Training Programs in Primary Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 (2015)1878-1885.
Tan, A.L., Chang, C.H., Teng, P. (2015). Tensions and Dilemmas in Teacher Professional Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences (174),1583-1591.
Tasdemir, F. (2013). Analyzing the Attitudes of Teachers Towards in-service Training According to Various Variables. procedia-Social and Behavioral Sciences. (116),884-887.
Tortop, H. S. (2014).Examining the Effectiveness of the In-service Training Program for the Education of the Academically Gifted students in Turkey A Case Study. The Education of the Young Scientists and Giftedness. 2 (2), 67-86.
Trowler,P., Bamber, R. (2005).Compulsory Higher Education Teacher Training: Joined-up Policies, Institutional Architectures and Enhancement Culture. LancasterUniversity Published.www.Research.Lancs.ac.uk.
Tzivinikou, S. (2015). The Impact of AN In-service Training Program on the Self- Efficacy of Special and General Education Teachers. Problems of Education in the 21st Centery. (64),95-107.
Williams, J. (2014). Job satisfaction and organizational commitment. http//"portal.edu.chula.ac.th/pub/lll2014/lll2013.
Yilmaz, H.Y., Esen, D.G. (2014). An Investigation On in-service Training of the Ministry of National Education (MONE). procedia-Social and Behavioral Sciences. (186),79-86.
Zaidi, S., Khan, N.R., Khan, (2018).Organizational Factors, Teachers Professional Development and Teaching Practices: Findings from female Elementary School Teachers. International Journal of Experiential Learning and case Studies.3 (1) ,84-96.