ارزیابی وضعیت عنصر محتوا در برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر رویکرد یادگیری مادام‌العمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه علوم تریتتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان. اصفهان

4 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیف دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف از مقاله حاضر؛ ارزیابی وضعیت موجود محتوا در برنامه درسی اجراشده دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر رویکرد یادگیری مادام‌العمر بود که به روش توصیفی پیمایشی  انجام شد. جامعه آماری پژوهش اساتید گروه علوم تربیتی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان به تعداد 242 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه‌ای و متناسب با حجم طبقات و با رعایت اصل تصادفی بودن، 145 استاد به عنوان نمونه انتخاب و جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت که در نهایت 103 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 0.94 به دست آمد. روایی ابزار با نظر صاحب‌نظران و یافته‌های تحلیل عاملی بررسی و تایید شد. یافته‌های پژوهش نشان داد وضعیت محتوا در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد. از بین شاخص‌ها، ارائه فعالیت‌های یادگیری یادگیرنده محور و تأکید بر رویکردهای یادگیری عمیق (مساله محوری) نسبت به سایر شاخص‌ها از جایگاه بهتری برخوردار بوده و در وضعیت مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Status of the Content Element in the Curriculum Implemented in the Undergraduate Course: Lifelong Learning Approach

نویسندگان [English]

  • parvin roshanghias 1
  • mohamad javad liaghatdar 2
  • bibieshrat zamani 3
  • fereydoon sharifian 4
1 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan,
2 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present study aims at assessing the status quo of the content of the curriculum implemented in the BA course of primary education at Teacher Training University via the lifelong learning approach. The study employed a descriptive-survey research method. The research population consisted of all professors of the department of educational sciences, Teacher Training University University, campuses of Isfahan province including 242 individuals. Using the proportionate-to-the-size stratified sampling method and observing the principle of randomness, 145 professors were selected as participants and data were collected through a researcher-made questionnaire. Finally, 103 copies of it were returned as the basis for analysis. The reliability of the instrument was obtained by calculating Cronbach's alpha coefficient as 0.94. Its validity was reviewed and confirmed by the experts and findings of factor analysis. Results indicated that the status quo of content of the BA elementary education curriculum is in a relatively desirable situation. Among the indicators, presenting learner-centered learning activities and emphasizing deep learning (problem-oriented) approaches have more desirable places than other indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Content
  • Curriculum
  • Lifelong Learning
  • Farhangian university
اس. میرز، لاورنس؛ گامست، گالن؛ گارینو. ا.جی. (1395). پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر). (ترجمه پاشا شریفی و دیگران). تهران: انتشارات رشد.
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. (1391). معاونت آموزشی و پژوهشی.تهران: نشر دانشگاه فرهنگیان.
آقازاده، احمد. (1383). آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته صنعتی. تهران: انتشارات روان.
امین خندقی، مقصود و وفایی فاطمه. (1390). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان. مجموعه مقالات همایش تربیت معلم.
حسینی لرگانی، مریم و امانی، مرتضی (1398). بررسی رابطه یادگیری مادام­العمر با اثربخشی مدرسه در معلمان مدارس هوشمند منطقه 5 شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه. 7 (1). 23-39.
خروشی، پوران؛ نصر، احمدرضا و میرشاه جعفری، سید ابراهیم. (1397). مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 12(50)، 5-44.
    درکی، سیمین. (1384). بررسی تحلیلی ویژگی‌های کنونی نظام تربیت معلم ایران و مقایسه وجوه تفاوت و تشابه آن با دو کشورآلمان و ژاپن. فصلنامه تعلیم و تربیت، 21(84)، 151- 109.
دهقان، عبدالمجید؛ مهرام، بهروز و کرمی، مرتضی.(1395). ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد پردیس‌های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد). دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7(13)،78-100.
رودی، ثریا، آیتی، محسن و رستمی نژاد، محمدعلی.(1396). تأثیر یادگیری ترکیبی بر صلاحیتهای یادگیری مادام‌العمردانشجویان، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
زندی، بهمن و معصومی فرد، مرجان (1397). اولویت­های یادگیری مادام­العمر در قالب سوادهای عصر حاضر از دیدگاه استادان و دانشجویان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 6(3)، 65-80.
سراجی، فرهاد.(1391).محیط‌های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری، راهبردفرهنگ،5(17و18)،27-51.
 سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1391).روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
 سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق 1404.(1395). دانشگاه فرهنگیان.
شبیری، محمد و شمسی پاپکیاده، زهرا (1394). ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3 (9). 83-94.
 شورای عالی انقلاب فرهنگی.(1390). اساسنامه دانشگاه فرهنگیان.
عابدی، لطفعلی.(1377). بررسی و توانایی‌های عمومی تدریس در برنامه درسی دوره‌های تربیت معلم دو ساله ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
عبدالخانی، علی.(1395). جایگاه آموزش و توسعه مهارت‌های پژوهشی دانشجویان در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان. چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
عظیم­زاده، مریم (1390). بررسی فرآیند آموزش با رویکرد آموزش مادام­العمر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه پیام نور استان تهران. 
فتحی، معصومه؛ سعدی پور، اسماعیل؛ ابراهیمی قوام، صغری و دلاور، علی (1397). موفقیت برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 12(50)، 166-139.
  فراهانی، علیرضا؛ نصر اصفهانی، احمدرضا و شریف خلیفه سلطانی، مصطفی. (1389).ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور. نشریه فناوری آموزش،5(1)،  61-75.
کامیابی، میترا؛ فروغی ابری، احمدعلی و یارمحمدیان، محمدحسین (1396). ویژگی‌های مطلوب سیاست‌های آموزش عالی با تأکید بر رویکرد یادگیری مادام‌العمر: از دیدگاه اساتید. مجله آموزش در علوم پزشکی، 17(5)، 37-49.
کریمی، صدیقه؛ نصر اصفهانی، احمدرضا و شریف، مصطفی. (1395). چالش‌های دانشگاه در تدوین محتوای متناسب با شایستگی‌های یادگیرنده مادام‌العمر .فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 2(23)،14-26.
    لیاقت دار، جواد .(1380). وضعیت آموزش عملی معلمان در ایران، فصلنامهپژوهشدرمسائل تعلیم و تربیت، شماره 13 و 14.
 محمدی مهر، مژگان و خوشدل، علیرضا.(1392). بررسی وضعیت عناصر برنامه ی درسی دوره ی پژشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با رویکرد یادگیری مادام‌العمر. مجله دانشگاه علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 11(4)، 273-281.
محمدی مهر، مژگان. (1390). طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام‌العمر. رساله دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی، مهدی؛ مرزوقی، رحمت اله؛ ترک زاده، جعفر، سلیمی، قاسم و حدادنیا، سیروس.(1395). برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام‌العمر- رویکرد کیفی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7(13)، 37-77.
محمدی­مهر، مژگان؛ ملکی، حسن؛ خوشدل، علیرضا و عباس­پور، عباس. (1391). تبیین نقش اعضای هیات علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام­العمر: یک مطالعه کیفی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی.9(4). 256-263.
     مرعشی، منصور؛ اربابی، نظر محمد و صفایی مقدم، مسعود. (1389).بررسی تاثیرات جهانی شدن بر تربیت معلم در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مشهدی، حمیدرضا؛ شریفیان، فریدون، لیاقتدار، محمدجواد و رستگارپور، حسن .(1396). بررسی وضعیت مطلوب و موجود محتوا برای تربیت معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان، فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 12(47)، 37-68.
موسی پور، نعمت اله و احمدی، آمنه (1395).معماری کلان (طراحی) برنامه درسی تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
میرعارفین، فاطمه سادات؛ مهرمحمدی، محمود، علی عسگری، مجید و حاجی حسین نژاد، غلامرضا .(1398). طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس «رویکرد زیبایی شناسانه به تدریس» در تربیت معلم. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14(54)، 116-79.
 نصیری، مریم؛ جعفری، شیدا و خزایی، زینب. (1392). دوره ابتدایی در ایران: یادگیری مادام‌العمر مبنایی برای تغییر برنامه درسی. همایش تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، بیرجند: دانشگاه بیرجند.
Ala-Mutka, K., Punie, Y., & Redecker, C. (2008). Digital competence for lifelong learning. Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), European Commission, Joint Research Centre. Technical Note: JRC, 48708, 271-282.
Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 18 (5): 483-491.
Balkar, B. (2015). Defining an empowering school culture (ESC): Teacher perceptions. Issues in Educational Research, 25(3), 205-225.
Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. Open Educational Resources Collection, Retrieved from https://irl. umsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=oer.
Bayrakçı, M.; Dindar, H. (2015). Factors Electing Students’ Lifelong Learning in Higher Education. International jurnal of Lifelong Education Leadership, 1, 11–20.
Christensen, C. M. And Eyring, H. J. (2011). The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out, SanFrancisco. CA; Josses Bass.
Chu, S. K. W., Reynolds, R. B., Tavares, N. J., Notari, M., & Lee, C. W. Y. (2017). Twenty-First Century Skills and Global Education Roadmaps. In 21st Century Skills Development through Inquiry-Based Learning.Singapore: Springer.
Colakoglu, J. (2002). The importance of motivation to learn life. National Education Journal, 2 (1): 155-156.
Collins, J. (2009). Education technique for lifelong learning: lifelong learning in the 21st century and beyond. Radio graphics, 29(2), 613-622.
Crowther, J. (2004). In and against lifelong learning: flexibility and the corrosion of character. International Journal of lifelong education, (23)2: 125-136.
Demir, S., & Özden, S. (2014). The Evaluation of Multicultural Teaching Design Education Program. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4732-4736.
Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1) 1709-1716.
Faulkner, J. & Latham, G. (2016). Adventurous Lives: Teacher Qualities for 21st Century     Learning.Australian. Journal of Teacher Education , 41(4), 137-150.
Gyurova, V. & Zeleeva, V. (2017). The knowledge and skills of the 21 century teachers. In R. Valeeva (Ed), The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Russia, Kazan Federal University: Future Academy.
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.
Jonker, H., März, V., & Voogt, J. (2020). Curriculum flexibility in a blended curriculum. Australasian Journal of Educational Technology. https://doi.org/10.14742/ajet.4926
Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of digital learning in teacher education, 29(4), 127-140.
Kirby, J. R., Knapper, CH., Lamon, P. & Egnatoff, W. (2010). Development of a scale to measure lifelong learning. International Journal of lifelong Education (29)3: 291-302.
Laal, M. (2012). Benefits of lifelong learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 4268 ˚ 4272.
Lorinda, S., Michael, B., Geraldine, J (2006). Cultural competence of baccalaureate nursing Learning.Australian. Journal of Teacher Education, 41(4), 137-150.
Mo, K. (2009). Effects of a teacher training program for multiculturalmulticultural education (2nded). San Francisco: Jossey-Bass.
Nijveldt, M., Brekelmans, M., Beijaard, D., Verloop, N., & Wubbels, T. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgment process. International Journal of Educational Research. 43(1 - 2): 89 -102.
Otten, H., & Ohana, Y. (2009). The Eight key competencies for lifelong learning: An Appropriate framework within which to develop the competence of trainersin the field of European youth work or just plain politics. Bonn, Germany: Institute for Applied Communication Research  (IKAB).
Ozdamli, F., & Ozdal, H. (2015). Life-long Learning Competence Perceptions of the Teachers and Abilities in Using Information-Communication Technologies. 4th World Conference on Educational Technology Researches.
Petterson, M. C. (2004). Successful strategies for lifelong learning in mathematics through professional development [dissertation]. United States: Walden University 
Reneau, M (2013). Teaching Nurses Sight Unseen: Comparing the Cultural Competency of Online and On-Campus BSN Faculty. Journal of Transcultural Nursing, 24(1): 78-85.
Richardson, L. D., & M. Wolfe, M. (2001). Principles and practice of informal Education: learning through life. London: Routledge.
Schreier, M.; Janssen, M.; Stamann, C.; Whittal, A. & Dahl, T. (2020). Qualitative Content Analysis: Disciplinary Perspectives and Relationships between Methods— Introduction to the FQS Special Issue. "Qualitative Content Analysis II" [33 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 21(1), Art. 9, http://dx.doi.org/10.17169/fqs-21.1.3454.
Seeberg, V., & Minick, T. (2012). Enhancing Cross-cultural Competence in Multicultural Teacher Education: Transformation in Global Learning. International Journal of Multicultural Education, 14(3).
Shaw,A.(2015).21stCenturySchools.Retrievedfromhttp://www.21stcenturyschools.com/aboutus.  html
S. Myers, Lawrence; Gamest, Galen; Garino. J.A. (2015). Applied multivariate research (design and interpretation). (Translated by Pasha Sharifi and others). Tehran: Roshd Publications.
  Soni, S. (2012). Lifelong Learning˚ Education and Training. Learning and Teaching Methodology, 2(3): 1-14.
Sugumar, V (2009). Competency mapping of teachers in tertiary education. ANNA university
Selvi, K. (2010). Teachers Competencies, Faculty of Education, Anatole University, 26470 Eskisehir,Turkey.
Ta¸sçı, G. Titrek, O. (2019). Evaluation of Lifelong Learning Centers in Higher Education: A Sustainable Leadership Perspective. Jurnal ofSustainability. 12 (22).1-18.
Thorn, R. (2012). Lifelong Learning and European Higher Education Institutions – the FLLLEX Project. European Association for Quality Assurance in Higher Education 2011, Brussels. Springer: Cham, Germany.
Tondeur, J., Van Braak, J., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). Understanding the relationship between teachers’ pedagogical beliefs and technology use in education: A systematic review of qualitative evidence.  Educational Technology Research and Dev elopement, 65 (3), 555–575.
UNESCO World Heritage Centre (2013). lifelong-learning-system-islamic-republic-iran.https://uil.unesco.org/lifelong learning/building
Uzunboylu, H., & Hürsen, C. (2011). lifelong learning competence scale (LLLCS): the study of validity and reliability. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 449-460.
Werner, Melanie (2020). Qualitative content analysis and historical research. Forum Qualitative Sozialforschung.Qualitative Social Research, 21(1), 19-34.
Wrahatnolo, T. (2018). 21st centuries skill implication on educational system. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 296, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
Wu, M.j & Lin, S,c(2011). Teachers professional growth: study on professional(pedagogical) competency development of teachers in junior colleges, Univercities of American Academy of  Business.
Zhao C. M., Kuh, G. D., & Carini, R. M. (2013). A comparison of international student and American student Engagement in effective educational practices. The Journal of Higher Education, (76)2, 209-231.