شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی در فرایند برنامه‌ریزی درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی در فرایند برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه متخصصان، به روش آمیخته اکتشافی ناهمزمان، انجام شده است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی 12 نفر از اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان  بودند که به روش هدفمند و زنجیره‌ای انتخاب شدند. جامعه آماری،180 نفر مربیان پیش‌دبستانی اهواز در سال 1397 بودند که با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. در بخش کیفی 4 مؤلفه اصلی و 48 مؤلفه فرعی شناسایی شدند که بر اساس روش کدگذاری اشتراوس و کوربین کدگذاری و مقوله‌بندی‌شد. طبق نتایج، مربیان در تمام مراحل برنامه‌ریزی درسی از صلاحیت‌های حرفه‌ای چندانی برخوردار نیستند و تفاوت آنها با میانگین مطلوب معنادار است. همبستگی همه متغیرها، مثبت معنا‌دار است. کمترین همبستگی بین دو متغیر گزینش و سازماندهی محتوا با ارزشیابی و بیشترین همبستگی بین دو متغیر نیازسنجی و الگوهای یاددهی-یادگیری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Professional Competencies of Preschool Educators for Curriculum Planning

نویسندگان [English]

  • Abdullah Parsa 1
  • Soad SAdavi 2
  • Ali Beiramipour 2
1 Educational sciences Department, Educational sciences and psychology faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Educational sciences Department, Educational sciences and psychology faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This research is a descriptive-analytical study that used mixed method. The statistical population of the qualitative phase includes faculty members and experts in preschool education. The quantitative phase includes educators of Ahvaz (Iran) during 2017-2018. A total of 12 individuals we selected as the sample in qualitative phase by purposive and chain sampling. And in quantitative phase, 180 people were selected through stratified random sampling. The data were collected through semi-structured interviews and a researcher questionnaire. In qualitative part 4 main components and 48 components were identified, the qualitative findings were coded and categorized based on content analysis. The results showed that the educators do not have enough professional competency at all stages of the curriculum process and their mean score was significantly lower than the desired level. There were also significant and positive correlations between all research variables. The least correlations were between content selection with evaluation and the highest correlation was between needs assessment and teaching-learning patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-school education
  • professional competencies
  • curriculum development
آخش، سلمان. (1396). طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی دوره پیش از دبستان کشور ایران. رساله دکتری علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران.
آخش، سلمان؛ حسینی، فاطمه؛ خوبی‌نژادیان، علی و شهیدی، سارا. (1397). بررسی تطبیقی شیوه ارزشیابی دوره پیش از دبستان در کشورهای سوئد، فنلاند و ایران. شانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه مازندران، مازندران.
ادیب‌نیا، اسد. (1388). بررسی موانع اجرای روش‌های تدریس فعال در مدارس ابتدایی شهر تهران. مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران.
آقایی، شهرزاد؛ سلیمی، جمال و قادری، مصطفی. (1397). شناسایی مؤلفه‌های مربی اثربخش در آموزش و پرورش پیش‌دبستانی. شانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه مازندران، مازندران.
پوشنه، کامبیز؛ خسروی، علی‌اکبر؛ و پورعلی، پریناز. (1391). ارزشیابی میزان کیفیت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی تهران. اندیشه‌های نوین تربیتی، 8(1)، 58-29.
پیری، رباب. (1394). برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان (چاپ اول). تبریز: انتشارات احرار.
دهقانی، مرضیه؛ امیدیان، فرانک؛ و‌ اصغری، فریناز. (1395). ارزشیابی از فرآیند یاددهی- یادگیری، سازماندهی، تحقق اهداف و محتوای برنامه درسی دوره پیش‌دبستانی کم توان ذهنی: مدل هاموند. پژوهش‌های برنامه درسی، 6(2)، 122-101.
رجائی، زهرا. (1395). نقش مهد کودک و پیش دبستانی در تربیت کودکان. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، برلین، آلمان.
رضوی، عبدالحمید و گرجی‌پشتی، خدیجه. (1394). میزان انطباق برنامه درسی قصد‌شده و اجراشده پیش از دبستان. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 3(5)، 78-65.
روؤف، علی. (1386). مبانی و اصول آموزش و پرورش (فلسفه تعلیم و تربیت). تهران: انتشارات ارسبارن.
زارعی، محمد حسین؛ نصر اصفهانی، احمد رضا؛ میرشاه جعفری، ابراهیم؛ و لیاقتدار، محمدجواد. (1395). مربی پیش‌دبستانی: چه کسی با چه مشخصاتی؟دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 4(8)، 204-181.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه. (1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری.تهران: انتشارات آگه.
(--). سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش (1390). وزارت آموزش و پرورش ایران، تهران.
شعبانی، زهرا. (1383). بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشور جهان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 3، 159-121.
صافی، احمد. (1391). آموزش و پرورش و مدیریت پیش‌دبستانی و دبستانی در ایران و تحولات آن. تهران: انتشارات ارسباران.
فلاح، عاطفه؛ احمدی، پروین و رضازاده شیراز، فاطمه‌بیگم. (1394). شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان دوره پیش‌دبستانی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 2(6)، 182-165.
 فیروزبخت، فریبا. (1386). نیازسنجی آموزش مربیان دوره پیش از دبستان شهرستان بیرجند از دیدگاه خودشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
کریم‌زاده، عنایت. (1393). آسیب‌شناسی برنامه‌های مراکز پیش دبستانی استان کهگیلویه و بویراحمد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران.
گودرزی، مرجان. (1389). سنجش و ارزشیابی در دوره پیش از دبستان. رشد آموزشی پیش‌دبستانی، 4، 1-2.
مخزن، بنفشه؛ رشتیان، مریم و کاظمی، شهلا (1393). تأثیر دوره پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، ایران.
مفیدی، فرخنده. (1380). مدیریت در مراکز پیش دبستانی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ملکی، حسن. (1384). صلاحیت‌های حرفه معلمی (چاپ سوم). تهران: انتشارات مدرسه.
میرزایی، ملیحه، احمدی، پروین و نراقی‌زاده، افسانه. (1395). مقایسه اهداف و محتوای برنامه درسی اجراشده با برنامه درسی قصدشده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان. اندیشه‌های نوین تربیتی، 12(4)، 80-63.
نادری، فاطمه؛ گلکاری، سمیه و آیتی، محسن. (1397). بررسی پدیدارشناسانه ادراک مربیان پیش دبستانی نسبت به عناصر برنامه درسی (چالش‌ها و راهکارها). شانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه مازندران، مازندران.
واحدی، مهدی و بیگدلی، زیور. (1396). اثربخشی بازی‌های سازمان‌دهی‌شده بر میزان یادگیری و هوشی نوآموزان پیش‌دبستانی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(33)، 206-187.
یازرلو، صفرعلی؛ افکاری، فرشته و نجفیان، حسن. (1397). بررسی انطباق برنامه مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران با راهنمای برنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش.شانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه مازندران، مازندران.
Abdul-haq, Z. I. (2014). The Educational Skills Required for Kindergarten Teachers in Jordan. American Journal of Educational Research, 2(3), 159-166.
Akter, S., Rutsaert, p., Luis, J., Htwe, N.M., San, S.S., Raharjo, B. & pustika, A. (2017). Womens  empowent  and  gender  equity  in  agriculture:  A  different  perspective  from  Southeast  Asia. Food policy, 69, 270-279.
Barnett, W. S. (2005). The effects of state prekindergarten programs on young children’s school readiness in five states. The National Institute for Early Education Research, Rutgers University.  
Bellm, D (2005). Establishing teacher competencies in early care and education: A review of current models and options for California. Center for the Study of Child Care Employment, University of California, Berkeley.
Chappel, M. & Nye, Sh. (2007). Nevadas core knowledge areas and core competencies. Retrieved fromhttp://www.nevadaregistry. org/career-development/core-knowledge.html.
Cobbold, C. & Boateng, p. (2016). How Confident Are Kindergarten Teachars in Their Ability  to keep Order in the Classroom? A Study  of Teacher Efficacy in Classroom Management. Journal of  Education and practice, 7(36), 181-190.
ErKan, S. & AKyol, T. (2017). A Study on the Views of Preschool Teachers and Teacher Candidates about the Concepts of Learning and participation. Educational Research and Review, 12(16), 373-379.
Fan, X., Nyland, B. & Zeng, X. (2016). What Knowledge and skills do Chinese kindergarten, teachers need in a time of reform: Directors perspectives? Asia pacific Journal of Early Childhood  Education Research. V.10, 27-48
Huntly, H. (2008). Teachers’Work: Beginning teachers’ conceptions of competence. Australian Educational Researcher, 35(1), 125-145.
Jakobson, L. (2008). Interventions to existential psychology: A psychology for the unique human being and its application in therapy. England: Wiely.
Jordan, B. (2004). Scaffolding learning and co-constructing understandings. In A. Anning, J. Cullen, & M. Fleer (Eds.), Early childhood education: Society and culture. London, United Kingdom: Sage.
Kucukturan, G. (2011). Qualification scale for early childhood teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 579-590.
Mangione, P. & Garcia, Y. (2011). Californiaearly childhood educatorcompetencies. Retrieved from http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/docum­ents/ececompetencies2011.pdf.
McBer, H. (2000). Research into teacher effectiveness: A model of teacher effectiveness. Nottingham: Department for Education and Employment.
National institute for early Education Research (NIEER). (2006). The state of preschool yearbook. New Brunswick: The State University of New Jersey.
Powell, K. M. (2012). Kindergarten teacher's knowledge and perceptions of early learning- related skills and their relationship to academic achievement. Ph.D. Thesis of School Psychology, Georgia State University, Atlanta, GA.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions .Durham: Sociology Press.