مؤلفه‌های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخودشرح‏حال‎نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب‌نظران برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، میمه، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

ف از مقاله حاضر، تبیین مؤلفه‌های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی بود. این تحقیق نوعی تحقیق کاربردی و از لحاظ راهبرد، رویکردی کیفی با راهبرد پدیدار شناختی است. مشارکت کنندگان متخصصان برنامه‌ریزی درسی و اساتید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان بودند که با رویکرد هدفمند انتخاب گردیدند و با آنها به روش نیمه ساختار مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه با آنها ادامه یافت تا به نقطه اشباع (9 نفر) رسیدیم. با توجه به کدگذاری‌ها و مضامین به دست آمده از متون علمی و مصاحبه متخصصان، مدل‌های مناسب ذهنی، تفکر تأملی، پویش روایی، شایستگی‌های حرفه‌ای، و تجربه زیسته به عنوان مؤلفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر شرح حال نویسی به دست آمد. با عنایت به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود مؤلفه‌های پنج گانه فوق به عنوان سرفصل دروس یا به عنوان دروس پیشنهادی در برنامه درسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان امکان سنجی و گنجانده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of internship curriculum patterns based on autobiography The study case: Farhangian University educators and curriculum experts

نویسندگان [English]

  • Halimeh Habibi 1
  • Reza Jafari harandi 2
  • Susan Bahrami 3
1 Ph.D. Student in curriculum, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Meymeh Branch, Meymeh, Iran
2 Associate Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

: The aim of the present research was to explain the components of internship curriculum pattern based on autobiography. This study is a kind of applied research and with a view to method, a qualitative approach with a phenomenological strategy. The participants were curriculum specialists and internship educators that were selected through purposive sampling method. They were interviewed by semi-structured interview. The interviews were continued saturation (n=9). On the basis of encodings and obtained themes from scientific texts and experts and educators’ interviews, obtained suitable mental models, reflective thinking, narrative inquiry, professional competences, and lived experiences as the components of internship curriculum pattern based on autobiography. According to the findings, it is suggested to include the above five components in Teacher Training university courses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum pattern
  • internship
  • autobiography components
بورگ، والتر، گال، مردیت دامین (1386). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (جلد دوم). ترجمه احمد رضا نصر و همکاران. انتشارات سمت.
جمشیدی توانا، اعظم، امام جمعه، محمد رضا (1395). بررسی تأثیر کارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد وشایستگی‌های دانشجو معلمان. دو فصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی.6 (1)، 1-20.
جمشیدی توانا، اعظم، امام جمعه، محمد رضا، عصاره، علیرضا (1395).تجارب دانشجو معلمان از نقش مربی در پیوند نظر و عمل در برنامه کارورزی. دو فصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی.4 (7)، 197-226.
حسنی، سید حمید رضا (1383). هرمنوتیک علوم انسانی: درآمدی بر هرمنوتیک ویلهلم دیلتای. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران. شماره اول، صص103-120.
شریفی، اعظم، کمالی، محمد، چابک، علی (1393). نیازهای اجتماعی افراد فلج مغزی: یک مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی. مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین. دانشکده توانبخشی--. دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره 8،
 شماره 2، 21-30.
قربانی، حسین، میرشاه جعفری، ابراهیم، نصر اصفهانی، احمد رضا، نیستانی، محمد رضا (1397). طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیان. (پایان نامه دکتری رشته برنامه درسی). دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.
قنبری، مهدی، نیکخواه، محمد، نیکبخت، بهاره (1396). آسیب شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته. دو فصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی. 4 (10)، 33-64.
کرس ول، دبلیو، جان (1395). طرح پژوهش: رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی. (ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس). انتشارات:جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
کرمی، زهره، سراجی، فرهاد، معروفی، یحیی (1396). برنامه درسی روایت پژوهی و توسعه حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: طراحی الگوی برنامه درسی. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. 5 (9). 69-104.
نوری، روح الله، ریخته گران، محمد رضا (1391). نقش ویلهلم دیلتای در پایه گذاری علوم انسانی و دفاع از عینیت آن. غرب شناسی بنیادی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره اول، صص109-126.
یوسف زاده، محمد رضا، کاظم پور، صدیقه (1396). هویت شرح حال نویسی در برنامه درسی ملی: مطالعه ترکیبی. دو فصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی. 7 (1)، 118-143.
Aljojo, N. (2017). Differences in styles of thinking in light of Sternburg’s theory: A case study of different educational levels in Saudi Arabia. Journal of technology and science education.7 (3): 333-34
Ayers, W. (1988). Teaching and Being: Connecting Teachers' Accounts of Their Lives with Classroom Practice. Longman Publishing group.
Butt, R. Raymond, D. McCue, G. Yamagishi, L. (1986). Individual and collective interpretations of teacher biographies. Paper presented at the annual meeting of the American Educational research Association (67th, San Francisco, CA, April) 16-20).
Emira, M. ;&Wild ,J. (2015). How can you overcome constraints to enhance reflective practice? In McGregor;& Cartwright ,L. (Eds) , Developing Reflective Practice. (pp.187- 200)
Fletcher, E., Mountjoy, K.,& Bailey, G. (20011). Exploring concerns of business tudents teacher. Delta Pi Episilon Journal 53 (1)14-27 Retrieved from http://www.dpe.org
Gauri, V. (2015). World development report 2015: mind, society and
 behavior.Chapter3: Thinking with mental models. World bank group. Pp62-75. (1974). Social responsibility of psychology. Journals.sagepub.com Robert وGreen
Gunn, A., Bennett, S., Evans, L. S., Peterson, B. J., Welsh, J. L. (2013). Autobiographies in Pre-service teacher education: A snapshot tool for building a culturally responsive pedagogy. International Journal of Multicultural Education. 15 (1). 1-20.
 Halpern, D. F. (1996). Thought and knowledge: an introduction to critical thinking (3rd ed.). Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates.
Körkkö, M., Kyrö-Ämmälä, O., & Turunen, T. (2016). Professional development through reflection in teacher education. Teaching and Teacher Education, 55, 198-206.
Niemi H. and Jakku – Silvvonea. (2010) Teacher Education Curriculum of secondary school Teachers. University of Helsinki, Department of Education: Helsinki Finland,
 2010.
Olson, M. R. (2000). Linking personal and professional knowledge of teaching practice through narrative inquiry. The Teacher Educator 35 (4):109–127
Otara, Alfred (2014). Students’ perceptions on education internship program in Rwanda: effectiveness and challenges. Asian journal of education and e-learning, vol.02, issue 04
Palkinghorne, D. E. (2007). Validity Issues in narrative research. Qualitative Inquiry, 13 (4), 471-486.
Phan, H.P. (2009). Reflective thinking, effort, persistence disorganization and academic performance: A meditational approach. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. ERIC Colume7, No3. Pp. 927=952.
Pinar, W. F. (1975). The Method of Currere. Paper presented at the annual meeting of the American Research Association. (Washington, D. C., April 1975.
Pinar, W. F. (19881). Curriculum and Instruction: Alternatives in Education. Berkeley: McCutchan Publishing.
Salidio, A. and Dasari, D. (2019). The reflective thinking about students’ ability viewed by students’ mathematical ability at senior high school. Journal of physics: Conference series. Volume 1157 issue 2.
Simon, I. (2006). Autobiography: inspiring new visions of teacher learning. Educate. 3 (2). 53- 61.
 (1999). Critically reflective practice. The journal of continuing Stephen ,Brookfield education in the health professions. Vol. 18.
Tak, L. (2005). Implementation of Internship through Mentoring for Beginning Teachers in Hong Kong: Controversies and Reflections. New Horizons in Education, 52 8-21 Nov 2005
Vescio. V; Ross. D. and Adams. A. (2008) A review of Research on the Impact of Professional learning communities on Teaching Practice and student learning. Teaching and Teacher Education 24, 8 0 -91, 2008
Walker, S. E. (2006). Journal writing as a teaching technique to promote reflection. Journal of AthleticTraining, 41, 216–221.
Way, J. (2008). Using questioning to stimulate mathematical thinking. Australian Primary Mathematics classroom, 13 (3) , 22-27
Westra, Laura (2001). An Environmental Proposal for Ethics: the principles of integrity: Rowman and Littlefield Publishers