بررسی میزان (عدم) هم پوشانی محتوایی کتب تازه تالیف زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول و دوم با اصول سیاست‌گذاری آموزش زبانهای خارجی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده

مقاله حاضر، با اتخاذ رویکردی کلی و دربرگیرنده به مفهوم سیاست‌گذاری آموزش زبان‌های خارجی در محیط ایران، بر آن است تا به بررسی میزان و ماهیت هم خوانی یا عدم هم خوانی کتب تازه تالیف زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول (Prospect Series) و متوسطه دوم (Vision Series) با اصول مصرح در برنامه درسی ملی و اسناد مرتبط با آن بپردازد. بدین منظور، متون سیاست‌گذاری آموزشی (شامل بخش زبان­های خارجی برنامه درسی ملی و توضیحاتی که در مجموعه کتب فوق خطاب به معلم آمده) مورد تحلیل محتوا قرار گرفته اصول آنها استخراج گردید. متعاقب آن، برای اطمینان از وجود یا عدم وجود اصول مستخرج در قالب شکلی و محتوایی کتب و ماهیت آنها، درس‌های دو مجموعه ذکر شده  آموزش زبان مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. نتایج تحقیق مبین این نکته است که، به رغم تلاش مولفان در گنجاندن بسیاری از اصول و فرضیات رویکرد ارتباطی مورد اشاره و تاکید برنامه درسی ملی در کتب، پیاده سازی و به کارگیری آن‌ها سنخیت زیادی با یافته‌های تحقیقات آموزش زبان و نظرات متخصصان امر ندارد. مضافاً اینکه اصول مهمی دیگری هم هستند که یا به کل نادیده انگاشته شده‌اند و یا توجه مقتضی بدان‌ها صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Degree of Correspondence between Prospect and Vision Textbook Series in Terms of Content and Based on CLT Principles Delineated in the National Curriculum

نویسندگان [English]

  • Alireza Rasti
  • Nasimeh Nouhi Jadesi
Salman Farsi University of Kazerun
چکیده [English]

The present study investigates the extent to which the principles of Communicative Language Teaching (CLT) have been implemented in the newly-developed English textbooks currently taught in Iran’s secondary programs (Prospect and Vision series). To this end, nine principles of CLT delineated in the National Curriculum and reflected in these textbook series form the analytic foundation of this piece of research. Following that, to determine whether these principles have been appropriately and sufficiently implemented in these textbook series, different sections of the two textbooks were meticulously analyzed. The findings revealed that, contrary to the intentions and attempts made by the textbooks authors, the nine CLT principles are only minimally implemented in the newly-developed textbooks. It was also found that some other principles of CLT are totally neglected in these textbooks. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELT Textbooks
  • the National Curriculum
  • Communicative Approach
  • Secondary Programs
سلسبیلی. ن. (2017). برنامه درسی ملی: تجربه‌های جهانی چه می‌گویند؟.  دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (8) . 158-119
کیانی، غ.، نویدی نیا، ح.، و مؤمنیان، م. (1390). نقد و بررسی طرح ملی: نگاهی دوباره به رویکرد برنامه درسی ملی نسبت به آموزش زبان های خارجی. فصلنامه پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی 2 (6) ص 209-185
Ball, S. J. (2005). Education policy and social class: The selected works of Stephen J. Ball. Routledge.
Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge University Press.
Cullen, R., Kuo, I., & Vicky, C. (2007). Spoken grammar and ELT course materials: A missing link?. TESOL Quarterly, 41(2), 361-386.
Hedge, T. (2000) Teaching and learning in the language classroom New York: Oxford
Leech, G. (2000). Grammars of spoken English: New outcomes of corpus-oriented research. Language learning, 50(4), 675-724.
McDonough, J., & Shaw, C. (2012). Materials and Methods in ELT. John Wiley & Sons.
Mishan, F. (2005). Designing authenticity into language learning materials. Intellect Books.
Olssen, M., Codd, J. A., & O'Neill, A. M. (2004). Education policy: Globalization, citizenship and democracy. Sage.
Rizvi, F., & Lingard, B. (2009). Globalizing education policy. Routledge.
Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching (3rd edition). Oxford University Press. ISBN 978-0194423601.
McDonough, J., Shaw, C. & Masuhara, H. (2013). Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide. (3rd  edition). New York, NY: Wiley.
Kumaravadivelu, B. (2003). Beyond methods: Macrostrategies for language teaching. Hartford, CT: Yale University Press.
Halliday, M.A.K. (1975). Learning how to mean: Explorations in the development of language. London: Edward Arnold.
دوره 16، شماره 61 - شماره پیاپی 61
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
شهریور 1400
صفحه 129-150
  • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1399