ارزیابی تغییر برنامه درسی پایه ششم ابتدایی در شهرستان کوهرنگ بر اساس الگوی فولن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی مقاله، ارزیابی تغییر برنامه درسی پایه ششم ابتدایی بود. از روش آمیخته از نوع تبیینی استفاده شد. در بخشی کمی، کلیه­ معلمان و مدیران مدارس ابتدایی دارای مدیرمستقل شهرستان کوهرنگ به روش سرشماری انتخاب شدند و پرسشنامه که روایی آن توسط 10 نفر از متخصصان علوم‌تربیتی تایید شده بود در اختیار آنان قرار گرفت (94/0= α). در مجموع 150 پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌های کمی، از آزمون تی تک‌گروهی و تی وابسته استفاده شد. در بخش کیفی نیز با مدیران و معلمان پایه ششم مصاحبه شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند (از نوع موارد مطلوب) انتخاب شده بودند. مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در مجموع 14 معلم و مدیر مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد از دیدگاه معلمان و مدیران به ویژگی‌های برنامه ­درسی و ویژگی‌های محلی برنامه درسی به مقدار کافی توجه نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of 6th grade elementary curriculum change in Koohrang city based on Fullan model

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Razavi 1
  • Reza Zamani Ahmad Mahmoudi 2
  • Hamid Farhadi Rad 2
1 Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The major aim of study was to evaluate the 6th grade elementary curriculum change based on the Fullan model from the viewpoint of teachers and school principals. The research method was mixed (explanatory). In the quantitative phase, the population was composed of teachers and principals of the primary schools of Koohrang city. Due to the small size of the population, all individuals were selected as samples (100 teachers and 50 principals). A researcher-made questionnaire was used to collect quantitative data. The reliability was calculated using Cronbach Alpha coefficient test (α=0.94) and its validity approved by 10 academic experts. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics (one sample t-test, independent t-test). In the qualitative section, 14 teachers and principals were interviewed. The interviews continued to reach the theoretical saturation. The Date were analyzed by qualitative content analysis method. According to the findings, from the point of view of the research participants, the curriculum characteristics (need clarity, complexity, quality/practicality) and local characteristics (district, school community, principal, and teacher) were not adequately addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum studies
  • curriculum change
  • Fullan model
  • 6th grade
احمدی، آمنه (1385). ضرورت مشارکت معلمان در تدوین برنامه درسی ملی. نشریه رشد معلم. 3، 15-14.
ادیب، یوسف، و مردان، فاطمه (1392). تغییر برنامه: تجربیات والدین از مشارکت در اجرای برنامه­های درسی دوره­ ابتدایی. مجموعه مقالات همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره­های تحصیلی آموزش و پرورش. بیرجند: دانشگاه بیرجند.
ادیب، یوسف؛ زارع، سعیده؛ عزتی، محمدرضا. (1394). تجارب معلمان از تدریس در پایه ششم ابتدایی در اولین سال تغییر نظام آموزشی؛ جستاری پدیدارشناسانه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 37، 22-5
ارنشتاین، الن سی، وهانکینز، فرانسیس پی. (1384). مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی. جلد دوم. (ترجمه قدسی احقر). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
امینی، محمد؛ رحیمی، حمید؛ اسفندیاری، الهام. (1393). بررسی و تحلیل مشکلات اجرایی پایه ششم ابتدایی از منظر جایگاه عناصر برنامه درسی. پژوهش­های برنامه درسی. 4 (­2) ، 55-33.
اکبری بورنگ، محمد (1392). «تغییر نگرش نسبت به تغییر برنامه درسی بر اساس ادراک حمایت سازمان و مفید بودن تغییر برای دانش­آموزان در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند». مجموعه مقالات همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره­های تحصیلی آموزش و پرورش. بیرجند: دانشگاه بیرجند.
امین زاده، حسن محمد؛ سیفی، محمد؛ فقیهی، علیرضا. (1396). ارزیابی میزان همخوانی و همسویی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده، کسب شده تفکر و پژوهش ششم ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 46، 170-149
بوشامپ، جورج (1390). نظریه برنامه درسی. ویرایش چهارم. (ترجمه محرم آقازاده). تهران: آییژ.
بیرمی‌پور، علی (1389). شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر اجرای تغییر برنامه درسی در دوره­ی ابتدایی. مجموعه مقالات همایش تغییر در برنامه درسی. بیرجند: دانشگاه بیرجند.
پارسا، عبداله. (1386). بررسی نگرش و تمایلات رفتاری معلمان نسبت به پیشبرد برنامه‌های درسی جدید (عدم تمرکز، مشارکت گسترده، حمایت یکپارچه). مجموعه مقالات همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه‌ریزی درسی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
پیری، موسی؛ اسدیان، سیروس؛ محمدزاده. (1396). ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 45، 142-119
حکیم زاده، رضوان؛ امرالله، امید؛ محمدی فارسانی، فریبرز. (1392). میزان آماده سازی معلمان در خصوص تغییر برنامه درسی دوره ابتدایی تحصیلی مطالعه موردی معلمین پایه ششم ابتدایی شهر تهران. مجموعه مقالات همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش. بیرجند: دانشگاه بیرجند.
خورشیدی، عباس (1397). روش­ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات یسطرون.
رضوی، سید عباس (1392). کلیات و مبانی برنامه‌ریزی درسی. اصفهان: بهتا پژوهش.
سمیعی، اعظم؛ افضل خانی، مریم. (1392). تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 92-1391. مجله پژوهش‌های برنامه درسی. 3 (2)، 136-119
شامرادی، فردین؛ زمان محمدی، علی. (1394). بررسی آسیب‌های ناشی از پیاده سازی پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان لردگان. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی.
طالعی بافقی، زهرا (1392). بررسی میزان موفقیت در اجرای برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان آن پایه و مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بافق. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ظاهری، محمد حمید (1388). مروری بر نتایج ارزشیابی اجرای آزمایش برنامه درسی هنـر پایه چهارم ابتدایی، مجله رشد آموزش هنر، 7 (1)، 57-54
فتحی واجارگاه. (1397). اصول برنامه‌ریزی درسی.تهران: ایران زمین.
فتحی واجارگاه، کورش. (1396). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. تهران: علم استادان.
فولن، مایکل (1397). اجرای برنامه درسی، ترجمه غلامرضا خوی­نژاد. در: مهر محمدی، محمود و همکاران. (پدید آورنده). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
کرمی، مرتضی و فتاحی، هدی. (1392). تغییر برنامه درسی آموزش عالی: برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد برنامه­ریزی آموزشی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 3 (7)، 138-111
لوی، الف. (1393). برنامه‌ریزی آموزشی: برنامه‌ریزی درسی مدارس. (ترجمه فریده مشایخ). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مارش، کالین جی؛ ویلیس، جرج. (1397). مبانی نظری و عملی برنامه‌ریزی درسی. (ترجمه سیداحمد مدنی). تهران: سمت
ملکی، حسن (1398). برنامه­ریزی درسی (راهنمای عمل). مشهد: پیام اندیشه.
موسی پور، نعمت الله. (1391). رویکردهای حاکم بر تغییر در نظام آموزش و برنامه درسی ایران: از رویکردمهندسی تا رویکرد فرهنگی. راهبرد فرهنگ، 17 و 18، 273-243
موسی پور، نعمت­اله، صابری، سید حسین. (1389). ارزشیابی استلزامات و اقتصائات اجرایی برنامه درسی ملی جمهوی اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5 (18)، 88-62.
مهر محمدی، محمود (1397). برنامه درسی: نظرگاه­ها، رویکردها و چشم اندازها. ویراست2. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
Altinyelken, H.K. (2010). Curriculum change in Uganda: Teacher perspectives on the new thematic curriculum. International Journal of Educational Development, 30: 151–161.
Cakmak, M; Gunduz, M. (2018). Pre-service ELT Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers, GUJGEF, 38 (1): 359-383.
Elmore, R. F. (2010). School reform form the inside and out: policy,practice, and performance, Harvard University Press, Cambridge,MA.
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). New York: Teacher Collage Press.
Fullan, Michael. (2016). The new meaning of educational change. 5th edition. New York: Columbia University
Gruba, P., Moffat, A., Sondergard, H., Zobel, J. (2004). What drives curriculum change, ACE 04 Proceedings of the Sixth Australasian Conference on Computing Education, 30, 109-117.
Handler, B. (2010). Teacher as Curriculum Leader: A Consideration of the Appropriateness of that Role Assignment to Classroom-Based Practitioners. International Journal of Teacher Leadership, 3 (3): 32-42
Kim, Y. (2014). Toward sustainable educational changes through school based professional development on ELL assessment for new teachers, Theory in to Practice, 53)3: (228-235.
Kostadinova, M. B. ( 2012). The Role of Parents in the Implementation of the Curricula. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 46: 2374 -2377 .
Ladwig, J. G. (2010). Curriculum and teacher change. In: Peterson, P.; Tierney, R.; McGaw, B. (2010). International Encyclopedia of Education. 3rd Edition.[pp374-378]. UK: Elsevier.
Leung, A. (2008). Teacher Concern about Curriculum Reform: The Case of Project Learning, The Asia-Pacific Education Researcher, 17 (1) :75-97.
Mafora,P.; Phorabatho,T. (2013). curriculum change implementation: Do secondary school principle manage the process? Anthropogist, 15 (2):117-124.
Niculescu, R.M; Norel, M. (2013). Human Resources as Leading and Supporting Actors of a Curriculum Reform. Procedia Social and Behavioral Sciences, 81: 122 – 125
Nieveen, N., & Plomp, T. (2017). Five guiding principles for curriculum change. Enschede: SLO.
Rudhumbu, Norman; Mswazie, Jonathan & Maphosa, Cosmas. (2016). A Model for Planning and Implementing Curriculum Change in Private Higher Education in Botswana. European Journal of Training and Development Studies. 3 (1), 1-22
Sahan, H. (2017). Pre-Service Teachers' Perceptions of Instructors' Teaching Skills. Journal of Education and Learning, 6 (3): 217-228.
Saracaloglu, S.; Yilmaz, S; Cengel, M; Cogmen, S; Cigdem, A.K; Ahmet, K. (2010). elementary teachersviews about their roles in curriculum development and evaluation process: The case of Denizli. Prodedia social and behavioral sciences. 2: 2427-2434.
Saravanan, V. (2012). curriculum design, development, innovation and change, Social and Behavioral Sciences, 47: 1276-1280.
Syomwene, Anne. (2018). Effective School Indicators for Quality Curriculum Implementation Process. African Journal of Education, Science and Technology, 4 (3), 150-159
Van de Grifth, W. (2007). Reading instruction for struggling learners. Utrecht: ISOR.