دیدگاه معلمان نسبت به تأثیر ریاضی دانشگاهی بر تدریس ریاضی مدرسه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آموزش ریاضی. گروه ریاضی. دانشکده علوم ریاضی. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در دهه اخیر، یکی از انواع دانش­هایی که برای آماده­سازی معلمان دبیرستان مورد توجه قرار گرفته، «دانش محتواییِ تخصصی­شدة ریاضی مدرسه­ای» است که تمرکز آن، بر چگونگی ایجاد ارتباط بین ریاضیِ دانشگاهی و ریاضی مدرسه­ای است. برای شناسایی این دانش، پژوهشی طراحی شد که هدف اصلی آن، توصیف چگونگیِ استفاده معلمان از ریاضی دانشگاهی در تدریس ریاضی مدرسه­ای بود و در آن، 19 معلم ریاضی دبیرستان که همگی تجربه تدریس حسابان را داشتند، به­طور داوطلب شرکت کردند. رویکرد این پژوهش کیفی بود و داده­های آن، با استفاده از اطلاعات جمعیت­شناختی، مصاحبه­های نیمه­ساختاری، مصاحبه­های مکتوب و مشاهده­های کلاس درس و یادداشت­های میدانی نویسنده اول، جمع­آوری شد. در فرایند کاهش نظام­وار داده­ها و تجزیه و تحلیل نهایی، دو مقوله اصلی شکل گرفت که هرکدام، شامل چندزیرمقوله شدند. مقوله اول «چگونگی استفاده از ریاضی پیشرفته دانشگاهی توسط معلمان در تدریس مدرسه­ای» و مقوله دوم «شکاف بین ریاضی مدرسه­ای و ریاضی دانشگاهی» بود. توصیه این پژوهش این است که دانشجو- معلمان ریاضی، به درس­های محتوایی ویژه­ای نیاز دارند که بین ریاضی مدرسه­ای ریاضی دانشگاهی، ارتباط برقرار کند؛ همان ریاضیاتی که هدف این پژوهش، شناسایی ماهیت و توصیف آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers’ Perspective of how High School Mathematics is influenced by University Mathematics

نویسندگان [English]

  • Hamideh Sereshti 1
  • Zahra Gooya 2
1 PhD candidate of Mathematics Education. Department of Mathematical Sciences. Shahid Chamran University of Ahvaz . Ahvaz. Iran
2 Professor of Mathematics Education. Department of Mathematical Sciences.Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
چکیده [English]

In recent years, a new construct called “School- Related Content Knowledge” has been introduced to the field to make connection between university mathematics and school mathematics. To better understand the relation between university and school mathematics, a study was designed and conducted with 19 upper secondary mathematics teachers, using qualitative methodology. The data collected from four different sources. By systematic reduction of the data, two categories emerged with of a number of sub-categories as “the ways in which, teachers use academic mathematics in their high school teaching” and “the gap between academic vs. high school mathematics” The study concluded that it is important to design specific mathematics courses that are content- based, different from both mathematics and all kinds of pedagogical courses that their main responsibility is to help prospective high school teachers to re- tailoring academic mathematics to better serve the purpose of high school mathematics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Mathematics
  • School Mathematics
  • High School Teachers
  • School- Related Content Knowledge
برنز، مریلین (2014). پرده­برداری از برنامه درسی ریاضی. ترجمه سهیلا غلام­آزاد (1394). مجله رشد آموزش ریاضی. شماره 122، صص12-16. دفتر انتشارات کمک آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی. وزارت آموزش و پرورش.
گویا، زهرا (1384). دانش مورد نیاز، برای تدریس در دوره­های ابتدایی. مجله رشد آموزش ریاضی. شماره 80. صص. 23 تا 30. دفتر انتشارات کمک آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی. وزارت آموزش و پرورش.
گویا، زهرا، و مرتاضی مهربانی، نرگس (1393). گزارش نهایی طرح بررسی دانش مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی دوره ابتدایی. پژوهشکده برنامه­ریزی درسی و نوآوری­های آموزشی. وزارت آموزش و پرورش.
نژاد ایرد موسی، محرم (1395).  کارآگاهی در کلاس آقای مهریار. رشد برهان دوره متوسطه دوم. شماره 98. صص 19. دفتر انتشارات کمک آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی. وزارت آموزش­وپرورش.
Association of Mathematics Teacher Educators. (2017). Standards for preparing teachers of mathematics. Available online at amte.net/standards.
Association of Mathematics Teacher Educators. (2020). Standards for preparing teachers of mathematics. Information Age Publishing Inc and & the Association of Mathematics Teacher Educators. 
Ball, D. & Bass, H. (2003). Toward a practice-based theory of mathematical knowledge for teaching. In B. Davis and E. Simmt (Eds.); Proceedings of the 2002 annual meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group; 3-14.
Ball, D. (2000). Bridging Practices: Intertwining content and pedagogy in teaching and learning to teach. Journal of Teacher Education; 51(3), 241-247. Springer.
Ball, D., Thames, M. & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teacher: What makes it special? Journal of Teacher Education; 59(5), 389-407. Springer.
Bromme, R. (1994). Beyond subject matter: A psychological topology of teachers’ professional knowledge. In R. Biehler; R.W. Scholz; R. Straesser & B. Winkelmann. (Eds.); Mathematics didactics asa scientific discipline: The state of the art; pp. 73–88. Kluwer Academic Publishers.
Conference Board of the Mathematical Sciences (CBMS). (2012). The mathematical education of teachers II. Providence, RI: American Mathematical Society.
Dreher, A., Lindmeier, A., Heinze, A., & Niemand, C. (2018). What kind of content knowledge do secondary mathematics teachers need? A conceptualization taking into account academic and school Mathematics. Journal of Math Didakt. 39:319–341. Springer.
Eichler, A. & Ernes, R. (2014). Teachers’ beliefs towards teaching calculus, ZDM Mathematics Education. 46:647–659. Springer.
Hill, H., Rowan, B. & Ball, D. (2005). Effects of Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching on Student Achievement. American Educational Research Journal.  Vol. 42, No. 2, pp. 371–406
Hodge, A., Gerberry, C., Moss, E., & Staples, E. (2010). Purposes and Perceptions: What do university mathematics professors see as their role in the education of secondary mathematics teachers? PRIMUS. 20 (8), 646-663. Taylor & Francis Group.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic enquiry. Sage Publishing.
Ma, L. P. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Educational Studies in Mathematics. 42, 101-106. Springer.
McCrory. R, Floden, R., Ferrini-Mundy, J., Reckase, M. & Senk, S. (2012). Knowledge of Algebra for Teaching: A Framework of Knowledge and Practices. Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 43, No. 5, pp. 584-615. National Council of Teachers of Mathematics.
National Council of Teachers of Mathematics: NCTM. (1991). Professional Standards for Teaching Mathematics. Reston, VA. The Author.
Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher. 15(2), 4–14. American Educational Research Association.
Speer, N., King, K. & Howell, H. (2015). Definitions of mathematical knowledge for teaching: Using these constructs in research on secondary and college mathematics teachers. Journal of Mathematics Teacher Education. 18(2), 105–122. Springer.
Stylianides, G. J. & Stylianides, A. J. (2010). Mathematics for teaching: A form of applied mathematics.    Journal teaching and teacher education. 26: 161–172. Elsevier Ltd.
Turner, F. & Rowland, T. (2011). The knowledge quartet as an organizing framework for developing and deepening teachers' mathematics knowledge. From Book Mathematical knowledge in teaching, 195-211.
Weigand, H., McCallum, W., Menghini, M., Neubrand, M., Schubring, G. & Tobies, T. (2017). What is and what might be the legacy of Felix Klein? Proceedings of ICMI13 in Hamburg. 321-334. Springer.
Wu, H. (2011). The mis-education of mathematics teachers. Notices of the AMS. Vol. 58, N. 3, pp 372-382. American Mathematical Society.
Zazkis, R. & Leikin, R. (2010). Advanced mathematical knowledge in teaching practice: Perceptions of secondary mathematics teachers. Mathematical Thinking and Learning. 12:263-281. Taylor & Francis Group.
Zazkis, R., Leikin, R. & Meller, M. (2017). Research mathematicians as teacher educators: Focusing on mathematics for secondary mathematics teachers. Journal of Mathematics Teacher Education. Springer.