ضرورت تدوین معیارهای روبریک کیفی برای اجرای موفقیت‌آمیز ارزشیابی توصیفیِ درس ریاضی دوره ابتدائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 پژوهشگر، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)

5 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

با گذشت بیش از 15 سال که از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی در ایران می­گذرد، ارزیابی­های ملی حاکی از این است که اجرای این طرح، به موفقیت مورد انتظار نرسیده است. برای بررسی عمیق­تر مشکلات اجرای ارزشیابی توصیفی از نگاه معلمان دوره ابتدایی، پژوهشی در پارادایم پژوهش­های کیفی طراحی شد و 27 دانش­آموز یک کلاس درس پایه پنجم و معلم آن کلاس، به طور داوطلبانه در آن شرکت کردند. داده­های این مطالعه از طریق دو مسئله که دانش­آموزان حل کردند، ارزیابی­های معلم آن کلاس و هفت معلم داوطلب دوره ابتدایی از هفت مدرسه دیگر، جمع­آوری شد. تجزیه­وتحلیل داده­ها از طریق کاهش نظام­وار داده­ها در سه مرحله صورت گرفت. نتیجه اصلی این مطالعه، یک روبریک توصیفی است که ماهیتی کیفی دارد و ویژگی­های آن، «نسبی» بودن، «منعطف» بودن، «موضوع-محور» بودن و «مبتنی بر قضاوت» معلم است که متکی بر مستندات و شواهدِ جمع­آوری­شده در پوشه­های کار دانش­آموزان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nessecity of Developing a Qualitative Ruberic to Implement the Descriptive Evaluation of Mathematics at the Elementary School in Iran

نویسندگان [English]

  • morteza mortazavi 1
  • Hasan Maleki 2
  • Zahra Gooya 3
  • Soheila Gholamazad 4
  • Mohammad Hasani 5
1 PhD Student in Curriculum Allameh Tabatabai University
2 The faculty member of Allameh Tabatabai University
3 The faculty member of Shahid Beheshti University
4 scholar , research organization and educational planning ( institute of education studies )
5 Research institute of studies in education
چکیده [English]

The purpose of the present study was to shed more lights in elementary teachers’ ambiguities with the implementation of descriptive assessment. 27 students from one 5th Grade class, classroom teacher, as well as seven other 5th Grade teachers, voluntereely participated in this study. Due to the nature of the study, the qualitative paradigm was chosen to carry the research. The data were collected via two mathematics word problems focusing on reasoning. For the sake of triangulation, the data collected through various sources including classroom teacher’s assessment of students, another seven independent teachers’ assessments and the first author’s field notes and observations while students were solving problems to assure the confirmability of the data. The main finding of the study was a descriptive rubric that is qualitative in nature and is relative, flexible, subject - dependent and based on teachers’ judgements supported by the documents and observations collected in students’ portfolios. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive Evaluation Program
  • Qualitative Rubric
  • Elementary Teachers
  • Mathematics Content
  • Grade
اشتن­مارک، جین­کر (1991). ارزیابی ریاضی: اسطوره ها، مدل ها، سؤال های خوب و پیشنهاد های عملی. ترجمه زهرا گویا و مانی رضایی (1387). تهران: انتشارات فاطمی.
آیین­نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدائی. (1387). مصوّبه 769 کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای­عالی آموزش­وپرورش در مورخه 18/4/1387. بازیابی شده از پورتال شورای­عالی آموزش­وپرورش.  https://www.medu.ir/fa/
حسنی، محمد و پوزش­شیرازی، حسین. (1393). بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی. مجله علوم­تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره ششم، شماره 1، صص. 21 تا 50.
غلام آزاد، سهیلا. (1390). ارزیابی ریاضی. مجلهرشدآموزشریاضی، شماره 105 ، صص. 14 تا 19. دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، وزارت آموزش­و­پرورش.
Anderson, R. S., & Puckett, J. B. (2003). Assessing students' problem-solving assignments. New Directions for Teaching and Learning, (95), 81-87. http://dx.doi.org/10.1002/tl.117.
Assessment Reform Group. (2002). Assessment for learning: 10 principles. Available at www.assessment-reform-group.org.
Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in Education:Principles,Policy & Practice, 18(1), 5–25. doi:10.1080/0969594X.2010.513678.
Black, P., & Wiliam, D. (1998b). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 139–148.
Brookhart, S. M. (2003). Developing measurement theory for classroom assessment purposes and uses. Educational Measurement: Issues and Practice, 22(4), 5–12.
Brookhart, S. M. (2013). How to create and use rubrics for formative assessment and grading. Alexandria;VA: Ascd.
Burns, M. (2007). About teaching mathematics: A K-8 resource (3rd Ed.). Sausalito, CA: Math Solutions.
Davie, S. (2010). Elephant in the classroom. The Straits Times, (p. A2), July 22, 2010.
De Lange, J. (2007). Large-scale assessment and mathematics education. In F. K. Lester, Jr. (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 1111–1142).Charlotte, NC: Information Age Publishing.
De Luca, C., & Volante, L. (2016). Assessment for learning in teacher education programs: Navigating the juxtaposition of theory and praxis. Journal of the International Society for Teacher Education, 20(1), 19–31.
Gardner, J. (2012). Assessment for learning: Introduction. In J. Gardner (Ed.), Assessment and Learning (2nd ed., pp. 1–8). London: Sage.
Hattie, J. A. C., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. Doi: 10.3102/003465430298487.
Kulm, G. (1994). Mathematics assessment: What works in the classroom? San Francisco, CA: Jossey Bass Inc.
Leung, I. K. C. (2008). Teaching and learning of inclusive and transitive properties among quadrilaterals by deductive reasoning with the aid of SmartBoard. ZDM Mathematics Education, 40(6), 1007–1021.
Lund, A. (2008). Assessment made visible: Individual and collective practices. Mind, Culture, and Activity, 15, 32–51.
McTighe, J. (2015). What is a performance task? Retrieved from http://www.performancetask.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2014). Principles to action: Ensuring
mathematical success for all. Reston, VA: The Author.
Sato, M., Wei, R. C., & Darling-Hammond, L. (2008). Improving teachers’ assessment practices through professional development: The case of National Board Certification. American Educational Research Journal, 45(3), 669–700. Doi: 10.3102/0002831208316955.
Suurtamm, C., & Koch, M. J. (2014). Navigating dilemmas in transforming assessment practices: Experiences of mathematics teachers in Ontario, Canada. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 26(3), 263–287.
Watt, H. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: A study with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia. Educational Studies in Mathematics, 58(1), 21-44.
William, D. (2007). Keeping learning on track: Classroom assessment and the regulation of learning. In F. K. Lester Jr. (Ed.), Second handbook of mathematics teaching and learning (pp. 1053–1098). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
William, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in Educational Evaluation, 37(1), 3–14. doi:10.1016/j.stueduc.2011.03.001
William, D., & Thompson, M. (2007). Integrating assessment with instruction: what will it take to make it work? In C. A. Dwyer (Ed.). The future of assessment: shaping teaching and learning (pp. 53-82). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Wiliam, D., & Thompson, M. (2008). Tight but loose: A conceptual framework for scaling up school reforms. In Wiley, Caroline E. (Ed.), Tight but Loose: Scaling up Teacher Professional Development in Diverse Contexts. Retrieved from https://www.ets.org
Wilson, S. M., & Kenney, P. A. (2003). Classroom and large-scale assessment. In J. Kilpatrick,
Wylie, E. C., & Lyon, C. J. (2015). The fidelity of formative assessment implementation: Issues of breadth and quality. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 22(1), 140160. doi:10.1080/0969594X.2014.990416.