شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تغییر بینش دبیران برای آموزش کارآفرینانه به‌منظور ارائه یک مدل کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته برنامه ریزی درسی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات،دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

چکیده

 هدف مقاله حاضر، تعیین ابعاد و مؤلفه‌های الگوی تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرینانه بوده است. روش مقاله حاضر کیفی از نوع پدیدار شناسی بوده است. محیط پژوهش شامل کلیه کارشناسان آموزش متوسطه آموزش‌ و پرورش شهر اصفهان بوده است. نمونه گیری نظری تا حد اشباع بوده است. ابزار تحقیق شامل مقالات و مصاحبه با کارشناسان به تعداد 23 نفر بود. برای تأمین روایی ابزار تحقیق از روش تأییدپذیری و برای اعتباریابی از روش همگرایی مصاحبه‌های انجام شده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و کُدگذاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، ابعاد و مؤلفه‌های تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرینانه مبتنی بر کُدگذاری باز، محوری و انتخابی، شامل 7 بُعد: بهره وری در تدریس، اخلاق آموزشی، رشد حرفه‌ای، زودبازده سازی برنامه درسی، درس پژوهی، تأمل بر برنامه درسی، آینده پژوهی) و 110 گویه بوده است. این مقاله نشان داد، برای تغییر بینش معلمان جهت آموزش کارآفرینانه، می‌توان از الگوی بدست آمده از این تحقیق استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions and Components of Change for Teachers' Viewpoints in Entrepreneurial Training: A Qualitative Model

نویسندگان [English]

 • amrollah parsamehr 1
 • Reza Jafari harandi 2
 • Farhad Shafiepour Motlagh 3
1 PhD in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Meyme Branch, Meyme, Iran
2 Associate Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Mahallat Branch, Mahallat, Iran
چکیده [English]

the purpose of the present study was to determine the dimensions and components of teachers' change of vision patterns for the purpose of entrepreneurial education. The qualitative research phase included all secondary education experts of Isfahan Education Organization in six educational districts. The research corpus consisted of articles and documentation related to the research literature and interviews with 23 experts. The validation method was used to validate the research instrument and convergence method was used to validate the interviews. The content analysis was used to analyze the data and were categorized by open, axial and selective coding methods. Overall, the results showed that the dimensions and components of changing teachers' viewpoints for entrepreneurial education were based on open, axial, and selective coding textbooks, including 7 dimensions (teaching productivity, educational ethics, professional development, curriculum early, lesson). The research, reflection on curriculum, futures research and 110 items. This study showed that the model obtained from this research can be used to change teachers' viewpoints for entrepreneurial curriculum content.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Changing Teachers' Insights
 • Entrepreneurial Education
 • Lesson Research
 • Future Research
بیات، طیبه  (1392). ارزیابی مدلی جهت تعیین رابطه بین تدریس بهره ور علمی، بهره ور اخلاقی، و بهره ور معنوی با یادگیری اثربخش ( مورد مطالعه؛ دیدگاه دانش‌آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان) ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
جعفری، حسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد؛ خراسانی، اباصلت؛ قبادیان، مسلم  (1397). عوامل محتوایی توسعه‌ی حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران، فصلنامه کودکان استثنایی، سال هجدهم، شماره 2،صص 77-86.
جعفری، سکینه؛ دامغانیان، حسین؛ عبد شریفی، فاطمه  (1396). رابطه‌ی ساختاری ‌نقش گروه های‌آموزشی ‌با‌کیفیت‌ عملکرد‌ معلمان، مجله‌ی ‌مطالعات دورهی نهم، شمارهی دوم، پاییز و زمستان،پیاپی  (3/72)، 58-37.
روشن، محمدرحیم؛ سیفی، الهام؛ عبدالهی، بیژن؛ نوکانی، ژیلا؛ بنی جمالی، زهرا. (1394) بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم  (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) باروحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 11، شماره 1، بهار،179-151.
ساکی، رضا  (1394). درس پژوهی، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
سرکارآنی، محمدرضا. (۱۳۸۲).اصلاحات آموزشی و مدرن سازی  (با تأکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن)، انتشارات روزنگار، چاپ اول، تهران.
سلطانی، اصغر؛ شفیع پور مطلق، فرهاد. (1395). ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر توسعه تدریس کامیاب ادراک شده  (مورد مطالعه؛ دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان)،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامه درسی، سال یازدهم، شماره 41، تابستان،ص 174-153.
شعبانی،حسن  (1389). مهارتهای آموزشی و پرورشی  (روش‌ها و فنون تدریس)، تهران: انتشارات سمت.
شفیع پور مطلق، فرهاد؛ خدیوی، اسدالله؛ ترابی نهاد، منیره  ( 1395). ارائه مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی ادراک شده  (مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات آموزشی، پاییز، شماره 29، 140-129
صفایی مقدم، مسعود  (1382). بررسی نظریه خودگرایی اخلاقی بر اساس معیار عقلانیت: بحثی در فلسفه آموزش و پرورش اخلاقی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز، دور ه سوم، سال دهم، شماره های 3 و 4، 16-1.
عزیزی،نعمت‌الله ؛حیدری،شهریار  (1391). نگرش معلمان ابتدایی شهرسنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی، مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز،دوره ی 6،شماره ی 2.
گل پرور، محسن  (1389). رابطه اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیزکاری از فریب کاری علمی، فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق و فناوری، سال پنجم، شماره های 1و 2، 67-57.
محمدی، رقیه؛ کیان، مرجان؛ علی عسگری، مجید (1396) . واکاوی نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید خوانداری و نوشتاری پایه چهارم ابتدایی،فصلنامه پژوهشهای کیفی در برنامه درسی، سال دوم، شماره 8، پاییز،79-53.
نارویی، مهین؛ رحمت زهی نوینی  (1397). بررسی تأثیر رفتار و بینش معلم بردانش‌آموزان، یازدهمین اجلاس بین‌المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی.
نوری،علاء؛ جعفری، پریوش قورچیان، نادر قلی  (1396). شناسایی عوامل پدیداری و شرایط زمینه‌ای یادگیری حین کار معلمان، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال چهارم، شماره 15،زمستان،82-61.
Abrams,  L.  M.,  Pedulla,  J.  J.,  &Madaus,  G.  F.  ( (2003).  Views  from  the  classroom:  Teachers’  opinions  of  statewide  testing  programs.  Theory  into  Practice,  42( (1),  18-29.
Ambrose,  S,  Bridges,  M,  DiPietro,  M,  Lovett,  M,  Norman,  M,  Mayer,  R.  ( (2010)  .How  Learning  Works:  Seven  Research-Based  Principles  for  Smart  Teaching,  John  Wiley&sons.
Amy  Fowler,  Deputy  Secretary.( (2018).  A  Vision  for  Teaching,  Leading,  and  Learning,Vermont  Agency  of  Education  Educator  Quality  Division,June  5.
Ay,  T.  S.,  &  Acar,  Ş.  ( (2016).  Vıews  of  classroom  teachers  about  the  acquısıtıon  of  entrepreneurıal  skills.  Electronic  Journal  of  Social  Sciences,  15( (28),  960-976.
Bayat,  Tayyeba  ( (2013).  Evaluation  of  a  Model  for  Determining  the  Relationship  between  Teaching  Scientific  Productivity,  Moral  Productivity,  and  Spiritual  Productivity  with  Effective  Learning  ( (Case  Study:  Perspectives  of  Secondary  Education  Students  in  Isfahan),  Master  Thesis  in  Curriculum  Planning,  Islamic  Azad  University,  Meimeh  Branch  
Berry,  B.  ( (2010).  Getting"  real"  about  teaching  effectiveness  and  teacher  retention.  Journal  of  Curriculum  and  Instruction,  4( (1),  1-15.
Bruns,  B  &Luque,  J.  ( (2015).  Great  teachers  How  to  use  student  learning  in  Latin  America  and  Caribbean.  Washington  world  Bank  Group.
Buck,  B.  ( (2000).  Increasing  employability  by  integrating  entrepreneurship  in  education  and  training.  Paper  for  the  European  Training  Foundation  Advisory  Forum.
Dumbrajs.,  Sivbritt   Keinonen.,  Tuula.( (2013).  A  Student  Teacher’s  Vision  of  a  Good  Day  at  School,  International  Journal  of  Pedagogy  and  Curriculu  19( (1):37-47
Gamoran  Sherin,  M.,  &  Van  Es,  E.  A.  ( (2009).  Effects  of  video  club  participation  on  teachers'  professional  vision.  Journal  of  teacher  education,  60( (1),  20-37.
Guskey,  T.  R.,  &  Sparks,  D.  ( (1996).  Exploring  the  relationship  between  staff  development  and  improvements  in  student  learning.  Journal  of  Staff  Development,  17( (4),  34–38
Hammerness,  K.  ( (1999).  Seeing  through  teachers’  eyes:  An  exploration  of  the  content,  character,  and  role  of  teachers’  vision.  Stanford  University:  Unpublished  doctoral  dissertation.
Hammerness.,  Karen.( (2004).  Teaching  with  Vision:  How  One  Teacher  Negotiates  the  Tension  between  High  Ideals  and  Standardized  Testing,  Teacher  Education  Quarterly,Fall.pp.  32-43
Hargreaves,  A.,  &  Fullan,  M.  G.  ( (1992).  Introduction.  In  A.  Hargreaves  &  M.  G.  Fullan  ( (Eds.,  Understanding  teacher  development)  ( (pp.  1-19).  New  York:  Teachers  College  Pressموزشمآموز
Jafari,  Sakineh;  Damghanian,  Hossein;  Abdul  Sharifi,  Fatemeh  ( (2017).  Structural  Relationship ‌  The  Role  of  Educational  Groups ‌  Quality ‌  Performance ‌  Teachers,  Journal  of  Ninth  Grade  Studies,  Issue  2,  Fall  and  Winter,  Consecutive  ( (3/72),  58-37.
Jansen,  A.,  Gallivan,  H.  R.,  &  Miller,  E.  ( (2018).  Early-career  teachers’  instructional  visions  for  mathematics  teaching:  impact  of  elementary  teacher  education.  Journal  of  Mathematics  Teacher  Education,  1-25.
Joyce,B.and  Showers,B.( (2002).  Student  Achievement  Through  Staff  Development.3rd  edition,
Korthagen,  F.  A.  ( (2004).  In  search  of  the  essence  of  a  good  teacher:  Towards  a  more  holistic  approach  in  teacher  education.  Teaching  and  teacher  education,  20( (1),  77-97.
MacDonald,  A.,  Barton,  G.,  Baguley,  M.,  &  Hartwig,  K.  ( (2016).  Teachers’  Curriculum  Stories:  Perceptions  and  preparedness  to  enact  change.  Educational  Philosophy  and  Theory,  48( (13),  1336-1351.
Mair,  J.,  &  Marti,  I.  ( (2009).  Entrepreneurship  in  and  around  institutional  voids:  A  case  study  from  Bangladesh.  Journal  of  business  venturing,  24( (5),  419-435.
Naroei  Mahin;  Mercy  of  a  new  string  ( (2018).  The  effect  of  teacher  behavior  and  insight  of  students,  11th  International  Conference  on  Psychology  and  Social  Sciences.
Natsir,  Y.,  Yusuf,  Y.  Q.,  &  Nasution,  U.  F.  ( (2018).  The  Rise  and  Fall  of  Curriculum  2013:  Insights  on  the  Attitude  Assessment  from  Practicing  Teachers.  In  SHS  Web  of  Conferences  ( (Vol.  42,  p.  00010).  EDP  Sciences.  
Nouri,  Alaa;  Jafari,  Parivash  Ghorchian,  Nader  Gholi  ( (2017).  Identifying  Phenomenological  Factors  and  Underlying  Learning  Conditions  of  Teachers,  Quarterly  Journal  of  Human  Resources  Education  and  Development,  Fourth  Year,  No.  15,  Winter,  82-61.
Pentón  Herrera,  L.  J.  ( (2018).  Action  Research  as  a  Tool  for  Professional  Development  in  the  K-12  ELT  Classroom.  TESL  Canada  Journal,  35( (2),  128-139.
Podolsky,  A.,  Kini,  T.,  &  Darling-Hammond,  L.  ( (2019).  Does  teaching  experience  increase  teacher  effectiveness?  A  review  of  US  research.  Journal  of  Professional  Capital  and  Community
Qian  Sun,  ( (2011)  ,  Embedding  employability  in  the  curriculum:  A  comparative  study  of  employer  engagement  models  adopted  by  design  programmes  in  China  and  the  UK,  Journal  of  Chinese  Entrepreneurship,  3( (1),  36  –  48.
Rahmati,  T.,  Sadeghi,  K.,  &  Ghaderi,  F.  ( (2018).  English  Language  Teachers’  Vision  and  Motivation:  Possible  Selves  and  Activity  Theory  Perspectives.  RELC  Journal,  0033688218777321.
Rollins,  D.  H.  ( (2012).Designing  powerful  professional  Development  for  teacher,  Administrators,  and  school  Leaders.  North  cordina:  Department  of  public  instruction.
Roshan,  Mohammad  Rahim;  Seifi,  inspiration;  Abdollahi,  Bijan;  Nokani,  Jila;  Bani  Jamali,  Zahra  ( (2015).  A  Study  of  the  Relationship  between  Teacher  Entrepreneurship  Education  ( (Objectives,  Content,  Necessity,  Method  and  Educational  Environment)  and  the  Entrepreneurial  Spirit  of  High  School  Students  in  Tehran,  Quarterly  Journal  of  New  Educational  Thoughts,  Volume  11,  Number  1,  Spring,  pp.  179-151.
Santagata,  r.,  &guarino,  J.  ( (2011).  Using  Video  to  teach  Future  teachers  to  Learn  from  teaching.  ZDM  The  International  Journal  of  Mathematics  Education,  43( (1),  133–145.
Sawhney,  N.,  &  Landran,  M.  ( (2018).  Professional  ethics  and  commitment  in  teacher  education.  All  content  following  this  page  was  uploaded  by  Neena  Sawhney  on,  1.
Schleicher,  A.  ( (2012),  Ed.,  Preparing  Teachers  and  Developing  School  Leaders  for  the  21st  Century,  Lessons  from  around  the  World,OECD  Publishing.
Shahrill,  M.  ( (2018,  June).  Teachers’  Devotion  to  Review  Lessons:  Insights  to  the  Mathematics  Lessons  in  Brunei  Darussalam.  In  Journal  of  Physics:  Conference  Series  ( (Vol.  1028,  No.  1,  p.  012158).  IOP  Publishing.
Sherin,  M.  G.  ( (2014).  Developing  a  professional  vision  of  classroom  events.  In  Beyond  classical  pedagogy  ( (pp.  89-108).  Routledge.
Soltani,  Asghar;  Shafipour  Motlagh,  Farhad.  ( (2015).  Presenting  a  Model  for  Evaluating  the  Factors  Affecting  the  Development  of  Perceived  Successful  Teaching  ( (Case  Study:  Isfahan  High  School  Teachers),  Curriculum  Studies  Quarterly,  Year  11,  Issue  41,  Summer,  pp.  174-153
Stürmer,  K.,  Könings,  K.  D.,  &  Seidel,  T.  ( (2013).  Declarative  knowledge  and  professional  vision  in  teacher  education:  Effect  of  courses  in  teaching  and  learning.  British  Journal  of  Educational  Psychology,  83( (3),  467-483.
Stürmer,  K.,  Seidel,  T.,  &  Schäfer,  S.  ( (2013).  Changes  in  professional  vision  in  the  context  of  practice.  Gruppendynamik  und  Organisationsberatung44( (3),  339-355.
Vaughn.,Margaret,  Faircloth.,  Beverly.)2013).  Teaching  With  a  Purpose  in  Mind:  Cultivating  a  Vision,  ProfessionalEducator,  ERIC,v37  n2  Fall  2013.
Wolff,  C.  E.,  Jarodzka,  H.,  van  den  Bogert,  N.,  &  Boshuizen,  H.  P.  ( (2016).  Teacher  vision:  expert  and  novice  teachers’  perception  of  problematic  classroom  management  scenes.  Instructional  Science,  44( (3),  243-265.
بیات، طیبه  (1392). ارزیابی مدلی جهت تعیین رابطه بین تدریس بهره ور علمی، بهره ور اخلاقی، و بهره ور معنوی با یادگیری اثربخش ( مورد مطالعه؛ دیدگاه دانش‌آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان) ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
جعفری، حسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد؛ خراسانی، اباصلت؛ قبادیان، مسلم  (1397). عوامل محتوایی توسعه‌ی حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران، فصلنامه کودکان استثنایی، سال هجدهم، شماره 2،صص 77-86.
جعفری، سکینه؛ دامغانیان، حسین؛ عبد شریفی، فاطمه  (1396). رابطه‌ی ساختاری ‌نقش گروه های‌آموزشی ‌با‌کیفیت‌ عملکرد‌ معلمان، مجله‌ی ‌مطالعات دورهی نهم، شمارهی دوم، پاییز و زمستان،پیاپی  (3/72)، 58-37.
روشن، محمدرحیم؛ سیفی، الهام؛ عبدالهی، بیژن؛ نوکانی، ژیلا؛ بنی جمالی، زهرا. (1394) بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم  (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) باروحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 11، شماره 1، بهار،179-151.
ساکی، رضا  (1394). درس پژوهی، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
سرکارآنی، محمدرضا. (۱۳۸۲).اصلاحات آموزشی و مدرن سازی  (با تأکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن)، انتشارات روزنگار، چاپ اول، تهران.
سلطانی، اصغر؛ شفیع پور مطلق، فرهاد. (1395). ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر توسعه تدریس کامیاب ادراک شده  (مورد مطالعه؛ دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان)،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامه درسی، سال یازدهم، شماره 41، تابستان،ص 174-153.
شعبانی،حسن  (1389). مهارتهای آموزشی و پرورشی  (روش‌ها و فنون تدریس)، تهران: انتشارات سمت.
شفیع پور مطلق، فرهاد؛ خدیوی، اسدالله؛ ترابی نهاد، منیره  ( 1395). ارائه مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی ادراک شده  (مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات آموزشی، پاییز، شماره 29، 140-129
صفایی مقدم، مسعود  (1382). بررسی نظریه خودگرایی اخلاقی بر اساس معیار عقلانیت: بحثی در فلسفه آموزش و پرورش اخلاقی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز، دور ه سوم، سال دهم، شماره های 3 و 4، 16-1.
عزیزی،نعمت‌الله ؛حیدری،شهریار  (1391). نگرش معلمان ابتدایی شهرسنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی، مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز،دوره ی 6،شماره ی 2.
گل پرور، محسن  (1389). رابطه اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیزکاری از فریب کاری علمی، فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق و فناوری، سال پنجم، شماره های 1و 2، 67-57.
محمدی، رقیه؛ کیان، مرجان؛ علی عسگری، مجید (1396) . واکاوی نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید خوانداری و نوشتاری پایه چهارم ابتدایی،فصلنامه پژوهشهای کیفی در برنامه درسی، سال دوم، شماره 8، پاییز،79-53.
نارویی، مهین؛ رحمت زهی نوینی  (1397). بررسی تأثیر رفتار و بینش معلم بردانش‌آموزان، یازدهمین اجلاس بین‌المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی.
نوری،علاء؛ جعفری، پریوش قورچیان، نادر قلی  (1396). شناسایی عوامل پدیداری و شرایط زمینه‌ای یادگیری حین کار معلمان، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال چهارم، شماره 15،زمستان،82-61.
Abrams,  L.  M.,  Pedulla,  J.  J.,  &Madaus,  G.  F.  ( (2003).  Views  from  the  classroom:  Teachers’  opinions  of  statewide  testing  programs.  Theory  into  Practice,  42( (1),  18-29.
Ambrose,  S,  Bridges,  M,  DiPietro,  M,  Lovett,  M,  Norman,  M,  Mayer,  R.  ( (2010)  .How  Learning  Works:  Seven  Research-Based  Principles  for  Smart  Teaching,  John  Wiley&sons.
Amy  Fowler,  Deputy  Secretary.( (2018).  A  Vision  for  Teaching,  Leading,  and  Learning,Vermont  Agency  of  Education  Educator  Quality  Division,June  5.
Ay,  T.  S.,  &  Acar,  Ş.  ( (2016).  Vıews  of  classroom  teachers  about  the  acquısıtıon  of  entrepreneurıal  skills.  Electronic  Journal  of  Social  Sciences,  15( (28),  960-976.
Bayat,  Tayyeba  ( (2013).  Evaluation  of  a  Model  for  Determining  the  Relationship  between  Teaching  Scientific  Productivity,  Moral  Productivity,  and  Spiritual  Productivity  with  Effective  Learning  ( (Case  Study:  Perspectives  of  Secondary  Education  Students  in  Isfahan),  Master  Thesis  in  Curriculum  Planning,  Islamic  Azad  University,  Meimeh  Branch  
Berry,  B.  ( (2010).  Getting"  real"  about  teaching  effectiveness  and  teacher  retention.  Journal  of  Curriculum  and  Instruction,  4( (1),  1-15.
Bruns,  B  &Luque,  J.  ( (2015).  Great  teachers  How  to  use  student  learning  in  Latin  America  and  Caribbean.  Washington  world  Bank  Group.
Buck,  B.  ( (2000).  Increasing  employability  by  integrating  entrepreneurship  in  education  and  training.  Paper  for  the  European  Training  Foundation  Advisory  Forum.
Dumbrajs.,  Sivbritt   Keinonen.,  Tuula.( (2013).  A  Student  Teacher’s  Vision  of  a  Good  Day  at  School,  International  Journal  of  Pedagogy  and  Curriculu  19( (1):37-47
Gamoran  Sherin,  M.,  &  Van  Es,  E.  A.  ( (2009).  Effects  of  video  club  participation  on  teachers'  professional  vision.  Journal  of  teacher  education,  60( (1),  20-37.
Guskey,  T.  R.,  &  Sparks,  D.  ( (1996).  Exploring  the  relationship  between  staff  development  and  improvements  in  student  learning.  Journal  of  Staff  Development,  17( (4),  34–38
Hammerness,  K.  ( (1999).  Seeing  through  teachers’  eyes:  An  exploration  of  the  content,  character,  and  role  of  teachers’  vision.  Stanford  University:  Unpublished  doctoral  dissertation.
Hammerness.,  Karen.( (2004).  Teaching  with  Vision:  How  One  Teacher  Negotiates  the  Tension  between  High  Ideals  and  Standardized  Testing,  Teacher  Education  Quarterly,Fall.pp.  32-43
Hargreaves,  A.,  &  Fullan,  M.  G.  ( (1992).  Introduction.  In  A.  Hargreaves  &  M.  G.  Fullan  ( (Eds.,  Understanding  teacher  development)  ( (pp.  1-19).  New  York:  Teachers  College  Pressموزشمآموز
Jafari,  Sakineh;  Damghanian,  Hossein;  Abdul  Sharifi,  Fatemeh  ( (2017).  Structural  Relationship ‌  The  Role  of  Educational  Groups ‌  Quality ‌  Performance ‌  Teachers,  Journal  of  Ninth  Grade  Studies,  Issue  2,  Fall  and  Winter,  Consecutive  ( (3/72),  58-37.
Jansen,  A.,  Gallivan,  H.  R.,  &  Miller,  E.  ( (2018).  Early-career  teachers’  instructional  visions  for  mathematics  teaching:  impact  of  elementary  teacher  education.  Journal  of  Mathematics  Teacher  Education,  1-25.
Joyce,B.and  Showers,B.( (2002).  Student  Achievement  Through  Staff  Development.3rd  edition,
Korthagen,  F.  A.  ( (2004).  In  search  of  the  essence  of  a  good  teacher:  Towards  a  more  holistic  approach  in  teacher  education.  Teaching  and  teacher  education,  20( (1),  77-97.
MacDonald,  A.,  Barton,  G.,  Baguley,  M.,  &  Hartwig,  K.  ( (2016).  Teachers’  Curriculum  Stories:  Perceptions  and  preparedness  to  enact  change.  Educational  Philosophy  and  Theory,  48( (13),  1336-1351.
Mair,  J.,  &  Marti,  I.  ( (2009).  Entrepreneurship  in  and  around  institutional  voids:  A  case  study  from  Bangladesh.  Journal  of  business  venturing,  24( (5),  419-435.
Naroei  Mahin;  Mercy  of  a  new  string  ( (2018).  The  effect  of  teacher  behavior  and  insight  of  students,  11th  International  Conference  on  Psychology  and  Social  Sciences.
Natsir,  Y.,  Yusuf,  Y.  Q.,  &  Nasution,  U.  F.  ( (2018).  The  Rise  and  Fall  of  Curriculum  2013:  Insights  on  the  Attitude  Assessment  from  Practicing  Teachers.  In  SHS  Web  of  Conferences  ( (Vol.  42,  p.  00010).  EDP  Sciences.  
Nouri,  Alaa;  Jafari,  Parivash  Ghorchian,  Nader  Gholi  ( (2017).  Identifying  Phenomenological  Factors  and  Underlying  Learning  Conditions  of  Teachers,  Quarterly  Journal  of  Human  Resources  Education  and  Development,  Fourth  Year,  No.  15,  Winter,  82-61.
Pentón  Herrera,  L.  J.  ( (2018).  Action  Research  as  a  Tool  for  Professional  Development  in  the  K-12  ELT  Classroom.  TESL  Canada  Journal,  35( (2),  128-139.
Podolsky,  A.,  Kini,  T.,  &  Darling-Hammond,  L.  ( (2019).  Does  teaching  experience  increase  teacher  effectiveness?  A  review  of  US  research.  Journal  of  Professional  Capital  and  Community
Qian  Sun,  ( (2011)  ,  Embedding  employability  in  the  curriculum:  A  comparative  study  of  employer  engagement  models  adopted  by  design  programmes  in  China  and  the  UK,  Journal  of  Chinese  Entrepreneurship,  3( (1),  36  –  48.
Rahmati,  T.,  Sadeghi,  K.,  &  Ghaderi,  F.  ( (2018).  English  Language  Teachers’  Vision  and  Motivation:  Possible  Selves  and  Activity  Theory  Perspectives.  RELC  Journal,  0033688218777321.
Rollins,  D.  H.  ( (2012).Designing  powerful  professional  Development  for  teacher,  Administrators,  and  school  Leaders.  North  cordina:  Department  of  public  instruction.
Roshan,  Mohammad  Rahim;  Seifi,  inspiration;  Abdollahi,  Bijan;  Nokani,  Jila;  Bani  Jamali,  Zahra  ( (2015).  A  Study  of  the  Relationship  between  Teacher  Entrepreneurship  Education  ( (Objectives,  Content,  Necessity,  Method  and  Educational  Environment)  and  the  Entrepreneurial  Spirit  of  High  School  Students  in  Tehran,  Quarterly  Journal  of  New  Educational  Thoughts,  Volume  11,  Number  1,  Spring,  pp.  179-151.
Santagata,  r.,  &guarino,  J.  ( (2011).  Using  Video  to  teach  Future  teachers  to  Learn  from  teaching.  ZDM  The  International  Journal  of  Mathematics  Education,  43( (1),  133–145.
Sawhney,  N.,  &  Landran,  M.  ( (2018).  Professional  ethics  and  commitment  in  teacher  education.  All  content  following  this  page  was  uploaded  by  Neena  Sawhney  on,  1.
Schleicher,  A.  ( (2012),  Ed.,  Preparing  Teachers  and  Developing  School  Leaders  for  the  21st  Century,  Lessons  from  around  the  World,OECD  Publishing.
Shahrill,  M.  ( (2018,  June).  Teachers’  Devotion  to  Review  Lessons:  Insights  to  the  Mathematics  Lessons  in  Brunei  Darussalam.  In  Journal  of  Physics:  Conference  Series  ( (Vol.  1028,  No.  1,  p.  012158).  IOP  Publishing.
Sherin,  M.  G.  ( (2014).  Developing  a  professional  vision  of  classroom  events.  In  Beyond  classical  pedagogy  ( (pp.  89-108).  Routledge.
Soltani,  Asghar;  Shafipour  Motlagh,  Farhad.  ( (2015).  Presenting  a  Model  for  Evaluating  the  Factors  Affecting  the  Development  of  Perceived  Successful  Teaching  ( (Case  Study:  Isfahan  High  School  Teachers),  Curriculum  Studies  Quarterly,  Year  11,  Issue  41,  Summer,  pp.  174-153
Stürmer,  K.,  Könings,  K.  D.,  &  Seidel,  T.  ( (2013).  Declarative  knowledge  and  professional  vision  in  teacher  education:  Effect  of  courses  in  teaching  and  learning.  British  Journal  of  Educational  Psychology,  83( (3),  467-483.
Stürmer,  K.,  Seidel,  T.,  &  Schäfer,  S.  ( (2013).  Changes  in  professional  vision  in  the  context  of  practice.  Gruppendynamik  und  Organisationsberatung44( (3),  339-355.
Vaughn.,Margaret,  Faircloth.,  Beverly.)2013).  Teaching  With  a  Purpose  in  Mind:  Cultivating  a  Vision,  ProfessionalEducator,  ERIC,v37  n2  Fall  2013.
Wolff,  C.  E.,  Jarodzka,  H.,  van  den  Bogert,  N.,  &  Boshuizen,  H.  P.  ( (2016).  Teacher  vision:  expert  and  novice  teachers’  perception  of  problematic  classroom  management  scenes.  Instructional  Science,  44( (3),  243-265.
دوره 15، شماره 58 - شماره پیاپی 58
با تمرکز بر معلمان
آذر 1399
صفحه 205-228
 • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 27 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1399