اثر تدریس به روش معکوس در پیشرفت یادگیری ریاضی در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Room 291- Mahani Building- Faculty of mathematics and computer- Shahid Bahonar U Pajohesh Sq. - 22 Bahman Blv.- Kerman- Iran.

2 Room 291- Mahani Building- Faculty of mathematics and computer- Shahid Bahonar U

چکیده

با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در زمینه استفاده از رویکرد کلاس درس معکوس (که در آن جای تدریس و تمرین در کلاس درس جابه‌جا می‌شود) انجام شده است؛ مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر این رویکرد بر پیشرفت یاددهی- یادگیری ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم طراحی شد. در این مطالعه 60 دانش‌آموز دختر در دو گروه آزمایش و گواه شرکت داشتند. دانش‌آموزان گروه آزمایش به مدت هشت جلسه (90 دقیقه‌ای)، مبحث جذر و توان بر اساس کتاب درسی ریاضی پایه هفتم را به شیوه کلاس درس معکوس آموختند. در پایان، دانش‌آموزان هر دو گروه در آزمون پایانی مبحث جذر و توان شرکت کردند. نتایج حاصل از بررسی داده‌ها نشان داد که اگرچه عملکرد دانش‌آموزان گروه آزمایش (کلاس درس معکوس) بهتر از عملکرد دانش‌آموزان گروه گواه است؛ ولی تحلیل کواریانس نشان داد که این اختلاف در میانگین دو گروه از نظر آماری معنی دار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Flipped Classroom Teaching Method on Learning of Mathematics of Grade 7 Female Students

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Rafiepour 1
  • najmeh khesali 2
1 Room 291- Mahani Building- Faculty of mathematics and computer- Shahid Bahonar U Pajohesh Sq. - 22 Bahman Blv.- Kerman- Iran.
2 Room 291- Mahani Building- Faculty of mathematics and computer- Shahid Bahonar U
چکیده [English]

Flipped classroom is an approach in which content are available to students via Internet. Students learn mathematical content at home, and then they solve problem with guidance of teacher at classroom. The present study aimed to evaluate the effect of flipped classroom approach in math education. This study was performed in eight sessions (90 minutes) for the topic of “exponentiation and square root” from the mathematic textbook, with the participation of 60 girl students in the Seventh grade. These 60 students were divided into two groups: “experimental” and “control” group. All students in both experimental and control group were participated in final exam with same mathematical content. For analyzing the scores of the two groups, covariance analysis was used. The results of this study showed that the flipped classroom approach is effective on students' learning progress but the differences in average for two different groups are not statistically meaningful. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped Classroom Approach
  • Traditional Teaching Approach
  • Mathematical Learning
  • Constructive Interaction
اسلاوین، آر. وای. (2006). روانشناسی آموزشی: نظریه و کاربرد. ترجمه: یحیی سید محمدی، (1393). تهران: نشر روان.
اسماعیلی‌فر، محمدصادق؛ تقوایی­یزدی، مریم و نیازآذری، کیومرث. (۱۳۹۴)، تاثیر رویکرد کلاس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. کنفرانس ملی مطالعات هنر و  پژوهش‌های علوم انسانی. تهران، ایران.
خیرآبادی، رضا. (1396). تاثیر راهبرد کلاس درس معکوس بر یادگیری بخش گرامر درس زبان انگلیسی پایه دهم تحصیلی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. سال 16، شماره 64، صص. 141 تا 162. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، وزارت آموزش­وپرورش.
رفیع پور، ابوالفضل. و گویا، زهرا. (1383). هفت موقعیت برای تلفیق  ICT در آموزش ریاضی. گزیده مقالات هفتمین کنفرانس سالانه آموزش ریاضی ایران. سنندج، ایران. صص 90-79. ناشر: پرتوبیان.
کاویانی، حسن؛ لیاقت دار، محمدجواد؛ زمانی، بی بی عشرت و عابدینی، یاسمین. (1396). چارچوب نظری کلاس معکوس: ترسیم اشاره هایی برای یادگیری فراگیر محور. پژوهش­نامه مبانی تعلیم و تربیت. سال 7، شماره 2، صص: 59-78. دانشگاه فردوسی مشهد.
کاویانی، حسن؛ لیاقت­دار، محمدجواد؛ زمانی، بی­بی­عشرت و عابدینی، یاسمین. (1396). فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 8 (1)، 214-179. دانشگاه شهید بهشتی.
کیاحسینی، زیبا و دوستی، وهاب. (۱۳۹۴). مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی. چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. تهران، ایران.
گلزاری، زینب و عطاران، محمد. (1395). تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت های یک مدرس دانشگاه. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال 4، شماره 7، صص. 81-136. دانشگاه خوارزمی.
گویا، زهرا. (1393). معنای تحول یافته «کمک آموزشی» در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات. مجلة رشد آموزش ریاضی. شمارة 117، صص. 2 تا 3. دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، وزارت آموزش­وپرورش.
هرگنهان، بی. آر. و اولسون، ام. آر. (2005). مقدمه ای بر نظریه یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. (1388). تهران: نشر دوران.
ویژه­نامه شماره 59 مجله رشد معلم با موضوع کلاس معکوس. (1394). دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، وزارت آموزش­وپرورش.
 
Chung, C.J. (2015).Students’ Attitudes, Perceptions, and Engagement within a Flipped classroom model as Related to Learning Mathematics. Journal of Studies in Education. Vol. 5, No. 3.
Definition of Flipped Learning (2014). The four pillars of F-L-I-P. Retrieved from https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/ by Nov 2016.
Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, K. M. (2013). A review of flipped learning. Flipped Learning Network. Retrieved from http://www.flippedlearning.org/cms/ lib07/VA01923112/Centricity/Domain/41/LitReview_FlippedLearning.pdf by Nov 2016.
Ingram, D., Wiley, B., Miller, C. & Wyberg, T. (2014). A Study of the Flipped Math Classroom in the Elementary Grades. Unpublished PhD Dissertation, University of Minnesota, College of Education and Human Development, Center for Applied Research and Educational Improvement.
Louw, J., Muller, J., & Tredoux, C. (2008). Time-on-task, technology and mathematics achievement. Evaluation and Program Planning, 31(1), 41-50.
Mc Callum, S., Schultz, J., Sellke, K., Spartz, J. (2015). An Examination of the Flipped Classroom Approach on College Student Academic Involvement”, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Vol. 27, No. 1, pp. 42-45.
Nouri, J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and increased learning- especially for low achievers. International Journal of Educational Technology in Higher Education.
Ollerton, M. (2014). Differentiation in mathematics classrooms. Mathematics Teaching, (240), 43-4. Retrieved from http://www.atm.org.uk/Mathematics-Teaching-Journal-Archive/15344,  by Nov 2016.
Papic, A. (2011). Factors influencing the innovative use of information and communication technology in education by high school teachers. Information Technology Interfaces (ITI), Proceedings of the ITI 2011 33rd International Conference on Technology in Education (pp. 313, 318). Osijek, Croatia: Department of Informational Science.
Saunders, J. M. (2014). The Flipped Classroom: It’s Effect on Student Academic Achievement and Thinking Skills in High School Mathematics, Unpublished Ph.D. dissertation, Liberty University.
Shafique, M & Irwin-Robinson, H. (2015). A Study on the Effectiveness of Flipped Teaching in College Math Classroom. International Journal of Education and Information Technology. Vol. 1, No. 2, pp. 29-33
Strohmyer, D. (2016). Student Perception of Flipped Learning in a High School Math Classroom, Ph.D. Thesis, Walden University.
Waserman, N. H., Quint, C., Norris, S. A., Carr, T. (2017). Exploring Flipped Classroom Instruction in Calculus III.  International Journal of Science and Mathematics Education. Vol. 15:545–568.
Zhang, H. W., Du, X. M., Yuan, X. F., & Zhang, L. M. (2016). The Effectiveness of the Flipped Classroom Mode on the English Pronunciation Course. Creative Education, 7, 1340-1346. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.79139