الگوی پیامدهای ارزشی و مهارتی آموزش زیبایی شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف مقاله، بررسی نظام­مند و ارائه فراترکیبی از پژوهش­های مرتبط با پیامدهای آموزش زیبایی­شناسی براساس نگرش­ها (باورها، ارزش­ها) و مهارت­ها بود. رویکرد پژوهش، کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب با روش سنتز پژوهی بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با شیوه تحلیل محتوای استقرایی با رویکرد جهت­دار انجام شد که پژوهش­های اخیر با روشی نظام­مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته­بندی شدند. جامعه مورد بررسی، تحقیقات مرتبط با موضوع از سال­های 2000 تا 2019 منتشر در سایت­های معتبر داخلی و خارجی است. از مجموع 60 مقاله و کتاب، 47 نمونه به روش هدفمند انتخاب گردید و پایه­های نظری و مضامین اصلی استخراج، کدگذاری و طبقه بندی شدند. نتایج نشانگر مدل مفهومی، در سه طبقه اصلی نگرش­ها (باورها، ارزش­ها)، مهارت­های شناختی و مهارت­های عملی(تجربی) می‌باشد. مقوله‌ها در برخی از ابعاد همپوشانی دارند. نتایج، آموزش زیبایی شناسی را در توسعه پیامدهایی چون درک و لذت از زیبایی، کنش اجتماعی، ارتقاء تفکر، تجربیات یادگیری محور و ارتباط معنایی با دنیای واقعی مورد تأکید قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Value and Skill Related Consequences of Aesthetic Education

نویسندگان [English]

 • nahid mehrjoo 1
 • Mohammad Nourian 2
 • Darush Noroozi 3
 • Mahmoud abaee Koupaee 4
2 Faculty Member of Azad University South Tehran Branch
3 Faculty member of Allameh Tabatabai University
4 Faculty member of Islamic Azad University of South Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to systematically study and present a meta-synthesis of theoretical models and research related to the consequences of aesthetic education based on attitudes (beliefs, values) and skills. The research approach was qualitative using a cross-cutting research methodology. The data were analyzed using inductive content analysis with a directional approach, in which recent research was systematically selected, and the content was analyzed and categorized. The study corpus included subject-related research published from 2000 to 2019 in reputable national and international academic data bases. Finally, among the 60 articles and books, 47 were selected by purposive sampling. First, the theoretical bases and the main themes were extracted, coded and classified. The results indicated the conceptual model in the three main classes of attitudes (beliefs, values), cognitive skills and practical (experimental) skills. It should be mentioned that categories overlap in some respects. The results of aesthetic education in the development of consequences such as understanding and enjoyment of beauty, social action, promotion of thinking, learning-based experiences and semantic connection with the real world were emphasized.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • aesthetic education
 • aesthetic consequences
 • attitudes
 • cognitive skills
 • experimental skill
انصاری، ­­مریم؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ لیاقت­دار، محمدجواد و باقری، خسرو (1393). تحلیل نظریه تجربه زیبایی­شناسی جان دیویی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 11(14)، 52-53.
شمشیری، بابک؛ همایون، زهره؛ ایران پور، ماه منیر (1395). نقد و بررسی جایگاه تربیت هنری در سند تحول نظام تعلیم و تربیت ایران، هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز.
گرمابی، حسن علی؛ ملکی، حسن؛  بهشتی، سعید و افهمی، رضا (1394). طراحی و اعتباریابی الگوی بومی برنامه­درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مولفه­های زیباشناسی و هنر،  فصلنامه مطالعات پیش دبستانی و دبستان، 1(2)، 1-32.
قنبری، سعید (1394). یادگیری در بین رشته ها: یک مطالعه موردی جمعی از دو برنامه دانشگاهی که هنرها را با STEM ادغام می‌کند، مجله بین المللی آموزش و هنر، (7) 16.
لرکیان، مرجان، مهرمحمدی، محمود، ملکی، حسن و مفیدی، فرخنده (1390). طراحی واعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران، فصلنامه مطالعات برنامه­درسی ایران، 6(21)، 124-135.
مهرمحمدی، محمود (1394). آموزش عمومی هنر، چیستی، چرایی و چگونگی ، تهران : نشر مدرسه، چاپ سوم، 22-75.
مهرمحمدی، محمود؛ کیان، مرجان (1393). برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران: نشر سمت، چاپ اول، 68-98.
متقی، زهره؛ حیدری، محمد حسین و میرحیدری، اشرف (1395). رویکرد نوین ماکسین گرین به تربیت زیبایی شناختی، فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، 12(4).
متقی، زهره، و نوروزی، رضاعلی (1388). زیبایی­شناسی از منظر علامه جعفری و پیامد­های تربیتی آن، نشریه بانوان شیعه، شماره6 (21)، 113-116.
نوری، علی، و فارسی، سهیلا (1394). ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی به روش خبرگی و نقادی تربیتی، فصلنامه تعلیم و تربیت، 32(125)، 78-80.
ریحانی، ابراهیم (1395). تحلیل خط­ها، اسناد مصوب، پژوهش­ها و منابع معتبر مرتبط با حوزه­ی یادگیری ریاضی، واحد تحقیق ، توسعه و آموزش ریاضی، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی درسی، 279-392.
رضایی، منیژه (1392). تربیت هنری در نظام آموزشی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 14 (22)، 8-26.
Arnheim, R. (1969).Visual Thinking.  Berkeley: University of California Press, pp.13-14.
Belardo, C; & Maria, A. (2015). STEM Integration with Art: A Renewed Reason for STEAM. Doctoral Projects, Masters Plan B, and Related Works, (10). pp.7-65. 
Breitenbach, A. (2017). Kant on Aesthetics in Mathematics. Journal of Philosophy, pp. 1-19.
Brezovnik, A. (2015). The benefits of fine art integration into mathematics in primary school. Journal of CEPS, (5), pp. 11-32.
Bruter, C. P. (2016). The work of art: an effective teaching tool. 13th international congress on mathematical education, Hamburg, pp.24-31.
Brock, P; Dunifon, S; & Nagel, L. (2016). Start with a Story: Five Schools and a Zoo Use the One Book, One Community Model to Bridge STEM into STEAM. Journal of Science and Children, (53)6, pp.48-53.
Clapp, E. P., & Jimenez, R. L. (2016). Implementing STEAM in maker- centered learning. Journal of Psychology of Aesthetics, Creativity & the Arts, 10(4), pp. 301.
Contreras-Koterbay, S; & Mirocha, Ł. (2016). The New Aesthetic and Art: Constellations of the Postdigital. Institute of Network Cultures,Publisher: Institut Of Network Cultures, Amsterdam: 2016.
Deepak, M. (2017). Decigning, Sharing and learning: an experimental: outlook through ict in art education for sustainable learning International. Journal of Advanced Research (IJAR), (6)5
DeHaan, R. (2011). Science Education.Teaching creative science thinking (334)6062, pp. 1499-1500.
DeJesus, M. R. (2016).Beautiful, Beautiful Math: Using Objects of Art as Catalysts for Higher-Order Thinkingin Mathematics Lessons. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education, New York.
Denac, O. (2014). The Significance and Role of Aesthetic Education in Schooling. Creative Education, Curriculum and Instruction Research Project, Creativ Commons Attribution, (19)5. pp. 1714-1719.
DeRosa, J. (2017). STEAM Curriculum: Arts Education as an Integral Part Of Interdisciplinary Learning.Published by Proouest LLC,10624595.10-77
Dewey, J. (1980). Art as experience. In J.A. Boylston (Ed). Dewey: The later works, Carbondale and Edwardville: Southern illiois University Press, 10.
Eisner, E. W. (2002). What can education learn from the arts about the practice of Education? Journal of curriculum and supervision, (1)18. 4-16.
Eisner, E. W. (2002).The arts and the creation ofmind. London: Yale University Press.
Fetterly, M. J. (2010). An exploratory study of the use of a prosing approach on pre–service elementary education teachers mathematical creativity, belies, and anxiety. published 2010, Psychology. pp.2-37.
Flory, A. (2008). Exploring the benefits of art in elementary education. California StateUniversity Honors Program Journal, (82)2. pp. 34-40.
Gurnon, D; Voss-Andreae, J; & Stanley, J. (2013). Integrating art and science in undergraduate education. Published: February 26,2013. (2)11.
Gustlin, D. Z. (2012). Why Can’t We Paint in Math Class? Integrating Art into the Core Curriculum: masterclass work. Gainesville: [Gustlin, D. Z], pp.40-46.
Hetland, L; Winner, E; Veenema, S; & Sheridan, K. (2007). Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education. New York, NY: TeachersCollege Press. pp.20.
James, L. Mai. (2013). Max Bill and the mathematical aesthetic. Journal of Mathematics and the Arts, (4)2, pp.109-114.
Jitender, P. S. (2018). Understanding the Relationshipbetween Aesthetics and Product Design. International.Journal of Engineering Technology Science andResearch, (3)5, pp. 363-368.
Kennedy, J; & vaananen, J. (2015). Aesthetics and the Dream ofObjectivity: Notes from Set Theory.An Interdisciplinary Journal of Philosophy, (58)1.
Krajcik, J. (2015). Project-based science: Engaging students in three-dimensional learning. Science Teacher, (82)1, pp.25-27.
Land, M. H. (2013). Full STEAM ahead: The benefits of integrating the arts into STEM. Procedia Computer Science, 20, 547-552.
Liao, C. (2016). From interdisciplinary to transdisciplinary: An arts- integrated approach fto STEAM education. Journal of Art Education. (6)69, pp.40-49.
Lilliedah, J; & Rapp, S. (2019). The status of aesthetic education in a revised centralized curriculum: atheory-based and content-oriented evaluation of the Swedish curriculumreform Gy11. Journal of Studies in EducationalPolicy. (5)1, pp.43-53.
Iwai, K. (2003). The Contribution of Arts Education to Children’s Lives, Paperpresented at Preparedness for Teaching Art, International. Journal of Education& the Arts, (5)8.
Mahgoub, M.Y, (2016). The Impact of Arts Education to Enhance of Aesthetic Sense Ability for BasicLevel Pupils. Journal of Education and Human Development, June 2016, (5)2, pp.126-129.
Mandri, H. (2018). Aesthetic subject formation in high schools. European Journal of Economics, (1)2. pp.141-146.
Moore, M. (2004). Using drama as an effective method for teaching elementary students. Eastern Michigan University Digital Commons, (82)2, pp.48-52.
Nichols, A; & Stephens, A. (2013). The scientific method and the creative process: Implications for the K-6 classroom. Journal for Learning through the Arts, (9)1.
Penuel, W. R; Harris, C. J; & DeBarger, A. H. (2015). Implementing the next generation science. Retrieved from standards. Phi Delta Kappan, First Published February 23, 2015, (96)6, pp.45-49.
Perkins, D. N. (1994). The intelligent eye, learning to think by looking at art.The Getty Center for Education in the Arts. Harvard: Project Zero. pp.95-101.
Posner, M; Rothbart, M. K; Sheese B. E; & Kieras, J. (2008). How Arts Training Influences Cognition. Learning, Arts and the Brain. The Dana Consortium Report on Arts and Cognition, New York: Dana Press.
Ring, N. A; Ritchie, K; Mandava, L; & Jepson, R. (2011). A guide to synthesising Qualitative research for researchers undertaking health technology assessments and Systematic reviews. Available from: http://www.nhshealthquality. org/nhsqis/8837.
Ruppert, S. S. (2006). Critical evidence: How the arts benefit student achievement.Retrieved from the National Assembly of State Arts Agencies,pp.1-20.
Sentence, M. (2016). Alabama course of artseducation. Arts Literacy- Inspiring and EngagingLifelong Learners. Alabama Course of Study:Arts Education.
Sheinfeld, D. (2004). Arts integration in the classroom: Reflections ontheory and application. Applied Research in Child Development Newsletter, (82)2, pp.6-16.
Trueman, R. J. (2014). Productive failure in STEM education. Journal of Educational Technology Systems, (42)3.
Uhrenfeldt, L; Aagaard, H; Hall, E. O; Fegran, L; Ludvigsen, M. S., & Meyer, G. (2013). A qualitative meta‐synthesis of patients' experiences of intra & inter‐hospital transitions. Journal of advanced nursing, 69(8), 1678-1690
Unluer, E; & Zembat, R. (2019). Examining the Effects of Aesthetic Education Program on Aesthetic Judgment Development of Five-Year-Old Children. Asian Journal of Education and Training, (1)5: pp.44-49.
Winner, E; & Thalia. R Goldstein, T. R; & Vincent-Lancrin, S; (2013). Art for
Art's Sake? The Impact of Arts Education,Educational Research and Innovation, OECD Publishing. pp.12-39.
Wynn, T; & Harris, J. (2013). Toward a STEM + arts curriculum: Creating the teacher team. Journal of Art Education, 65, pp.42-47.
Yakman, G. (2012). Exploring the exemplary STEAM education in the U.S. as apractical education framework for Korea. Retrieved from Korea AssociationScience Education, (6)32, pp.1072-1086.
Zeidler, D. L. (2014). STEM education: A deficit framework for the twenty- first century? A sociocultural socioscientific response. Cultural Studies ofScience Education, University of South Florida. pp.1-13.
Zhou, M. & Brown, D. (2015). Arts Integration in Elementary Curriculum. Education Open Textbooks, Book 3.
دوره 16، شماره 60 - شماره پیاپی 60
با تمرکز بر آموزش هنر و زیبایی شناسی
خرداد 1400
صفحه 65-98
 • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 27 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1400