مقایسه الگوی ارتباط کلامی فلاندرز در مدارس ابتدایی عادی و هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 معلم دوره ابتدایی

چکیده

یکی از پیامدهای نفوذ فناوری در عرصه آموزش و پرورش، ایجاد و گسترش مدارس هوشمند با شکلی متفاوت از ارتباطات و تدریس است. از مهمترین الگوهای ارتباطات، الگوی کلامی فلاندرز می‌باشد. مقاله حاضر در پی مقایسه مدارس هوشمند و عادی از منظر این الگوست. روش تحقیق از نوع علی–مقایسه‌ای و نمونه تحقیق شامل 20 مدرسه شهرستان ارومیه (10 مدرسه عادی و 10 مدرسه هوشمند) است. داده‌های پژوهش با استفاده از فهرست وارسی مشاهده مبتنی بر جدول طبقه‌بندی تحلیل تعاملی فلاندرز جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که در تمام مؤلفه‌های مطلوب الگوی ارتباط کلامی فلاندرز ، یعنی گفتار غیرمستقیم و گفتار آغازگرانه، مدارس هوشمند از شرایط بهتری برخوردارند و نیز خاموشی و گفتار مستقیم (مؤلفه‌های نامطلوب ارتباط) در مدارس عادی بیشتر به چشم می‌خورند. بنابراین پیشنهاد می‌شود اقدامات لازم جهت تجهیز مدارس بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز آموزش معلمان به منظور استفاده بهینه از آنها انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Traditional and Smart Schools Regarding Flanders Verbal Communication Model

نویسندگان [English]

  • Niloufar Mortazanejad 1
  • Alireza Ebrahimi 2
1 Assistant Professor, Educational Sciences Department, Urmia Azad Islamic University
2 Elementary School Teacher
چکیده [English]

The smart schools, with specific communication and teaching approaches, were developed and expanded as a result of integrating technology intro education. One of the most important communication models is Flanders verbal communication model. The present study aimed to compare traditional and smart schools considering this model. The research method included causal-comparative and the statistical sample included 10 traditional and 10 smart schools of Urumieh, Iran. The study data were collected through observational checklist based on Flanders interactional analysis clustering table. The obtained results indicated that in whole favorite components of this model, namely indirect speech and innovative speech, the smart schools were in better situation, in contrast the negative components (direct speech and silence) were observed more often in traditional schools. Therefore, it is recommended to pay more attention to providing more schools with ICT and also in-service training for teachers to applying them more properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flanders verbal communication model
  • direct speech
  • indirect speech
  • student dialogue
  • silence and ambiguity
اداره کل آموزش و پرورش استان تهران (1390). نقشه راه مدارس هوشمند، معاونت آموزش متوسطه، تهران: چاپ مطبوعاتی ایران.
افضل نیا، محمدرضا (1394). طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری، تهران: سمت.
امیرتیموری، محمد (1387). رسانه‌های یاددهی و یادگیری. تهران: ساوالان.
بیابانگرد، اسماعیل (1384). روان‌شناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری). تهران: ویرایش.
ذوفن، شهناز (1393). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش، تهران: سمت.
ربانی، رسول؛ هاشمیان‌فر، سیدعلی و چینی، نفیسه (1390). چالش‌های فراروی سیستم آموزش عالی کشور در روند توسعه اجتماعی، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 2 (6). 17-44.
    رحیمی دوست، غلامحسین و رضوی، سیدعباس (1395). اشاعه نوآوری و پدیده یادگیری الکترونیکی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، 3 (4). 23-11.
ریچموند، و. پ. و مک کروسی، ج. س. (1388). رفتار غیرکلامی در روابط میان‌فردی: درسنامه ارتباطات غیرکلامی، ترجمه فاطمه‌سادات موسوی و ژیلا عبدالله‌پور، تهران: دانژه.
زاهد بابلان، عادل (1391). میزان همخوانی روابط کلامی و غیرکلامی معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مجله روان‌شناسی مدرسه، 1 (1). 46-61.
زمانی، بی بی‌عشرت، قصاب‌پور، بیتا و عاملی، جلال (1389). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 1 (6). 36-68.
سراجی، فرهاد و عطاران، محمد (1397). یادگیری الکترونیکی؛ مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
سند راهبردی مدارس هوشمند (1390). سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش.
سلیمی، جمال و رمضانی، قباد (1394). شناسایی مؤلفه‌های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6 (2). 41-61.
شفیع‌پور مطلق، فرهاد (1390). ارایه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر برنامه درسی پاسخگوی ادراک‌شده در مدارس هوشمند، مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8 (2). 28-41.
طبسی، سیده زکیه و سیدی نظرلو، سیدطاهر (1390). تعامل در محیط آموزش الکترونیکی، فصلنامه ره‌آورد نور، 66: 27-43.
عزیزی، فیض‌الله (1385 ). فهم سواد اطلاعاتی. مجله الکترونیکی نما، 5 ( 4 ).4-1.
عطاران، محمد (1383). فناوری اطلاعات بستر اصلاحات در آموزش و پرورش کشور. تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
فتحی‌آذر، اسکندر (1394). روش‌ها و فنون تدریس، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تبریز.
قادری, مصطفی (1389). بررسی مشکلات و موانع مدارس هوشمند مقطع متوسطه شهر تهران، اصفهان: پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اصفهان.
قیسوندی، حمید، ساعدی، نبی و باغی، محمد (1393). فناوری‌های نوین و مدارس هوشمند، رشد تکنولوژی آموزشی، 30 (4). 28-31.
محسنیان‌راد، مهدی (1380). ارتباط شناسی ، ج 4، تهران: سروش.
محسنیان‌راد، مهدی (1385). ارتباطات انسان (میان‌فردی، گروهی، جمعی)، تهران: سروش.
محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سیدبابک و صادقی‌مقدم، محمدرضا (1387). بررسی چالش‌های توسعه مدارس هوشمند در کشور، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 7 (27). 78-61.
محمودی، فیروز، فتحی‌آذر، اسکندر و اسفندیاری، رجب (1388). بررسی میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 10 (3).82-65.
محمودی، فیروز، فتحی‌آذر، اسکندر و اسفندیاری، رجب (1388). ارزیابی تدریس دبیران متوسطه بر اساس عوامل دهگانه فلندرز، دو ماهنامه دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، 16 (36).40-23.
مشایخ، فریده (1379). دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، تهران: سمت.
موسی‌پور، نعمت ا... (1383). مفهوم تدریس و پرسش‌های اساسی آن. مجله گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 1 (1). 56-48.
مهربان، زهرا و مظاهری، حسن (1395). تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی مطابق با برنامه درسی ملی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10 (40). 170-143.
   Amatari, V. O. (2015). The Instructional Process: A Review of Flanders’ Interaction Analysis in a Classroom Setting. International Journal of Secondary Education.Vol.3, No. 5, pp. 43-49. doi: 10.11648/j.ijsedu.20150305.11
   Atkinson, S. (2004). Using Information and communication Technology in a modular Distance Learning Course, European journal of Engineering Education, 3 (3), 23-45.
Census data technology education. (2011). Style smart building in schools. Tehran ministry of education publications.
Evans, T.P. (2018). Flanders System of Interaction Analysis and Science Teacher Effectiveness with the mediate variable of technology usage, annual NARST meeting, Minneapolis, Minnesota.
Flanders, N. A. (1970) Analyzing teaching behavior. Reading Mass. Addison – Wesley.
Klaus, J. N. (2011). Schools and technology: The schools' responses to today's technological trends. Master of Arts Thesis, the Graduate Faculty of The University of Akron.
Lawin, M. (2011). Motivation multimedia; examine student learning and motivation as they use a multimedia enriched learning environment the university.
Maynard S. (2006). Can electronic textbooks help children to learn? The Electronic Library. Vol23. No1.
Ministry of Education of Malaysia. (2007). The Smart school project of Malaysia Important information kualampur Education technologies. Ministry of education: Malaysia
UNESCO (2018), Transforming Education: The Power of ICT Policies, Printed in France.
دوره 15، شماره 59 - شماره پیاپی 59
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
اسفند 1399
صفحه 93-114
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1399