مشکلات عملکرد حرفه‌ای آموزگاران دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی پردیس شهیدصدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه و دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس پژوهش و آموزش پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

4 مشاور مدارس در اصفهان

چکیده

این مقاله با هدف «شناسایی مشکلات و منشاء مشکلات عملکرد حرفه‌ای آموزگاران دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان» انجام شده است. مقاله از نوع آمیخته با رویکرد ترکیبی و یک طرح تبئینی، با مدل پی­گیری تبیین­ها به اجرا درآمده است. جامعه آماری در این مقاله شامل 228 نفر دانش‌آموخته رشته آموزش ابتدایی از پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه بوده است. حجم نمونه در بخش کمی مقاله طبق جدول مورگان 145 نفر بوده و ازبین افرادی از اعضا جامعه انتخاب شده­اند که از مهر 1395 در سمت آموزگار مشغول به تدریس بوده­اند. در بخش کیفی نیز نمونه‌ها به صورت هدفمند از بین مشارکت‌کنندگان در مرحله کمی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول پرسش‌نامه ترکیبی ودر مرحله دوم، مصاحبه‌های باز بوده است. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و صاحب نظران تایید شده و پایایی آن نیزاز طریق آلفای کرانباخ 86/. بدست آمد. داده­های حاصل از پرسش­های باز و بسته پاسخ در جداول جداگانه طبقه­بندی گردید.مصاحبه با مشارکت کنندگان در گروه­های پنج نفری، از افرادی که در پرسش­نامه به مشکلات خاصی اشاره نموده و افرادی که در همان موارد فاقد مشکل بودند، اجرا شده است. هدف از مصاحبه گروهی تبیین دقیق­تر داده­های ناهمگون حاصل از پرسش­نامه در اثربحث و تعامل مشارکت کنندگان بود. در هر جلسه مصاحبه علاوه بر پژوهشگر، یکی از اعضا هیأت علمی گروه علوم تربیتی نیز نظارت داشتند. پس از سه جلسه مصاحبه در گروه­های پنج نفری اشباع نظری حاصل گردید اما به جهت افزایش اعتبار، مصاحبه چهارم نیز اجرا و در مجموع 20 مشارکت کنننده در مصاحبه شرکت کردند.برای تأیید روایی داده­های کیفی، نتایج حاصل از مقوله‌بندی داده‌های مصاحبه مورد تأیید همتا و مصاحبه‌شوندگان قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده از پرسش-نامه و مصاحبه‌ها نشان داده است که مهمترین مشکلات ادراک شده توسط مشارکت‌کنندگان در فرآیند عملکرد حرفه‌ای عمدتاً در مدیریت و ادارۀ کلاس، تدریس کلاس چندپایه و پایه اول، آموزش‌های تخصصی و تعامل مؤثر با همکاران و اولیاء دانش‌آموزان بوده است. منشاء این مشکلات از نظر مشارکت کنندگان عدم ارائه برخی عناوین درسی کاربردی، عدم مطابقت محتواهای آموزشی با واقعیت‌های موجود در مدارس، ضعف تدریس برخی اساتید، عدم ارتباط برخی از دروس ارائه شده با رشته دانشگاهی و مشکلات موجود در ارائه کارورزی در دانشگاه بوده است. مهمترین پیشنهادات مورد توافق مشارکت کنندگان عبارت بودند از؛ تجدید نظر کلی در برنامه و محتواهای آموزشی، ارائه دروس کاربردی مانند مدیریت کلاس، افزایش زمان و غنی­سازی برنامه کارورزی و دعوت از اساتید دارای تجربه تدریس در مدارس ابتدایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Performance Shortcomings of Teachers Graduated from Teacher Training University

نویسندگان [English]

 • Mohamad sadegh karimi 1
 • Saied Rajaeepour 2
 • Haniei Shahsavar 3
 • Khaled Ghafori 4
1 Farhangian university Lecturer and Doctoral student of Educational Management student at University of Isfahan
2 Professor of Isfahan University Educative Sciences Department
3 exper of Research and Educational of Sadoogi Faculty of Farhangian university
4 isfahan School consultant
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of identifying the shortcomings and the sources of problems in the professional performance of the teachers graduates from of teacher training university. This is a mixed method research with a combined approach and an explanatory plan, including a follow-up model. The statistical community in this study included 228 graduates of primary education from Shahid Sadoughi Campus of teacher training university of Kermanshah, Iran.
The sample size in the quantitative research section was 145 according to Morgan's table which have been selected from the members of the community who have been in the field since October 2016. In the qualitative section, the samples are purposefully selected from the participants in the quantitative stage. The data collection tool was a combined questionnaire in the first stage and open interviews in the second stage. The validity of the questionnaire was approved based on the opinions of professors and experts and the reliability was confirmed through Cronbach's alpha (%86). The data collected from open and closed questions were answered in separate tables. Interviews with participants in groups of five, from people who the questionnaire addresses specific issues and executes people who did not have a problem at the time.
One group was a more accurate explanation of the heterogeneous data obtained from the questionnaire on the effect of participants' discussion and interaction. In each interview session, in addition to the researcher a faculty member of the Department of Educational Sciences was present as a supervisor.
After three interview sessions in groups of five theoretical saturation was obtained. However, in order to increase the validity, the fourth interview was conducted and a total of 20 participants participated in the interview. To validate the validity of the qualitative data, the results of the categorization of the interview data were confirmed by peers and interviewees has taken. The results of the questionnaires and interviews showed that the most important problems were perceived by the participants,
In the process of professional performance was mainly in classroom management and administration, multi-grade and first grade teaching, specialized training and effective interaction with colleagues and parents of students. The source of these problems, according to the participants, is the lack of some practical course titles, Incompatibility of educational content with the existing realities in schools, poor teaching of some professors, Lack of connection to some of the courses offered by the university and has had problems in presenting internships at the university.
The most important proposals agreed by the participants were general revision of the curriculum and educational content, presentation of practical courses such as classroom management, increasing the time and enriching internship programs and inviting professors with teaching experience in elementary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Farhangian University graduates"
 • "Professional performance"
 • "Vocational teachers"
 • "Teachers"
 • "Teachers' performance problems"
Abdollahi, Bijan & Safari, Akram (2016). Investigating Barriers to Teacher Professional Development. Educational Innovations, No. 58, 99 – 134. In Farsi.
Abdollahi, Bijan; Dadjoui Tavakoli, Atieh; Poursolimani, Gholam Ali (2014). Identifying and validating the professional competencies of effective teachers. Educational Innovation, Year 13, No. 49, 25-48. In Farsi.
Anderson, Lorraine W. (2001). Increasing the effectiveness of teachers in the teaching process. Tehran: School Publications.
Asgari Matin, Sajjad & Kiani, Gholamreza (2018). The standard model of teacher professional competences in the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Education, Year 34, No. 2, Consecutive 134, 9-29. In Farsi.
Azarnyoushan, Maryam; Mashayekh, Maryam; Mohammadi Shirmahaleh, Fatemeh (2018).The relationship between organizational innovation and job performance and job satisfaction of teachers, Innovation and creativity in the humanities The eighth period, No. 3, 75-94. In Farsi.
Cochran-Smith, M., Piazza, P., & Power, C. (2013). The politics of accountability: Assessing teacher education in the United States. Educational Forum, 77(1), 6-27.
Creswell, John W. & Plano clark, Wiki L. (2015). Mixed Methods research. translated by Alireza Kiamanesh and Javid Sarabi. Tehran: Ayge.
Daneshpajooh, Zahra & Farzad, Valiullah (2005).Evaluate the professional skills of elementary school teachers, Educational innovations, No. 185, 135-170. In Farsi.
Daneshpajooh, Zahra (2003). Assessment of teachers vocational skills (teaching) of middle school teachers (science and mathematics). Tehran: Research Curriculum and Educational Innovation Research Institute Educational Research and Planning Organization. In Farsi.
Dibai Saber, Mohsen; Abbasi, effat; Fathi Vajargah, Cyrus; Safaei Mouh, Saeed (2016). Explaining the components of teachers' professional competence and analyzing its position in Iran's upstream education documents.Teaching and learning researches, Vare 13, No. 2, consecutive 24, 109 – 123. In Farsi.
Farhangian university (2016). Strategic Plan of Farhangian University in the Landscape Horizon 1404. Tehran: Farhangian University. In Farsi.
Gore. Lioyda, A. Smith, M. Bowe, J. Ellisa, H. Luban, D. (2017). Effects of professional development on   the quality of teaching: Results from a randomised controlled trial of Quality Teaching Rounds, Teaching and Teacher Education, Vole 68, 99-113.
Habermas, Yourgen(1993). The mission of the university in modern society, translated by Hossein Ali Nozari. Approach, Winter 1993, No. 6, 90-101.
Hargreaves, Andy & Fullan, Michael (2000). Mentoring in the New Millennium, Theory Into Practice, 39:1, 50-56. Reteriwed on 11.01.2009  rom:http://www dx.doi.org/10.1207/s15430421tip3901_8.
Ingvarson, L., Schwille, J., Tatto, M. T., Rowley, G., Peck, R., & Senk, S. L. (2013). An
analysis of teacher education context, structure, and quality-assurance
arrangements in TEDS-M countries: Findings from the IEA Teacher Education and
Development Study in Mathematics (TEDS-M). Amsterdam: International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Karimi, Sedigheh & Nasr, Ahmad Reza (2012). Methods of analyzing interview data. Research, Fourth Year, First Issue, Sequential 7, 1-94. In Farsi.
Karimi, Fariba (2009). Study of professional qualifications of primary school teachers. Leadership and Educational Management, Second Year, No. 4, 151-166. In Farsi.
Khanifar, Hossein (2004).An Introduction to Human Resource Standardization in Education. Journal of Psychology and Educational Sciences,Thirty-fourth year, No. 2, 153 – 174 In Farsi..
Kogan, Maurice & Hanney, Stephen (2000). Reforming Higher Education, Higher Education, Volume 40, Issue 4, pp 491–494.
Krishnaveni& Anitha(2007). Educators Professional Characteristics, PSG, Institute of Management, Coimbatore, India. Quality Assurance in Education, Vol.15 No 2, 2007, pp 149-161.
Luskova, Maria & Hudakova, Maria (2013). Approaches to teachers’ performance assessment for enhancing quality of education at universities. Social and Behavioral Sciences 106(2013). 476 – 484. Available online at www.sciencedirect.com
Mohammadpour, Ebrahim; Ahmad Heydari, Parasto; Bazrafkan, Elahe et al. (2018). Comparison of professional competencies of graduate teachers from Farhangian University with graduate teachers from other universities: A comparative study in Kurdistan province. Teacher Professional Development, Third Year, No. 2, 91-108. In Farsi.
Mollai Nejad, Azam (2013). Optimal professional qualifications of elementary school teachers. Educational Innovation, Eleventh Year, No. 44, 33-62.
Molazehi, Asma & Sobhani Nejad, Mehdi (2014). Validation and ranking of knowledge and skills components required by teachers to use information and communication technology Education and Learning Researches, Year 21, New Course, No. 5, 113-136. In Farsi.
Maryland Teacher Professional Development Standards(M.T.P.S) Reteriwed on 12.8.2010 from:http://www.mdk12.org/.../professional_development/teachers_standards.h
National Professional Standards for(Australian)Teachers(N.P.S.T).Reteriwed on 12.01.2010
 National Center for Education Statistics(NCES).  U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences. Charactreristics of Public School Teachers: Professional Development Activities: 1999-2000, Brief Issue, August 2005. Reteriwed on 11.06.2009 from: http://www.nces.ed.gov/pubs2005/2005030.pdf
New Jersey Professional Standards for Teachers and school Leaders(N.P.S.T). New Jersey Department of Education. Reteriwed on (14.08.2009) from http:// WWW.state.nj.us/.
New Jersey Social Studies curriculum Framework (N.S.S.C.F). Understanding History reteriwed on (14. 01. 2010). Avalable from: http://www.state.nj.us/education/framewo
          Rks/socialstudies.
Niknami, Mostafa & Karimi, Fariba (2009). Professional competencies of teachers are public education and providing a perceptual framework. Knowledge and Research in Educational Sciences - Curriculum Planning, No. 23, 1-22. In Farsi.
Ninlawan, Ganratchakan (2015). Factors which affect teachers’ professional development in teaching innovational technology in the 21st century under the bureau of special education, office of the basic education commission. Social and Behavioral Sciences 197(2015). 1732 – 1735. Available online at www.sciencedirect.com
OECD (1974). Towards Mass Higher Education: Issues and Dilemmas. Paris, OECD.
Pardakhtchi, Mohammad (1995).Educational management as a professional realm, Quarterly Journal of Management in Education, Fifty-four, No. 3. 12-16. In Farsi.
Prasertcharoensuka,T., Somprachb, K. and Ngangc, T. (2015). Influence of teacher competency  factors and students’ life skills on learning achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, pp. 566-572.
Professional standards for teachers (P.S.T) (2009). the state of Queensland. Department of Education and training, 2009. WWW.education.qld.gov.au/.
Professional Standards for Michigan Teachers(P.S.M.T). Reteriwed on 12.01.2010 from: http://www.aquinas.edu/education/courses/.../PSMTStandardsText.pdf
Qahramani Fard, Kamyar & Seyed Abbaszadeh, Mir Mohammad (2015). Design and validation of the native model of professional standards for secondary school teachers (studies mixed with qualitative aspects and application of Delphi technique). Educational and school studies, fourth year, No. 13, 27-50. In Farsi.
Raouf, Ali (1992). Teacher training and internship.Tehran: Fatemi Publications. In Farsi.
Rothwell, w. & Rich, w. (2004). Mappng your future: Putting new competencies to work for you. Alexandria, 58(5), pp. 94-98.
Sarmadi Ansar, Hassan; Kashi, Hassan; Naeini, Ahmad (2018). Curriculum pathology with emphasis on genealogy of issues and problems in terms of graduates of Farhangian University. Al-Zahra University and the country's assessment and education organization. Proceedings of the First International Conference and the Twelfth National Conference on Quality Assessment in Academic Systems. General Directorate of Printing and Publications of the National Education Evaluation Organization, 312 - 319. In Farsi.
Sawyer, Mary R. Et al (2017). Improving pre-service teachers’ performance skills through brhavioral skills training. Behav Anal Pract. 2017 sep; 10(3): 296-300.
Seyed Abbaszadeh, Mohammad (1995). Work conscience. Orumieh: Anzali Publications. In Farsi.
Saif, Ali Akbar (1995). Criteria for teacher competence. Journal of Management in Education, No. 4, Volume 3, 14-19. In Farsi.
Sharafi, Mahmoud & Bahar, Mahboubeh (2016). Comparative study of the effect of in-service training on meeting the educational needs and job satisfaction of teachers in Iran and Germany. A New Approach in Educational Management, Year 7, Issue 1, Sequential 25, 44-21. In Farsi.
Shafaei, Razieh & Salehi, Keyvan (2017). Representation of teachers' biological experience of learning difficulties for elementary students: Phenomenological studies. Applied Psychological Research, Year 8, No. 1, 169-188. In Farsi.
Supreme Council of the Cultural Revolution (2011). Statute of Farhangian University. Tehran: Islamic Consultative Assembly Research Center. In Farsi.
Teichler, U.(2001).Higher Education, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amesterdam, Elsevier, pp. 7600-6705.
Teichler, U.(2006). Changing Structure of the Higher Education Systems: The Increasing Complexity of Underlying Forces, Higher Education Policy, Vol 19, Issue 4, pp 447–461.
Tehseen, Shehnaz & Hadi, Noor UI (2015). Factors influencing Teachers`performance and Retention. Mediterranean journal of social sciences. Vol 6. No 1. January 2015. From: http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/5458
Training and Development Agency for Schools (T.D.A.S) professional standards for teachers Qualified Teacher Status. Reteriwed on 11.02.2009 from:http://www.tda.gov.uk/
Thompson, Susan & Greer, John G. & Greer, Bonnie B. ( 2004). Highly Qualified for Successful Teaching: Characteristics Every Teacher should possess, The University of Memphis.
Turkzadeh, Jafar; Sadeghian Soorki, Mehdi; Marzooqi, Rahmatollah et al. (2019). Problem solving of Farhangian University graduates with the approach of responding to the environment, Quarterly Journal of Education, Volume 35, Number 137, 31-50. In Farsi.
دوره 15، شماره 56 - شماره پیاپی 56
با تمرکز بر تربیت معلم
خرداد 1399
صفحه 118-89
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1399