تحلیل نقش اعتماد سازمانی، همکاری میان معلمان و تصمیم‌گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس معلمان با میانجیگری خودکارآمدی معلمان (مدل‌یابی معادلات ساختاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران.

2 دکترا و استادیار مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران .

3 دکترا و استاد مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران. عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی

چکیده

با توجه به اینکه فعالیت تدریس امروزه چیزی بیش از انتقال دانش می­باشد و تدریس کانون هر برنامه­ی درسی بوده و در تمام مقاطع آموزشی مد نظر قرار گرفته می­شود. بنابراین تدریس مؤثر همواره به مثابة عنصر حیاتی امور یادگیری بوده و نیازمند بازنگری­هایی در امر تدریس می­باشد. هرچند انتظار می­رود که آموزش و پرورش سطح فعالیت­های آموزشی در سطح مدرسه و شیوه­های تدریس را بهبود بخشد، مدارک کمی برای حمایت از این ادعا وجود دارد و با توجه به اینکه معلمان از جمله ایفاگران نقش اصلی در امر فعالیت تدریس می­باشند، توجه به شرایط معلمان و حس خودکارآمدی و شرکت در تصمیم­گیری­ها  و فعالیت­های مدارس نیز می­تواند نقش مهمی در فعالیت­های معلمان و امر تدریس داشته باشد. معلمان با داشتن حس قدرت و اعتماد به توانمندی­­های خود بیشتر به سمت ایده­های جدید سوق پیدا ­کرده و می­توانند در امر فعالیت تدریس و یادگیری دانش­آموزان اثرگذار باشند،  لذا بررسی عوامل دخیل در فعالیت تدریس معلمان امری مهم و ضروری به نظر می­رسد. هدف این پژوهش تحلیل نقش اعتماد سازمانی، همکاری معلمان و تصمیم­گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس با میانجیگری خودکارآمدی( مدل یابی معادلات ساختاری) می­باشد. مقاله از نوع هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام معلمان ابتدایی استان آذربایجان­غربی به تعداد 11522 نفر می­باشد که با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای، 376 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده­ها پرسشنامه اعتماد، همکاری­ و تصمیم­­­گیری­ مشارکتی، تدریس، خودکارآمدی می­باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم افزارSPSS و  LISREL انجام گردید. یافته­ها نشان داد به غیر از اعتماد، اثر مستقیم همکاری، تصمیم­گیری مشارکتی، خودکارآمدی بر تدریس معنی­دار می­باشد، به غیر از همکاری، رابطه اعتماد، تصمیم­گیری مشارکتی با خودکارآمدی معنی­دار می­باشد و به غیر از همکاری، اثر غیرمستقیم اعتماد و تصمیم­گیری­ مشارکتی بر تدریس، با میانجی­­گری خودکارآمدی تایید می­شود. بر اساس یافته­های تحقیق می­توان نتیجه گرفت برای بهبود تدریس معلمان، لازم است شرایط مناسب برای ایجاد و تقویت خودکارآمدی، همکاری، اعتماد و مشارکت در تصمیم­گیری برای معلمان در مدارس فراهم گردد. بنابراین پیشنهاد می­­گردد مدیران و دست اندرکاران آموزشی طوری رفتار نمایندکه معلمان در خود نوعی احساس خودکارآمدی نموده و با فراهم نمودن زمینه­ها و دادن آزادی عمل جهت مشارکت معلمان در تصمیم­گیری­ها و همکاری در فعالیت­های مدرسه، این حس خودکارآمدی را درآنان تقویت نمایند تا همه این موارد خود زمینه ساز برداشتن گام­هایی اساسی در امر بهبود فعالیت تدریس در مدارس باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Role of Organizational Trust, Collaboration among Teachers, and Participatory Decision Making in Teaching Activities with Mediation Role of Teachers' Self-Efficacy

نویسندگان [English]

 • elham esmaili 1
 • maryam sameri 2
 • Mohammad Hassani 3
1 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Ph.D. in Educational Management, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
3 Ph.D. in Educational Management, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The teaching activity today is more than the mere transfer of knowledge and teaching is the center of any curriculum and is considered at all levels of education; therefore, effective teaching has always been a vital element of learning and requires a review of teaching activities. Although education is expected to improve school-level educational activities and teaching methods, there is little evidence to support this claim, and given that teachers are among the key players in teaching, paying attention to the conditions of teachers and the sense of self-efficacy and participation in school decisions and activities could play an important role in teachers' activities and teaching activities. By having a sense of power and confidence in their abilities, teachers are increasingly moving towards new ideas and could affect improving the teaching and learning activities of students in schools. Several factors affect the teaching process. Therefore, it seems important and necessary to study the factors effective in teachers' teaching activities. The purpose of thisstudy was to investigate the role of organizational trust, collaboration among teachers,and participatory decision making onteacher-teaching activitywith the mediation roleof teachers' self-efficacy (Structural Equation Modeling). The research was an applied type and in terms of implementation descriptive-correlativeofstructural equations. Thestatistical population of research included elementary teachers teaching in West Azarbaijan province (n=11522), which among them with Cochran formula and multistage clustering method, 376 people were selected as sample. Data collection tools are questionnaires of trust, cooperation and corporate decision making, teaching, teacher self-efficacy. The research data was analyzed using SPSS and LISREL software. The data analysis showed that non-trust, direct effect of cooperation, participatory decision making, self-efficacy with teaching were significant, non-trust, cooperative decision making with self-efficacy were significant, other than indirect effect of trust and decision making. Collaborative teaching is confirmed by mediating self-efficacy. It can be concluded that in order to improve the teaching of teachers, it is necessary to provide appropriate conditions for establishing and enhancing self-efficacy, cooperation, trust and participation in decision making for teachers in schools. Therefore, it is suggested that principals and educators behave in such a way that teachers feel a sense of self-efficacy and strengthen this sense of self-efficacy by providing opportunities for teachers to participate in decision-making and cooperation in school activities. The results could serve as the basis for taking basic steps for offering improve plans for the teaching activities in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational trust
 • Teacher collaboration
 • Collaborative decision making
 • Teaching activity
 • Teacher self-efficacy

 

Abbasian, Hussein; Mohebbi, Majid and Mirzapour, Solmaz. (2016). Studying the role of school cohesion as a prerequisite for teachers' group efficiency, a new approach in educational management, 7 (3) / 27: 45-60 [In Persian].

Abdollahi, Bijan; Ashrafifashi, Sakineh. (2012). A Study of the Relationship between Organizational Conditions and Management Strategies with Empowerment of School Principals, New Educational Thoughts, 8 (2): 91-114 [In Persian].

Achurra, Cristina & Villardón, Lourdes. (2012). Teacher’ Self-Efficacy And Student Learning, The European Journal of Social & Behavioural Sciences (eISSN: 2301-2218): 366-383.

Achurra, Cristina.,Villardón, Lourdes. (2012). The relationship between teacher self-efficacy and their teaching practices, Conference Paper ·  96 ReadsConference: 4th International Conference on Education and New Learning Technologies Edulearn , At Barcelona ,12: 4885-4890.

Agebure, Andrews Baba. (2013). The State of Teachers’ Participation in Decision-making in Public Senior Secondary Schools in the Bolgatanga Municipality of Ghana, Journal of education and practice, Vol 4, No 22, 1-30.

Ahmad Yousefi, Maryam; Motahhari Nejad, Hossein and Azari, Homayoun. (2017). Teacher participation in professional learning activities: The role of individual, organizational and managerial factors, Education Quarterly, No. 134: 53-71[In Persian].

Asadian, Cyrus; Qasemzadeh, Abolfazl and Gholizadeh, Hamzeh. (2017). The Role of Ethics and Professional Qualifications on Teachers' Self-Efficacy Beliefs, Journal of Ethics in Science and Technology, 12 (3): 33-44 [In Persian].

Baba Agebure,A. (2013). The State of Teachers’ Participation in Decision-making in Public Senior Secondary Schools in the Bolgatanga Municipality of Ghana Andrews Baba Agebure, Journal of Education and Practice ,4 (22), 2222-1735.

Babaoglan, Emine. (2016).The Predictive Power of Organizational Trust to Organizational Commitment in Elementary and High School Teachers, Anthropologist, 24 (1): 83-89 .

Barne, Gail V. (2000). Self-Efficacy and Teaching Effectiveness. University of South Carolina USC · School of Music,PhD: 1-19.

Barzeideh, Amolbanin; Motamed, Hamidreza; Hamrahi, Mehrdad. (2013). Structural Equation Model The Impact of School Space on the Efficiency of Primary School Teachers in Fars Province, A New Approach in Educational Management, 4 (4): 67-82 [In Persian].

Bo Eshaghi, Manijeh; Haji Yakhchali, Alireza and Morovati, Zekroallah. (2016). Relationship between teacher self-efficacy and students' academic performance with the mediation of classroom management and teaching approaches, education and learning studies, 8 (1), 2/70: 1-26 [In Persian].

Borhani, Shima. (2017). Investigating the effect of teachers' spiritual intelligence and self-efficacy on their teaching styles with different demographic characteristics in Rudbar city, new educational approaches, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, 12 (2) / 25: 25-45 [In Persian].

Boyacı, Adnan., Fatih Karacabey, Mehmet & Bozkuş, Kıvanç. (2018). The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 24, Sayı 3: 437-482.

Brandt, Tara. (2015). Investigating The Correlations Between Teacher Collaborative Action-Takingand Self-Efficacyuniversity, Of Massachusetts – AmherstchristineB. Mccormick: 1-181.

Danayifard, Hassan; Rajabzadeh, Ali and Hasiri, Asad. (2009). Investigating the Role of Managerial Competence of Managers in Promoting Intra-Organizational Trust in the Public Sector, Research Management, 2 (4), 59-90[In Persian].

Daniali Dah Hoz, Mahmoud; Mansouri, Hossein. (2019). Investigating the effect of manpower productivity adjustment on the relationship between organizational trust and organizational citizenship behavior, Educational Management Research, 10 (39): 17-40[In Persian].

Ebrahimi, Fatemeh; Rasouli, Seyedeh Esmat and Salimi, Laden. (2017). Investigating the relationship between self-efficacy and social capital with organizational trust of teachers of secondary schools for girls in Sari. Third National Conference on New Studies and Research in Educational Sciences and Psychology of Iran: 1-8 [In Persian].

Erden, Ali & Erden,Hale. (2009) .Predicting organizational trust level of school managers and teachers at elementary schools,Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2180–2190.

Faal, Armin; Ali Doost Ghahfarkhi, Ebrahim and Jalali Farahani, Majid. (2016). The Relationship between Organizational Trust and Its Components with Human Resource Productivity in Sports and Youth Departments of Ardabil Province, Applied Research in Sports Management, 5 (3) / 19: 35-43 [In Persian].

Fulton, Kathleen & Britton, Ted. (2011). STEM Teachers in Professional Learning Communities, National Commission on Teaching and America’s Future, 1-32. www.nctaf.org.

G. Owens, Robert and C. Walski, Thomas. (2014). Organizational Behavior in Education, translated by Mohammad Hassani, Maryam Samari, Hossein Mohebbi and Leila Judet: Urmia University.

Gefen, D., Straub, D.W., & Boudreau, M.-C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice. Communications of the Association for Information Systems, 3 (1).

Gholampour, Meysam; Pourshafei, Hadi; Ghasemian, Abbas. (2018). The Role of Trust and Organizational Justice on the Professional Ethics of Elementary School Teachers, Biological Ethics, 8 (27): 73-83 [In Persian].

Goddard, Yvonne L., Goddard, Roger D.,  Tschannen-Moran., Megan. (2007). A Theoretical and Empirical Investigation of Teacher Collaboration for School Improvement and Student Achievement in Public Elementary Schools, Teachers College Record Volume 109, Number 4, pp. 877–896.

Hair, J.E, Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis (6th edn). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Harrison ,S., & Ginny, B. (2011). Revisiting Teacher Leadership: Perceptions of Teachers and Principals, George Fox University, Northwest Journal of Teacher Education,9 (2), Art. 3.

Jahanian, Ramazan. (2009). Strategies for the development of a participatory management system in educational units from the perspective of managers, deputies and teachers, knowledge and research in educational sciences, curriculum planning of Islamic Azad University, Khorasgan Branch of Isfahan, 21: 153-174 [In Persian].

Khorshidi, Abbas; Davaei, Mehdi and Kanaani, Ali. (2007). Factors affecting employee participation in the decision-making process of the Political Ideological Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran, Military Management, 26: 115-136[In Persian].

Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.

Kooshazadeh, Seyed Ali; Rahimnia, Fariborz; Afkhami Rouhani, Hossein. (2012). The effect of trust in managers on organizational strategic thinking and their shortcomings in improving organizational performance through organizational commitment in the context of higher education, a new approach in educational management, 3 (4): 163-187 [In Persian].

Lam, S. K ., Chen, X.P ., Schaubroeck, J. (2002).Participative Decision Making And Employee Performance In Different Cultures: The Moderating Effects Of Allocentrism/Idiocentrism And Efficacy, Academy Of Management Journal, 45 (5): 905-914.

Mohammadi Chamardani, Hashem; Noor Rahmani, Mohammad. (2018). Structural Equation Modeling: The Relationship between the Effectiveness of Previous Activity, After and After Teaching by Improving Educational Courses, New Educational Thoughts, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, 14 (3): 59-97 [In Persian].

Nadi, Mohammad Ali and Mushfiqi, Nazhat al-Zaman. (2009). Understanding teachers' perceptions of the relationship between organizational trust dimensions and continuous and emotional commitment in order to provide a model of appropriate structural equations in Isfahan education, Quarterly Journal of Leadership and Educational Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, 3 (4), 174-155 [In Persian].

Najjari, Reza and Maarefi, Fatemeh. (2016). Investigating the effect of participation in group decision-making on happy organization with the assumption of organizational mediator confidence variable (Case study: Payame Noor University of Khuzestan Province), General Management Research 9 (31), 187-204 [In Persian].

Nasrasfahani, Ahmad. (2012). Factors affecting the improvement of teaching quality, education, 29: 134-154 [In Persian].

Navardi Fard, Shabnam. (2015). The best model of teaching from the perspective of students and professors of Farhangian University (Fatemeh Al-Zahra Campus, Tabriz), Conference Proceedings of Farhangian University, 225-233 [In Persian].

Oksuzoglu,Meryem. (2012). Organizational Trust in Educational Management: A Case Study of a High School in North Cyprus, Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 12 (49A):121-140.

Rezaei, Sajjad; Ghorbanpour Lefmjani, Amir; Ehsani, Ali. (2018). Predicting organizational agility through job motivation and general self-efficacy (Case Study of Education Department Employees), Organizational Training Management, 7 (2): 61-88 [In Persian].

Rezapour Mir Saleh, Yaser; Pourabedini Ardakani, Mohammad; Mousavi Nadooshan, Seyed Hossein. (2016). The effect of teacher control source, class and self-management self-efficacy, and self-efficacy in teaching classroom environment in primary school teachers, new educational approaches of Isfahan University of Educational Sciences and Psychology 11 (1) / 23: 125-145 [In Persian].

Saki, Reza; Nemati, Hamideh and Rezaei, Maryam. (2015). Investigating the relationship between ability and self-efficacy with teachers' job performance in public high schools for girls in Tehran, Research in Education, 1 (5): 32-51[In Persian].

Salehi, Shayesteh. (2001). Effective teaching. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 3 (2): 21-12 [In Persian].

Sarafidou, JasminOlga , Chatziioannidis, Georgios. (2013). Teacher participation in decision making and its impact on school and teachers, International Journal of Educational Management,ISSN: 0951-354X.

Sarmadi, Mohammad Reza; Saif, Mohammad Hassan; Talebi, Saeed & Samad, Abedi. (2010). Investigating the factors related to the academic achievement of third grade middle school students based on the results of the TIMSS-R test and presenting the path analysis model to examine the effect of each factor on academic achievement, new educational approaches, 5 (1): 1-30.

Skaalvik, Einar M & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of Teacher Self-Efficacy and Relations With Strain Factors, Perceived Collective Teacher Efficacy, and Teacher Burnout, Journal of Educational Psychology Copyright 2007, Vol. 99, No. 3, 611–625.

Sehgal,Prachee., Nambudiri, Ranjeet & Mishra, Sushanta Kumar. (2017). efficacy, collaboration and principal leadership,International Journal of Educational Management ISSN: 0951-354X, Vol. 31 No. 4, pp. 505-517. https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2016-0090.

Shakenova, Lyailya. (2017). The Theoretical Framework of Teacher Collaboration Khazar, Journal of Humanities and Social Sciences Volume 20 № 2 2017, 34-48.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review, Educational Research Review, 15 (2015) 17–40.

Veiskarami, Hassanali; Moghaddampour, Ezatollah; Mottaqi Nia, Mohammad Reza. (2018). Structural model of the impact of organizational trust on self-efficacy mediated by collective self-efficacy of teachers, Organizational Culture Management, 16 (1): 259-282 [In Persian].

Yamamoto, Yukiko & Yamaguchi, Shinobu Yamaguchi. (2016).A study on Teacher’s Self-effi cacy for promoting ICTintegrated Education in primary school in Mongolia, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education,18 (2): 1 - 15.

Yassini, Ali; Reza Zeinabadi, Hassan; Nave ebrahim, Abdul Rahim; Arasteh, Hamid Reza. (2012). Investigating the mediating role of effective feeling in influencing the leadership style distributed on organizational commitment and job satisfaction of public school employees, School of Management, University of Tehran. Quarterly Journal of Public Administration, 4 (4), 148-129 [In Persian].

Zarei, Hossein Ali; Gholam Hosseinzadeh, Umme Kolosoum and Charmchian Langroudi, Mehdi. (2017). Modeling the structural equation of effective teaching of mathematics teachers in the Middle East, Scientific-Research Journal of Education and Evaluation, 10 (38): 113-95[In Persian].

 

Abbasian, Hussein; Mohebbi, Majid and Mirzapour, Solmaz. (2016). Studying the role of school cohesion as a prerequisite for teachers' group efficiency, a new approach in educational management, 7 (3) / 27: 45-60 [In Persian].
Abdollahi, Bijan; Ashrafifashi, Sakineh. (2012). A Study of the Relationship between Organizational Conditions and Management Strategies with Empowerment of School Principals, New Educational Thoughts, 8 (2): 91-114 [In Persian].
Achurra, Cristina & Villardón, Lourdes. (2012). Teacher’ Self-Efficacy And Student Learning, The European Journal of Social & Behavioural Sciences (eISSN: 2301-2218): 366-383.
Achurra, Cristina., Villardón, Lourdes. (2012). The relationship between teacher self-efficacy and their teaching practices, Conference Paper ·  96 ReadsConference: 4th International Conference on Education and New Learning Technologies Edulearn , At Barcelona ,12: 4885-4890.
Agebure, Andrews Baba. (2013). The State of Teachers’ Participation in Decision-making in Public Senior Secondary Schools in the Bolgatanga Municipality of Ghana, Journal of education and practice, Vol 4, No 22, 1-30.
Ahmad Yousefi, Maryam; Motahhari Nejad, Hossein and Azari, Homayoun. (2017). Teacher participation in professional learning activities: The role of individual, organizational and managerial factors, Education Quarterly, No. 134: 53-71[In Persian].
Asadian, Cyrus; Qasemzadeh, Abolfazl and Gholizadeh, Hamzeh. (2017). The Role of Ethics and Professional Qualifications on Teachers' Self-Efficacy Beliefs, Journal of Ethics in Science and Technology, 12 (3): 33-44 [In Persian].
Baba Agebure,A. (2013). The State of Teachers’ Participation in Decision-making in Public Senior Secondary Schools in the Bolgatanga Municipality of Ghana Andrews Baba Agebure, Journal of Education and Practice ,4 (22), 2222-1735.
Babaoglan, Emine. (2016). The Predictive Power of Organizational Trust to Organizational Commitment in Elementary and High School Teachers, Anthropologist, 24 (1): 83-89 .
Barne, Gail V. (2000). Self-Efficacy and Teaching Effectiveness. University of South Carolina USC · School of Music,PhD: 1-19.
Barzeideh, Amolbanin; Motamed, Hamidreza; Hamrahi, Mehrdad. (2013). Structural Equation Model The Impact of School Space on the Efficiency of Primary School Teachers in Fars Province, A New Approach in Educational Management, 4 (4): 67-82 [In Persian].
Bo Eshaghi, Manijeh; Haji Yakhchali, Alireza and Morovati, Zekroallah. (2016). Relationship between teacher self-efficacy and students' academic performance with the mediation of classroom management and teaching approaches, education and learning studies, 8 (1), 2/70: 1-26 [In Persian].
Borhani, Shima. (2017). Investigating the effect of teachers' spiritual intelligence and self-efficacy on their teaching styles with different demographic characteristics in Rudbar city, new educational approaches, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, 12 (2) / 25: 25-45 [In Persian].
Boyacı, Adnan., Fatih Karacabey, Mehmet & Bozkuş, Kıvanç. (2018). The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 24, Sayı 3: 437-482.
Brandt, Tara. (2015). Investigating The Correlations Between Teacher Collaborative Action-Takingand Self-Efficacyuniversity, Of Massachusetts – AmherstchristineB. Mccormick: 1-181.
Danayifard, Hassan; Rajabzadeh, Ali and Hasiri, Asad. (2009). Investigating the Role of Managerial Competence of Managers in Promoting Intra-Organizational Trust in the Public Sector, Research Management, 2 (4), 59-90[In Persian].
Daniali Dah Hoz, Mahmoud; Mansouri, Hossein. (2019). Investigating the effect of manpower productivity adjustment on the relationship between organizational trust and organizational citizenship behavior, Educational Management Research, 10 (39): 17-40[In Persian].
Ebrahimi, Fatemeh; Rasouli, Seyedeh Esmat and Salimi, Laden. (2017). Investigating the relationship between self-efficacy and social capital with organizational trust of teachers of secondary schools for girls in Sari. Third National Conference on New Studies and Research in Educational Sciences and Psychology of Iran: 1-8 [In Persian].
Erden, Ali & Erden, Hale. (2009) .Predicting organizational trust level of school managers and teachers at elementary schools, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2180–2190.
Faal, Armin; Ali Doost Ghahfarkhi, Ebrahim and Jalali Farahani, Majid. (2016). The Relationship between Organizational Trust and Its Components with Human Resource Productivity in Sports and Youth Departments of Ardabil Province, Applied Research in Sports Management, 5 (3) / 19: 35-43 [In Persian].
Fulton, Kathleen & Britton, Ted. (2011). STEM Teachers in Professional Learning Communities, National Commission on Teaching and America’s Future, 1-32. www.nctaf.org.
G. Owens, Robert and C. Walski, Thomas. (2014). Organizational Behavior in Education, translated by Mohammad Hassani, Maryam Samari, Hossein Mohebbi and Leila Judet: Urmia University.
Gefen, D., Straub, D.W., & Boudreau, M.-C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice. Communications of the Association for Information Systems, 3 (1).
Gholampour, Meysam; Pourshafei, Hadi; Ghasemian, Abbas. (2018). The Role of Trust and Organizational Justice on the Professional Ethics of Elementary School Teachers, Biological Ethics, 8 (27): 73-83 [In Persian].
Goddard, Yvonne L., Goddard, Roger D.,  Tschannen-Moran., Megan. (2007). A Theoretical and Empirical Investigation of Teacher Collaboration for School Improvement and Student Achievement in Public Elementary Schools, Teachers College Record Volume 109, Number 4, pp. 877–896.
Hair, J.E, Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis (6th edn). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Harrison ,S., & Ginny, B. (2011). Revisiting Teacher Leadership: Perceptions of Teachers and Principals, George Fox University, Northwest Journal of Teacher Education,9 (2), Art. 3.
Jahanian, Ramazan. (2009). Strategies for the development of a participatory management system in educational units from the perspective of managers, deputies and teachers, knowledge and research in educational sciences, curriculum planning of Islamic Azad University, Khorasgan Branch of Isfahan, 21: 153-174 [In Persian].
Khorshidi, Abbas; Davaei, Mehdi and Kanaani, Ali. (2007). Factors affecting employee participation in the decision-making process of the Political Ideological Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran, Military Management, 26: 115-136[In Persian].
Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
Kooshazadeh, Seyed Ali; Rahimnia, Fariborz; Afkhami Rouhani, Hossein. (2012). The effect of trust in managers on organizational strategic thinking and their shortcomings in improving organizational performance through organizational commitment in the context of higher education, a new approach in educational management, 3 (4): 163-187 [In Persian].
Lam, S. K ., Chen, X.P ., Schaubroeck, J. (2002). Participative Decision Making And Employee Performance In Different Cultures: The Moderating Effects Of Allocentrism/Idiocentrism And Efficacy, Academy Of Management Journal, 45 (5): 905-914.
Mohammadi Chamardani, Hashem; Noor Rahmani, Mohammad. (2018). Structural Equation Modeling: The Relationship between the Effectiveness of Previous Activity, After and After Teaching by Improving Educational Courses, New Educational Thoughts, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, 14 (3): 59-97 [In Persian].
Nadi, Mohammad Ali and Mushfiqi, Nazhat al-Zaman. (2009). Understanding teachers' perceptions of the relationship between organizational trust dimensions and continuous and emotional commitment in order to provide a model of appropriate structural equations in Isfahan education, Quarterly Journal of Leadership and Educational Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, 3 (4), 174-155 [In Persian].
Najjari, Reza and Maarefi, Fatemeh. (2016). Investigating the effect of participation in group decision-making on happy organization with the assumption of organizational mediator confidence variable (Case study: Payame Noor University of Khuzestan Province), General Management Research 9 (31), 187-204 [In Persian].
Nasrasfahani, Ahmad. (2012). Factors affecting the improvement of teaching quality, education, 29: 134-154 [In Persian].
Navardi Fard, Shabnam. (2015). The best model of teaching from the perspective of students and professors of Farhangian University (Fatemeh Al-Zahra Campus, Tabriz), Conference Proceedings of Farhangian University, 225-233 [In Persian].
Oksuzoglu, Meryem. (2012). Organizational Trust in Educational Management: A Case Study of a High School in North Cyprus, Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 12 (49A):121-140.
Rezaei, Sajjad; Ghorbanpour Lefmjani, Amir; Ehsani, Ali. (2018). Predicting organizational agility through job motivation and general self-efficacy (Case Study of Education Department Employees), Organizational Training Management, 7 (2): 61-88 [In Persian].
Rezapour Mir Saleh, Yaser; Pourabedini Ardakani, Mohammad; Mousavi Nadooshan, Seyed Hossein. (2016). The effect of teacher control source, class and self-management self-efficacy, and self-efficacy in teaching classroom environment in primary school teachers, new educational approaches of Isfahan University of Educational Sciences and Psychology 11 (1) / 23: 125-145 [In Persian].
Saki, Reza; Nemati, Hamideh and Rezaei, Maryam. (2015). Investigating the relationship between ability and self-efficacy with teachers' job performance in public high schools for girls in Tehran, Research in Education, 1 (5): 32-51[In Persian].
Salehi, Shayesteh. (2001). Effective teaching. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 3 (2): 21-12 [In Persian].
Sarafidou, Jasmin‐Olga , Chatziioannidis, Georgios. (2013). Teacher participation in decision making and its impact on school and teachers, International Journal of Educational Management,ISSN: 0951-354X.
Sarmadi, Mohammad Reza; Saif, Mohammad Hassan; Talebi, Saeed & Samad, Abedi. (2010). Investigating the factors related to the academic achievement of third grade middle school students based on the results of the TIMSS-R test and presenting the path analysis model to examine the effect of each factor on academic achievement, new educational approaches, 5 (1): 1-30.
Skaalvik, Einar M & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of Teacher Self-Efficacy and Relations With Strain Factors, Perceived Collective Teacher Efficacy, and Teacher Burnout, Journal of Educational Psychology Copyright 2007, Vol. 99, No. 3, 611–625.
Sehgal, Prachee., Nambudiri, Ranjeet & Mishra, Sushanta Kumar. (2017). efficacy, collaboration and principal leadership, International Journal of Educational Management ISSN: 0951-354X, Vol. 31 No. 4, pp. 505-517. https://doi.org/10.1108/IJEM- 05-2016-0090.
Shakenova, Lyailya. (2017). The Theoretical Framework of Teacher Collaboration Khazar, Journal of Humanities and Social Sciences Volume 20 № 2 2017, 34-48.
Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review, Educational Research Review, 15 (2015) 17–40.
Veiskarami, Hassanali; Moghaddampour, Ezatollah; Mottaqi Nia, Mohammad Reza. (2018). Structural model of the impact of organizational trust on self-efficacy mediated by collective self-efficacy of teachers, Organizational Culture Management, 16 (1): 259-282 [In Persian].
Yamamoto, Yukiko & Yamaguchi, Shinobu Yamaguchi. (2016). A study on Teacher’s Self-effi cacy for promoting ICTintegrated Education in primary school in Mongolia, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education,18 (2): 1 - 15.
Yassini, Ali; Reza Zeinabadi, Hassan; Nave ebrahim, Abdul Rahim; Arasteh, Hamid Reza. (2012). Investigating the mediating role of effective feeling in influencing the leadership style distributed on organizational commitment and job satisfaction of public school employees, School of Management, University of Tehran. Quarterly Journal of Public Administration, 4 (4), 148-129 [In Persian].
Zarei, Hossein Ali; Gholam Hosseinzadeh, Umme Kolosoum and Charmchian Langroudi, Mehdi. (2017). Modeling the structural equation of effective teaching of mathematics teachers in the Middle East, Scientific-Research Journal of Education and Evaluation, 10 (38): 113-95[In Persian].
دوره 15، شماره 56 - شماره پیاپی 56
با تمرکز بر تربیت معلم
خرداد 1399
صفحه 166-141
 • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1399