مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

روایت پژوهی یکی از رویکردهای توسعه حرفه‏ای معلمان و دانشجومعلمان است. هدف از این پژوهش، مطالعه دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان بود. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب انجام گرفت. بر اساس الگوی هفت مرحله‏ای، ابتدا سؤال پژوهش تنظیم می‏شود. سپس در گام دوم، پژوهشگر بر اساس کلمات کلید مشخص به جستجوی نظام‏مند مقالات منتشر شده در مجلات علمی، منابع عمومی، و سایت‏های معتبر می‏پردازد. گام سوم، جستجو و بررسی متون مرتبط است. در این مرحله، با توجه به هدف پژوهش، مقالات مرتبط، انتخاب و سایر مقالات حذف می‏شوند. گام چهارم، استخراج اطلاعات مقالات و گام پنجم، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته‏های کیفی است. در گام پنجم، یافته‏ها کدگذاری و طبقه‏بندی می‏شوند. گام ششم، کنترل کیفیت و گام هفتم ارائه یافته‏هاست. جهت کنترل کیفیت از روش توافق بین دو کدگذار استفاده می‏شود.  بر اساس مراحل فوق، در این پژوهش با توجه به محدودیت پژوهش‏های داخلی، پایگاه‏های داده‏های خارجی (ساینس دایرکت، گوگل اسکولار، اسپرینگر، تیلور اند فرانسیس، اریک، و امرالد) مورد مطالعه قرار گرفتند. بــازة زمانـی متون مورد بررسی «از سـال 1980 تا 2017» بود.  در گام نخســت، پایگاه‏هــای داده بــا اســتفاده از واژگان و اصطاحــات کلیــدی خاص جســتجو شــدند و تمامــی مقــالات و متون بــر اســاس ارتبــاط عنــوان مقالــه بــا آنهــا جمـع‏آوری شـدند. 150 سند (مقاله، کتاب و پایان‏نامه) یافـت شـد کـه از ایـن تعـداد، 60 سند، متناسـب بـا سـؤالات پژوهـش بودند. اسنادی که ارتباطـی بـا سـؤالات نداشـتند، طـی ایـن مراحـل کنـار گذاشـته شـدند و در نهایـت، مرتبط‏تریـن اسناد بـرای اسـتخراج پاسـخ سـؤال، مشـخص شدند. یافته‏ها، کدگذاری، طبقه‏بندی و مضمون‏یابی شدند. در نتیجه ترکیب یافته‏ها 2 مقوله اصلی، و 15 مفهوم استخراج گردید. پس از انجام مراحل پژوهش فراترکیب، نتایج مطالعه نشان داد که 1). روایت پژوهی به معلمان و دانشجومعلمان امکان می­دهد تا هویت حرفه‏ای خود را تغییر دهند و خلاق، تولید کننده و محقق شوند (از طریق تغییر دادن نقش معلم به عنوان خالق و سازنده دانش، تغییر دادن نقش معلم به طراح و سازنده برنامه درسی، تغییر دادن نقش معلم به معلم محقق)؛ 2). روایت پژوهی به معلمان امکان می‏دهد دانش، مهارت  و نگرش‏های حرفه‏ای خود را توسعه دهند (از طریق برقراری ارتباط بین نظر و عمل، توسعه درک و فهم، کسب دانش معلمی، درک تدریس، حل مسائل تدریس، برنامه ریزی برای آینده بر اساس تجارب گذشته، دستیابی به یادگیری معنی‏دار، درگیری و موفقیت یادگیرندگان، ترغیب خودتأملی و کمک به یادگیری حرفه‏ای، شناسایی و درک تجربه افراد، توسعه نگرش‏ها، و توسعه مهارت‏های عمومی شخصی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Synthesis of the Achievements of the Narrative Inquiry Program for Teachers and Student Teachers

نویسندگان [English]

  • Zohreh Karami 1
  • Farhad Seraji 2
1 Department of Education, Farhangian University
2 Department of Education, Bu-Ali Sina University of Hamedan
چکیده [English]

Narrative inquiry is one of the approaches to the professional development of teachers and student teachers. The purpose of this study was to investigate the achievements of the narrative inquiry program for teachers and student teachers. This study was conducted using a Meta-Synthesis method. Based on the seven-step model, first, the research question is set; and next, the researcher systematically examines the articles published in scientific journals, public sources, and reputable sites, based on specific keywords. The third step is to search and review related texts. At this stage, according to the purpose of the research, related articles are selected and other articles are eliminated. The fourth step is to extract the information from the articles and the fifth step is analyzing and combing the qualitative findings. In the fifth step, the findings are coded and classified. The sixth step is quality control and the seventh step is to provide the findings. An agreement between the two coders is used to control the quality. Based on the above steps, in this study, due to the limitations of internal researches, external databases (Science Direct, Google Scholar, Springer, Taylor & Francis, Eric, and Emerald) were studied. The time period for the publication of studies were from 1980 to 2017. In the first step, the databases were examined using specific vocabulary and keyword phrases, all articles and texts were collected based on the relationship title of article with them. 150 documents (articles, books and dissertations) were found, that out of this number, 60 documents were selected as the final corpus according to the research questions. The documents that did not relate to the questions were removed and finally, the most relevant documents were identified. The findings were coded, categorized and themed. As a result of synthesizing the findings, two main categories and 15 concepts were extracted. After conducting the Meta-Synthesis research, the results of the study showed that: 1) the narrative inquiry allows teachers and student teachers to change their professional identity and become creative, productive, and researcher (by changing the role of the teacher as the creator and maker of knowledge, changing the role of the teacher to the designer and maker of the curriculum, Changing the role of the teacher to the researcher teacher; 2) the narrative inquiry allows teachers to develop their knowledge, skills and professional attitudes (through communication between theory and practice, developing of comprehension, getting teacher knowledge, comprehending teaching, solving problems of teaching, planning for the future based on past experiences, achieving meaningful learning, engaging and success of learners, encouraging self-reflection and helping to professional learning, identifying and understanding people's experiences, developing attitudes, and developing general personal skills).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievements
  • Teachers
  • Student Teachers
  • Narrative Inquiry
Ai, B., & Wang, L. (2017). Re-entering my space: A narrative inquiry into teaching English as a foreign language in an imagined third space. Teachers and Teaching, 23(2), 227-240.
Ambler, T. B. (2012). Autobiographical vignettes: a medium for teachers’ professional learning through self-study and reflection. Teacher Development, 16(2), 181-197.
Aoki, N. (2009). A small-scale Narrative Inquiry for teacher development. Researching Language Teaching and Learning: An Integration of Practice and Theory. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Argyris, C., & Schon, D. A. (1974). Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Josey Bass.
Attard, K. (2012). The role of narrative writing in improving professional practice. Educational Action Research, 20(1), 161-175.
Bishop, R., Berryman, M., Cavanagh, T., & Teddy, L. (2009). The Kotahitanga: addressing educational disparities facing Maori students in New Zealand. Teaching and Teacher Education. 25 (5),734-742.
Blake, R. W., & Haines, S. (2009). Becoming a teacher: Using narratives to develop a professional stance of teaching science. In Andrea M. A. Mattos (Ed.), Narratives on teaching and teacher education, (pp.47-63). New York: Palgrave Macmillan.
Bostrom, A. (2006). Sharing lived experience. How upper secondary school chemistry teachers and students use narratives to make chemistry more meaningful. Unpublished PhD dissertation, Stockholm University, Stockholm.
Brown, A.L. (2011). Pedagogies of experience: a case of the African American male teacher. Teach. Educ. 22 (4) 363–376.
Bruner, J.)2002(. Making stories: Law, literature, life. Cambridge. MA: Harvard University Press.
Byrne, G. (2017). Narrative inquiry and the problem of representation: giving voice making meaning. International Journal of Research & Method in Education, 40(1), 36-52.
Carter, K. (1993). The place of story in the study of teaching and teacher education. Educational Researcher. 22(1), 5-18.
Casey, A., & Schaefer, L. (2016). A narrative inquiry into the experience of negotiating the dominant stories of physical education: living, telling, re-telling and re-living. Sport, Education and Society, 21(1), 114-130.
Castro Garcés, A. Y., & Martínez Granada, L. (2016). The role of collaborative action research in teachers’ professional development. Profile Issues in TeachersProfessional Development, 18(1), 39-54.
Chan, E. Y. M. (2012). The transforming power of narrative in teacher education. Australian Journal of Teacher Education. 37(3), 111-127.
Choi, T. H. (2013). Autobiographical reflections for teacher professional learning. Professional development in education, 39(5), 822-840.
Clandinin, D. & Rosiek, J. (2007). Mapping a Landscape of Narrative Inquiry; Borderland Spaces and Tensions. In D. Jean Clandinin, (Ed.), Handbook of narrative inquiry; Mapping a methodology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Clandinin, D. J. (1989). Personal Practical Knowledge: A Study of Teacher’s Classroom Images. Canada: Wiley.
Clandinin, D. J. (1992). Narrative and story in teacher education, in Russell, T. and Munby, H. (Eds) Teachers and Teaching: From classroom to reflection (pp124-137). London: Falmer Press.
Clandinin, D. J. (Ed.). (2007). Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology. Sage Publications.
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (1992). Teacher as curriculum maker. In P. W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum: A project of the American Educational Research Association (pp. 363 - 461). New York: Macmillan.
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story inqualitative research. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
Clandinin, J. (2013). Engaging in narrative inquiry. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
Clark, M.C. (2010). Narrative learning: its contours and its possibilities. New directions for adult and continuing education, (126), 3–11.
Cohen, J. L. (2010). Getting recognized: Teachers negotiation professional identities as learners through talk. Teaching and Teacher Education, 26, 473-481.
Coles, R. (1989). The call for stories: Teaching and the moral imagination. Boston, MA: Houghton Mifflin.
Conle, C. (2000). Narrative inquiry: Research tool and medium for professional development. European journal of teacher education, 23(1), 49-63.
Conle, C. (2006). Teachers’ stories, Teachers’ lives. New York: Nova Science Publishers.
Conle, C. (2007). Moral qualities of experiential narratives. Journal of CurriculumStudies, 39(1), 11–34.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1988). Teachers as curriculum planners : Narratives of experience. New York: Teachers College Press.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educational Researcher, 19(5), 2-14.
Coulter, C., Michael, C., & Poynor, L. (2007). Storytelling as pedagogy: An unexpected outcome of narrative inquiry. Curriculum Inquiry, 37(2), 103-122.
Craig, C. (2010). Teacher as curriculum maker. In C. Kridel (Ed). The encyclopedia of curriculum studies, Vol. 2 (pp. 867-869). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Craig, C. J. (2003). Characterizing the human experience of reform in an urban middle school context. Journal of Curriculum Studies, 35(5), 627–648.
Craig, C. J., You, J., & Oh, S. (2013). Collaborative curriculum making in the physical education vein: a narrative inquiry of space, activity and relationship. Journal of Curriculum Studies, 45(2), 169-197.
DaneshPajooh, Z. (2003). Evaluation of professional skills of science and mathematics teachers in middle school and providing quality improvement methods. Journal of Educational Innovations, 2(6), 69-94. [in Persian].
DaneshPajooh, Z., & Farzad, Valiyollah. (2006). Evaluation of professional skills of primary school teachers. Journal of Educational Innovations, 5(18), 135-170. [in Persian].
Darling-Hammond, L. & Hammerness, K. (2005). The design of teacher education programs. In L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds), Preparing teachers for a changing world (pp. 390-441). San Francisco: Jossey-Bass.
Darling-Hammond, L., Wei, R. C., Andree, A., Richardson, N., and Orphanos, S. (2009). Professional learning in the learning profession: A status report on teacher development in theUnited States and abroad. Dallas, TX: National Staff Development Council.
Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Collier Books.
Dolk, M., & den Hertog, J. (2008). Narratives in teacher education. Interactive Learning Environments, 16(3), 215-229.
Douglas, A. J. (2012). from campuz to class room: a study of elementry teacher canadeans’ pedagogical content knowlege, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, the university of british columbia.
Egan, K. (1988). Teaching as Story Telling. Ontario: Routledge .
Elbaz-Luwisch, F. (2005). Teachers’ voices; Storytelling & possibility. Greenwich, CT:
Information Age Publishing.
El-Dib, M. A. B. (2007). Levels of reflection in action research. An overview and an assessment tool. Teaching and teacher education, 23(1), 24-35.
Elliott, J. (2005). Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches. London: Sage.
Ellis, J. (1994). Narrative inquiry with children: A generative form of preservice teacher research. Qualitative Studies in Education, 7(4), 367-380.
Englert, C. S., & Hiebert, E. H. (1984). Children's sensitivity to expository text structure. Journal of Educational Psychology, 76, 65–74
Estola, E., Erkkilä, R., & Syrjälä, L. (2003). A moral voice of vocation in teachers’ narratives. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9(3), 239–256.
Fairbanks, C.M., and LaGrone, D. (2006). Learning together: Constructing knowledge in a teacher research group. Teacher Education Quarterly, 33(3), 7-25.
Fathi, M., Saedipour, E., Ebrahimi Ghavam, S., & Delavar, A. (2018). The Success Teacher Training University Curriculum for Improving the Professional Competencies of Teachers. Journal of Curriculum Studies, 13(50), 143-170. [in Persian].
Ghasemi, M., Moosapour, N., Haji Hosseinnejad, Gh., & Hosseinikhah, A. (2018). Designing of Curriculum Model for Training Teacher Educator based on Competencie’s Reflective Practice. Journal of Curriculum Studies, 13(50), 45-74. [in Persian].
Gholami, Kh. (2014). A refelction on the nature of teaching inspired by Schwab’s practical wisdom. Journal of Curriculum Studies, 32(8), 105-126. [in Persian].
Golombek, P. R., & Johnson, K. E. (2004). Narrative inquiry as a mediational space: examining emotional and cognitive dissonance in second language teachers' development. Teachers and Teaching, 10(3), 307-327.
Golombek, P. R., & Johnson, K. E. (2017). Re-conceptualizing Teachers’ Narrative Inquiry as Professional Development. PROFILE Issues in Teachers' Professional Development, 19(2), 15-28.
Grudnoff, L. (2011). Rethinking the practicum: Limitations and possibilities. Asia Pacific Journal of Education, 39(3), 223-234.
Grumet, M. R. (1988). Bitter milk: Women and teaching. Amherst: University of Massachusetts Press.
Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. Corwin Press.
Gutierez, S. B. (2015). Collaborative professional learning through lesson study: Identifying the challenges of inquiry-based teaching. Issues in Educational Research. 25(2), 118-134.
Hadley, S. (2003). Meaning making through narrative inquiry: Exploring the life of Clive Robbins. Nordic Journal of Music Therapy, 12(1), 33-53.
Heikkinen, H. (1998). Becoming yourself through narrative: Autobiographical approach in teacher education. In R. Erkkilä, A. Willman, & L. Syrjälä (Eds.), Promoting teachers’ personal and professional growth (pp. 111–131). Oulu, Finland: Oulu University Press.
Holland, H. )2005(. Teaching teachers: Professional development to improve student achievement. American Educational Research Association, 3(1),1–4.
Huber, J., Li, Y., Murphy, S., Nelson, C., & Young, M. (2014). Shifting stories to live by: teacher education as a curriculum of narrative inquiry identity explorations. Reflective Practice, 15(2), 176-189.
Huber, M.J, Murphy, S.M., & Clandinin, D.J. (2011). Places of curriculum making: Narrative inquiries into children's lives in motion. Advances in Research on Teaching, United Kingdom: Emerald GroupPublishing Limited.
Hwang, S. (2011). Narrative Inquiry for Science Education: Teachers’ repertoire‐making in the case of environmental curriculum. International Journal of Science Education, 33(6), 797-816.
Jalongo, M. R., & Isenberg, J. P. (1995). Teachers' stories: F'rom personal narrative toprofessional insight. San Francisco: Jossey-Bass.
Johnson, K. E. & Golombek, P. R. (Eds.). (2002). Teachers’ narrative inquiry as professional development. New York, NY: Cambridge University Press.
Kamii, C. (1973). Pedagogical principles derived from Piaget's theory: relevance for educational practice (chapter 9) in Piaget in the classroom. New York: Basic Books.
Kang, H. S. (2015). Development of Narrative-Based Pedagogical Content Knowledge. Advanced Science and Technology Letters, 92, 31-35.
Karimi, F. (2008). Study the professional qualifications of primary school teachers. Journal of Leadership and Educational Management, 2(4), 151-166. [in Persian].
Kelchtermans, G. (2010). Narratives and biography in teacher education. In E. Baker, B. McGaw, & P. Peterson (Eds.), International encyclopaedia of education, (pp. 610-614). Amsterdam: Elsevier.
Kelchtermans, G. (2014). Narrative-Biographical Pedagogies in Teacher Education. In International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part A.pp. 273-291), Emerald Group Publishing Limited.
Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2002). The micropolitics of teacher induction: A narrative-biographical study on teacher socialisation. Teaching and Teacher Education, 18(1), 105–120.
Kinsey, L. C., & Moore, T. E. (2015). Narrative Structure in Inquiry-Based Learning. PRIMUS, 25(3), 212-220.
Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
Koster, B., Brekelmans, M., Korthagen, F. A. J., & Wubbels, T. (2005). Quality requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21(2), 157- 176.
Latta, M. M., & Kim, J. H. (2009). Narrative inquiry invites professional development: Educators claim the creative space of praxis. The Journal of Educational Research, 103(2), 137-148.
LeFevre, D. M. (2011). Creating and facilitating a teacher education curriculum using preservice teachers’ autobiographical stories. Teaching and Teacher Education, 27(4), 779-787.
Lerseth, K. A. (2013). Identity development among pre-service teacher candidates. A dissertation of doctor of philosophy. Iowa State University.
Levin, B., & He, Y. (2008). Investigating the content and sources of teacher candidates' personal practical theories (ppts). Journal of Teacher Education, 59(1), 55-68.
Li, X., Conle, C., & Elbaz-Luwisch, F. (2009). Shifting polarized positions: A narrative approach in teacher education. New York: Peter Lang.
Lichtman, M. (2011). Reading case studies. In M. Lichtman (Ed.), Understanding and Evaluating Qualitative Educational Research (pp. 108-138). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Lutovac, S., & Kaasila, R. (2011). Beginning a pre-service teacher's mathematical identity work through narrative rehabilitation and bibliotherapy. Teaching in Higher Education, 16(2), 225-236.
Ma, J., & Ren, S. (2011). A Study of Professional Development of College English Teachers through Narrative Inquiry. Theory and Practice in Language Studies, 1(5), 530-533.
Maroofi, Y., & Karami, Z. (2015). A Phenomenological Study of Integrating Research in Teacher Training Curriculum for Professional Development. Journal of Curriculum Studies, 10(38), 37-60. [in Persian].
McNiff, J. (2007). My story is a living educational theory. In D. J. Clandinin (Ed.), Handbook ofnarrative inquiry: Mapping a methodology (pp. 308–329). Thousand Oaks, CA: Sage.
Meier, D. R., & Henderson, B. (2007). Learning from young children in the classroom: The art andscience of teacher research. New York, NY: Teachers College Press.
Meier, D. R., & Stremmel, A. J. (2010). Reflection through narrative: The power of narrative inquiry in early childhood teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 31(3), 249-257.
Ming, Y. W., & Kwok, L. C. (2011). Teaching narrative inquiry in the Chinese community. Learning andTeaching Narrative Inquiry: Travelling in the Borderlands, 14, 69.
Minner, D. D., A. J. Levy, & J. Century. (2010). Inquiry-Based Science Instruction – What is It and Does It Matter? Results from a Research Synthesis Years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching , 47 (4), 474–496.
Mitchell, L., & P. Cubey. (2003). Characteristics of professional development linked to enhanced pedagogy and children’s learning in early childhood settings: Best evidence synthesis. Wellington: Ministry of Education.
Mizell, H. (2010). Why Professional Development Matters. Learning Forward. 504 South Locust Street, Oxford, OH 45056. Available in: https://learningforward.org/docs/pdf/why_pd_matters_web.pdf
Moen, T. (2006). Reflections on the narrative research approach. International Journal of
Qualitative Methods
, 5(4), 1-11.
Moore, A. L. F. (2009). Narrative frameworks for living, learning, researching, & teaching. In A. M. A. Mattos (Ed.), Narratives on teaching and teacher education, (pp. 11-27).New York: Palgrave Macmillan.
Moss, G., Springer, T., & Dehr, K. (2008). Guided reflection protocol as narrative inquiry and teacher professional development. Reflective Practice, 9(4), 497-508.
Ord, J. (2012). John Dewey and Experiential Learning: Developing the theory of youth work. Youth & Policy, (108), 55.
Parker, D. C., Pushor, D., & Kitchen, J. (2011). Narrative inquiry, curriculum making, and teacher education, in Julian Kitchen, Darlene Ciuffetelli Parker, Debbie Pushor (ed.) Narrative Inquiries into Curriculum Making in Teacher Education (Advances in Research on Teaching, Volume 13) Emerald Group Publishing Limited, pp.3 – 18.
Pence, H. M., & Macgillivray, I. K. (2008). The impact of an international field experience on preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 24(1), 14-25.
Phillion, J. (2005). Narrative in teacher education. In P. C. Miller (Ed.), Narratives from the classroom: An introduction to teaching (pp. 1-12). California: Sage.
Richert, A. (1992). Writing cases: A vehicle for inquiring into the teaching process. In J. Shulman (Ed), Case methods in teacher education. New York: Teachers College Press.
Richert, A. (2002). Narratives that teach: Learning about teaching from the stories teachers tell. In N. Lyons and V. LaBoskey (Eds.). Narrative inquiryin practice: Advancing the knowledge of teaching (pp. 48-62). New York: Teachers College Press.
Rosen, H. (1994). How Many Genres in Narrative?. Changing English. 1 (1), 179–191.
Ross, V., & Chan, E. (2008). Multicultural education: Raj’s story as a curricular conceptual lens of the particular. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1705–1716.
Rossiter, M., & Clark, C. (2007). Narrative and the practice of adult education. Malabar,
Florida: Krieger.
Rushton, S. (2001). Cultural assimilation: A narrative case study of student-teaching in an inner-city school. Teacher and Teacher Education, 17,147–160.
Rushton, S. P. (2004). Using narrative inquiry to understand a student–teacher's practical knowledge while teaching in an inner-city school. The Urban Review, 36(1), 61-79.
Sandelowski, M., Barroso J., & Voils, C.I. (2007) "Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings", Research inNursing & Health, 30(1): 99-111.
Schlein, C. M. (2007). learning to Teach: A Narrative Inquiry Into the Experiences of Canadian Teacher-returnees from Northeast Asia. A thesis for the degree of Doctor of Philosophy Department of Curriculum, Teaching and Learning Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
Seraji, F., Karami, Z., & Attaran, M. (2018). Narrative inquiry curriculum: a new approach to the professional development of student-teachers at farhangian university. The Online Journal of New Horizons in Education, 8(2), 63-71.
Smith, D. (2012). Supporting new teacher development using narrative-based professional learning. Reflective Practice, 13(1), 149-165.
Soreide, G.E. (2006). Narrative construction of teacher identity: positioning and negotiation. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(5), 527-547.
Taylor, L. A. (2017). How teachers become teacher researchers: Narrative as a tool for teacher identity construction. Teaching and Teacher Education, 61, 16-25.
Watson, C. (2006). Narratives of practice and the construction of identity in teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(5), 509-526.
Webster, L., & Mertova, P. (2007). Using narrative inquiry as a research method. An introduction to using critical events narrative analysis in research on learning and teaching. New York: Routlege Taylor & Francis Group.
Wilfong, M. (1994). Personal practical knowledge: an attempt at bridging the gap between the curriculum-as-planned and the curriculum-as-lived, Doctoral dissertation, Lethbridge, Alta: University of Lethbridge, Faculty of Education.
Williams, J. (2000). Strategic processing of text: Improving reading comprehension for students with learning disabilities. ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education. Retrieved January 15, 2008, from http://ericec.org/digests/e559.html
Xu, S. J. (2011). Narrative inquiry in curriculum of life on expanded and extended landscapes in transition. In J. Kitchen, D. C. Parker, & D. Pushor (Eds.) narrative inquiries into curriculum-making in teacher education, (pp. 263-280). Emeral Group Publishing Limited.
Yanda, C. (2008). Fluency in Narrative Discourse in Teacher Education. University of Wyoming.
Yu, W. M. (2005). An experiential study on the application of narrative inquiry in teacher development in hong kong. University of Toronto.
Zimmer, L. (2006) "Qualitative meta‐synthesis: A question of dialoguing with texts", Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311-318.