مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه زبانهای خارجی دفتر تالیف کتب درسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

2 اداره آموزش و پرورش منطقه 16 تهران

چکیده

مسئله هویت ملی می‌تواند به عنوان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده شخصیت فرد و بارزترین نوع هویت جمعی به شمار رود. از طرفی نظام آموزش و پرورش از جمله عناصر اصلی شکل دهنده هویت فردی افراد جامعه است، لذا بررسی کتاب‌‌های آموزشی و مواد درسی به عنوان اصلی ترین بخش‌‌های این مهم می‌تواند زمینه ساز ایجاد بسترهای مناسب رشد و ارتقا هویت افراد جامعه باشد.
   پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی آموزش و پرورش رسمی ایران صورت پذیرفته است. روش مورد استفاده برای تحقق بخشیدن به این هدف، روش توصیفی-تحلیلی از نوع کتابخانه ای (اسنادی)و تحلیل محتوای کتاب‌‌های تازه تالیف زبان انگلیسی دوره متوسطه اول با عنوان (English for schools: Prospect Series) و کتاب‌‌های زبان انگلیسی دوره راهنمایی قدیم (The Right Path to English) است. در این راستا ابعاد مختلف هویت ملی از جمله ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی، سیاسی، اقوام و خرده فرهنگ‌‌ها و نیز نمادهای ملی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که ابعاد مختلف هویت ملی را  می‌توان در قالب تصاویر و کلمات کتاب‌‌های تازه تالیف زبان انگلیسی به وضوح مشاهده کرد و این امر در مقایسه با کتاب‌‌های دوره راهنمایی قدیم بسیاردقیق تر و بیشتر مورد توجه مولفان قرار گرفته اند و تفاوت معناداری در نمود مولفه‌‌های مورد بررسی مشاهده می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Identity Representation in the Newly Developed and Old High School English Language Textbooks

نویسندگان [English]

  • Seyyed Behnam Alavi Moghaddam 1
  • Mahdiyeh Afrasiabi 2
1 organization of educational and research planning
2 دبیر زبان انگلیسی
چکیده [English]

National identity and education could be considered as the main constituents of humans’ personality. This article was designed to discuss the levels of national identity components represented in the newly developed high-school English Language textbook, “English for Schools: Prospect Series” in contrast to the old English Language textbook of the Ministry of Education “The Right Path to English”. The methods used for this purpose included a descriptive-analytic (documentary) research method and the content analysis. The research findings indicated that national identity components such as nation, culture, religion, geography, politics, ethnics and sub-cultures and national symbols are easily and richly observed among pictures and words of the newly-developed textbook. In addition, there was a significant difference between the new and old textbooks regarding the appearance of the constituents of national identity. The findings of this research could be applicable for authors and material developers in ministry of education in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • textbooks
  • old textbooks
  • high school
  • national identity
  • education
اسمیت، آنتونی دی. (1383). ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، (ترجمه منصور انصاری). تهران: موسسه مطالعات ملی.
امیری، منصوره؛ غفارثمر، رضا؛ کیانی، غلامرضا؛ اکبری، رامین. (1395). مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی، شماره 33، ص: 237-217.
بیرجندی، پرویز و همکاران (1391). انگلیسی اول راهنمایی. شرکت چاپ و نشر کتاب‌‌های درسی ایران، تهران.
بیرجندی، پرویز و همکاران (1391). انگلیسی دوم راهنمایی. شرکت چاپ و نشر کتاب‌‌های درسی ایران، تهران.
بیرجندی، پرویز و همکاران (1391). انگلیسی سوم راهنمایی. شرکت چاپ و نشر کتاب‌‌های درسی ایران، تهران.
توسلی، غلام عباس؛ قاسمی، یارمحمد (1383). متاسبات قومی و رابطه آن با تحول هویت جمعی. مجله جامعه شناسی آن (4)، ص: 53-33.
جدیدی محمد آبادی، اکبر (1394). تحلیل محتوای کتاب‌‌های درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی از حیث توجه به هویت ملی بر محور استانداردهای مصوب. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، ش11، ص: 48-41.
حاجیانی، ابراهیم (1379). تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه. فصلنامه مطالعات ملی، 2 (5)، ص: 43-1.
داوری، حسین؛ خیرآبادی، رضا؛ علوی مقدم، سید بهنام (1397). بازنمایی هویت ملی در کتاب‌‌های نو انتشار یافته زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی کشور. فصلنامه مطالعات ملی، ش 75، سال نوزدهم، ش 3، ص:98-85.
رضوانی، روح ا... (1389). تحلیل محتوا، فصلنامه پژوهش، 2 (1)، 137-156.
زاهد، سعید (1384). هویت ملی ایرانیان. راهبرد یاس، ش4.
شیخاوندی، داور (1380). ناسیونالیسم و هویت ایرانی. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
عبداللهی، محمد (1389). هویت ملی در ایران، فراتحلیل مقاله‌‌های فارسی موجود. فصلنامه علوم اجتماعی، (50)، 36-1.
علوی مقدم، سیدبهنام؛ داورپناه، زهرا. (1393). تحلیل محتوای مولفه‌‌های هویت ملی در کتب آموزش زبان فرانسه مقاطع راهنمایی، دبیرستان-پیش دانشگاهی. فصلنامه نوآوری‌‌های آموزشی، ش 52، ص: 132-117.
علوی مقدم، سید بهنام و همکاران (1397). زبان انگلیسی1. شرکت چاپ و نشر کتاب‌‌های درسی ایران، تهران.
علوی مقدم، سید بهنام و همکاران (1397). زبان انگلیسی2. شرکت چاپ و نشر کتاب‌‌های درسی ایران، تهران.
علوی مقدم، سید بهنام و همکاران (1397). زبان انگلیسی3. شرکت چاپ و نشر کتاب‌‌های درسی ایران، تهران.
قربانی،قدرت الله (1383). هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری. فصلنامه مطالعات ملی ؛18،سال پنجم، ش2، ص: 86-63.
قیصری، نورالله(1383). هویت ملی: مولفه ها، چگونگی پیدایش و تکوین آن. فصلنامه مطالعات ملی،5 (4)، ص: 109-89.
لطف آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده (1383). بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تاثیر آن بر ارزش‌‌ها و هویت دینی و ملی آنان. فصلنامه نوآوری‌‌های آموزشی، دوره 3، ش 9،ص: 119-88.
منصوری، علی؛ فریدونی، آزیتا (1388). تبلور هویت ملی در کتب درسی، محتوای کتاب فارسی دوره‌‌های ابتدایی، فصلنامه مطالعات ملی، ش 38، ص: 46-27.
میرمحمدی، داوود (1383). گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران. تهران: موسسه مطالعات ملی.
Akbari, R. (2008); Transforming lives: Introducing critical pedagogy into ELT classrooms, ELT Journals, VOL.62. No.3. P: 276-283.
BYRAM. Michael (2006). Languages et identités, Conférence intergouvernementable Langues de scolarisation: vers un Cadre pour I’Europe, Strasbourg, octobre.
Lukasz Kmiotek, (2017); Language proficiency and cultural identity as two factors of the acculturation process, Journal of Psychology of language and communication, vol.21.issue1. P: 192-214.
Smith, Anthony D. (1991) National Identity, London: Penguine Books.
Nyasha Grayman-Simpson, (2017); The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. Chapter title: Cultural identity, SAGE Publications, Inc.    P: 934-935.