تحلیل موانع آموزش اثربخش درس «کارگاه کارآفرینی و تولید» در پایه دوم متوسطه نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ‌و‌ کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل موانع و مشکلات آموزش اثربخش درس «کارگاه کارآفرینی و تولید» در پایه دوم متوسطه نظری انجام شد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام‌مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامعـه مورد مطالعه در بخش کیفی و کمی ایـن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی رشته کارآفرینی، کارشناسان کارآفرینی و معلمان آموزش کارآفرینی بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه‌ساختارمند و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت‌بندی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل علی (شامل ضعف موجود در ساختارهای کارآفرینانه کشور، ضعف ساختار مدیریتی آموزش و پرورش، ضعف موجود در برنامه‌ریزی آموزشی و ...) باعث پایین آمدن اثربخشی آموزش درس کارگاه کارآفرینی و تولید شده است، که عملکرد ضعیف آموزش­و­پرورش در حمایت از درس کارگاه کارآفرینی و تولید، برگزاری دوره‌های ضمن خدمت نامناسب، تأمین معلم درس کارآفرینی به شیوه نامناسب، تبلیغات نامناسب و مغایر با توسعه فرهنگ کارآفرینی در رسانه‌های ارتباط جمعی، ضعف در استفاده از روش‌های مناسب ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان به عنوان کنش‌های صورت گرفته از این پدیده، موجب پیامدهای منفی در کوتاه‌مدت و بلندمدت شده است. این کنش‌ها تحت تأثیر شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای نیز تشدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Barriers to Effective Teaching of "Entrepreneurship and Production Workshop" in the 2nd Grade Secondary School

نویسندگان [English]

  • nader naderi 1
  • bijan rezaee 2
  • Moein Soleimani 3
  • sahar rostami 4
1 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Master's degree in Entrepreneurship Management, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 Ph.D. Student of Future Studies at Imam Khomeini Internasional University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of analyzing the barriers for effective teaching of the lesson "Entrepreneurship and Production Workshop" in the 2nd grade secondary school. The approach that was taken in this research included a combination of sequential-exploratory type which was used in the qualitative part of the systematic approach to the Grounded Theory method and in the quantitative part of the descriptive-survey method. The data collection tool in the qualitative section included a semi-structured interview and document review and a small part of the researcher's questionnaire. The data from the interviews in the qualitative section were analyzed by open, axial and selective coding and prioritized in the quantitative section with Friedman's test. The results of this research showed that the causal factors (including weaknesses in the entrepreneurial structures of the country, the weakness of the managerial structure of education, the weakness of the educational planning, etc.) could reduce the effectiveness of the training course in the workshops of Entrepreneurship and Production course, which reveals the poor function of Educational system in supporting teachers for this lesson, inadequate in-service training courses, inadequate teacher training in entrepreneurial lessons, inappropriate advertising and conflicts with the development of entrepreneurship culture in the mass media, weakness in the use of appropriate evaluation methods in order to face the consequences, which have caused negative consequences in the short and long terms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship education
  • Entrepreneurship and Production workshop
  • schools
  • barriers
آراستی، زهرا، حیدری، هومان و مبارکی، محمد حسن (1393). ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی «سخنرانی میهمان» (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)، توسعه کارآفرینی، شماره 25، 389- 406.
استراوس، انسلم، کربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی- فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، ترجمه ابراهیم افشار، چاپ اول، تهران، نشر نی.
استیری، عالیه (1389). ضرورت بسترسازی آموزش کارآفرینی در دوره ابتدایی و تبیین عناصر برنامه درسی برای آن (پایان نامه ارشد)، دانشگاه الزهراء.
حسینی‌نیا، غلامحسین و موسوی، سیدشمس‌الدین (1397). آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها، نامه آموزش عالی، سال 11، شماره 41، 88- 59.
خسروی‌پور، بهمن و سلیمان‌پور، محمدرضا (1390). شناسایی و تحلیل ویژگی‌های فردی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه، همایشملیتوسعهکارآفرینیدرآموزش‌هایعلمیکاربردیکشاورزی، مشهد، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
رحمانیان‌کوشککی، مهدی، چیذری، محمد و عباسی، عنایت (1395). تحلیل موانع فراروی آموزش‌های کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 7, شماره 2، 132- 111.
رستمی، فرحناز، علی‌آبادی، وحید، پاپ‌زن، عبدالحمید (1393). مدل‌سازی پایداری در نظام‌های بهره‌برداری زراعی- خانوادگی مبتنی بر کشت مخلوط بر اساس تئوری بنیانی (مورد مطالعه: بخش فیروزان)، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، ص 382-373.
رضوی، سیدمصطفی، فلاح‌حقیقی، نگین، رضوانفر، احمد و کلانتری، خلیل (1391). تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان)، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 59-78.
رنجبر، هادی، حق‌دوست، علی‌اکبر، مهوش، صلصالی، علیرضا، خوشدل، سلیمانی، محمدعلی و بهرامی، نسیم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیارتشجمهوریاسلامیایران، سال 10، شماره 3 صفحات 238 تا 250.
عارفی، محبوبه، فتحی‌واجارگاه، کوروش و نساج، سعیده (1389). بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش‌آموزش متوسطه، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 2، شماره 4، 79-47.
محمدزاده، لطیف، صدیقی، حسن (1394). شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب)، کارآفرینی و کشاورزی، سال 2، شماره 3. 43-50.
مرتضی‌نژاد، نیلوفر، عطاران، محمد، حسینی‌خواه، علی و عباسی، عفت (1396). بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی براساس رویکرد تطبیقی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال یازدهم، شماره 44، بهار 1396، 49-80.
Arasti, Z., Kiani, M. & Imanipour, N. (2012). A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate students. Higher Education Studies, 2 (1), 1-9.
Byun, C. G., Sung, C., Park, J., & Choi, D. (2018). A Study on the Effectiveness of Entrepreneurship Education Programs in Higher Education Institutions: A Case Study of Korean Graduate Programs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4 (3), 26.
Corbin, J. & Struss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, Qualitative Sociology, 13 (1), 3-21.
Corbin, J. (2004); “To Learn to Think Conceptually”; In Conversation with Cesar A. Cisneros-Puebla. Forum: Qualitative Social Research [on-line Journal], Available http://www.qualitative-research net /fqs.
Cotoi, I., Bodoasca, T. & Lucia, C. (2011). Entrepreneurship European development strategy in field of educationprocedia, social andbehavioral science. 15, 3490-3494.
Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research(2nd edition).
Glaser, B. and A. Strauss (1978); the Discovery of Grounded Theory; Chicago: Aldine.
Guven, S. (2009). New primary education course programmes and entrepreneurship, procedial, 1, 263-270.
Haghighi, N. F., Mahmoudi, M., & Bijani, M. (2018). Barriers to Entrepreneurship Development in Iran’s Higher Education: A Qualitative Case Study. Interchange, 49 (3), 353-375.
Hahn, J. H., & Ko, U. J. (2007). Comparative Study of Entrepreneurship Programs in the Graduate Schools of Korea and the US. The Journal of Vocational Education Research, 26 (2), 105-131.
Johannisson, B. (1991), University training for entrepreneurship: a Swedish approach, Entrepreneurship and Regional Development, 3 (1), 67-82.
Jung, J. S., & Min, K. S. (2008). The Present Conditions and Improvement of Entrepreneurship Education Program-Focused on Educational Course In Graduate School of Entrepreneurship. Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship, 3 (2), 1-29.
Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H. J. A., & Mulder, M. (2010). Entrepreneurship education in iranian higher education: The current state and challenges. European Journal of Scientific Research, 48 (1), 35-50.
Kirkley, W.W. (2017). Cultivating entrepreneurial behavior: entrepreneurship education in secondary schools, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11 (1), 17-37.
Lepuschitz, W., Koppensteiner, G., Leeb-Bracher, U., Hollnsteiner, K. & Merdan, M. (2018). Educational Practices for Improvement of Entrepreneurial Skills at Secondary School Level, Paper, Vol 8, No 2, 101- 114.
Lima, E., Almeida Lopes, R.M., Maria, V., Nassif, J. & da Silva, D. (2012). Opportunities to improve entrepreneurship education in higher education: Addressing Brazilian challenges. Proceedings of the congress of the International Council of Small Business, New Zealand, June 2012.
Maresch, D., Harms, R., Kailer, N. & Wimmer-Wurm, B. (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs, Technological Forecasting & Social Change,104 (C), pp. 172-179, 2016.
Martin, P. Y., & Turner, B. A. (1986). Grounded theory and organizational research. The Journal of Applied Behavioral Science, 22 (2), 141-157.
OECD. (2016). Promoting and supporting graduate entrepreneurship in higher education: A synthesis of results from OECD Case Studies in Eastern Germany. Retrieved May 21 2017, from http://www. oecd.org/cfe/leed/synthesis-report-east-Germany.pdf.
Osulivan, S., (2008), Research Method in the social and behavioral science.
Potishuk, V. & Kratzer, J. (2017). Factors affecting entrepreneurial intentions and entrepreneurial attitudes in higher education, Journal of Entrepreneurship Education, 20 (1), 25-44.
Sana, H. & Anderson, A. (2010). Institutions and the shaping of different forms of entrepreneurship. Journal of Socio-Economics 39, 436-444.
Setiawan j. l. (2013). examining entrepreneurial self- rfficacy among students procedia-social behavioral science, 115, 235-242.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
Shane, S., Edward, E. & Cheltneham, U. K. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus, International Small Business Journal, 22 (2), 206- 216.
Strauss, A. and J. Corbin (1998); Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
Unachukwu, G. O. (2009) Issues and Challenges in the Development of Entrepreneurship Education in Nigeria, An International Multi-Disciplinary Journal, 3 (5), 213-226.
Yaghoubi, J. (2010). Study barriers to entrepreneurship promotion in agriculture higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 1901-1905.