بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه­درسی عربی تدوین شده است. مقاله مربوط با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان، 15 نفر از معلمان عربی پایه دهم در شهر همدان درسال تحصیلی97-1396بودند که به روش گلوله برفی نمونه­گیری شدند. ابزارجمع­آوری اطلاعات، مصاحبه­های نیمه ساختاریافته بوده است. داده­های حاصل به روش کدگذاری و مقوله­بندی و در سه سطح آگاهی، نگرش و رفتار تحلیل شدند. نتایج نشان داده که به طور کلی معلمان عربی نسبت به ماهیت تغییرات (رویکردی و شکلی) آگاهی نسبتاً خوبی دارند؛ اگر چه در خصوص فلسفه تغییرات، آگاهی کمتری دارند. نگرش آنان در سه دسته موافق با رویکرد کتاب، مخالف با آن و موافق با رویکرد تغییر اما مخالف با تحقق آن در کتاب درسی عربی می­گنجد. همچنین رفتار معلمان در برابر تغییرات را می­توان در سه دسته اجرای حداکثری تغییرات، کاستن از و افزودن به آن دسته­بندی کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of 10th Grade Arabic Teachers' Confrontation with Arabic Curriculum Reforms

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Zivari Morad 1
  • Azimehsadat Khakbaz 2
  • Masoumeh Rayaan 2
1 Bu-Ali Sina University
2 Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate how 10th grade Arabic teachers confront with Arabic curriculum reforms. This research was conducted by phenomenological approach. The participants in this study included 15 Arabic teachers in the 10th grade in Hamedan, in the academic year of 2017-18 which were selected through snowball sampling method. The data collection tools included semi-structured interviews and the collected data were analyzed using coding and categorization methods in three levels of knowledge, attitude and behavior. The results indicated that in general, Arabic teachers have a fairly good awareness of the nature of changes and reforms (approach and form), although they are less aware of the philosophy behind the changes. Their attitudes that teachers showed could be divided into three categories according to the approach of the textbook: agree with the changes, oppose the changes, agree with the approach of change but opposing its realization in the Arabic textbook. Also, teachers' behaviors against changes could be categorized into three categories: maximum changes, reduction, and addition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic education
  • curriculum change
  • teacher response
  • 10th grade Arabic curriculum
اشکبوس، عادل . (1392). تغییر و تحول کتاب درسی عربی، مجله رشد آموزش متوسطه، دوره (19)، شماره 107، ص 25.
اشکبوس، عادل، تقوایی، حبیب، یزدانی، عبدالله و یوسف نژاد، فاطمه . (1393).کتاب معلم عربی پایه هفتم دوره اول متوسطه .تهران : ناشر شرکت چاپ ونشر کتاب‌های درسی ایران.
اشکبوس، عادل. (1394).جزییات تغییرات کتاب‌های درسی «عربی»، بازیابی شده در سایت خبرگزاری ایسناwww.isna.news.ir
امینی، محمد؛ رحیمی، حمید، مشرف نیا،رحیم و عدالتی نسب، علی . (1395). بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتاب­های عربی دوره متوسطه ازدیدگاه معلمان و دانش­آموزان شهر یاسوج، پژوهش­های زبان­شناختی در زبان­های خارجی، دوره (6)، شماره 1، صص 224-205.
برنامه درسی ملی. (1391). شورای عالی آموزش و پرورش.
بهاری، فواد . (1394). نقد و بررسی کتاب­های عربی دوره متوسطه اول (هفتم، هشتم ونهم)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان وادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.
پروینی، خلیل. (1389). بررسی و نقد روش آموزش زبان عربی به شیوه مستقیم (بررسی موردی: کتاب­های دکتر حسین خراسانی)، فصلنامه پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی، شماره2، صص 32-7.
حکیم­زاده، رضوان، متقی­زاده، عیسی و سلطانی­نژاد، نجمه . (1394). بررسی مشکلات و چالش­های آموزش زبان عربی در مدارس ایران از نظر متخصصان، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س (16)، شماره 1، صص23-1.
حقانی، نادر. (1383). روش دستور ترجمه در بسترآموزش الکترونیکی، فصلنامه پژوهش­های زبان­های خارجی، شماره 18.
رومانی، سعید، حاجی حسین نژاد، غلام رضا ؛ حسینی خواه، علی و فاضلی، نعمت الله ( 1395). واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی: مطالعه ترکیبی، فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، س (4)، شماره 2، صص53-29.
راهنمای برنامه درسی آموزش زبان عربی. (1391). دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، گروه عربی.
فریمن، دایان لارسن. (1999). اصول و فنون تدریس زبان­های خارجی، ترجمه امیرعلی راسترو، تهران: انتشارات رهنما، چاپ اول.
متقی­زاده، عیسی؛ محمدی رکعتی، دانش و نیکوبخت، محمدرضا. (1389). بررسی میزان موفقیت بخش (کارگاه ترجمه) در کتاب­های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش­آموزان شهرستان دورود، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی علمی-پژوهشی، شماره15،صص139-113.
متقی­زاده، عیسی و خضری، کاوه . (1392). ارزیابی میزان موفقیت بخش متون عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش­آموزان (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)، مجله علمی-پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره26، صص 169-151.
مجموعه‌ای از اسناد تحولی. (1392). وزارت آموزش و پرورش.
 موسی پور، نعمت الله، صفائی موحد، سعید و داداشی، بنفشه . (1395). نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی ریاضیات پایه هفتم، دو فصلنامه نظریه وعمل در برنامه درسی، س (4)، شماره 7، صص 166-137.
میر حاجی، حمیدرضا . (1389الف). رویکرد آموزش رسمی زبان عربی به انتخاب واژگان پایه­ای زبان معیار و تأثیرش بر آن، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 35، س (9)، صص 146-126.
میرحاجی، حمیدرضا . (ب1389). بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی)، مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، شماره 15،صص141-169.
میرعرب رضی، رضا؛ فردانش، هاشم و طلایی، ابراهیم. (1391). فرهنگ معلمی، عاملی مهم در تحقق یا عدم تحقق اصلاحات برنامه درسی مدرسه­ای، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال هفتم، شماره 26، صص 104-81.
Mickan, P. (2012). Language Curriculum Design and Socialization.  Multilingual Matters Publishing.