رابطه کیفیت تجارب یادگیری دانش‌آموزان در احساس تعلق به مدرسه با نقش واسطه ای نگرش به برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت تجارب یادگیری دانش‌آموزان در احساس تعلق به مدرسه با نقش واسطه ای نگرش به برنامه درسی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی97-96 به تعداد 5304 نفر است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، 358 نفر تعیین گردید که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده­اند. اطلاعات از طریق سه پرسشنامه­ کیفیت تجارب یادگیری نیومن و نیومن (1993)، احساس تعلق به مدرسه بری و بتی (2005) و نگرش برنامه درسی اسدیان (1395) جمع آوری گردید. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که نگرش به برنامه درسی با ضریب بتای 42% قوی ترین پیش بینی کننده کیفیت تجارب یادگیری است و بین مؤلفه­های کیفیت تجارب یادگیری (منابع، محتوا، انعطاف پذیری، کیفیت روابط بین معلم و دانش‌آموز) با نگرش به برنامه درسی دانش­آموزان رابطه معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Quality of Students' Learning Experiences in the Sense of Belonging to the School with the Mediating Role of Attitude Toward the Curriculum

نویسندگان [English]

  • moosa piri 1
  • afsaneh shahi 2
  • Isa bargi 3
1 Associat professor
2 student
3 Assistant Professor
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between the quality of students' learning experiences in the sense of belonging to the school with the mediating role of attitude toward the curriculum. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study included the second grade high school students in Ardebil in the academic year of 1997-96. The sample size was 358 individuals which was determined by Morgan and Krejcy tables and were selected by random cluster sampling method. The data was gathered through three questionnaires of Newman and Newman learning experiences (1993), belonging to Barry and Betty School (2005) and Asadian Curriculum (1395). The results of this study indicated that the attitude toward the 42% beta coefficient curriculum is the strongest predictor of the quality of learning experiences and there was a significant relationship between the components of the quality of learning experiences (resources, content, flexibility, quality of teacher-student relationships) and students' attitudes towards the curriculum.   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of learning
  • experiences
  • belonging to school
  • attitude to curriculum
ابوالقاسمی، مهدی. (1389). مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در بین دانش­آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان و بررسی رابطه احساس تعلق به مدرسه با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
اسدیان، سیروس. (1395). حوزه عاطفی؛ عنصر مغفول برنامه درسی رشته پرستاری. نشریه آموزش پرستاری، 5 (2)، 87-97.
پیری، موسی؛ اسدیان، سیروس و محمدزاده، مرتضی . (1396). ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 12 (45)، 142-119.
جبارنژاد، رقیه. (1394). مدل­سازی نقش کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس بر نگرش مشکلات به مدرسه. پایانامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه محقق اردبیلی.
جباری، ثریا؛ مصرآبادی، جواد و زوار، تقی. (1394). نقش مؤلفه‌های عاطفه بین مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی در تمایز گذاری بین دانش‌اموزان منضیط و دارای مشکل انضباطی. نشریه آموزش و ارزشیابی. سال هشتم، شماره 29. 108-93.
حجازی، الهه؛ نقش، زهرا و سنگری، علی‌اکبر. (1389). ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نققش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی. مطالعات روان شناختی. دوره 5، شماره 4.
حسینچاری، مسعود، خواجه، لاله. (1390). بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی. فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره 20.
زکی، محمدعلی. (1389). نگرش دانش­آموزان به درس مطالعات و روابط ان با اضطراب امتحان. علوم اجتماعی، 7 (2)، 84-59.
زمان­پور، عنایت­اله؛ خانی، محمد حسین و مرادیانی، خدیجه. (1392). تأثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی. فصلنامه روان شناسی تربیتی. 9 (28)، 98-78.
سیف، علی اکبر. (1396). روان شناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
شعبانی، حسن. (1392). مهارت های آموزشی و پرورشی. تهران: نشر سمت.
محمدی، مهدو ملتجی، لیلا. (1392). ارائه مدل معادله ساختاری اثر بخشی برنامه درسی تجربه شده‌ی دانشجویان و توسعه شایستگی رهبری آنان. مجله پژوهش­های برنامه درسی. 3 (1)، 162-141.
مصرآبادی، جواد. (1389). هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسش نامه، تجدید نظر شده نگرش نسبت به مدرسه. علوم تربیتی. 3 (120)، 107 – 12.
ملکی، حسن؛ عباس پور، عباس؛ سلمانی، بابک؛ حکیم زاده، رضوان و امیرتیموری، محمدحسن. (1396). الگوی برای رهبرب برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 13 (48)، 50-38.
نعامی، عبدالزهرا. (1390). رابطه کیفیت تجارب یادگیری و بی‌انگیزگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 5 (3)، 134-117.
یوسفی، مریم؛ عصاره، علیرضا و حسینی خواه، علی . (1395). ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 11 (42)، 134- 95.
Blum, R.W. (2005). A case for school connectedness. Educational Leadership, 62 (7), 16-20.
Brew, C. Beatty, B. & Watt, A. (2004). Measuring students’ sense of connectedness with school. Paper presented at the Australian ssociation for Research in Education Annual Conference. Melbourne.
Gokler, R, Gurgan, U. , & Tastan, N. (2015). The effect of quality of school life on sense of happiness: A study on Unversity students. Educational research and Reviews, 10 (7), 967- 974.
Ito, A. (2011). Enhancing school connectedness in Japan: The role of Homeroom teachers in establishing appositive classroom climate. Asian journal of counseling, 18 (1), 41-62.
 
King, C.K. (2008). Classroom learning experiences and student's perceptions of quality of school life. Learning Environments research, 11 (2), 111-129.
Kostere Lioglu, M.A., & Kostereli oglu, I. (2015). Effects of high school student's perceptions of school life quality on their academic motivation levels. Educational Research and reviews, 10 (3), 274.
McNealy, C., nonnemakev, J., & Blim, R (2002). Promotiong school connectedness: evidence from the national longitudinal study of adolescent health, Journal of school health, 72, (47), 138-146.
Millings, A., Buck, R. Montgomery, A. Spears, M., Stallard, P. (2012). School connectedness, peer attachment, and self- esteem as predictors of adolescent depression, Journal of adolescence, 35, 1061-1067.
Mok, M, M. C. (2002). Determinants of Student's quality of school life. A path model learning environments research, 5 (3), 275-300.
 Monahan, K.C. osterle, S. & Lawkins, J. D. (2010). Predictors and consequences of school connectedness. The prevention Researcher, 17 (3), 3-6.
 
Neymann, Y, & Neumann, E, F. (1993). Quality of learning experience and student's college outcomes. International journal of Educational management, 7 (1), 67-78.
Petrie, K. (2014). The Relationship between school climate and student bullying. Teach journal of Christian Eduction. 8 (1), 89-92.
Salkowski, M. L. Demary. M. K. & Lazarus, P. J. (2012). Connecting students to schools to support their emotional well- Being and Academic success. Communique, 40 (7), 1-20.
Shochet, M. LAN. Smyth, Tanya (2009). The Impact parental attachment on adolescent perception of the school connectedness, Journal of Clinical child and adolescent Psychology, car saline old,8)2 (,4034.