آموزش کارآفرینانه به عنوان رویکردی جدید در آموزش کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش ابتدایی. دانشگاه فرهنگیان. پردیس نسیبه

چکیده

هدف این پژوهش «آموزش کارآفرینانه به عنوان رویکردی جدید در آموزش کودکان پیش دبستانی» است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است. روش انجام آن «نظرورزی» یا «جستار نظرورزانه» است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر با استفاده از ابزار بررسی مستندات جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تاملی «کرسول» بهره گرفته شده است. طبق یافته های این تحقیق سه دسته از روش‌های یاددهی-یادگیری شامل : دسته اول: روشهای یاددهی-یادگیری مبتنی بر بازی و فعالیت کودک، دسته دوم: روش های یاددهی-یادگیری مبتنی بر انجام پروژه، کسب تجارب مبتنی بر زندگی واقعی، اکتشاف و کاوشگری و دسته سوم: روش های یاددهی-یادگیری مبتنی بر خلاقیت و هنر به عنوان روش‌های مطلوب رویکرد «آموزش کارآفرینانه» انتخاب و معرفی شده است. رویکردی که از رشد همه جانبه کودکان در راستای گسترش توانمندی‌های آنان در قالب یک سبک زندگی کارآفرینانه به عنوان آنچه که لازمه زندگی کنونی و بزرگسالی آنان است، حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Education as a New Approach to Preschool Education

نویسنده [English]

  • Batool Sabzeh
assistant professor
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate entrepreneurial education as a new approach to preschool education. This study is considered as a qualitative research type and the method employed included "Speculation" or "Speculative Essay". The data for the present study was collected using the documents review tools and the “Karsul” Thinking method was used for data analysis. According to this study, three groups of teaching-learning methods including: a) teaching-learning methods based on games and activities for children; b) teaching-learning methods based on projects, real life experience, exploration and excavation; and c) creativity and art teaching-learning methods have been chosen as the best practices in entrepreneurship education as a new approach to preschool children education. An entrepreneurial approach supports the full development of children in order to expand their capabilities in the form of an entrepreneurial lifestyle as necessary for their current and adult lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurship training methods"
  • "Entrepreneurial approach"
  • "Preschool children"
آراستی، زهرا؛ قدوسی، سمیرا و باقری، افسانه (1395). تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره 4، زمستان 1395.صص 593-612.
حسینی، افضل السادات (1390)، یادگیری خلاق، کلاس خلاق، تهران: مدرسه
حسینی خواه، علی؛ سلیمی، جمال و رستگار، احمد (1386). آیا می‌توان کارآفرینی را آموزش داد؟ ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کارو جامعه، شماره 89 و 90. آبان و آذر. ص42- 49.
سبزه، بتول (1394). طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و مربیان. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال اول، شماره اول، پاییز 94.
صفاران، الیاس و خسروانی زنگنه، مریم (1394). تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقای سطح مهارت‌های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی (فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین علمی و پژوهشی، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار. 16و 17 اردیبهشت 1395. صص79-92
کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی‌فرد، حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفار.
گروه آموزشی سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (1386)، نقش آموزش­های اولیه در توسعه و پرورش مهارت‌های کارآفرینی. قابل دسترسی در سایت  www. Jobiran.ir
مهرمحمدی، محمود (1392). جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، مرکز نشر آثار علمی.
یغما، عادل (1384). کاربرد روش‌ها و الگوهای تدریس. تهران: مدرسه
یوسفی، ناصر (1389)، رویکردهای آموزشی در کاربا کودکان خردسال، تهران: شرکت سهامی انتشارات کارگاه کودک.
Axelsson, Hagglund & Sandberg. (2015). Entrepreneurial Learning in Education Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self. Journal of Education and Training. ISSN 2330-9709 2015, Vol. 2, No. 2. Pp 40- 58 http://www.macrothink.org/jet
Bourgeois. Ania, (2012). Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies , Curricula and Learning Outcomes. published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Boat, Mary B. Laurie A.Dinnebeil and Youlmi Bae: (2012) Individualizing Instruction In Preschool Classrooms. Journal Dimensions of Early Childhood. Winter 2012, Volume 38, Number 1 .
Commission of the European Communities, CCE ) 2006. ( Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning. Communication from the Commission to the Council, the European Parlimanet, the European Economin and Social Committee and Committee of the Regions. Retrieved from http://eur-Lex.europa.eu
Cope, J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (4), 373-397. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520. 2005.00090.x
Ehrlin, Anna ,Insulander, Eva & Anette Sandberg)2015); Perspectives on Entrepreneurial Learning in the Early Years of Education ; Journal of Education and Human Development September 2015, Vol. 4, No. 3, pp. 151-159
Fuchs, K., Werner, A., & Wallau, F. (2008). Entrepreneurship education in Germany and Sweden: what role do different school systems play? Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (2), 365-381. http://dx.doi.org/10.1108/14626000810871736
Gastin, Mike. (2011)Eight Reasons to Teach your Child Entrepreneurship. available on www. MikeGastin.com .on 16 Jun.
Gibb,A. and Cotton,J (1998). Entrepreneurship in schools and college education- creating the leading edge, Background paper to conference to be held at the Department of Trade and Industry conference Center, December, 8th 1998.
Heilbrunn, S. (2010). Advancing entrepreneurship in an elementary school: A case study. International Education Studies, 3 (2), 174-184. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v3n2p174
Huber, Laura Rosendahl; Sloof ,Randolph; Praag, Mirjam Van. )2012). The Effect of Early Entrepreneurship Education: Evidence from a Randomized Field Experiment. ZA Discussion Paper No. 6512 pp 4 – 35.
Johannisson, B. (2010). The agony of the Swedish school when confronted by entrepreneurship. In K. Skogen, & J. Sjovoll (Eds.), Creativity and Innovation: Preconditions for Entrepreneurial Education. Trondheim: Tapir Academic Press.
Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. ducation + Training, 52 (1), 7-19. http://dx.doi.org/10.1108/00400911011017654
Koopman, Ruud, Hammer, Matthijs and Hakkert, Arjan (2013). Teaching teachers in effectual entrepreneurship. In: 2nd Effectuation conference, June 3rd & 4th.
Lindstrom, L. (2013). What Do Children Learn at Swedish Preschools? International Education Studies, 6 (4), 236. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n4p236
Leffler, E. (2014). Enterprise Learning and School Subjects – A Subject Didactic Issue? Journal of Education and Training, 1 (2), 15-30. http://dx.doi.org/10.5296/jet.v1i2.5194
 Lodewijks, J, (1995), Learning in the around school: on the road strong learning environments. In: Verwaijen-Leijh, R and F. stu 26
Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28 (2), 129-144. http://dx.doi.org/10.1046/j.1540-6520.2003.00035.x
Pepin, M. (2012). Enterprise Education: A Deweyan perspective. Education + Training, 54, 801-812.
Raposo, Mário and do Paço Arminda (2011) Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema 2011. Vol. 23, no 3, pp. 453-457. www.psicothema.com
Skolverket. (2011). Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011 Stockholm: Skolverket. Retrieved from http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild
Seikkula ,Leino, J. (2011). The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools. Journal of Curriculum Studies, 43 (1), 69-85. http://dx.doi.org/10.1080/00220270903544685
Sidhu, I., Johnsson,C,.Singer,K., Suoranta,M (2015). A Game-Based Method for Teaching Entrepreneurship for teaching enterpreneurship. Applied Innovation Reviwe, Issue 1, June 2015.
Sarikaya, M. Coskun, E. (2015). A New Approach in Preschool Education: Social Entrepreneurship Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences 195 (2015) 888- 894. Available online at www.scincedirect.com.
 Juvova,A. Cech, T & Duda, O. (2017). Education for Entrepreneurship- Achallenge for School Practice. Acta Educationis Generalis, Volme 7 , 2017, issue 3, pages 63- 75.
 Ruskovara, E., Pihkala, T., Rytkola,T., & Seikkula-Leino,J)2010) Studying Teachers Teaching Methods and Working Approaches in Entrepreneurship Education. In Proceedings of the 7th ESU Conference 2010 Aug 22.