ضدیت آموزشی منطق عینی میدان آموزش (مورد مطالعه میدان آموزش و پرورش ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر سعی در تبیین این مسأله را دارد که قوانین آشکار-مکتوب میدان آموزش، دارای چه ویژگی‌هایی است، کدام قوانین قدرت بیشتری در میدان آموزش دارند؟ و در نهایت آیا این قوانین با اهداف میدان آموزش هماهنگ هستند یا خیر. بدین منظور چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظریات بوردیو تدوین گردید. جهت گردآوری و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل موضوعی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از اسناد و قوانین رسمی میدان آموزش که استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، تعدادی از این اسناد به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزاز maxqda و تکنیک‌های‌ کدگذاری باز مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که قوانین میدان آموزش عبارتند از: قوانین تسهیل‌کننده قبولی-فارغ‌التحصیلی، قوانین عدم مردودی نسبی، قوانین انضباطی ضعیف، منطق ضعیف سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته-عینیت‌یافته، منطق عمومی، منطق مبتنی بر عادتواره نهادی و منطق قدرتمند سرمایه فرهنگی نهادی». دیگر نتیجه تحقیق آن است که قوانین مذکور دارای قدرت متفاوتی هستند به طوری که در زیر میدان تولید «منطق قدرتمند سرمایه فرهنگی نهادی» و در زیر میدان مصرف « قوانین تسهیل‌کننده قبولی-فارغ-التحصیلی » نسبت به سایر قوانین قدرت بیشتری دارند. به لحاظ ماهیت و ویژگی قوانین میدان آموزش، نتایج بیانگر آن است که این قوانین ماهیتی ضد آموزشی دارند و با اهداف میدان آموزش هماهنگ نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Contradiction of Explicit Logic of Education Field (A Case Study: Iran Education Field)

نویسنده [English]

  • fardin mohammadi
ferdowsi university
چکیده [English]

The present study seeks to explain the features of the explicit-written rules of the field of education. Which laws are more powerful in the field of education? Do these rules coincide with the educational goals? In order to answer these questions, the conceptual framework of the research was based on Bourdieu's ideas. The documentary analysis was employed as the method for collecting and analyzing the data. The corpus consisted of the official documents and regulations of the field of education. The sample for this study was selected through purposive sampling. The collected data were analyzed through Maxqda software and open coding techniques. The results of the study indicate that the rules of the field of education are: acceptance-graduation rules, relative non-repudiation laws, poor discipline rules, poor logic of embodied-objectified cultural capital, general logic, habitus-based logic and the powerful logic of institutional cultural capital ". In addition, the results show that these laws have different powers, so that the powerful logic of institutional cultural capital and acceptance-graduation rules are more powerful than the other laws in the field. In terms of the nature and characteristics of the rules of the field of education, the results reveal that these rules have counter-educational nature and are not consistent with the goals of the education field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational field
  • the Logic field
  • teachers
  • explicit-written Logic
  • Pierre Bourdieu
استراوس، انسلم و جولیت کربین (1391). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریة زمینه­ای. ترجمة ابراهیم افشار. تهران: نی.
آقازاده، احمد (1382). تاریخ آموزش و پرورش ایران. تهران: انتشارات ارسباران.
بوردیو، پیر (1375). جامعه­شناسی و ادبیات؛ آموزش عاطفی فلوبر. ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، 9-10، 76-112.
بوردیو، پیر (1386). علم علم و تأمل­پذیری. ترجمه یحیی امامی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
بوردیو، پیر (1388). درسی درباره درس. ترجمه ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
بوردیو، پیر (1391). تمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی. ترجمه حسن چاوشیان.تهران: نشر ثالث.
بوردیو، پیر (1394). مسائل جامعه­شناسی. ترجمه پیروز ایزدی. تهران: نسل آفتاب.
بوردیو، پیر (1395). ساختارهای اجتماعی اقتصاد. ترجمه حسن چاوشیان، تهران: مؤسسه عالی پژوهش­های تأمین اجتماعی.
پرستش، شهرام (1390). روایت نابودی ناب، تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران. تهران: نشر ثالث.
تودارو، مایکل (1368). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلام­علی فرجاد، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
خبرگزاری ایرنا (1395). استیضاح وزیر آموزش و پرورش. کد 41824. 27 مهر.
ریتزر، جورج (1393). نظریه جامعه شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
زبردست، امجد، شیربگی، ناصر و قلاوند، زهره (1390). بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج. نشریه علوم تربیتی، 6 (1-2)، 187- 206.
ستاری، صدرالدین، نامور، یوسف، راستگو، اعظم (1390). میزان اجرای ویژگی­های بوروکراسی و تمایلات دیوانسالارانه مدیران، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4، 168- 153.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شیربگی، ناصر؛ غلامی، خلیل و بساطی، مختار. (1394). شناخت باورهای مشترک انضباطی اعضای جامعه مدرسه. فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 4 (7)، 105-132.
علی­بابایی، یحیی؛ هاشمی، سیدضیاء؛ تیموری، محمود (1396). تحلیل و واکاوی روند شکل­گیری سرمایه فرهنگی معلمان در میدان آموزش و پرورش ایران. تحقیقات فرهنگی ایران. 3 (10)،26-1.
قادرزاده، امید؛ محمدی، فردین؛ و محمدی، حسین (1396). جوانان و روابط پیش از ازدواج. راهبرد فرهنگ. 10 (38)، 34-7.
کمالی، افسانه و خاوری، زهرا (1390). بررسی عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی در بین دانش­آموزان متوسطه شهر مشهد. مجله جامعه­شناسی آموزش و پرورش. 1،190-159.
گرنفل، مایکل (1389). مفاهیم کلیدی بوردیو. محمد مهدی لبیبی. تهران: نشر افکار.
گریفین، کیت؛ مک­کنلی، تری (1377). توسعه انسانی؛ دیدگاه و راهبرد. ترجمه غلام­رضا خواجه­پور، تهران: وداد.
محمدی، فردین و خالق­پناه، کمال (1395). مطالعه­ی کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان. مجله مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 5 (9)، 95- 114.
محمدی، فردین؛ نوغانی، محسن؛ کرمانی، مهدی؛ و خالق­پناه، کمال (1396). بررسی تناقض یا تطابق میان اهداف و قوانین نظام آموزش و پرورش در دوره آموزش متوسطه. مجله تعلیم و تربیت، 131، 111- 131.
نوید ادهم، ابراهیم (1391). الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش. راهبرد فرهنگ، 17-18، 295- 324.
Bourdieu, Pierre (1986). The forms of capital. In j.G.richardson, handbook of theory and research for sociology of education. Greenwood Press.new York
Friedland, Roger (2009). The endless fields of Pierre Bourdieu. Organization articles. 16 (6), 887-917.
Kitchen, P.J; Howe, David (2013). How can the social theory of Pierre Bourdieu assist sport management research? Sport management review. 16. 123- 134.
Kloot, Bruce (2009). Explaning the value of Bourdieus framework in the context of institutional change. Studies in higher education. 34 (4). 469- 481.
Kloot, Bruce (2015). A historical analysis of academic development using the theoretical lens of Pierre bourdieu. British journal of sociology of education, 36 (6), 958- 976.
Lessard, Chanale; Contandriopoulos, Andre-pierre; Beaulian, Dominiq (2010). The role (or note) of economic evaluation at the micro level: can Bourdieus theory provide away forward for clinical decision –making? Socila Science & Mediciene.70. 1984-1956.
Levien, Michael (2015). Social Capital as obstacle to Devevlopment Brokering land, norms, and trust in rural India. World Devevlopment. 74. 77-92.
Williams, Gulian; Choudry, Sophia (2016). Mathematics capital in the educational field: Bourdieu and beyond. Research in mathematic education. 18 (1). 3-21.
Birks, M., & Mills, J. (2011). Grounded Theory: A Practical Guide. Sage.
Kendall. J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research. 21(6), 743-757
Walker. D., & Myrick. F. (2006). Grounded Theory: An Exploration of Process and Procedure. Qualitative Health Research. 16(4), 547-559.
Smit, K. B. & larmier, C.w. (2004). A mixed relationship: bureaucracy and school performance. Public administration review. No. 1
Bohte, j. (2001). School bureaucracy and student performance at the local level. Public administration review. No. 1
Charlton, Bruce G. (2010). The cancer of bureaucracy: How it will destroy science, medicine, education; and eventually everything else. Medical Hypotheses, Volume 74, Issue 6, 961-965.
Yousefi, Mohammad Reza (2014). Challenges of the educational system of Iran and solutions to address these challenges. Indian Journal of fundamental and applied life sciences, 4 (4), 228- 236.