بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تهران

3 دانشگاه فرهنگیان

4 گروه تعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی است. روش پژوهش، کیفی و کمی است. معیارهای آموزش و پرورش شناختی در برنامه درسی آموزش پیش از دبستان طی یک فرایند سنتزپژوهش استخراج شده و بر اساس این معیارها، برنامه درسی فعلی در دو بخش اسناد و حوزه عمل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اسناد، دو سند رسمی تحلیل شده و در بخش عمل، با 10 مدیر مرکز آموزش پیش از دبستان مصاحبه انجام شده و 15 مرکز مورد مشاهده مستقیم قرار گرفته است. روش نمونه­گیری، هدفمند در دسترس است و ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه­ساختاریافته و چک­لیست محقق­ساخته بوده است. روایی چک­لیست توسط متخصصان تأیید شده و پایایی مرکب آن 93/0 بدست آمده است. بر اساس یافته­ها، در عناصر مواد و منابع یادگیری، فضای آموزشی و ارزشیابی، کمترین تطابق و در بخش فعالیت­ها و روش­های یاددهی-یادگیری و زمان آموزش بیشترین تطابق با معیارهای آموزش و پرورش شناختی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and analysis of early childhood education curriculum in Iran in terms of compliance with criteria of the cognitive approach of education

نویسندگان [English]

  • fariborz mohamadi farsani 1
  • rezvan hakimzadeh 2
  • Marzieh Dehghani 1
  • Mhmoud Talkhabi 3
  • ebrahim talaee 4
1 university of Tehran
2 education- tehran university
3 Farhangian university
4 Department of Education Faculty of Humanities Tarbiat Modares University Tehran Iran
چکیده [English]

Abstract: The purpose of the present study was to Exploring and analysis of early childhood education curriculum in Iran in terms of compliance with criteria of the cognitive approach of education. The research method is qualitative and quantitative. Cognitive education criteria in early childhood education curriculum have been extracted during a research synthesis process and according to these criteria, the current curriculum has been studied in two parts of the documents and practice. In the documents section, two official documents were analyzed and in the practice section, 10 directors of early childhood education center were interviewed and 15 centers were observed. The method of sampling method is available purposive sampling and the research tools are a semi-structured interview and a researcher-made checklist. Checklist validity is confirmed by experts and its reliability is 93%. Based on the findings, in the elements of learning materials and resources, educational environment and evaluation, is the least complication and in the elements activities and teaching-learning methods, and the training time is highest complication with cognitive education criteria

کلیدواژه‌ها [English]

  • early childhood education
  • curriculum
  • cognitive approach
جردن، آن؛ کارلیل، اوریسون و استاک، آنیتا. (1391). رویکردهای یادگیری: نظریه و کاربست (ترجمه الهه حجازی و روح­الله شهابی). تهران: دانشگاه تهران
خرازی، کمال. (1393). مبانی آموزش و پرورش شناختی. تهران: سمت.
دفتر برنامه­ریزی و تألیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. (1387). راهنمای برنامه و فعالیت­های آموزشی و پرورشی دوره­ی پیش­دبستان همراه با برنامه­ی انس با قرآن.
زارع، حسین . (1385). بررسی کمی وکیفی فعالیت‌های مراکزپیش ازدبستان وتدوین سیاست ها برای ارتقای سطح این فعالیت ها. دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش.
 سازمان بهزیستی کشور. (1390). دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال مهدهای کودک.
صفری. (1392). بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود مراکز پیش دبستانی و دبستان و تنظیم آنها براساس معیارهای برنامه ریزی چند بعدی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
طلایی، ابراهیم و بزرگ، حمیده. (1393). تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان) مبتنی بر سنتزپژوهی تجربی معاصر. فصلنامه­ی تعلیم و تربیت، 122: 117-91
کریم­زاده. (1393). آسیب­شناسی برنامه­های مراکز پیش دبستانی استان کهگلویه و بویراحمد. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز. (1393). خلاصه­ای از گزارش نتایج تیمز و پرلز 2011 و تأثیر آن بر بهبود عملکرد نظام آموزشی ایران.
مولایی تاجکوه، مسعود. (1382). شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های پیش‌دبستانی از طریق بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی شهرستان ورامین، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم: تهران.
Abou-Elgheit. Emad. (2012).Brain-Based Learning Design: Fundamentals of Brain-Based Learning. Available at:https://www.academia.edu/5626141
Ashman, A & Conway, R. (1997). an Introduction to Cognitive Education: Theory and Applications. London: Routledge
Bakken, L., Brown, N., & Downing, B. (2017). Early childhood education: The long-term benefits. Journal of research in Childhood Education, 31 (2), 255-269.Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). Tools of the mind. Columbus, OH: Pearson.
Bodrova, E., & Leong, D. J. (2010). Tools of the mind. Columbus, OH: Pearson.
Bonomo, V. (2017). Brain-Based Learning Theory. Journal of Education and Human Development, 6 (1), 27-43.
Brewer. (2007). Introduction to Early Childhood Education: Preschool Through Primary Grades, 6th Edition
Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., Ludwig, J., Magnuson, K. A, ... & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education (Vol. 9). Society for Research in Child Development and Foundation for Child Development.
Chalmers, I., Hedges, L., & Cooper, H. (2002) A brief history of research synthesis. Evaluation and Health Professionals, 25, 12-37.
Chatzipanteli, A., Grammatikopoulos, V., & Gregoriadis, A. (2014). Development and evaluation of metacognition in early childhood education. Early child development and care, 184 (8), 1223-1232.
Dominic.F. G. (2004). Understanding Assessment And Evaluation In Early Childhood Education 2nd edition. New York and London: Teachers College Press
Edie, D., & Schmid, D. (2007). Brain Development and Early Learning: Research on Brain Development. Quality Matters. Volume 1, Winter 2007. Wisconsin Council on Children and Families.
Ellis, A. K. (2014). Exemplars of curriculum theory. UK: Routledge
Feinstein, S. (2011). The Teenage Brain and Technology. Mind, Brain, and Education: Implications for Educators, 5 (1), 71-84
Flavell, J. H. (2000). Development of children’s knowledge about the mental world.International Journal of Behavioral Development, 24, 15–23.
Fromberg D P, Williams S R. (2012). Encyclopedia of Early Childhood Education (second edition). London and New York: Routledge.
Gainsay, E. (2006). The economic benefits of high-quality early childhood programs: What makes the difference?. CED.
Geurten, M., & Willems, S. (2016). Metacognition in Early Childhood: Fertile Ground to Understand Memory Development?. Child Development Perspectives, 10 (4), 263-268.
Goswami, U. (2008). Principles of learning, implications for teaching: A cognitive neuroscience perspective. Journal of Philosophy of Education, 42 (3‐4), 381-399.
Greenberg, K. H., Coleman, L., & Rankin, W. W. (1993). The cognitive enrichment network program: Goodness of fit with at‐risk gifted students. Roeper Review, 16 (2), 91-95.
Gülpinar, M. A. (2005). The Principles of Brain-Based Learning and Constructivist Models in Education. Educational Sciences: Theory & Practice, 5 (2).
Haywood, H. C. (1985). Teachers as mediators. The Thinking Teacher, 2 (5), 7–8.
Haywood, H.C. (2004). Thinking in, around, and about the curriculum : the role of cognitive education. International Journal of Disability, Development & Education, 51 (3), 231-252
Haywood, H. C. (2013). What is cognitive education? The view from 30,000 feet. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12 (1), 26-44.
Holt N. (2010). Bringing the High Scope Approach to your Early Years Practice (second edition). London and New York: Routledge.
Jia, Q. (2010). A brief study on the implication of constructivism teaching theory on classroom teaching reform in basic education.International Education Studies,3 (2), 197-199.
Härkönen, U. (2009). Pedagogical systems theory and model for sustainable human development in early childhood education and care (ECEC). Journal of Teacher Education for Sustainability, 11 (2), 77-86.
Jia, Q. (2010). A brief study on the implication of constructivism teaching theory on classroom teaching reform in basic education.International Education Studies,3 (2), 197-199.
Kostelnik, M. J., Soderman, A.K. & Whiren, A.P. (2007) DevelopmentallyAppropriatecurriculum. Best Practices in Early Childhood Education (4thed.). Upper Saddle, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Krishnan, V. (2010, May). Early child development: A conceptual model. In Early Childhood Council Annual Conference, Christchurch, New Zealand.
kridel, C. (Ed). (2010). Encyclopedia of curriculum studies. Los Angele: Sage. pp. 534-537
Máčajová, P. M. (2013). Neuropedagogy and brain compatible learning–ideas for education in the 21st century. Technology of Education, 21 (3), 9-13.
Mekarina, M., & Ningsih, Y. P. (2017, September). The Effects of Brain Based Learning Approach on Motivation and Students Achievement in Mathematics Learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 895, No. 1, p. 012057). IOP Publishing.
Mercer, N., & Littleton, K. (2007). Dialogue and the development of children's thinking: A sociocultural approach. Routledge.
OECD. (2004). Five Curriculum Outlines.
OECD (2008), Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science, OECD, Paris
Reynolds, A. J., & Ou, S. R. (2011). Paths of Effects from Preschool to Adult Well‐Being: A Confirmatory Analysis of the Child‐Parent Center Program. Child development, 82 (2), 555-582.
Rintoul, B. (2008). Early brain development: Implications for early childhood programs. Chapel Hill (NC): The National Training Institute for Child Care Health Consultants, Department of Maternal and Child Health, The University of North Carolina at Chapel Hill
Rushton, S. (2011). Neuroscience, Early Childhood Education and Play: We are Doing it Right!.Early Childhood Education Journal, 39 (2), 89-94.
Rushton, S., Juola-Rushton, A., & Larkin, E. (2010). Neuroscience, play and early childhood education: Connections, implications and assessment. Early Childhood Education Journal, 37 (5), 351-361.
Seng, A. S. H. (1992). Towards a cognitive curriculum for preschoolers: Research and practice. ERA Conference, Singapore
Schiller, P. (2001). Brain Research and Its Implications for Early Childhood Programs--Applying Research to Our Work. Child Care Information Exchange, 140, 14-18.
Schiller, P., & Willis, C. A. (2008). Using brain-based teaching strategies to create supportive early childhood environments that address learning standards. YC Young Children, 63 (4), 52.
Sousa, A. D. (2011). Mind, Brain, and Education: The Impact of Educational Neuroscience. Mind, Brain, and Education: Implications for Educators, 5 (1), 37-44.
Simatwa, E. M. (2010). Piagets theory of intellectual development and its implication for instructional management at pre-secondary school level. Educational Research and Reviews, 5 (7), 366-371.
Sternberg, R. J. (2013). What is cognitive education?. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12 (1), 45-58.
Stonehouse, A. (2011). The ‘third teacher’–creating child friendly learning spaces. Putting Children First, 38, 12-14.
Svinicki, M. D. (1991). Practical implications of cognitive theories. New directions for teaching and learning, 1991 (45), 27-37.
Tzuriel, D., Kaniel, S., Zeliger, M., Friedman, A., & Haywood, H. C. (1998). Effects of the “Bright Start” program in kindergarten on teachers' use of mediation and children's cognitive modifiability. Early Chlild Development and Care, 143 (1), 1-20.
UNESCO and UNICEF. (2012). EFA Goal 1: Early childhood care and education.
Victoria Department of Education. (2010). making the most of childhood: the importance of the early years. State of Victoria: Department of Education and Early Childhood Development.
Wall, S., Litjens, I. and Taguma, M. (2015) Early Childhood Education and Care Pedagogy Review: England. Paris: OECD
Wasserman, L.H, Zambo, D. (2013). Early Childhood and Neuroscience – Links to Development and Learning. New York: Springer
Webb, P. K. (1980). Piaget: Implications for teaching. Theory into Practice, 19 (2), 93-97.
Yilmaz, K. (2011). The cognitive perspective on learning: Its theoretical underpinnings and implications for classroom practices. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 84 (5), 204-212
2