مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

3 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی‌وحرفه‌ای سه کشور موفق دنیا در آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و کارآفرینی با ایران بود. پژوهش کاربردی توصیفی، با استفاده از روش مطالعه تطبیقی جرج بردی انجام و اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی با رویکرد ارتقاء قصد کارآفرینانه در فراگیران بررسی شد.
نتایج: اهداف و محتوای برنامه درسی سه کشور منتخب و ایران مشابه و در راستای ایجاد قصد و مهارت‌های کارآفرینانه است. در آلمان و کانادا تربیت نیروی کار جهانی از اهداف برنامه درسی است. محتوای بررسی‌شده برنامه درسی کشورهای منتخب و ایران شبیه و توجه به فناوری و اطلاعات، علم ارتباطات، یادگیری زبان­های بین‌المللی و محیط‌زیست، محتوای مکمل در برنامه درسی کشورهای منتخب است. درس‌هایی مانند مدیریت کسب‌وکار، دانش کارآفرینی در کشورهای منتخب و ایران مشترک، اما میان فعالیت‌های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی کشورهای منتخب و ایران فاصله زیادی دیده شد. در ایران از روش‌های سنتی در تدریس استفاده می‌شود اما رویکرد کشورهای منتخب بر پایه روش‌های گروهی است. در ارزشیابی، کشورهای منتخب از روش‌های متنوع (استفاده از هیات ارزیاب، خودارزیابی، ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی فراگیران) استفاده می‌کنند و در ایران آزمون­های کتبی و شفاهی استفاده می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Technical and Vocational Curriculum with an Emphasis on Entrepreneurial Intention in Canada, Germany, India and Iran

نویسندگان [English]

 • maryam baniameryan 1
 • mohhamad javadipur 2
 • rezvan hakimzadeh 2
 • kamal dorani 2
 • ebrahim khodaee 2
 • mohhamad hasan mobaraki 3
1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی
2 Faculty of Education and Psychology, University of Tehran
3 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research to compare vocational curriculum in three successful countries in education of vocational skills and entrepreneurship in comparison with Iran. In this study, the practical descriptive research was performed within comparative-study method of George Brody. The purposes, contents, and methods of teaching and assessment were investigated by though the approach of developing the learners’ motivations for entrepreneurship. The results of this study showed that curriculum purposes and contents in Iran and the three chosen countries are similar and they move toward cultivating motivations and skills for entrepreneurship. In Canada and Germany, education of international work force is one of the purposes of the curriculum. The surveyed content of the curriculum of Iran and the three chosen countries are similar and they focus on technology and information, science of communication, acquiring international languages with environment as the complementary contents in three countries’ curriculum. Courses such as management of business and knowledge of entrepreneurship between are common the three countries and Iran, but a big gap was detected between acquisition-education activities and evaluation in the three chosen countries and Iran. In Iran, the traditional methods are used, while in the three chosen countries the main method is based on teamwork. Regarding assessment, various methods is employed the three chosen countries use (such as assessment teams, self-evaluation and evaluation of learners’ research-based projects), whereas, in Iran the written and verbal tests are widely implemented

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curriculum
 • technical and vocational
 • entrepreneurship education
 • entrepreneurial intent
 • comparative study
احقر، قدسی. (1394) برنامه درسی، روش‌های تدریس و سبک‌های یادگیری. تهران. نشر موسسه فرهنگی و هنری هنر نوین مهرآرنگ..
احمد پور داریانی، محمود. (1380) کارآفرینی : تعاریف و الگوها، تهران: شرکت پردیس57
اسلامیان، حسن. شریعت نژاد، رقیه. قدوسیان، علی. محمد سبحانی، علی. (1394) کاربست نظریه‌های یادگیری در برنامه درسی و تدوین. تهران. نشرارسطو
آقازاده، احمد (1386) آموزش و پرورش تطبیقی، تهران. انتشارات سمت
باقرزاده، زهره (1395). مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‌ای کشورهای متخب و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران. ایران
ثابت نژاد، حمید رضا. حاتم زاده علیرضا. فلاح وحدتی جو، مجید. محمد هاشمی، زهرا (1389). بررسی تطبیقی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور‌های آلمان و ایران. طرح پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. وزارت کار و امور اجتماعی
جعفری هرندی، رضا (1394) میزان کارایی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه‌ای طی سال‌های 1388تا 1390 (مورد پژوهش آموزشکده فنی و حرفه‌ای استان یزد). فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. شماره 9. 179-17311
خنیفر، حسین. (1395) نگاهی دوباره به روش‌ها و فنون تدریس. ن قم. شر موسسه بوستان کتاب.
سایت رسمی دانشگاه فنی و حرفه ایwww. tvu. ac. ir
سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای www. irantvto. ir
سایت رسمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی www. medu. ir
شریف، مصطفی. نیکخواه، محمد. نیلی، محمد رضا (1386) کارایی بیرونی شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد، بر مبنای دو شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان. مجله دانشور رفتار، 27. 55-68
شریف، سید مصطفی. جمشیدیان، عبدالرسول. رحیمی، حمید و نادری، ناهید (1390) تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران. توسعه کار آفرینی، سال سوم، شماره 11. ص 106-8779
فتح آبادی، محمد باقر (1380). بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان سال‌های 1374-1376. شاخه کاردانش استان مرکزی:شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان
فردانش، هاشم. (1387) روش‌های تدریس پیشرفته. تهران. انتشارات کویر.
فرشاد، مجید. (1374). بررسی رابطة آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای بـا اشتغال. گزارش طرح تحقیقی، پژوهشکده تعلیم و تربیت
کدیور، پروین. (1395) روانشناسی یادگیری. تهران. انتشارات سمت.
کرامتی، محمدرضا. (1384) یادگیری از طریق همیاری. تهران. نشر فراانگیزش.
مبارکی، محمد حسن. یداللهی، جهانگیر. زالی، محمد رضا (1389). بررسی تاثیر ایده کارآفرینانه بر شکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز
مبارکی، محمد حسن. کلابی، امیر محمد. مهرابی. روزا. (1393) الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان : روش ها، چارچوب ها و نقشه‌های ذهنی (رویکرد کیفی). تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
محمد امین‌زاده. لیلا، سیفی. ع، فقیهی (1394) ارزیابی برنامه درسی دوره متوسطه (شاخه کار و دانش) با نظر به موضوع کار آفرینی از دیدگاه متخصصان. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال سوم. شماره4. ص 143-164
محمدی زاد، سمیه (1395) بررسی تطبیقی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران با دانشگاه‌های فنی وحرفه‌ای کشورهای منتخب. کنگره ملی آموزش عالی در ایران
 ملکی پور ، احمد.  حکیم زاده، رضوان.  دهقانی، مرضیه.  زالی، محمدرضا ( 1395) مطالعة تطبیقی برنامه درسی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته‌های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه تهران با دانشگاه‌های پیشرو جهان. مجله پژوهش ونگارش کتب دانشگاهی. تابستان 1395، صفحه 89-113
میرزا بیگی، محمد علی. فاطمی، اشرف السادات (1393) سهم مهارت‌های کارآفرینی در برنامه‌ریزی درسی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران.
میرهادی، سید مهدی (1380) بررسی میان اشتغال فارغ التحصیلان مهارت‌های کاردانش در مشاغل مرتبط در استان اصفهان در سال 1379. گزارش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
نویدی، احد. برزگر، محمود. (1390) ارزشیابی دوره‌های کاردانی آموزش فنی و حرفه‌ای. مجله نوآوری‌های آموزشی. شماره 42
نیکخواه، محمد (1382) بررسی کارایی درونی و بیرونی شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1375-1380. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
 A Pan-Canadian Study of Career Education. The learning partnership public eduation Canada’s future. November 2013
Aboubakr Abdeen Badawi ( 2013). TVET and entrepreneurship skills. UNESCO- UNEVOC. Revisiting global trends in TVET
Bridge, S. , & O'Neill, K. (2012). Understanding enterprise: entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan
Cecile Nieuwenhuizen, Darelle Groenewald, John Davids, Leon Janse van Rensburg and Chris Schachtebeck (2016). Best practice in entrepreneurship education. Problems and Perspectives in Management (open-access) , 14 (3-2). doi:10. 21511/ppm. 14 (3-2). 2016. 09
Davidsson,P. , (1991) ,Continued entrepreneuship. jurnal of Business venturing 6 (6) : 405-429.
Drennan,Judy and saleh ,Md Abu. (2008). Dynamics of Entrepreneuship intentions of MBA students :an asan developing country perspective. Queensland university of techonology.
Drucker, P. F. (1964). The big power of little ideas. Harvard Business Review, 42 (3) , 6. )
Drucker, P. F. (1990). The discipline of innovation. Harvard business review, 76 (6) , 149-157. )
Entrepreneurship Education In Germany -Brief Overview Of German Specific Aspects In Entrepreneurship Education For the DESERVE Project. (2012) Co‐funded By the Lifelong Learning Programme Of the European Union
Etzioni, A. (1987). Entrepreneurship, adaptation and legitimation: a macro-behavioral perspective. Journal of Economic Behavior & Organization, 8 (2) , 175-189. )
European commission (2009). Entrepreneurship in vocational education and traning (final riport of the expert group). SME. Competitiveness,pp. 1-45}}
European commission (2012). Building Entrepreneurial Mindests and skills in the EU. Guidebook series. How to Support SMEpolicy from Structural Funds,pp. 1-80}
Farmer, S. M. , Yao, X. , & Kung‐Mcintyre, K. (2011). The behavioral impact of entrepreneur identity aspiration and prior entrepreneurial experience. Entrepreneurship Theory and practice, 35 (2) , 245-273. )
Fayolle,Alain,Gailly,benoit,lassas-clerc-narjiss (2006). Effect and counter-effect of entreprenurship education and social context on students intentions. jurnal of estudios de economic applicada,. vol24-2,509-523
Gibb,A. (2002). In pursuit of anew‘enterprise’an‘entrepreneurship’paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and newcombinations of knowledge. International Journal ofManagement Reviews, 4 (3) , 233-269. (
Government of India (2015). National policy on skill development andentrepreneurship. Ministry of skill development and entrepreneurship Government of India (GoI). Retrieve from:http ://www. skilldevelopment 20I5
Hisrch R,D &Peter,M , P (2005) Establishing a new business venture unit with in a firm. journal of business venturing ,vol 1. pp,307-322. Institutes - a Case Study of the Prescribed, Adopted and Enacted Curriculum in and around Bangalore. In:International journal for research in vocational education and training 4 , 1, pp. 69-94. DOI: http://dx. doi. org/10. 13152/IJRVET. 4. 1. 4
 Isabella Hatak and Elisabeth Reiner. (2010) Entrepreneurship education in secondary schools. Education systems, teaching methods and best practic. a survey of Austria, Finland, France, Germany, Italy, Spain, Sweden.
John E. Lyons,Bikkar S. Randhawa,Neil A. Paulson (1991) The Development of Vocational Education in Canada. Canadian journal of education.
Kolvereid, L. , (1996) , “Prediotion of employment status choice intentions Entrepreneurship”, Theory and practice, 21 (1) :47-57
Krueger, N. (1993). The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability. Entrepreneurship: Theory and practice, 18 (1) , 5-22. )
Krueger, N. F. , & Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship: theory and practice, 18, 91-91. )
Krueger, N. F. , Reilly, M. D. , & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of business venturing, 15 (5) , 411-432. )
Lea Zenner, Kothandaraman Kumar, and Matthias Pilz. (2017) Entrepreneurship Education at Indian Industrial Training Institutes { A Case Study of the Prescribed, Adopted and Enacted Curriculum in and around Bangalore. International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) Vol. 4, Issue 1, April 2017, 69-94
Liñán, F. (2008). “Skill and value perceptions: how do they affectInt Entrep entrepreneurial intentions?” Manag J 4, pp:257–272.
Liu, D. , Li, L. , & Hong, W. (2008). A Comparative Study for Entrepreneurial Education in China-US Universities. In 1st International Conference on Engineering and Business Education (ICEBE) , Wismar, Germany. )
Manitoba Education Cataloguing in Publication Data (2013) Manitoba EducationSchool Programs DivisionWinnipeg, Manitoba, CanadamISBN: 978-0-7711 53914
McClelland, D. C. (1962). Business drive and national achievement. Harvard Business Review, 40 (4) , 99-112.
Miss Kusum Kaushik (2014) Vocational Education in India. International Journal of Education and Information Studies. ISSN 2277-3169 Volume 4, Number 1, pp. 55-58 © Research India Publications. http://www. ripublication. com
Mouzakitis,G. S. (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 2 (2) , 3914-3920.
OECD reviews of vocational education and training (2011). Learning for Jobs. www. oecd. org/edu/learningforjobs
OECD Reviews of Vocational Education and Training. Key messages and country summaries. © OECD ) 2015 (rights@oecd. org.
Onstenk, J. (2003). Entrepreneurship and vocational education. European educational research journal, 2 (1) , 74-89. }}
Promotion of SME competitiveness Entrepreneurship) (2015). http: // ec. europa. eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/index_en. htm
Robinson, P. B. , Stimpson, D. V. , Huefner, J. C. , & Hunt, H. K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 15 (4) , 13-31. )
S. Vaidya (2014) , Developing Entrepreneurial Life Skills, SpringerBriefs in Education, DOI: 10. 1007/978-81-322-1789-3_2, © The Author (s) 2014
Schumpeter,J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry in to profits,capital,credit,interest, and the business cycle,transaction publishers.
Shan,S. and Venkataraman,S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Acamy of manage ment review,25,217-226
Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In theencyclopedia of Entrepreneurship. (Eds. ). C. Kent, D. Sexton, & K. Vesper. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall, 72-90
 Susan K. Taylor Heather Creech (2012) Technical–Vocational Education for Sustainable Development in Manitoba. © 2012 The International Institute for Sustainable Development. Published by the International Institute for Sustainable Development. www. iisd. org
The Teaching and Practice of Entrepreneurship within Canadian Higher Education Institutions. Public Works and Government Services Canada Ottawa ON K1A 0S5. December 2010
Tom Martin & Associates (2016). The TMA Report: Best Practice in Entrepreneurship Education and Training in the Further Education & Training sector www. tma. ie
Turker duygu and selcuk, senem sonmez,. (2009). Which factors affect entrepreneurial hntention of university students?. Jurnal of European industrial training. vol 33. No 2 ,. pp142-159
Urbano,Aponte, M. To ledano, N. (2008) Doctoral education inentrepreneurship : “a Eurppean Case study “, journal of Business venturing (g) ;405-429
Zenner, Lea. Kumar, Kothandaraman. Pilz,Matthias (2017). Entrepreneurship Education at Indian Industrial Training. International Journal for Research in Vocational