از دیسیپلین محوری به سوی عمل گرایی: مروری بر سیر تحول آراء شوآب

نویسنده

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از راه­های درک و دریافت بهتر از اندیشه­ها و آراء یک صاحب­نظر علمی، بررسی آن افکار و ایده­ها در بستری زمانی است. در طول تاریخ، اندیشمندان بسیاری را می­توان سراغ گرفت که به مرور زمان و طی آشنایی با نظریات جدیدتر و پی بردن به نتایج پیشین اندیشه­های خود، به تغییر در مواضع علمی خود روی آورده­اند، تا جایی که لازم است به هنگام صحبت از اندیشه­های آن شخصیت­های علمی به زمان تاریخی بیان شدن ایده­هایشان نیز اشاره گردد. این نوشتار با هدف بررسی تحولات تاریخی در افکار و ایده­های جوزف شوآب، یکی از شخصیت­های برجسته­ی حوزه­ی تخصصی برنامه درسی، به رشته­ی تحریر درآمده است تا بدان وسیله زمینه­ساز  درک و دریافت بهتری از او و اندیشه­هایش باشد. بر این اساس، دو جهت­گیری اساسی شوآب، یعنی دیدگاه­های  دیسیپلین­محوری و عملی در برنامه­ درسی، مورد بحث قرار گرفته و در پایان به جمع­بندی و نتیجه­گیری از این بررسی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From discipline-oriented to practical-oriented: an overview of the evolution of Schwab's Thoughts

نویسنده [English]

  • A Z
دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
جیرو، هنری و همکاران. (1383) نگاهی کلی به قلمرو برنامه درسی، ترجمه­ی مصطفی شریف، در برنامه درسی، نظرگاه­ها، رویکرد­ها و چشم اندازها. اثر محمود مهر محمدی و همکاران، ویراست دوم، مشهد: به نشر، چاپ دوم.  
میلر، جی. پی. (1383) نظریه­های برنامه درسی، ترجمه­ی محمود مهر محمدی. تهران: سمت.چاپ سوم.
هریس، آیلین. (1389) پژوهش معطوف به عمل فکورانه: هنرهای برنامه ریزی درسی، ترجمه­ی محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، در  روش شناسی مطالعات برنامه درسی، اثر ادموند شورت، ترجمه­ی محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: سمت.
Cohen, B and et al. (2005). A curriculum for character education: Joseph Schwab and the Ramah Camps, American Educational History Journal, 32(2), 1- 11
Craig, C. J (2008). Joseph Schwab, self -study of teaching and teacher education practices proponent? A personal perspective, Teaching and Teacher Education, Vol. 24, pp: 1993- 200
Fenstermacher, G. (1980). The nature of science and its uses for education: remarks on the philosophical import of Schwab's work, Curriculum Inquiry, 10(2), 191-197.
Null, J. W (2001). Schwab, Bagley and Dewey: concerns for the theoretic and the practical, The Educational Frum, 65(1), 42- 51.
Null, J. W. (2011). Curriculum: from theory to practice. Lanham: Rowman & Littlefield.
Schubert, W. H (1980). Recalibrating educational research: toward a focus on practice, Educational Researcher, Vol. 9, No. 1, pp: 17-24.
Schwab, J. J. (1964). Structure of the disciplines: meaning and the significances, in The structure of knowledge and the curriculum, ed. G.W Ford and L. Pugno. Chicago: Rand McNally and Company.
Schwab, J. J. (1978a). Education and the structure of disciplines,In Joseph J. Schwab, Science, Curriculum, and Liberal Education: Selected Essays, ed. Ian Westbury and Neil J. Wilkof, Chicago: University of Chicago.
Schwab, J. J. (1978b). the Practical: A Language for Curriculum, In Joseph J. Schwab, Science, Curriculum, and Liberal Education: Selected Essays, ed. Ian Westbury and Neil J. Wilkof, Chicago: University of Chicago.
Schwab, J. J. (1978c). The Practical: Arts of eclectic, In Joseph J. Schwab, Science, Curriculum, and Liberal Education: Selected Essays, ed. Ian Westbury and Neil J. Wilkof, Chicago: University of Chicago.
Schwab, J. J. (1978d). Eros and education: a discussion of one aspect of discussion, In Joseph J. Schwab, Science, Curriculum, and Liberal Education: Selected Essays, ed. Ian Westbury and Neil J. Wilkof, Chicago: University of Chicago.
Schwab, J.J. (1958).On the corruption of education by psychology,The SchoolReview, 66(2), 169-184.
Westbury, I. D and Wilkof, N. J. (1978). Introduction in Joseph J. Schwab, Science, Curriculum, and Liberal Education: Selected Essays, ed. Ian Westbury and Neil J. Wilkof, Chicago: University of Chicago Press, 1-40.
Westbury, I.D. (2009, Joune). Reading Schwab’s “Practical” as an invitation to curriculum enquiry - forty years on,paper presented at the first international curriculum conference on the practical, Beiging, China.