درآمدی بر شوآب و شوآب شناسی

نویسنده

استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شوآب به‌عنوان یک متفکر تأثیرگذار در حوزه برنامه درسی در ایران چندان شناخته شده نیست. پاره‌ای اظهار نظرهای شنیده شده نیز حمایت از بدفهمی شوآب نزد صاحب­نظران برنامه درسی کشور دارد. بخشی از این وضعیت غیر قابل قبول معلول دشواری­هائی است که فهم دیدگاه عملی شواب با آن آمیختگی ذاتی دارد و سرمایه گذاری قابل توجهی برای درک مضامین عمیق آن لازم است. بخش دیگری از این وضعیت مرهون تلاش­هائی است که پاره­ای رقیبان نظری شوآب در عالم به راه انداخته­اند که هدف آن از میدان به در کردن رقیب بوده است. به هر روی خواه نظریه شوآب در میان جامعه علمی مطالعات برنامه­ درسی در ایران مقبولیت پیدا کند یا نکند، شناخت هر چه دقیق­تر آنچه او عرضه داشته است باید بااحساس مسئولیت علمی شناخته شود. عدم اهتمام در این زمینه، مانند غفلت از هر عرصه تأثیرگذار دیگر در قلمرو برنامه درسی، با موازین آکادمیک در تعارض قرار داشته و بالندگی رشته را دچار سکته و وقفه می‌نماید. نگارنده برای اینکه به سهم خود از شکل‌گیری این حادثه پیشگیری نموده باشد شوآب شناسی را در امتداد مقاله دیگری که بیش از یک دهه از انتشار آن می­گذرد به رشته تحریر درآورده است. نگارش این مقاله با الهام از پرسش­ها و ابهاماتی انجام گرفته است که می­توان آن‌ها را منشاء بدفهمی و بی‌توجهی به شوآب و نظریه او قلمداد کرد. مقاله از بخش­های متعددی تشکیل شده است. در بخش نخست مدعای نگارنده مبنی بر تمایز میان علائق شوآب در دو مقطع از حیات علمی و حرفه­ای او و به‌تبع آن شوآب متقدم و متأخر موردبحث قرار گرفته است. در بخش دوم که در باب پرکتیکال شوآب و نسبت آن با نظریه­ای نام گرفته، تلاش شده است کیفیت ملازمت و زیست مسالمت‌آمیز عملی شوآب با نظریه تبیین و تشریح گردد. در بخش سوم هدف نگارنده ارائه تصویری متفاوت از نسبت شوآب با نحله­های فکری و شخصیت­های اثرگذار دیگر در قلمرو برنامه درسی بوده است. در این بخش کوشش شده است شواب به‌عنوان پایه‌گذار یک پاردایم در برنامه درسی معرفی شود. بخش پایانی نوشتار به موضوع آرمان‌گرایانه بودن دیدگاه یا پارادایم عملی شواب اختصاص یافته است که نویسنده مواضع شواب را حامل نوعی آرمان‌گرائی ناگزیر ارزیابی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Schwab and the Practical

نویسنده [English]

  • M M
استاد دانشگاه تربیت مدرس
مهرمحمدی، محمود. پژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرایند برنامه­ریزی درسی: نظریه عمل گرای شواب.1381، مجله نوآوری های آموزشی، شمار 1 سال اول.
 
Carr, W. (1989). Quality in Teaching: Arguments For A Reflective Profession, Routledge: New York
Chan, B. Y. (1977). After Tyler, What? A current issue in curriculum theory. Education Journal. No VI.
Connelly M.F. (2011). Joseph Schwab, Curriculum, Curriculum Studies and Educational Reform.NIE,Singapore.
Connelly, F. M. (2009) Being Practical with Schwab: Research and Teaching in the Foothills of Curriculum, presented in The First International Conference on “The Practical” Curriculum, Beijing: CNU.
Connelly, F. M.; He, M. F.; Phillion, J. I. (eds.) (2008) The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction, USA: SAGE Publications.
Craig, C., & Ross, V. (2008). Cultivating teachers as curriculum makers. In F. M.Connelly (Ed.), Sage handbook of curriculum and instruction (pp. 282-05).Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Eisner, E.(2002). From Episteme to Phronesis to Artistry in the Study and Improvement of teaching. Teaching and teacher Education.V. 18. Pp 375 -385
Eisner,E.(1979). Educational Imagination: On the Design and Evaluation of Educational Programs.Macmillan Publishing Company, New York.
Eisner,E.(1984) No Easy Answer: Joseph Schwab’s Contributions to Curriculum. Curriculum Inquiry, Vol. 14, No. 2pp. 201-210.
Eisner,E.(1994). Educational Imagination: On the Design and Evaluation of Educational Programs.Macmillan Publishing Company, New York.
Fenstermacher, G.D. (Summer, 1980), The Nature of Science and Its Uses for Education: Remarks on the Philosophical Import of Schwab's Work. Curriculum Inquiry, Vol. 10, No. 2 pp. 191-197
Freire.P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum
Giroux,H.A. and Penna,A.N. and Pinar W.F.(Eds.)(1981). Curriculum and Instruction: Alternatives in Education. McCutchan Publishing Coroporation. Berkekey,California.
Goodlad, John I.(1968) 'Curriculum: A Janus Look', Journal of Curriculum Studies, 1: 1, 34 — 46
Hlebowitsh P.S. (2012): When best practices aren’t: A Schwabian perspective on teaching, Journal of Curriculum Studies, 44:1, 1-12
Hlebowitsh, P. S. (2005).Generational Ideas in Curriculum: A Historical Triangulation.Curriculum Inquiry 35:1
Jackson,P.W.(1992). Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialists. In Jackson, P.W.(editor). Handbook of Curriculum Research. Pp 3-40. Macmillan: New York
Klein,M.F.(1983) The Uses of A Research Model to Guide Curriculum Development. Theory into Practice (TIP), Pp 198-202

Kliebard, Herbert M. (2004). The Struggle for the American Curriculum, 1893–1958 (3rd ed.). New York: Routledge Falmer.

Levine, N. D. (2006) Powers of the mind: the reinvention of liberal learning in America,Chicago: The University of Chicago Press.
Miller,J.P.(1983). The Educational Spectrum: Orientations to Curriculum. Longman Inc. New York
Null, W.)2009( Why Teach Interdisciplinary Curriculum? Honors Residential College Dinner, February 15,
Null, W.(2011). Curriculum: From Theory to Practice. ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC.,NY.
Pinar,W.F and Reynolds,W.M. and Slattery,P. and Taubman, P.M.(1996)(Editors). Understanding Curriculum . Peter Lang Publishing, New York.
Reid,W.(1992). The Pursuit of Curriculum: Schooling and the Public Interest. Ablex Publishing Company, New Jersey.
Reid,W.(1999). Curriculum as Institution and practice: Essays in the Deliberative tradition. LawrenceElbaum Associate, New Jersey
Reid.W.(2006). The Pursuit of Curriculum: Schooling and the Public Interest. Information Age Publishing. Greenwhich,Connecticut.
Schon,D.(1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books: New York
Schubert, W. H.(1996). Perspectives on Four Curriculum Traditions.  Educational Horizon, V. 74,N.4, Pp 169- 176.
Schwab,J. (1969). The Practical: A Language for Curriculum , The University of Chicago Press, Vol. 78, No. 1 (Nov., 1969), pp. 1-23
Schwab,J.J. )1970( The Practical: A Language for Curriculum. National Education Association. Center for the Study of Instruction.
Schwab. J.J [1954] 1978. “Eros and Education: A Discussion of One Aspect of Discussion.” In Westbury and Wilkof 1978, 105–32.
Short, E. (2000) Shifting Paradigms: Implications for Curriculum Research and Practice in: Paradigm debates in curriculum and supervision : modern and postmodern perspectives, Jeffrey Glanz and Linda S. Behar Horenstein (eds.) ; Connecticut: Bergin & Garvey, p. p: 34-53.
Stenhouse,L.(1975). An Introduction to Curriculum Research and Development. Heinemann: London
Van Manen, M. (1977) Linking Ways of Knowing with Ways of Being Practical. Curriculum Inquiry, Vol. 6, No. 3, pp. 205-228
Walker, D. F.(1982).Curriculum Theory Is Many Things To Many People. Theory into Practice (TIP). Pp 62-65
WESTBURY, I.(2005). Reconsidering Schwab’s “Practicals”: A Response to Peter Hlebowitsh’s “Generational Ideas in Curriculum: A Historical Triangulation”. Curriculum Inquiry 35:1
Wraga William G.)2002). Recovering Curriculum Practice: Continuing the Conversation. Educational Researcher, Vol. 31, No. 6, pp. 17–19
Dewey, J. (1929). The Sources Of A Science Of EducationHorace Liveright . Pp 298-299
William,H,S (1986) . Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility. Macmillan Publishing Company