آموزش انتقادی: رویکردی کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

اهمیت کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام­های آموزشی انکارناپذیر است. در این بین، به دنبال طرحِ رویکردهایی انتقادی در حوزه زبانشناسی­کاربردی، عرضه کتاب‌های تدوین شده در کشورهای انگلیسی­زبان موسوم به مرکز به کشورهای غیرانگلیسی زبان موسوم به حاشیه، با بحث­هایی جدی همراه شده است. ناسازگاری­های فرهنگی و اجتماعی بین محتوای این آثار با باورهای فرهنگی و اجتماعی کشورهای مصرف­کننده سبب شده تا این کتاب‌ها نه صرفاً منبعی برای آموزش واژگان و دستور، بلکه کالاهایی با بار فرهنگی، معرفی گردند. با توجه به اهمیت این موضوع در جامعه ایران که با کاستی­هایی جدی در تدوین و انتخاب کتاب‌های درسی در نظام آموزش رسمی و غیررسمی روبروست و نیز با توجه به اهمیت زبان انگلیسی و پرهیز از هرگونه مواجهه منفعلانه در رد یا پذیرش بی چون و چرای آن، در این مقاله در چارچوب رویکرد انتقادی با ارائه راهکارهایی کاربردی، با تأکید بر دو مؤلفه محتوا و ساختار، توسل به آموزش انتقادی در تدوین کتاب‌های درسی به عنوان یکی از شیوه­های کارآمدِ متناسب با فضای جامعه ایران و تأمین‌کننده نیازهای فراگیران پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Pedagogy: An Efficient Approach to English Textbooks Development in Iran

نویسندگان [English]

  • H D 1
  • F A 2
1 دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
2 دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 آقاگل­زاده، فردوس و داوری، حسین (1393). جهانی­شدن و گسترش زبان انگلیسی: ضرورت‌ها و الزامات بهره­گیری از رویکرد انتقادی در مواجهه با زبان انگلیسی در ایران، راهبرد فرهنگ، شماره بیست و پنجم، صص 179-203.
 بحرینی، نسرین (1392). تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی، راهبرد فرهنگ، شماره بیست و دوم، صص 183-163.
 یارمحمدی، لطف­الله (1380). تحلیل و نقدی کلی بر کتاب‌های درسی زبان انگلیسی قبل از دانشگاه، نامه فرهنگستان علوم، شماره هجدهم، صص 67-80.
Abdollahzadeh, E. & Baniasad, S. (2010). Ideologies in the Imported English textbooks: EFL learners and teachers’ awareness and attitude. Journal of English Language Teaching and Research, 217, 1-17.
Akbari, R. (2008 a).Transforming lives: introducing critical pedagogy into ELT classrooms. ELT Journal, 62(3), 276-283.
Akbari, R. (2008 b).Postmethod discourse and practice. TESOL Quarterly, 42(2), 641-652.
Aliakbari, M. (2003). Culture in Language Teaching. Unpublished Ph.D. dissertation, Isfahan: University of Isfahan.
Alptekin, C. (2002). Toward intercultural communicative competence. ELT journal, 56(1), 57-64.
Anderson, C. (2003). Phillipson's children. Language and Intercultural Communication. 3 (1), 81-95.
Arıkan, A. (2009). Environmental peace education in foreign language learners’ English grammar lessons. Journal of Peace Education, 6, (1), 87-99.
Baladi, N. (2007). Critical Pedagogy in the ELT Industry: Can a Socially Responsible Curriculum Find its Place in a Corporate Culture? Unpublished MA Thesis, McGill University.
Baleghizadeh, S. & Jamali Motahed, M. (2010). An analysis of the ideological content of internaionally-developed British and american ELT textbooks, The Journal of Teaching Language Skills, 60/4, 1-27.
Banegas, D. L. (2010). Teaching more than English in secondary education. ELT Journal, 65(1), 80-82.
Bardovi-Harling, K. (1996). Pragmatics and language learning: bringing pragmatics and pedagogy together. Pragmatics and Language Learning, 7, 21-38.
Block, D. and Cameron, D. (Eds.) (2002). Globalization and Language Teaching. London: Routledge.
Borjian, M. (2013). English in Post-Revolutionary Iran. Bristol: Multilingual Matters.
Brown, H. D. (1997). The place of moral and political issues in language pedagogy, Asian Journal of English Language Teaching, 7, 21-33.
Brutt-Griffler, J. (2002). World English: A Study of its Development. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
Byean, H. (2011). An Exploration for Glocalizing Critical Pedagogy in the Korean Middle School Context:Toward Critical Co-teaching Praxis between Local and Native-English-Speaking Teachers, Unpublished Ph.D. dissertation, University of Wisconsin.
Canagarajah, A. S. (1999). Resisting Linguistic Imperialism in English Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Cox, M. I. P. & Assis-Peterson, A. A. d. (1999). Critical pedagogy in ELT: Images of Brazilian teachers of English. TESOL Quarterly, 33, 433-484.
Crawford, L. M. (1978). Paulo Freire's philosophy: derivation of curricular principles and their application to second language curriculum design. Unpublished doctoral dissertation, University of Minnesota. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations.
Crookes, G. (2009). The practicality and relevance of second language critical pedagogy. Language Teaching, 1-16.
Crookes, G. and Lehner, A.(1998). Aspects of Process in an ESL Critical Pedagogy Teacher.Education Course. TESOL Quarterly 32(2), 319-328.
Degener, S. C. (2001). Making sense of critical pedagogy in adult literacy education. The Annual Review of adult Learning and Literacy, 2, 26-62.
Farhady, H., Sajadi Hezaveh, F. and Hedayati, H. (2010). Reflections on foreign language education in Iran. TESL-EJ, 13(4), Online at http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume 13/ej52/ej52a1/ accessed 20 Jun 2013.
Ford, K. (2009). Principles and practices of L1/L2 in the Japanese University EFL classrooms. JALT journal, 31(1), 63-80.
Foroozandeh, E. (2011). History of high school English course book in Iran:1318-1389 (1930-2010), Roshd Foreign Language Teaching Journal, 26 (1), 57-69.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum.
Ghaffar Samar, R. and Davari, H. (2011). Liberalist or alarmist: Iranian ELT community’s attitude to mainstream ELT vs. critical ELT. Asian TESOL Journal, 5, 63-91.
Gray, J. (2000). The ELT coursebook as cultural artifact: how teachers censor and adapt. ELT Journal. 54(3), 244-253.
Gray, J. (2002). The global coursebook in English language teaching. In D. Block and D. Cameron (Eds), Globalization and Language Teaching (pp. 151-167). London: Routledge.
Gray, J. (2010). The Construction of English: Culture, Consumerism and Promotion in the ELT Global Coursebook. London: Palgrave Mcmillan.
Hillyard, S. (2005). Content with your content? Why teach Global Issues in ELT? In L. Angada (Ed.), 30th FAAPI Conference, Towards the Knowledge Society: Making EFL Education Relevant. Conference Proceedings, Cordoba, Argentina: Comunicarte.
Houston, H. (2009). Provoking Thought: Memory and Thinking in ELT, Booksurge Publishing.
Jahangard, A. (2007). Evaluation of EFL/ESL materials taught at Iranian high schools, Asian EFL Journal, 9(2), 130-150.
Johnston, B. (2003). Values in English Language Teaching. Mahawah, NJ: Lawrence Erlbaum Association.
Kheirabadi, R. and Alavi Moghaddam, B. (2014). New horizons in teaching English in Iran, International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 5 (4), 225-232.
Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Matsuda, A. (2006). Negotiating ELT assumptions in EIL classrooms. In J. Edge (Ed.). (Re)Locating TESOL in an Age of Empire (pp.158-170). London: Palgrave.
Meshkat, M. (2002). The Cultural Impact of EFL Books on Iranian Language Learners. Unpublished Ph.D. dissertation, Tehran: University of Tehran.
 Norton, B. and Toohey, K. (2004). Critical Pedagogies and Language Learning. New York: Cambridge University.
Pennycook, A. (1994). The Cultural Politics of English as an International Language. Essex: Longman Group Ltd.
Pennycook, A. (1998). English and the Discourse of Colonialism. London: Routledge.
Pennycook, A. (2001). Critical Applied Linguistics: A Critical Introduction. Mahawah, NI: Lawrence Erlbaum Associates.
Pennycook, A (2010). English and globalization. In J. Maybin and J. Swann, (Eds), The Routledge Companion to English Language Studies (pp. 113-121). Routledge.
Phillipson, R. (1992). Linguistic Imperialism. Oxford, Oxford University Press.
Pishghadam, R. and Zabihi, (2012). Crossing the threshold of Iranian TEFL. Applied Research in English, 1 (1), 57-71.
Rajagopalan, K. (2000). Critical Pedagogy and Linguistic Imperialism in the EFL Context. TESOL Quarterly. 9 (4), 5-6.
Rashidi, N. and Safari, F. (2011). A model for EFL materials development within the framework of critical pedagogy (CP), English Language Teaching, 4 (2), 250-259.
Sampedro, R. and Hillyard, H. (2004). Global Issues. Oxford: Oxford University Press.
Sharifian, F. (Ed.) (2009). English as an International Language: Perspective and Pedagogical Issues. Clevedon: Multilingual Matters.
Tollefson, J. W. (1991). Planning Language, Planning Inequality: Language Policy in the Community. London: Longman.
Wilson, R. (2005). Imposition or Adoption? The Globalization of ELT Practices. Unpublished MA assignment. University of Essex.
Zarei, G. R. and Khalessi, M. (2010). Cultural Hegemony in English Language Textbooks: Interchange Series and Iranian Senior High School English Textbooks Compared. LAP LAMBERT Academic Publishing.
Zare-Moayedi, I. (2007). An In-depth Evaluation of Interchange Series, Unpublished MA thesis, Shiraz: Shiraz Universit