مفهوم‌پردازی «کورر» و تحلیل نسبت برداشت‌های جدید ‌با تلقی نومفهوم‌گرایانه

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله از منظر‌های مختلف به کورر یا خاستگاه اصطلاح برنامه درسی پرداخته شده است. پس از مقدمه، از نگاه نهضت نومفهوم‌گرایی که با تلقی سنت‌گرایانه افرادی مانند بابیت و تایلر تفاوت دارد، ماهیت، مبانی و مراحل کورر شرح داده شده است. در کنار دو برداشت سنتی و نومفهوم‌گرایانه، طی سال‌های اخیر دو گروه از صاحب‌نظران به عرصه مباحث کورر وارد شده‌اند. یک گروه، صاحب‌نظرانی هستند که به رشته برنامه درسی تعلق دارند. گروه دوم، شامل افرادی است که متخصص برنامه درسی نیستند اما دلالت‌های‌ دیدگاه آنان توسط افراد متعلق به برنامه درسی کاویده شده است. مشارکت هر دو گروه به مطرح شدن برداشت‌ها و کاربردهای جدید در زمینه کورر منجر گردیده است. این برداشت‌ها یا در مسیری قرار گرفته‌ که ادامه تلقی نومفهوم‌گرایانه پاینار و گرامت است یا با تلقی آنان تفاوت دارد. نوئل گاف، ژیل دلوز، جیسن والین و جو کینچلو صاحب‌نظران برجسته‌ای هستند که فضاها یا برداشت‌های جدیدی را در عرصه کورر آفریده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of "currere" and analysis of relationship between new conceptions and reconceptualist perspective

نویسنده [English]

  • F Sh
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
پاتون، پل. (1379). فلسفه و تفکر از دیدگاه ژیل دلوز. ترجمه عبدالعلی دستغیب. نامه فلسفه، 9، 99-82.
سجادی، سید مهدی و ایمان‌زاده، علی. (1391). تبیین و تحلیل دلالت‌های تربیتی دیدگاه معرفت‌شناختی ژیل دلوز و نقد دلالت‌های آن برای تعلیم و تربیت. اندیشه‌های نوین تربیتی. شماره 4، 80-53.
سجادی، سید مهدی و ایمان‌زاده، علی. (1388). بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و دلالت‌های آن در برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. شماره 12، 70-48.
ضیمران، محمد. (1383). ژیل دلوز و فلسفه دگرگونی و تباین. کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شماره خرداد و تیر.
فتحی‌واجارگاه، کورش. (1386). برنامه درسی به‌سوی هویت‌های جدید. تهران: آییژ.
مهرمحمدی، محمود. (1392). تأملی بر مقوله تولید و تدوین برنامه درسی با تأکید بر اندیشه آیزنر: مأموریت منسوخ یا معتبر در رشته برنامه درسی؟ رویکردهای نوین آموزشی، 17، 20-1.
مهرمحمدی، محمود. (1387). تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه‌ریزی درسی در آموزش‌ عالی ایران: ضرورت‌ها و فرصت‌ها. مجله آموزش عالی ایران. 3، 18-1.
Chambers, C. (2003). As Canadian as possible under the circumstances: A view of contemporary curriculum discourses in Canada. In: W. F. Pinar (Ed.). International handbook of curriculum research. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association, Publishers.
Chancellor, B. (2010). Cheonggyecheon: Streaming currere. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 1, 16-31.
Doerr, M. (2004). Currere and the environmental autobiography. New York: Peter Lang.
Eisner, E. (1967). Franklin Bobbitt and the science of curriculum making. The School Review. 75 (1), 29-47.
Gough, N. (1998). Reflections and diffractions: Functions of fiction in curriculum inquiry. In: W. F. Pinar (Ed.). Curriculum toward new identities. New York: Garland Publishing.
Gough, N. (1994). Narration, reflection, diffraction: Aspects of fiction in educational inquiry. Australian Educational Researcher. 21 (3), 47-76.
Graham, R. J. (1992). Currere and reconceptualism: The progress of the pilgrimage 1975-1990. Curriculum Studies. 24 (1), 27-42.
Grumet, M. R. (1975). Existential and phenomenological foundations of currere: Self-report in curriculum inquiry. Paper presented at the Annual Meeting of the AERA. Washington, D.C. April.
Hugo, W. (2010). Drawing the line in post-apartheid curriculum studies. In: W. F. Pinar (Ed.). Curriculum studies in South Africa. New York: Palgrave Macmillan.
Hwu, W. S. (2004). Gilles Deleuze and Jacques Daignault: Understanding curriculum as difference and sense. In: W. Reynolds & J. Webber (Eds.). Expanding curriculum theory: Dis/positions and lines of flights. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Jagodzinski, J. (2010). Deleuzeian thought. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of curriculum studies. London: Sage.
Kanu, Y., & Glor, M. (2006). Currere to the rescue? Teachers as amateur intellectuals in a knowledge society. Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies. 4 (2), 101-122.
Kincheloe, J. L. (1998). Pinar’s currere and identity in hyperreality: Grounding the post-formal notion of intrapersonal intelligence. In: W. F. Pinar (Ed.). Curriculum toward new identities. New York: Garland Publishing, INC.
Malewski, E. (2012). Reading the work of Elliot Eisner and the idea of reconceptualization in curriculum studies. Journal of Curriculum and Pedagogy, 9 (1), 17-20.
Malewski, E., & Rishel, T. (2010). Difficult thoughts, unspeakable practices. In: E. Malewski (Ed.). Curriculum studies handbook: The next moment. New York: Routledge.
Martin, J. V. (2009). Currere and the hours: Rebirth of the female self. Journal of Curriculum Theorizing. 25 (1), 100-109.
Miller, J. (2010). Autobiographical theory. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of curriculum studies. London: Sage.
Morss, J. R. (2004). Gilles Deuleze and the space of education: Poststructuralism, critical psychology and schooled bodies. In: J. D. Marshal (Eds.). Poststructuralism, philosophy and pedagogy. New York: Kluwer Academic Publishers.
Padgham, R. E. (1988). Correspondences: Contemporary curriculum theory and twentieth century art. In: W. F. Pinar (Ed.). Contemporary curriculum discourses. Scottsdale, Arizona: Gorsuch Scarisbrick, Publishers.
Pinar, W. F. (2010). Currere. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of curriculum studies. London: Sage.
Pinar, W. F. (2004). What is curriculum theory? New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Pinar, W. F. (1975a). The method of currere. Paper presented at the Annual Meeting of the AERA. Washington, D.C. April.
Pinar, W. F. (1975b). Currere: Toward reconceptualization. In: W. F. Pinar (Ed.). Curriculum theorizing: The reconceptualists. Berkeley, CA: McCutchan.
Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P., & Taubman, P. M. (2004). Understanding curriculum: An introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses. New York: Peter Lang.
Schubert, W. (2009). Currere and disciplinarity in curriculum studies: Possibilities for education research. Educational Researcher. 38, 136-143.
Schubert, W. (2008). Curriculum inquiry. In: F. M. Connelly., M. F. He., & J. Phillion. (Eds.). The Sage handbook of curriculum and instruction. Thousand Oaks: Sage.
Slattery. P. (2006). Curriculum development in postmodern era. New York: Routledge.
Wallin, J. (2011). What is curriculum theorizing: For a people yet to come. Studies in Philosophy and Education, 30 (3), 285-301.
Wallin, J. (2010). A Deleuzian approach to curriculum: Essays on a pedagogical life. New York: Palgrave Macmillan.
Wang, H. (2010). The temporality of currere, change and teacher education. Pedagogies: An International Journal, 5 (4), 275-285.
Waterhouse, M. (2012). A Deleuzian approach to curriculum: Essays on a pedagogical life. Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies. 10 (2), 174-182.
Wolfgang, C. (2012). A Deleuzian approach to curriculum: Essays on a pedagogical life. Alberta Journal of Educational Research. 58 (2), 306-308.