نقش آموزشهای ضمن خدمت در ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش محیط زیست

2 عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 مدرس دانشگاه فرهنگیان

4 معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

چکیده

زندگی در شرایط ناپایدار، پیچیده و مخاطره‌آمیز امروزی، دانش، مهارت و نگرش‌های ویژه‌ای را طلب می‌کند. کودکان و نوجوانان جهت رویارویی با دنیایی چنین متغیر و مبهم با دگرگونی‌های شتابنده نیازمند آموزش‌هایی هستند که بتواند همه ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی وجود آن‌ها را به صورت هماهنگ توسعه دهد و آنان را با وظایف خود جهت مشارکت مؤثر در سطح محلی، ملی و جهانی آشنا سازد. لازم است دیدگاه جدیدی در مورد جهان به وجود آید و طرز زندگی را طوری تغییر کند که با محیط زیست طبیعی مطابقت داشته باشد. یکی از راه‌های ممکن، آموزش محیط زیست است. لذا این پژوهش به بررسی رفتارهای زیست محیطی معلمان دوره ابتدایی در ابعاد دانش، نگرش و مهارت پرداخته و نقش آموزش‌های ضمن خدمت در ارتقای این دانش بررسی می‏شود. روش این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. پرسشنامه به روی 360 نفر از معلمان دوره ابتدایی اجرا شده است. نتایج پژوهش گویای این است که بیش از 59 درصد از معلمان دوره ابتدایی، در حد متوسط رفتارهای مناسب زیست محیطی دارند. داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که دانش معلمان درباره رفتارهای زیست محیطی متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of In-service Training in Promoting Environmental Knowledge of Elementary School Teachers in Tehran

نویسندگان [English]

  • F B 1
  • S.M Sh 2
  • P A 3
  • Sh K 4
1 کارشناس ارشد آموزش محیط زیست
2 عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
3 مدرس دانشگاه فرهنگیان
4 معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
امور بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست ایران
پالمر، جوی ا، (1382)، آموزش محیط زیست در قرن 21، (ترجمه علی محمد خورشید دوست)، تهران، سمت، ج اول.
بادکوبی، احمد؛ هادی پور، مهرداد؛ پورابراهیم شراره. (1379) ارزیابیوضعیتآگاهیآموزگارانمقطعدبستانشاغلدرمناطقمختلفآموزشوپرورشتهران-در زمینه موضوعات زیست محیطی و روش‌های ارتقای آگاهی، مجله محیط زیست (فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست)، شماره 33، صفحه 40 - 36
تورانی، حیدر و کرام الدینی، محمد؛ (1385)، "جایگاه آموزش محیط زیست در نظام رسمی آموزش و. پرورش کشور"؛ مجموعه مقالات نخستین همایش آموزش محیط زیست، تهران، کیان مهر.
حسین زاده، داود؛ ن‍ادر، برزگر. (1383) ف‍رآی‍ن‍د آم‍وزش‌ در سازمان‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی. ناشر، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (س‍اوه‌).
خاکی، غلامرضا، (1388)، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، تهران، بازتاب، ج پنجم.
دلاور، علی، (1374)، روش‌های آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، دانشگاه پیام نور.
رفیع پور، فرامرز، (1374)، کندوکارها و پنداشته­ها، تهران، شرکت سهامی انتشار.
رضایی، ایرج، (1385)،"روش ایجاد انگیزه و نیاز در مخاطبان مختلف به ‌منظور بهبود اثربخشی آموزش‌های زیست محیطی"، مجموعه مقالات نخستین همایش آموزش محیط زیست، تهران، کیان مهر.
رمضانی، خ. (1378)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری و علوم اجتماعی، یاسوج. انتشارات فاطمیه.
زرگری مرندی، (1372)، داریوش، آموزش ضمن خدمت معلمان در نظام‌های مختلف آموزشی، تهران، چاپ زندگی.
سعیدی، قربانعلی، تابستان (1379)، مروری بر آموزش‌های ضمن خدمت معلمان و مدیران مدارس و ارائه الگوی مناسب آموزشی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال 16 شماره 2.
شبیری، سید محمد و عبدالهی، سهراب، (1388)، نظریه‌ها و کاربردها آموزش محیط زیست، تهران، پیام نور.
شعبانی، حسن، (1371) مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، انتشارات سمت.
صفوی، امان الله؛ (1372) "آموزش ضمن خدمت معلمان، چشم انداز جهانی "؛ فصلنامه مدیریت آموزشی، شماره 3 (پاییز)، تهران، ص. 12.
طالبی، هوشنگ، تحلیلی بر میزان استفاده و تأثیر انواع آموزش، و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان.
طوسی، محمدعلی، (1369) مجله مدیریت دولتی، شماره 9 تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
کریمی، داریوش؛ (1385)"تبیین مفهوم آموزش همگانی محیط زیست "؛ مجموعه مقالات نخستین همایش آموزش محیط زیست، کیان مهر، تهران.
کردوانی، پرویز، (1376) حفاظت خاک، دانشگاه تهران.
کرمی پور شمس آبادی، محمدرضا؛ (1378) ارائه چارچوب نظری در خصوص چگونگی آموزش محیط زیست در نظام آموزش و پرورش کشور (مقطع ابتدایی)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
نقیبی بیدختی، صدیقه؛ (1384) ارزیابی دوره‌های آموزش ضمن خدمت درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی از دیدگاه معلمین زن آموزش دیده شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، (1379)، دفتر حقوقی و امور مجلس، جلد اول.
C.H. Swanepoel,* C.P. Loubserand C.P.C. Chacko, (2003).Measuring the environmental literacy of teachers, South African Journal of Education, Vol 22(4) 282 – 285.
EilaJeronen, JuhaJeronen, Hanna Raustia. (2009)Environmental Educationin Finland- a Case study ofEnvironmental Educationin NatureSchools. International Journal of Environmental & Science Education.Vol. 4, No. 1, 1-23
Palmer, J. & Neal, P. (1994). The handbook of environmental education. London: Routledge
Palmer, J.A. (1998). Environmental Education of the 21st century: Theory, practice, progress and promise, 267–277. London: Routledge
Triantafyllia Antonakaki, Sophia Kontaxaki1 and Sarantis Bouras. (2007)Primary Teachers’ Literacy and Attitudes on Education for Sustainable Development.Dimitra SpiropoulouJournal of science education and technology, page 443-450.
 
 
The Carnegie Commission in Higher Education (1997); TowardaLearning Society; Mc Grow – Hill Book Company, Hightston; Newjercy, P. 13.
Ripley R T. (2010). Organizational training andaccountability: examination of the effects of stakeholders on knowledge gained in a hospital setting. Master of Industrial and Organizational Psychology at Northern Kentucky University.
Staying Ahead. (1998)Inservice -training and professional Development, OECD.
Moskowitz, M (2008). A Practical Guide toTraining and Development (Assess, Design, Deliver and Evaluate).
Yildiz، N, Yilma، H، Demi، M, & Toy, S. (2011). “Effects of personal characteristics on environmental awareness، a questionnaire survey with university campus people in a developing country، Turkey”, Scientific Research and Essay، 6(2),332-340
http//www.SID.ir
http//www.Eric.com
http//www.civilica.com
http//www.aftab.ir