تعیین باورهای معلمان درباره اثربخشی انواع روش های آموزش تفکر انتقادی بر اساس توان متفاوت دانش آموزان

نویسنده

دکترای روانشناسی تربیتی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین باورهای معلمان درباره اثربخشی انواع روش‌های آموزش تفکر انتقادی بر اساس توان متفاوت دانش‌آموز‌‌ان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. برای این منظور 202 دبیر مقطع متوسطه تبریز با روش خوشه‌ای تصادفی از ناحیه چهار تبریز انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس ارزیابی باورهای معلمان درباره تفکر انتقادی استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس درون گروهی و مقایسه‌های زوجی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد: دبیران شهر تبریز باور دارند فعالیت آموزشی رشد تفکر انتقادی برای دانش‌آموز‌‌ان توان بالا مؤثرتر از استفاده از این روش برای دانش‌آموز‌‌ان ضعیف می‌باشد. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد که دبیران روش‌های آموزش مستقیم را نیز برای دانش‌آموز‌‌ان توان بالا مؤثرتر از دانش‌آموز‌‌ان ضعیف می‌دانند. یکی از کاربردهای عملی پژوهش حاضر این است که باید در برنامه‌های تربیت معلم به طور گسترده و آشکارتر در زمینه آموزش مهارت‌های عالی‌تر تفکر به دانش‌آموز‌‌ان ضعیف توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers’ Beliefs about Methods of Teaching Critical Thinking According to Students' Capacities

نویسنده [English]

  • R B
دکترای روانشناسی تربیتی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز
آرین دوست، ابوالفضل (1376). بررسی میزان معلومات و آگاهی معلمان دوره ابتدایی استان مرکزی در سال تحصیلی 75-76، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی.
حاتمی، معصومه (1381). بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی از نظریه‌های یادگیری و به‌کارگیری آن‌ها ‌در فرایند تدریس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.
عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی (1384). بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه‌های یادگیری و نحوه به‌کارگیری آن‌ها ‌در فرایند تدریس، دانشور رفتار، 15، صص 63-74.
عارفی، محبوبه؛ فتحی واجارگاه، کورش و نادری، رحیم (1388). دانش نظری و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی از نظریه یادگیری: معلمان دوره ابتدایی شهر همدان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 3، صص 31-52.
مانلی، برایان، اف. جی.(1373). آشنایی با روش‌های آماری چند متغیره. ترجمه محمد مقدم، سید ابوالقاسم محمدی شوطی و مصطفی آقایی سربرزه. تبریز: انتشارات پیشتاز علم.
Banning, B. (2006). Measures that can be used to instill critical thinking skills in nurse prescribers. Nurse Education in Practice, 6, pp 98-105.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Handbook 1: Cognitive domain. New York: Longmans, Green & Co.
Brickhouse, N. W. (1990). Teachers beliefs about the nature of science and their relationship to classroom practice. Journalof Teacher Education, 41, PP 53-62.
Brickhouse, N. W. (1990). Teachers beliefs about the nature of science and their relationship to classroom practice. Journal of Teacher Education, 41, PP 53-62.
Cheng, M.M.H, K.-W. Chan, S.Y.F. Tang, and A.Y.N. Cheng. 2009. Pre-service teacher education students’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teachingand Teacher Education 25, PP 319–27.
de Leon-Carillo, C. M. (2007). Prospective teacher’s pre- and post-practicum beliefs on teaching. Journal of Educational Policy, 4, PP 25-40.
Gagne, R. M. (1974). The conditions of learning (2nd ed.). New York: Holt, Rinerhart & Winston.
Hand, B., & Treagust, D. F. (1994). Teachers; thoughts about changing to constructivist teaching/learning approaches within junior secondary science classrooms. Journal of Educationfor Teaching, 20, PP 97-112.
Hashweh, M. Z. (1996). Effects of science teachers' epistemological beliefs in teaching. Journal of Research in Science Teaching, 33, PP 47-63.
Hoover, L. (1994). Re#ective writing as a window on preservice teachers' thought processes. Teachers and Teacher Education, 10, PP 83-93.
Levine, D. U. (1993). Reforms that can work. American School Board Journal, 180, PP 31-34.
Newmann, F. M. (1990). Higher order thinking in teaching social studies: A rationale for the assessment of classroom thoughtfulness. Journal of Curricular Studies, 22, PP 253-275.
Philipp, R. A. (2007). Mathematics teachers’ beliefs and affect. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 257–315). Charlotte: Information Age.
Pogrow, S. (1996). HOTS: Helping low achievers in grades 4-7. Principal, 76, PP 34-35.
Raudenbush, S. W., Rowan, B., & Cheong, Y. F. (1993). Higher order instructional goals in secondary school: Class, teacher and school influences. American Educational Research Journal, 30, PP 523-553.
Resnick, L. B., & Resnick, D. P. (1992). Assessing the thinking curriculum: New tools for educational reform. In: B. R. Gilord, & M. C. O'Connor (Eds.), Changing assessments: Alternative views of aptitude, achievement and instruction. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Shepard, L. (1991). Psychometricians' beliefs about learning. Educational Researcher, 20, PP 2-9.
Tynjala, P. (1998). Traditional studing for examination versus constructivist learing tasks. Studies in Higher Education, 21, pp 173-189.
Tobin, K., Tippins, D. J., & Hook, K. S. (1994). Referents for changing a science curriculum: A case study of one teachers change in beliefs. Science & Education, 3, PP 24 5-264.
Torff, B. (2005). Developmental changes in teacher, s bliefs about critical thinking activities. Journal of Educational Psychology, 97, pp 13-22.
Walsh, D. and Pual, R. (1988). The goal of critical thinking: from educational ideal to educational reality. Washington, D.C.: American Federation of Teachers.
Warburton, E., Torff, B. (2005). The effect of perceived of learne avantages on teachers’ beliefs about critical thinking activities. Journal of Teacher Education 2005, 1, PP24-33.
White, B. Y., & Frederiksen, J. R. (2000). Metacognitivefacilitation: An approach to making scientific inquiryaccessible to all. In J. L. Minstrell&E. H.Van-Zee (Eds.), Inquiry into inquiry learning and teaching in science (pp. 331-370). Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.
Zohar, A.,& Dori, J. (2003). Higher order thinking and low achieving students: Are they mutually exclusive? Journal of the Learning Sciences, 12, PP 145-182.
Zohar; A., Degani; A.; Vaaknin, E. (2001). Teachers' beliefs about low-achieving students and higher order thinking. Teaching and Teacher Education, 17, PP 469-485.