مطالعه پدیدارشناسانه تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم به منظور توسعه حرفه‏ای معلمان

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه پدیدارشناسانه تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم به منظور توسعه حرفه‏ای معلمان بود.. این مطالعه به معلمان کمک خواهد کرد تا تأثیر پژوهش در عمل را روی فرایند تدریس و یادگیری درک کنند. در این مطالعه، ابتدا معلمان دانشجو طی یک ترم تحصیلی با روش پژوهش در عمل آشنا شدند و از این شیوه در کلاس‏های درس خودشان به منظور حل مسائل آموزشی، استفاده کردند. پس از پایان ترم، با معلمان دانشجو مصاحبه شد و از آن‌ها خواسته شد تجاربشان را بیان کنند. 106 نفر از دانشجو معلمان رشته‏های مختلف به مدت یک ترم، درگیر در انجام پژوهش در عمل بودند. داده‏ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند و نمونه‏‏گیری هدفمند همگون تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت. نتایج یافته‏های حاصل از تجارب معلمان نشان داد که پژوهش در عمل توانسته دانش و مهارت پژوهشی، دانش و مهارت تدریس، دانش شناسایی مسائل و مهارت حل مسئله آن‌ها را افزایش دهد؛ همچنین نگرش آن‌ها را نسبت به مسائل و نقش پژوهش در حل مسئله تغییر داده و به آن‌ها کمک کرده  است که بعد از حل مسئله به رضایت درونی دست یابند. با توجه به این تجارب می‏توان نتیجه گرفت که با تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم می‏توان به توسعه حرفه‏ای معلمان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study of Integrating Research in Teacher Training Curriculum for Professional Development

نویسندگان [English]

  • Y M 1
  • Z K 2
1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
2 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
الوانی، سید مهدی.، و بودلایی، حسن. (1389). پدیدار شناسی در مطالعات کارآفرینی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 5 (19)، 61-33.
بازرگان، عباس. (1387). مقدمه‏ایی بر روش‏های تحقق کیفی و کمی و آمیخته. تهران: انتشارات دیدار.
ساکی، رضا. (1391). پژوهش معلم محور، پارادایمی نو در پژوهش‏های آموزشی. فصلنامه راهبردهای آموزش، 5 (3)، 197-191.
طاهری، مرتضی.، عارفی، محبوبه.، پرداختچی، محمدحسن.، و قهرمانی، محمد. (1392). کاوش فرایند توسعه حرفه‏ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریه داده بنیاد. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 12 (45)، 176-149.
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (1392). نظام رتبه‌بندی حرفه‏ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش. وزارت آموزش و پرورش: قابل دسترس در www.medu.ir
مک نیف، جین.، لوماکس، پاملا.، وایتهد، جک. (1382). اقدام‏پژوهی، طراحی، اجرا و ارزشیابی. ترجمه محمدرضا آهنچیان). تهران: انتشارات رشد.
مهر محمدی، محمود. (1379). بازاندیشی فرایند یاددهی-یادگیری و تربیت معلم. تهران: انتشارات مدرسه.
Baba, T., and Kojima, M. (2004). Lesson study. In: The history of Japan’s education development: what implications can be drawn for developing countries? Institute for International Development. Tokyo: JICA.
Berg, C.V. (2008). Mathematics student teachers as participants in a research project: The emergence of critical thinking. Paper presented at the International Commission of Mathematics Instruction, 100th centennial conference.
Brown, B. L. (2002). Improving Teaching Practices through Action Research. Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Educational Leadership and Policy Studies. Available at: http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04152002 182022/unrestricted/BethBrownDissertation.pdf
Buczynski, S., & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 26(3), 599-607.
Cain, T., & Milovic, S. (2010). Action research as a tool of professional development of advisers and teachers in Croatia. European Journal of Teacher Education, 33(1), 19-30.
Conway, C.M., and T. Jeffers.(2004). The teacher as researcher in beginning instrumental music. Update: Applications of Research in Music Education, 22 (2): 35–45.
Fairbanks, C.M., and LaGrone, D. (2006). Learning together: Constructing knowledge in a teacher research group. Teacher Education Quarterly, 33(3), 7-25.
Guskey, T. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(3/4), 381–391.
Guskey, T., (2009). Closing the knowledge gap on effective professional development. Educational Horizons, 87(4), 224-233.
Hong, C. E., and Lawrence, S. (2011). Action Research in Teacher Education: Classroom Inquiry, Reflection, and Data-Driven Decision Making. Journal of Inquiry & Action in Education, 4(2), 1-17.
Kayaoglu, M. N. (2015). Teacher researchers in action research in a heavily centralized education system. Educational Action Research, 23(2), 140-161.
Kotsopoulos,D., Mueller, J., and Buzza, D. (2012) Pre-service teacher research: an early acculturation into a research disposition, Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 38(1), 21-36. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/02607476.2012.643653
 Lim, C.P., Cock, K., Lock, G., and Brook, C. (eds.). (2009). Innovative Practices in Pre-Service Teacher Education: An Asia-Pacific Perspective, Sense publisher. 3–38. http://www.sensepublishers.com
McNiff, J. (1997). Action research: Principles and practice. Chatham, Kent: MacKays of Chatham.
Oja, S., & Pine, G. (1989). Collaborative action research: Teachers’ stages of development and school contexts. Peabody Journal of Education, 64 (2), 96-115.
Perrett, G. (2002) "Teacher Development through Action Research: a Case Study in Focused Action Research." Australian Journal of Teacher Education: Vol. 27: Iss. 2, Article 1. Available at: http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol27/iss2/1
Price, J.N. (2001). Action research, pedagogy and change: The transformative potential of action research in pre-service teacher education. Journal of Curriculum Studies, 33:43–74.
Sagor,  R.  (2004). The action research guidebook: A four-step process for  educators and school teams. Thousand Oaks, CA: Sage.
Robbins, J., M. K. Burbank, and H. Dunkle. (2007). Teacher research: Tales from the field. Journal of Music Teacher Education, 17:42–55.
Schon, D. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey Bass.
Smith, K., and O. Sela. (2005). Action research as a bridge between pre-service teacher education and in-service professional development for students and teacher educators. European Journal of Teacher Education, 28: 293–310.
Smeets, K., & Ponte, P. (2009). Action research and teacher leadership. Professional development in education, 35(2), 175-193.
Villegas-Reimers, E (2003). Teacher professional development: an international reviewof the literature. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
Wells, C., & Feun, L. (2007). Implementation of learning community principles: A study of six high schools. NASSP Bulletin, 91, 141–160.
West, C. (2011) Action Research as a Professional Development Activity, Arts Education Policy Review, 112(2), 89–94. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/10632913.2011.546697