بررسی کیفیت پذیرش ارزش های چندفرهنگی در فضای آموزشی: مطالعه موردی یک دبستان دخترانه

نویسنده

دانشجوی دکتری مردم‌شناسی دانشگاه تهران.

چکیده

این تحقیق، مطالعه‌ای انسان  شناختی است که به بررسی کیفیت روابط اجتماعی بین دانش آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی در یک دبستان دخترانه می پردازد که حدود یک چهارم دانش آموزان آن را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند. روش مورد استفاده در تحقیق روش کیفی مردم نگاری بوده که مشتمل بر استفاده از فنون مشاهده، مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه و گفتگو می باشد. تحقیق نشان می دهد که عدم پیگیری راهبردهای آموزش چندفرهنگی در فضای آموزشی دارای تنوع فرهنگی، به عدم درک متقابل، عدم مدارای فرهنگی و در نهایت همسان سازی دانش آموزان با فرهنگ عمومی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Quality of Acceptance of Multicultural Values in Educational Settings: An Anthropological Study

نویسنده [English]

  • N Imani
T.U
تقی زاده، اکرم (1391)، رابطه بین پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با قلدری در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گناباد، پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
خسروی، محبوبه (1387)، آموزش چند فرهنگی، الزامی برای جهانی‌شدن آموزش. همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران). مازندران. 8 و 9 آبان.
صادقی، علیرضا (1389)، بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد آموزش چندفرهنگی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال پنجم شماره 18، صص 215-190.
عراقیه، علیرضا و فتحی واجارگاه، کورش (1391)، جایگاه چند فرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و آموزش عالی، در راهبرد فرهنگ، شماره 17 و 18، بهار و تابستان، صص 187-204.
فکوهی، ناصر (1393)، تبیین یک الگوی هویتی ترکیبی شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان: به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت و خرداد 1393.
فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس (1384)، روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمه احمدرضا نصر و دیگران، جلد دوم، تهران: سمت.
هومن، حیدرعلی (1385)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، چاپ اول، تهران: سمت.
Cherneff,Jill B.R & Hochwald, Eve (2006), Visionary Observers: Anthropological inquiry and Education, University of Nebraska Press. Lincoln & London.
Creswell, John W. (2006), Qualitative Inquiry & Reaserch Design: choosing among five approaches, University of Nebraska, Sage publications, London.
DomNwachukwu, Chinaka Samuel(2010), An Introduction Multicultural Education, from theory to practice,Rowman & Littlefield Publishers, INC. United States of America.
Grant, Carl A. & Portera, Agostino(2011), Intercultural and Multicultural Education, Enhancing Global Interconnectedness, Rouledge,New York.
Gutterres, A. (2010). Current Trends in Forced Displacement and Opportunities Confronting UNHCR. Harrell-Bond Human Rights Lecture, Refugee Studies Centre, University of Oxford. http:// www.unhcr.org/ cgi-bin/texis/vtx/search? Page = Home&40&cid = 49aea93a4c & scid = 49aea 93a2f & comid = 42b2f0la4.
Malekan,Majid(2010), Entangled between esl-ness and poverty: Acculturation of students in a grade 3-4 class, Athesis for the degree of Doctor of Philosophy, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
Riessman, Catherine Kohler(2008), Narrative methods for the human sciences, Sage publications, USA.
Sinagatullin, Ilghiz M (2003), Constructing Multicultural Education in a Diverse Society, Scarecrow Press & American Association of School Administrators, United States of America.
Spradly, James P.(1980), Participant Observatin, Hort, Rinehart & Winston, United States of America.
www.amar.org.ir/سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال-1390
nnt.sci.org.ir/sites/nnt/SitePages/report_90/Emigration_report.aspx.