تحلیل مقایسه ای هژمونی فرهنگی در برنامه درسی پنهان متون بین‌المللی آموزش زبان انگلیسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مبانی فلسفی- اجتماعی دانشگاه تهران

2 هیات علمی گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه خاتم

چکیده

تحلیل مقایسه­ای متون آموزش زبان انگلیسی در مؤسسات آموزشی که عموماً توسط ناشران امریکایی و اروپایی در جهان به چاپ می­رسد، هدف اصلی این مقاله است. زیرا متون آموزشی یکی از اثر بخش­ترین عناصر تربیتی اثرگذار بر نگرش­های دانش‌آموزان نسبت به سایر کشورها است که لازم است از نظر تأثیر و تأثر آنها مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مفاهیمی که می­تواند مبنای چنین تحلیلی قرار گیرد مفهوم هژمونی فرهنگی است که در آن یک گفتمان سعی می­کند با طرد و حذف سایر گفتمان­های رغیب بر آنها چیره شود. بر این مبنا ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای ریزمؤلفه­های هژمونی فرهنگی، جهت تحلیل در متون آموزشی بر اساس نظر صاحب‌نظران استخراج گردید و سپس محتوای کتاب‌های پر­کاربرد آمورش زبان انگلیسی در آموزشگاه­ها از نظر مؤلفه‌های هژمونی فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفت. مطالعه اسناد پیرامون هژمونی فرهنگی و داده­های حاصل از تحلیل محتوای متون این کتاب‌ها حاکی از آن بود که برخی کتاب­های آموزش زبان انگلیسی رایج در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی، مانند کتاب­های سری  امریکن فایل اینگلیش نسبت به سایر کتاب­ها به شدت هژمونیک بوده و مجموعه کتاب‌های آموزشی  اکتیو اسکیلز اگر چه در تحلیل هژمونیک بودند، اما بار هژمونیک کمتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Cultural Hegemony in Hidden Curriculum of International English Teaching Books

نویسندگان [English]

  • M Aali 1
  • M Dehghani 2
  • R Hajji 3
1 T.U
2 T.U
3 Kh.U
ایگلتون، تری (1381). درآمدی بر ایدئولوژی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، نشر آگه، چاپ اول.
باقری، خسرو (1387). الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران، تهران ،چاپ دوم، انتشارات مدرسه.
باقری، خسرو و همکاران (1389). رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران ،چاپ دوم، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ریترز، جورج (1381).نظریهجامعهشناسیدردورانمعاصر، ترجمه محسن ثلاثی،تهران، انتشارات علمی،چاپ ششم.
گرامشی، آنتونیو (1356).برگزیدهایازآثارآنتونیوگرامشی،دولتواحزاب،ترجمه روبرت هاکوپیان، ایتالیا، انتشارات بابک.
هولستی، ال آر (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
David Levinson, Peter W. Cookson, Alan R Sadovnik. (2002) Education and Sociology: An Encyclopedia
 Eugene F. Provenzo, Jr., Annis N. Shaver, Manuel Bello (2011) The Textbook as Discourse: Sociocultural Dimensions of American Schoolbooks.
 Jay Gould (2000) School and Society: Historical and Contemporary Perspectives. 6th Edition by Steven Tozer .
Kim, H. (2012). Social and cultural issues in some EFL textbooks in Korea. Hawaii Pacific University TESOL Working Paper.
Lears, T.J. (1985)The Concept of Culture Hegemony:Problems and Possibilities.The American history review,volume90,issue3.593-567.
 Lee, Y (2012) Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
 Neil J. Anderson (2014)Active Skills for Reading Skills for Reading. Heinle ELT.
Ochi, K (2012)Hegemony in Textbooks: Analysis of Characters in Japanese Junior High School Textbooks. OPHIA TESOL FORUM / Working Papers in TESOL.
Oxenden ,Clive & Latham-Koenig ,Christina (2008)American English File.Londen. Oxford.
Pennycook, A. (1994). The Cultural politics of English as an international language. London: Longman.
 Plan,E D (1988) Cultural Hegemony and the Race-Definition Process in Chinatown, Vancouver: 6 (2): 127-149
Richards ,Jack C. (2011)passage. Cambridge
Saslow, Joan M.  (2014) Top Notch & Summit Second Edition. Pearson.
Song, H. (2013).Deconstruction of cultural dominance in Korean. EFL textbooks. International Education, 24 (4), 382-390.
 Tozer,S , Senese,G , Violas,P (2006). School and Society: Historical and Contemporary Perspectives. McGraw-Hil.
Varzande, M (2015)The Construction of New Political Identities through the Internationally Distributed English Learning .Textbooks. English Language Teaching; Vol. 8, No. 2.
Zarei, G., & Khalessi, M. (2011). Cultural load in English language textbooks interchange series. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 294-301.