ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف تحقیق، ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی‌های پژوهشی است.روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در برنامه قصد شده، کتاب‌های درسی و راهنمای معلم دوره دوم ابتدایی (40کتاب) و اسناد بالادستی نظام آموزشی بود که با روش نمونه­گیری هدفمند، کلیه کتاب‌ها و سند برنامه درسی ملّی انتخاب شد. در برنامه اجرا شده 9 معلم و در برنامه کسب شده 96 دانش‌آموز با روش نمونه گیری خوشه‌ای از شهرستان قوچان انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخصه‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون­های t تک متغیره وt نمونه‌های زوج) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین برنامه‌های قصد شده با اجرا شده و کسب شده، هم‌خوانی وجود دارد ولی بین برنامه‌های اجرا شده و کسب شده، هم‌خوانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Designed and Implemented Research Competency Curriculum for Second Graders

نویسندگان [English]

  • M HosseinPanah
  • M Karami
  • H Jafari
  • h Karshki
F.M.U
احمدی، غلامعلی و عبدالملکی، شوبر (1391). بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.(2)
احمدی، غلامعلی؛ ملکی، حسن؛ دلاور، علی و حاجی تبار فیروزجانی (1391). بررسی میزان هم‌خوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پروتال جامع علوم انسانی.
اکرمی، رابعه؛ کارشکی، حسین و کرمی، مرتضی (1393). بررسی فرصت‌ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان، مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
برائی، علی؛ مهرام، بهروز و کارشکی، حسین (1392). جایگاه حل مساله در تمرین‌های کتاب‌های درسی علوم ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، (12) 10، 10-1.
جهانی، جعفر (1390). آموزش تفکر خلاق به نوجوانان: رویکرد پژوهش-محور،. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، (3) 4.
دوبو، ماکس (1385) کودکان تحقیق گر، آموزش چالش گر ترجمه سعید فضایلی هاشمی.
صافی، احمد (1380). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه.-تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
صمدی، پروین و مهماندوست قمصری، زهرا (1390). رویکرد پژوهش محور در کتاب‌های سال اول دوره متوسطه و مقایسه آن با اهداف آموزشی کتب موردنظر. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، (20) 5. صفحات 115-80.
مهرمحمدی، م. (1379). جستارهایی در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش.- تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 
Anderson & Blakey, Elaine (2004). Alberta. Focus on research: a guide to developing students’ research skills.
Chu, Sam. Chow, Ken. Shek-kamTse, and Collier Kuhlthau, Carol. (2008). Grade 4 Students’ Development of Research Skills Through Inquiry-Based Learning Projects, School Libraries Worldwide,14 (1) , 10-37.
Eisner.W.Elliot. (1998).The Kind Of Shools We Need.Officesand Agend,Throughiut the Word.available at: www.Amazon.com.
Gray Chair, Crawford (2007). Research Competencies Freamework, Factuly of General Practice (UK). The Royal Collega of Surgeons of England.
 Herbert D.Their & Bennet Daviss (2001). Developing Inquiry-Based Science Materials: A Guide for Educators. http://www.amazon.com.
Lee, Keunho. (2014). Competency-based curriculum and curriculum autonomy in the Republic of Korea, UNESCO International Bureau of Education, Geneva, Switzerland.
National Science Education Standards (NSES) , released by the National Research Council in 1996 ,The National Academies Press, downloadable at www.nap.edu. (n.d.). 23.
NRC. Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. The National Academies Press. (2000). 22-23.
Protopsaltis, Aristidis & Specht, Marcus. (2012). Introduction on Inquiry-Based Learning (IBL) , The weSPOT consortium supported by the European Commission under grant agreement N° 318499.
Smith, M. K. (1996). Self-direction. The Encyclopedia of Informal Education 1996. Retrieved from http://www.infed.org/ biblio/b-selfdr.htm.
Yarullin, Ilnar F. & Tsyrkun, Ivan I. (2015). The Research Competence Development of Students Trained In Mathematical Direction, Mathematics Education, 10 (3) , 137-146.