تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

فراگیری زبان در دوره ابتدایی، قابلیت دانش‌آموزان در مهارت‌‌های زبانی را افزایش می‌دهد. رسیدن به این مهم، مستلزم به کارگیری الگوی مناسب برنامه درسی زبان‌‌آموزی، ویژه دوره ابتدایی است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش تعیین ویژگی‌‌های الگوی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان بود. این پژوهش از نوع ترکیبی در هم تنیده است و جامعه آماری آن در بخش کمی شامل همه معلمان ابتدایی شهر کرمان بود که از میان آن‌ها 350 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. در بخش کیفی، نمونه آماری شامل 30 نفر از معلمان برتر استانی دوره ابتدایی بود. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. در بخش کیفی نیز از مصاحبه نیمه‌ساختارمند برای گردآوری داده‏ها استفاده ‌شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار PLS و روش پایایی مرکب 91/0 و مقدار روایی همگرا 61/0 برآورد گردید. نتایج پژوهش اولویت‌های معلمان را در سه بخش مبانی، اصول و عناصر برنامه‌ درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی مشخص ساخت. این یافته‌ها دلالت‌های مهمی برای طراحان برنامه‌ها و مؤلفان کتاب‌های درسی آموزش زبان در دوره ابتدایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Preferred Elementary Language Teaching Curriculum: Teachers’ Point of View

نویسندگان [English]

  • A Arabi
  • A Soltani
  • K Esmi
K.U
پهلوان نژاد، محمدرضا و نجفی، آزاده. (1387). اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان‏آموزی در کودکان دبستانی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 7 (28)، 74 -47.
چنانی، شهرام و عبدالخانی، علی. (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی فعالیت‌های زبان‌آموزی دوره‌ پیش‌دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش‌آموزان پایه‌ اول ابتدایی منطقه‌ شاوور در سال تحصیلی 93-1392، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران: موسسه اطلاع‌رسانی نار کیش.
دانای طوسی، مریم و بازیار، مهدی. (1390). شاخص‌های آموزش گوش دادن در دوره ابتدایی: شواهدی از برنامه‏درسی زبان ملی چند کشور پیشرو در زبان‏آموزی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 11 (41)، 89-112.
زندی، بهمن. (1390). روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان). تهران: سمت.
زندی، بهمن. (1393). زبان‏آموزی. تهران: سمت.
شکوهی، غلامحسین (1385). مبانی و اصول آموزش و پرورش. مشهد: آستان قدس رضوی.
عربی، احمد؛ سلطانی، اصغر و اسمی، کرامت (1396). تبیین ویژگی‌های ارزیابی مطلوب برنامه درسی زبان‌آموزی در دوره ابتدایی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 7 (17)، 131-109.
قاسم پور، حسین (1383). بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها، رویکردها و روش‌های برنامه‏درسی زبان‏آموزی و ارائه الگویی برای برنامه‏ریزی درسی، آموزش زبان فارسی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 3 (10)، 102-74.
قاسم پور، حسین. (۱۳۸۵). بررسی تحلیلی ابعاد نوآوری در برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی ایران، همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی، شیراز: دانشگاه شیراز، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،
مجلل چوبقلو، محمدعلی و تمجید تاش، الهام. (1391). تحلیل محتوای کتاب فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه اول مقطع ابتدایی از بعد زبان‌آموزی در مناطق دوزبانه، همایش زبان مادری، مجال‌ها و چالش‌ها، گرگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
مشکوه‌الدینی، مهدی. (1380). رشد زبان و فرضیه‌های زبان‏آموزی کودک. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
مفیدی، فرخنده و سبزه، بتول (1387). تأثیر فعالیت‌های زبان‏آموزی دوره پیش‌دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش‏آموزان پایه اول دوره ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه‏درسی، 3 (10)، 141-118.
موسوی زاده، فاطمه؛ احمدی مبارکه. (1394). بررسی تأثیر بازی آموزشی بر زبان‌آموزی کودکان پیش‌دبستانی، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، ترکیه - استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
Bunăiau, C. (2014). Strategic directions regarding trainers’ instruction in the field of European curriculum’s planning and implementation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1121 – 1126.
Catala, A. (2015). The cultural component in the first Language (L1) teaching: cultural heritage, identity and motivation in language learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 178, 20 – 25.
Chomsky, N. (2006). Language and mind (3rd Ed). London: Cambridge University Press.
Douglas Brown, H. (2004). Principles of language learning and teaching. Addison. Wesley, Longman.
Elliot, J. (2009). Child Language. Britain: Cambridge University Press.        
Erika, H. G. (2011). Formalism or Functionalism Evidence from the Study of Language Development. Functionalism and Formalism in Linguistics, Case Studies. Studies in Language Companion Series- SLCS). 42, 317- 340.
Eriksson, M. Marschik, P. B. Tulviste, T. Almgren, M. Pérez Pereira, M. Wehberg & Gallego, C. (2012). Differences between girls and boys in emerging language skills: evidence fro language communities. British journal of developmental psychology, 30 (2), 326-343.
Eysenck, M. E. & Keane, M, (2005). Cognitive psychology: A student’s handbook (5th Ed.). Psychology Press.
Farris, Pamela j. (2011). Language Arts. Process, process, product and assessment (3rd Ed.). Mc Graw Hill.
Halliday, M. A. K. & Webster, J. J. (2006), The Language of Early Child, vol.4 (collected works of M. A. K. Halliday). Britain: Continuum International Publishing Group.
Henseler, J. (2001). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy (2nd Edition). Addison Wesley Longman Incorporation.
Keeley, P. (2005). Science curriculum topic study. Corwin press.
Klein, M. F. (1985). Curriculum design. In A. Lewy (Ed.), International encyclopedia of curriculum. Oxford: Pergamon.
Klimova, B. F. (2014). Detecting the development of language skills in current English language teaching in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 158, 85-92.
Lukin, A. (2012). The Development of Language: Functional Properties on Species and Individuals. Britain: Continuum International Publishing Group.
Piaget, J. (1969). The Mechanisms of Perception. Basic Books, New York.
Pop, M-C. (2015). Course Material Design Using the New Technologies in Language for Specific Purposes Teaching and Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182, 325 – 330.
Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2007). Approaches and methods in language teaching. Cambridge University Press.
Sarfraz, S., Mansoora, Z., & Tariqa, R. (2015). Teachers' and students’ perceptions of the communicative language teaching methodology in the CALL environment: A case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 730 – 736.
Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
Staffan, W. (2010). Teaching Skills and Academic Rewards. Journal of Quality in Higher Education, 8 (1), 78-81.
Van den Akker, J. (2003). Curriculum perspectives: An Introduction: In J. Van den Akker, U. Hameyer, & W. Kuiper (Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer.
Vinzi, V. Trinchera, L. & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler & H. Wang (Eds.), Handbook of Partial Least Squares, (pp. 47-82): Springer Berlin Heidelberg.
Widdowson, H. G. (2002). Aspects of languageteaching. Oxford University Press.
Williams, J. D. & Snipper, G. C. (2000). Literacy and bilingualism; longman.
Zais, R. S. (1976). Curriculum: Principles and foundations. New York: Crowell.