طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه­ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به جهت گردآوری اطلاعات آمیخته است. جامعه آماری منابع مرتبط با پژوهش، صاحب­نظران حوزه برنامه درسی، مدیریت و رهبری­آموزشی و  کنشگران خبره برنامه درسی می­باشند که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند و گلوله­برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها فیش­برداری، مصاحبه نیمه­ساختاریافته و پرسشنامه بود که با تحلیل محتوای کیفی و روش دلفی تحلیل شدند. نتایج نشان می­دهد الگوی صلاحیت حرفه­ای راهبران متشکل از سه مضمون شایستگی­های پایه شامل ویژگی‌های شخصیتی، مهارت­های ذهنی، شایستگی­های اعتقادی و اخلاقی، دانش و مهارت­های میان­فردی و ارتباطی، شایستگی­های تخصصی شامل مدیریت بهینه برنامه درسی، مدیریت بهینه فرایند یاددهی-یادگیری و نظارت و ارزیابی آموزشی و شایستگی­های حرفه­ای شامل حمایت و رشد حرفه­ای معلمان، توانایی­های سازمانی و حرفه­ای، مدیریت و رهبری و شناخت موقعیت و فرهنگ است که هر مقوله­ متشکل از شاخص­هایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Professional Competence Educational Leaders in Elementary Education

نویسندگان [English]

 • sedigheh gholami alavi 1
 • Javad Hatami 2
 • mahmood mehrmohammadi 3
 • ebrahim talaee 4
1 Tarbiat Modares University
2 Department of Education, Faculty of Humanities, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
3 Educational Science Department, Human Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Department of Education Faculty of Humanities Tarbiat Modares University Tehran Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing and validating the model of professional competence of educational leaders in elementary school. The research method was practical in terms of purpose and was mixed in order to collect information. The statistical population of the research was the sources related to the research, the experts in the field of curriculum, educational management and leadership, as well as the expert activists of the curriculum, which were selected using purposive and snowball sampling. The data collection tools were noting, semi-structured interviews and questionnaires which were analyzed by qualitative content analysis and Delphi, respectively. The results of the research showed that the model of professional competence of educational leaders consisted of basic competencies, including five categories of personality traits, mental skills, belief and moral competencies, knowledge and interpersonal and communication skills. Specialized competencies included optimal curriculum management, optimal management of the teaching-learning process, and supervision and Educational assessment. Also, professional competencies included support and professional growth of teachers, organizational and professional abilities, management and leadership, and knowledge of the situation and culture, each category consists of indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • professional competence
 • educational leader
 • elementary period
 • Delphi method
اچسون، کیت و گال، مردیت دامین (1389). نظارت و راهنمایی تعلیماتی (آموزشی): کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش‌های پیش و ضمن خدمت معلم. ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: انتشارات کمال تربیت.
الیوا، پیتر (1379). نظارت و رهبری آموزشی در مدارس امروز، (ترجمه منوچهر جواهری). تهران: وزارت آموزش و پرورش، دفتر همکاری‌های بین المللی.
پورعابدی، محمدرضا. ضرابی، وحید. سجادی نائینی، حنان و رضی، زهرا (1395). طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال هشتم، شماره 2. ص 52-27.
پورکریمی، جواد. کرامتی، محمدرضا و محمدی، علیرضا (1396). طراحی و تبیین صلاحیت­های حرفه­ای کارشناسان منابع انسانی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ( بهبود و تحول). سال بیست وششم، شماره 86 ، ص 96- 61.
خدیوی، اسداله (1396). روند تحولات نظارت و رهبری آموزشی (مفاهیم، اصول، فنون و مدل­ها)، تبریز: انتشارات  شایسته.
رضایت، غلامحسین و صادق­بیگی، منیژه (1397). تدوین الگوی شایستگی­های دبیران دبیرستان­های دولتی ایران، فصلنامه  نوآوری­های آموزشی، شماره 65، سال هفدهم.
سداوی، سعاد. پارسا، عبداله و بیرمی­پور، علی (1399). شناسایی صلاحیت­های حرفه­ای مربیان پیش­دبستانی در فرایند برنامه­ریزی درسی، مطالعات برنامه درسی، شماره 58، سال پانزدهم، 70-41.
شیعه، اسماعیل. دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم (1396). تدوین مدل شاخص­های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون. معماری و شهرشازی آرمان شهر، شماره 19.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان­منش، ایمان (1394). مبانی روش‌شناختی ‌پژوهش‌ اسنادی ‌در‌ علوم‌ اجتماعی. راهبرد فرهنگ. شماره بیست و نهم.
صالحی، مسلم و کرمی، مرتضی (1389). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران. تهران: آییژ.
عابدی نیا، افشین. معینی کیا، مهدی و قربانزاده طولارود پایین، پدرام (1399). مطالعه کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان مدارس چندپایه. فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی. دوره 2. شماره 1.
فرزانه، محمد. پورکریم، جواد و نوروزی، میترا (1394). ارائه الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 9، شماره 2، صفحه 83-95.
مرد، سید محمد. زین آبادی، حسن رضا و آراسته، حیدرضا (1396). نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه. دوفصلنامه مدیریت مدرسه. دوره پنجم، شماره دوم. ص 128-109.
مشایخی، علینقی،فرهنگی، علـی اکبـر،مـومنی، منصـور و علیدوستی، سیروس (1384). بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران:کاربرد روش دلفی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 191-232.
ملکی، حسن. عباس پور، عباس. سلمانی، بابک. حکیم زاده، رضوان و امیر تیموری، محمد حسن (1397). الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران. مطالعات برنامه درسی ایران. سال سیزدهم، شماره 48. ص 38-5.
موسی پور، نعمت الله (1395). مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه. ناشر: به نشر.
مومنی راد، اکبر. علی آبادی، خدیجه. فردانش، هاشم و مزینی، ناصر (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره 14. سال چهارم.
ناطقی، فایزه. معافی، حسین. فقیهی، علیرضا و سیفی، محمد (1397). شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی. مطالعات برنامه درسی، سال سیزدهم، شماره 49، 216-175.
نقی­زاده موغاری، زهرا. کاظمی، نجمه. عباس­پور، عباس و فیض، مهدی (1397). تبیین شاخصه‌های شایستگی دانش‌آموختگان علوم پزشکی از منظر قرآن و اسناد بین المللی. فصلنامه قرآن و طب. دوره 4. شماره 1.
وایلز، کیمبل (1388). مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه محمدعلی طوسی). تهران: بازتاب.
Babbie E. (2002). The basics of social research. 2nd ed. ed. Belmont, Calif.; London: Wadsworth/Thomson Learning.
Burgoyne, J. G. (1993). The Competence Movement: Issues, Stakeholders and Prospects. Personnel Review. 22(6 )13-6.
Chyung, S. Stepich, D. Cox, D. (2006). Building a Competency-Based Curriculum Architecture to Educate 21st-Century Business Practitioners, Journal of Education for Business, pp 307-314.
Clair, L. & Deluga, R.J. )2001(. Transformational Leadership and Mentoring: Theoretical Links and Practical Implications. Bryant College: Smithfield.
Delamare L. F & Winterton, J. (2005). What Is Competence? Human Resource Development International, Vol. 8, No. 1, 27 – 46.
Eisner, E.W. (2005). Reimagining schools, Rutledge, N Y. Chapter 15: Educational Reform and the Ecology of Schooling. Teachers College Record, 1992, 93 (4): 610-627
Fogg, C. D (2006). Implementing your strategic plan: How to turn” intent “into effective action for sustainable change. New York: AMACOM.
Hannay, L. M. & Seller, W. (1991). The Curriculum Leadership Role in Facilitating Curriculum Deliberation, Journal of Curriculum and Supervision, 6(4), 340-357.
Hart, E. W. (2009). Seven Keys to Successful Mentoring. Center for Creative Leadership. United States.
Johnson, W. B. (2007). Transformational supervision: When supervisors mentor. Professional Psychology: Research and Practice, 38, 259–267.
Johnson, W. B. (2014). Mentoring in psychology education and training: A mentoring relationship continuum model. In W. B. Johnson & N. J. Kaslow (Eds.), The Oxford handbook of education and training in professional psychology. New York: Oxford University Press.
Johnson, W. B., Skinner, C. J., & Kaslow N. J. (2014). Relational mentoring in clinical supervision: The transformational supervision. Journal of Clinical Psychology, 70(11), 1073–1081.
Jones, R., Harris, R. Miles, A. (2009). Mentoringin sports coaching: a review of the literature. Physical Education &Sport Pedagogy, 14(3), 267-284.
Monica M, p. Alina, M.S. (2011). New perspectives on roles of the mentor-teacher for pedagogical Practice.Procedia Social and Behavioral Sciences. 15: 2078–2082.
Muijs, D. Harris, A. (2003). Teacher leadership-improvement through empowerment? Educational management & administration. 31(4):. 448-437
Liu, X., Liu, S., Lee, S.-h., & Magjuka, R. J. (2010). Cultural Differences in Online Learning: International Student Perceptions. Educational Technology & Society, 13 (3), 177–188.
Orit, A. Yoram, E. (2011). Teachers in a World of Change: Teachers' Knowledge and Attitudes towards the Implementation of Innovative Technologies in Schools Interdisciplinary, Journal of E-Learning and Learning Objects Volume 7, IJELLO special series of Chais Conference 2011 best papers
Scandura, T. A., & Schriesheim, C. A. (1994). Leader-member exchange and supervisor career mentoring as complementary constructs in leadership research. Academy of Management Journal, 37(6), 1588–1602.
Scandura, T. A., & Williams, E. A. (2004). Mentoring and transformational leadership: The role of supervisory career mentoring. Journal of Vocational Behavior, 65(3),448–468.
Sosik, J. J., & Godshalk, V. M. (2000). Leadership styles, mentoring functions received, and job-related stress: A conceptual model and preliminary study. Journal of Organizational Behavior, 21(4), 365–390.
Wiles, J. (2009). Leading curriculum development. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Zabukovec, V. (2017). Importance of the Mentoring and Supervision of Early Career Psychologists in The Development of the Supervised Practice of Psychologists in Slovenia.
Zepeda, S. J. (2007). Instructional supervision: Applying tools and concepts. [Online Book]
Zimmerman, J. (2006). Why some teachers resist change and what principals can do about it. NASSP Bulle-tin, 90(3), 238-249.
دوره 18، شماره 68 - شماره پیاپی 68
با تمرکز بر آموزش ابتدایی
خرداد 1402
صفحه 197-222
 • تاریخ دریافت: 25 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 آذر 1401