شناسایی و اعتباریابی ویژگی‌های مطلوب عناصر چهارگانه برنامه درسی مبتنی‌ بر مهارت‌های حل مسئله آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات-تهران - ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران (نویسنــده مسئــول).

3 استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی ویژگی­های مطلوب عناصر چهارگانه برنامه درسی مبتنی ­بر مهارت­های حل مسئله آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام شده است، که با روش تحقیق آمیخته یعنی طرح اکتشافی متوالی (کیفی- کمَی) عملیاتی گردید، ابتدا با تحلیل محتوای کیفی 43 منبع داخلی و خارجیِ (1970-2022 م) مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، ویژگی­های عناصر شناسایی گردید، سپس براساس این یافته­­ها پرسشنامه لازم تنظیم و با مشارکت 36 متخصص، اعتباریابی صورت پذیرفت، که روایی پرسشنامه با روش لاوشه (80/0 = CVI) و پایایی آن با آلفای کرنباخ (98/0 = CAC) محاسبه گردید. در نتیجه اهداف با 22 ویژگی، محتوا 24 ویژگی، راهبردهای یاددهی- یادگیری 17 ویژگی، و ارزشیابی 18 ویژگی مورد تأیید متخصصان قرار گرفت، براین اساس می­توان گفت برنامه درسی مورد نظر با این ویژگی­ها می­تواند در ارتقا مهارت­های حل مسئله و تربیت حرفه­ای دانشجو معلمان ابتدایی نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and validating the desirable features of the four elements of the curriculum based on problem-solving skills in Social Studies Instruction in the bachelor course of elementary education

نویسندگان [English]

  • AHAD RAHMANI 1
  • Alireza Assareh 2
  • Ghodsi Ahghar 3
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Professor, Institute of Education Studies, Educational Research and Planning Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of identifying the desirable features of the four elements of the curriculum based on problem-solving skills in teaching social studies in the elementary education bachelor course of Teacher Training University which was operationalized with a mixed research method, i.e. sequential exploratory design (qualitative-quantitative). First, by analyzing the qualitative content of 53 internal and external sources (1970-2022) related to the research topic, as well as 23 semi-structured interviews with experts who were purposefully selected the characteristics of the elements were identified. Then, based on these findings, a necessary questionnaire was prepared and validation was done with the participation of 36 experts and the validity of the questionnaire was calculated by Lawshe's method (CVI = 0.80) and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (CAC= 0.98). As a result, the objectives 22 characteristics, content 24 characteristics, teaching-learning strategies 17 characteristics, and evaluation 18 characteristics were approved by experts. Based on this, it could be said that the curriculum with these features can play a significant role in improving the problem solving skills and professional training of student elementary teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving skills
  • Social Studies Instruction
  • Farhangian University
  • curriculum
  • elementary education
ابراهیم­پور کومله، سمیرا؛ نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم (1397). شناسایی و بررسی ویژگی­های مطلوب عناصر برنامه درسی برای نیل به پرورش مهارتهای حل مسئله در درس مطالعات اجتماعی دوره تحصیلی ابتدایی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دوره 6. شماره ۱۶، 125-172.
احمدیان، مینا؛ ملکی، حسن؛ اسکندری، حسین؛ موسی­پور، نعمت الله و صادقی، علیرضا (1400). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، دوره 16، شماره62، 47-82.
ادیب­منش، مرزبان و صدر، آمنه (1400). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی ارتقای مهارتهای زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال 16، شماره62. 223-256.
اسدزاده، حسن (1396). نظریه ها و روش­های آموزش. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
ترخان، مرتضی و فهیمی، نازنین (۱۳۹۵). نقش راهبرد های حل تعارض و تفکر انتقادی در پیش بینی بهداشت روانی دوران بلوغ دانش آموزان دختر. فصلنامه آموزش، مشاوره و روان درمانی، دوره ۵، شماره ۱۹، 31-47.
جویس، بروس؛ ویل، مارشا و کالهون، امیلی ( ۱۳۹۴). الگوهای تدریس ۲۰۱۵. ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: کمال تربیت.
حسین پور، محمد؛ شریعتمداری، علی؛ نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم ( 1386). نگرش استادان علوم تربیتی به سرفصل برنامه های تحصیلی رشته کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی در آموزش عالی ایران. دانش پژوهش در علوم تربیتی، شماره ۱۵، 95-118.
خالق­خواه، علی؛ رضایی شریف، علی؛ شیخ­الاسلامی، علی و پیرقلی کیوی، معصومه ( ۱۳۹۸). رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسئله خلاق دانش آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره ۹، شماره ۱، 185-210.
خروشی، پوران (1401). بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان از میزان کارآمدی درس کارورزی در افزایش توان حرفه­ای دانشجومعلمان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، دوره 17، شماره 64،141- 172.
دائی­زاده، امین؛ دائی­زاده، حسین و رضائیان، ایمان (1395). مبانی آموزش مطالعات اجتماعی. گرگان: انتشارات نوروزی.
دلاور، علی (1393 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
سلسبیلی، نادر (1385). کاربرد رویکرد حل مسئله در سطوح پایین تر شناختی: درس های اجتماعی و انسانی دوره ابتدایی. مجموعه مقالات ششمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی کشور" نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی کشور. دانشگاه شیراز و سازمان آموزش و پرورش استان فارس، 60-91.
سلیمان­نژاد، اکبر (۱۳۹۷). روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی. تهران: سمت.
سمیعی زفرقندی، مرتضی؛ نعمتی، مرضیه و علیزاده، معصومه ( ۱۴۰۰). بررسی اثربخشی اموزش راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی، دوره ۲، شماره ۴۲، 153-169.
شعبانی، حسن (۱۳۹۷). روش تدریس پیشرفته ( آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر). تهران: سمت.
شعبانی، حسن (۱۳۹۲). مهارت های آموزشی و پرورشی( نظریه ها و الگوها جلد دوم). تهران: سمت.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390) مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش .
 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (1395) طراحی کلان(معماری) برنامه درسی تربیت معلم. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
قاضی اردکانی، راحله؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا و درتاج، فریبرز (۱۳۹۶).طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 7، شماره3، 63-106.
کرس­ول، جان دبلیو ( ۱۳۹۶). طرح پژوهش رویکردهای کمَی، کیفی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس. تهران: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
نیکخواه، محمد و لیاقتدار، محمدجواد (۱۳۹۷). بررسی کیفیت اجرای برنامه درسی جدید آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری. دو فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، دوره ۱، شماره ۳، 105-134.
ملکی، حسن ( ۱۳۹۷). مقدمات برنامه ریزی درسی. تهران: سمت.
مهدوی­هزاوه، منصوره (1395). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی تربیت معلم دوره ابتدایی همسو با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش. پایان نامه دکتری برنامه ریزی درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
مهرمحمدی، محمود ( ۱۳۹۲). برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرایی مشارکتی آن: راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. نظریه و عمل در برنامه درسی، دوره ۱، شماره ۱، 5- 26.
وزارت آموزش و پرورش (1391). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1399). برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان. تهران: شورای گسترش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
Abdel Ghafoor, N. F., & Rabaia. S. M .)2022). Stimulants of Cognitive Strategies: The Most Prominent Types & Importance of Using in the Teaching and Learning Process (A Survey  Study of the Relevant Literature). International Journal of Higher Education.  11 ( 2), 30-42.
Aktin, K.(2020). Reflection on Out-of-School Education Activities from the  Textbooks to the Social Studies Curriculum. review of international geographical education, 10(3), 373-399.
Albay, E. M.(2019). Analyzing the effects of the problem solving approach to the performance and attitude of first year university students. Social Sciences & Humanities Open, (1),1-7.
Alias, M., Iksan, Z.H., Abd Karim, A., Mohd Nawawi, A.M.H. & Mohd Nawawi, S. (2020). A Novel Approach in Problem-Solving Skills Using Flipped Classroom Technique. Creative Education, 11, 38-53.
Andrews, K. & Aydin, H.(2020). Pre-service Teachers’ Perceptions of Global Citizenship Education in the Social Studies Curriculum. Journal of Social Studies Education Research, 11( 4), 84-113.
Aygören, F. & Oğuz Er, K.(2019). New Approach at Evaluating the Private Schools’ Curriculum: I-CODE Model. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 18(2), 58-88.
Băbuţ, T.M. (2021). brainstorming and modern teaching strategies in preschool education. acta didactica napocensia, 14(1),201-207.
Bektaş, Ö.(2021).Activity-Based Teaching with Social Studies Pre-Service Teachers for Developing the Thinking Skills of Learners International Journal of Progressive Education,  17(3),49.69.
Blândul, V.(2021). Using Complementary Strategies for Students’ Didactic Evaluation. International Journal of Curriculum and Instruction, 13( 1), 56-67.
Cahapay, M. B.(2020). The responsiveness of Bachelor of Elementary Education curriculum: An illuminative evaluation. International Journal of Evaluation and Research in Education. 9(3), 743-750.
Cho, M.K., & Kim, M. K.(2020). Investigating Elementary Students’ Problem Solving and Teacher Scaffolding in Solving an Ill-Structured Problem. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 8( 4) , 274-289.
Elo, S., & Kyngas, H.(2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing research methodology, 62(1), 107–115.
Ezer, F., & ulukaya, Ü.(2018).Self-Efficacy Perceptions of Social Studies Teachers about Measurement and Evaluation in Education. International Journal of Education & Literacy Studies, 6( 4),85-92.
Güner, P., & Erbay, H. N.(2021).Metacognitive skills and problem-solving. International Journal of Research in Education and Science ,7( 3), 715-734.
Larry, P. Sachse, T. P., & Smith, R.M. (1983). Teaching Problem Solving: A Research Synthesis.u.s. department of educationoffice of Educational Research and Improvement educational resources information center,1-35.
lawshe, c. h.(1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28( 4),563-575.
Mangkhang, C .(2021). Design of Community-Based Transdisciplinary Learning for Social Studies Teachers in the Diverse School Contexts, Northern of Thailand. Journal of Education and Learning, 10( 3),17-26.
Mayring, P.(2000). Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research,1( 2),1-10.
Nair, S., & Ngang, T. K.(2012). Exploring Parents’ and Teachers’ Views of Primary Pupils’ Thinking Skills and Problem Solving Skills. Creative Education, 3( 1), 30-36.
Pala, Ş. M .(2021). The place of change and continuity perception, time and chronology perception skills in the curriculum of the social studies. Review of international geographical education, 11( 1),134-150.
Pires, E. A .(1970).The teaching of the social studies in primary teacher training institutions in asia. Unesco regional office for education in Asia, Bangkok, Thailand.
Rutherford, S .(2020). Engaging students in curriculum development through design thinking: a course design case. International Journal of designs for learning,11(3),107-125.
Sökmen, Y.(2021). Content analysis of articles published in the field of social studies education. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(2), 1564-1582.
Solomon, W . (1987). Improving students' thinking skills through elementary social studies instruction. The elementary school journal, 87( 5).
Uslu, S. (2020). Critical Thinking Dispositions of Social Studies Teacher Candidates. Asian Journal of Education and Training, 6( 1), 72-79.
White, M. D., & Marsh, E. E.(2006) . Content Analysis: A Flexible Methodology. library trends, 55(1), 22–45.
Yavuz, G., Deringöl, Y., & Arslan, Ç . (2017). Elementary School Students Perception Levels of Problem-Solving Skills. Universal Journal of Educational Research,5(11), 1896-1901.
Yenigül, Ç. k .(2020). Metaphoric perceptions of primary school teacher candidates on the concept of social science and its teaching. Review of international geographical education, 10(1),120-139.
Yuan, R. (2020). Novice nontraditional teacher educators’ identity (re)construction in higher education: A Hong Kong perspective. International Journal of Educational Research. (99),1-11.