بررسی وضعیت آموزش ابتدایی در مناطق محروم و طراحی و اعتباریابی الگوی مناسب (مطالعه موردی منطقه موسیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش مناطق محروم با مطالعه موردی منطقه موسیان و با استفاده از روش‌‌های کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیریت، معاونین، کارشناسان اداری، راهبران و آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه موسیان بود و حجم نمونه از طریق جدول مورگان و سرشماری (بخش کمی) و نیز با استفاده از معیار اشباع نظری (بخش کیفی) تعیین شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و نیز پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از طریق نرم‌‌افزار SPSS، 79/0 تعیین شد. روایی داده‌‌ها و نتایج داده‌‌بنیاد از طریق تأیید شرکت‌‌کنندگان و بررسی همکاران پس از اصلاحات مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه پس از بازآزمایی و کدگذاری مجدد و تعیین میزان توافق شناسه‌‌ها پایایی کل بالای 70/0 بوده است، می‌‌توان گفت کدگزاره‌‌ها از پایایی مناسبی برخوردارند. در کل، می‌‌توان گفت مشکلات آموزش و پرورش با طیفی از جنبه‌‌های بیرونی و درونی از قبیل نیروی انسانی، برنامه‌‌ها و امکانات آموزش و پرورش، فرهنگ و شرایط جغرافیایی، فقر و سبک زندگی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the situation of primary education in deprived areas And designing and validating an appropriate model (Case study of Musian area)

نویسندگان [English]

  • javad shirkarami 1
  • alireza faghihi 2
  • mojgan mohammadi naeeni 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the education status of deprived areas it has been done by case study of Musian region and using quantitative and qualitative methods. The statistical population included management, deputies, administrative experts, leaders and primary school teachers in Musian district and the sample size determined through Morgan table and census methods (quantitative part) and also using theoretical saturation criterion (qualitative part). The content validity of the questionnaire was confirmed by experts. Also, the reliability of the questionnaire was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient through SPSS software, 0.79. Data validity and data based results Approved by participants and peer review after corrections. also given that after retesting and re-coding and determining the degree of agreement of the identifiers, the total reliability has been above 0.70, it can be said that the codes have good reliability. In general, it can be said that the problems of education are related to a range of external and internal aspects such as manpower, educational programs and facilities, culture and geographical conditions, poverty and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary education
  • deprived areas
  • systematic view
  • combined study
  • pattern design
آقازاده، محرم؛ فضلی، رخساره (1384). راهنمای آموزش در کلاسهای چندپایه، تهران: انتشارات آییژ.
آهنچیان، محمدرضا (1386). فرصتهای آموزشی و نابرابریهای منطقهای در مدارس مناطق مرزی و غیر مرزی استان خراسان رضوی، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 14 (3)، 44-27.
بابایی فارسانی، میثم؛ امین‌دوست، عاطفه؛ علیدادی، ابوذر (1397). طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از نظریه دادهبنیاد (مورد مطالعه: صنایع غذایی استان چهارمحال و بختیاری)، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1 (2)، 136-95.
پورسلیم، عباس؛ عارفی، محبوبه؛ فتحی واجارگاه، کورش (1396). طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه دادهبنیاد، مجله اندیشه های نوین تربیتی، 13 (3)،  35-7.
تیغ‌بخش، سمیرا؛ سعادتمند، زهره؛ کشتی‌آرای، نرگس (1395). طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی؛ یک مطالعه کیفی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (4)، 270-239.
جاویدمهر، محمود؛ معقول، علی؛ نودهی، حسن؛ بینش، مرتضی (1397). ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسانی رضوی با استفاده از مدل نظریهای دادهبنیاد، مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی (ویژه‌نامه)، 690-671.
چهاربند، فرزانه؛ مؤمنی، فرشاد (1390). چالشها و چشماندازهای توسعه مبتنی بر دانایی: نگاه از زاویه آموزش پایه، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1 (4)، 115-75.
حسن‌زاده، رمضان (1392). روشهای تحقیق در علوم رفتاری (راهنمای عملی تحقیق)، تهران: نشر ساوالان.
خزاعی، محمد؛ سلیمان‌پور عمران، محبوبه؛ اصغری، حسین (1398). بررسی جایگاه برنامهریزی منطقهای در روند برنامه آموزشی (مطالعه موردی: ناحیه 4 شهر مشهد)، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3 (13)، 382-367.
سامری، مریم (1393). مدلسازی کاهش نابرابریهای آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
سامری، مریم؛ حسنی، محمد؛ سیدعباس‌زاده، میرمحمد؛ موسوی، میرنجف (1394). تبیین نابرابریهای آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی (موردشناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی)، مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، 5 (14)، 122-105.
سبحانی، نوبخت (1399). نابرابریهای ناحیهای در توسعه پایدار آموزشی (نمونه موردی: شهرستانهای استان آذربایجان غربی)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 10 (35)، 216-193.
ستاری، علی (1400). تمرکززدایی از برنامه درسی در ایران با تکیه بر مؤلفههای ارزش- باوری و قوانین سند برنامه درسی ملی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 16 (62)، 222-197.
سجادیان، ناهید؛ اکرامی، نعیم (1395). سنجش میزان برخورداری استانهای مرزی کشور از شاخصهای توسعه با استفاده از مدلهای تاکسونومی عددی و تاپسیس، فصلنامه آمایش محیط، (41)، 69-47.
شیرکرمی، جواد؛ بختیارپور، سعید (1393). ارزیابی نابرابریها در دستیابی به فرصتهای آموزشی: با مطالعه موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران در سال تحصیلی 91-1390، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 7 (26)، 58-41.
رحمانیان کوشککی، عبدالرسول؛ برزگر، بهرام؛ کمالی‌راد، اسماعیل (1398). تدوین مدلی برای بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق تحلیل روشهای تدریس با استفاده از نظریه دادهبنیاد، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 12 (48)،130- 103.
رضایی، علی‌اکبر؛ سیف، علی‌اکبر (1385). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگیهای شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی دانشآموزان، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5 (18)، 41-11.
زارعی، یعقوب (1395). سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخصهای اجتماعی- فرهنگی (مورد مطالعه: شهرستانهای استان خراسان رضوی)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، 11 (2)، 75-51.
صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ شکوهی یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، 99- 59.
صالحی، کیوان؛ زین‌آبادی، حسن‌رضا؛ پرند، کورش (1388). کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستانهای فنی حرفهای: موردی از ارزشیابی هنرستانهای فنی حرفهای شهر تهران، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 8 (29)، 203-152.
صادقی، حسین (1397). ارتقای شاخص توسعه مناطق محروم با تقویت جایگاه مدارس شبانهروزی، روزنامه شرق، 14 بهمن 97، شماره 3359.
صمدیان، صمد (1385). شیوه‌‌های اداره و تدریس کلاس‌‌های درس چندپایه، تبریز، انتشارات مؤلف.
فضلی، رخساره؛ سیف، علی‌اکبر؛ کیامنش، علیرضا (1388). طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعهیافته و بررسی اثربخشی آن، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 8 (32)، 139-118.
عبدلی سلطان‌احمدی، جواد؛ صادقی، علیرضا (1394) طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10 (39)، 108-71.
مکوسانا، کنعان؛ کاپیسا، ماری جویس (1386). خودآموز تدریس چندپایه، ترجمه محرم آقازاده، تهران: انتشارات آییژ.
ملکی، حسن؛ سلمانی، بابک؛ امیرتیموری، محمدحسن (1397). الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 13 (48)، 38-5.
هوسرل، ادموند (1386). ایده پدیدهشناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
Atchoarena, D. Gasperini, L (2003). Education for rural development: towards new policy responses, Published by FAO & UNESCO.
Atef, H. Medhat, M. (2015). Blended Learning Possibilities in Enhancing
Education, Training and Development in Developing Countries: A Case Study in Graphic Design Courses, TEM Journal, 4 (4), 358-365.
Brighouse, H. Unterhalter, E (2010). Education for primary goods or for capabilities, Cambridge University press,193-214.
Gertler, P. Schargrodsky, E (2008). School decentralization: Helping the good get better, but leaving the poor behind, See discussions, stats and auther profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/23776761.
Guo, L. Huang, J. Zhang, Y (2019). Education Development in China: Education Return, Quality and Equity, Sustainability 2019, 11 (3750), 1-20.
Kerr, K. West, M (2010). Social inequality: can schools narrow the gap?, Published by the British Educational Research Association, Insight 2.
Nuh, M (2014). Menyemai Kreator Peradaban. Jakarta: Zaman Publication.
Nurlaela, L. et al (2018). Development of Education in Disadvantaged: A Case Study in Situbondo Regency; East Java, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 222, 41-46.
OECD (2011). Educational and skills in Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Better Policies for Development: Recommendations for Policy Coherence, OECD Publishing.
Straus, A. & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Third Edition, LosAngeles: Sage Publications.
Taneri, P.O. Engin-Demir, C (2011). Quality Education in Rural Schools : A Needs Assessment Study (Ankara-Kalecik Sample), International Online Journal Educational Sciences, 3 (1), 91-112.