رویای نو/ چند بسترسازی مطالعات برنامه درسی در قرن جدید : (از رشته بی سرزمین تا رشته بدون مرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

رشته مطالعات برنامه درسی بطور سنتی با نظریه و عمل در حوزه تعلیم و تربیت گره خورده است. بررسی وضعیت رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان نشان می‌دهد که فاصله میان متخصصان حوزه برنامه درسی و تصمیم‌گیران و مجریان این برنامه‌ها، بطور قابل توجهی افزایش یافته است. این مقاله استدلال می‌کند که عملاً در سطح بین‌المللی عقب نشینی از مدارس در قالب جنبش نوفهم‌گرایی، خود خواسته بوده در حالیکه در ایران این فاصله دگر خواسته و بنا به محدودیت‌های موجود شکل گرفته است و پدیده متخصصان برنامه درسی در تبعید را نشان می‌دهد. عملاً بواسطه چنین انسدادی و عدم ارتباط بین رشته و سرزمین مادری (خصوصاً در ایران)؛ رشته در وضعیتی قرار گرفته که فاقد سرزمینی همانند بسیاری از حوزه‌های بین رشته‌ای و حرفه‌ای است. این بی سرزمینی اگر چه نیازمند اقدامات نقادانه و به چالش کشیدن عوامل ایجاد کننده این وضعیت و تلاش برای گشودن درهای بسته به روی متخصصان و دانش‌آموختگان این رشته است؛ اما در عین حال فرصتی برای جستجوی بسترهای جدید برای رشته در عرصه‌های دیگر حیات بشری به غیر از نظام آموزشی را فرا روی ما قرار می‌دهد. مقاله با رویکردی خود زیست‌نگارانه تلاش می‌کند تا حرکت به بیرون مرزهای تعریف شده را با استفاده از مفاهیمی چون گم شدن، رهایی از ساختارهای فکری حاکم و مفهوم تمدن‌های برنامه درسی، تشویق و ترسیم نماید و در این راستا، سطوح مختلف تمدنی در برنامه درسی را بحث می‌کند و ضرورت حرکت از نوفهم گرایی به چند فهم گرایی در مطالعات برنامه درسی را مطرح می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Re/Multicontextualization of Curriculum Studies in the New Century

نویسنده [English]

  • Kourosh Fathi Vajargah
Professor of Curriculum Study,, Shahid BeheshtiUniversity, Tehran
چکیده [English]

The field of curriculum studies is traditionally tied to theory and practice in the field of education. Examining the status of the field of curriculum studies in Iran and the world shows that the distance between the experts in the field of curriculum and the decision-makers and practitioners of these programs has increased significantly. This article argues that, practically, at the international level, withdrawal from schools in the form of re-conceptualism movement was intentional, while in Iran, this distance was not intentional and it was created as a result of the existing limitations, indicating to the phenomenon of curriculum experts in exile. Practically due to such obstruction and lack of connection between the field and the motherland (especially in Iran); The field is in a situation that lacks a territory like many interdisciplinary and professional areas. Although this landlessness requires taking critical actions, challenging the factors that create this situation and putting efforts to open the closed doors to the experts and graduates of this field; at the same time, it gives us an opportunity to search for new platforms for the field in other fields of human life apart from the educational system. Taking an auto-biographical approach, this article seeks to encourage and draw the movement outside the defined borders by using concepts such as getting lost, getting rid of the ruling intellectual structures and the concept of curriculum civilizations, and in this regard, it discusses different levels of civilization in the curriculum. It also raises the necessity of moving from re-conceptualism to multi-conceptualism in curriculum studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re/multcontextualization of curriculum
  • curriculum specialists in exile
  • landlessness
  • field without borders
  • curriculum civilizations
پاینار، ویلیام. (1400). به سوی هویت های نوپدید در مطالعات برنامه درسی. ترجمه کورش فتحی واجارگاه و دیگران.تهران: انتشارات آییژ.
سولنیت، ربکا. (1399). نقشه هایی برای گم شدن. ترجمه نیما اشرفی. تهران:  انتشارات اطراف
صفایی موحد، سعید. (1397). الگویی برای برنامه درسی محیط کار بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 51(13).
عارفی، محبوبه. (1384). برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
فتحی واجارگاه، کورش و همکاران. (1400). هویت های برنامه درسی. جلد دوم. تهران: انتشارات آییژ
فتحی واجارگاه، کورش. (1397). به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران: حرکت به فراسوی نومفهوم گرایی، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 18(2).
فتحی واجارگاه، کورش. (1399). بنیان های نظری نو/چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی: از برنامه درسی آکواریومی تا نظریه جهان های موازی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی.22(11).
نوروززاده، رضا و فتحی واجارگاه، کورش. (1387). در آمدی بر برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی. تهران انتشارات موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
Akbarian, M and Mazinani, Z (2018). Elements of civilization and relationship civilization with culture. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences. 18(1)
Bernstein, B. (2001). From pedagogies to knowledges. In A. Morais, I. Neves, B. Davies, & H. Daniels (Eds). Towards a sociology of pedagogy. The contribution of Basil Bernstein to research (pp. 363-368). New York: Peter Lang
Doll, W., & Gough, N. (2002). Curriculum visions, pp. 1-305, Peter Lang, New
Fathi Vajargah, Kourosh (2020). Beyond Reconceptualization: Recontextualization /Multicontextualization of Curriculum Studies in Iran (toward new curriculum ecosystems). Transnational Curriculum Inquiry 17 (2) p.57-72 https://ojs.library.ubc.ca/index.php/tci/index <.
Jackson, P.W. (1992). Handbook of Research on Curriculum. New York: Mcmillan
Longman Dictionary (2022). Definition of Civilization. Available at: https://www.ldoceonline.com/dictionary/civilization#:~:text=From%20Longman%20Dictionary%20of%20Contemporary,particular%20time%20%E2%86%92%20civilized%20modern
Malewski, E. (Ed.). (2010). Curriculum studies handbook: The next moment. New York, NY: Routledge.
Mathou, C. (2018) Decontextualizing curriculum policies: a comparative perspective on the work of mid-level actors in France and Quebec, Journal of Curriculum Studies, 50:6, 789-804, DOI: 10.1080/00220272.2018.1513567
Morris, M. (2016). Curriculum Studies Guidebooks. Vol 1.2. Peter Lang.
Muller, J  and Hoadley,U (2017). Pedagogic modality and structure in the recontextualising field of curriculum. In: Knowledge, Curriculum and Equity. NY: Routledge
Pinar, W. F. (1978). The reconceptualization of curriculum studies. Journal of Curriculum Studies, 10(3), 205-214.DOI:10.1080/ 00220
27780100303
Pinar, W. F. (2015). Educational experience as lived: Knowledge, history, alterity (The selected works of William F. Pinar). New York, NY: Rutledge.
Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P., & Taubman, P. M. (1995). Understanding curriculum: An introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses. New York: Peter Lang
Stark, J. S., & Lattuca, L. R. (1997). Shaping the college curriculum academic plans in action. London: Allyn and Bacon.
Tyler, R.W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press. Chicago & London.po
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 7-26
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 مرداد 1401