مرور سیستماتیک اثرات پاداش دهی در مدارس کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران:

چکیده

با توجه به آن‏که استفاده از پاداش جهت ایجاد انگیزه در مدارس کشور راهکاری معمول است، این پژوهش قصد دارد که با روش مروری به بررسی اثرات ناشی از پاداش‏دهی در پژوهش‏های داخلی و خارجی بپردازد. بدین منظور مقالات تحقیق در زمینه پاداش و تنبیه دانش‏آموزان به دو زبان فارسی و انگلیسی، در فاصله زمانی 1380-1399 برای مقالات فارسی و 2000-2020 برای مقالات انگلیسی در بانک‏های اطلاعاتی جستجو شد. پس از انجام جستجو اولیه و بعد از اعمال معیارهای ورود 42 مقاله برای بررسی وارد مطالعه شدند. از 42 مقاله ورودی، تعداد 11 مقاله فارسی و 31 مقاله به زبان انگلیسی منتشر شده بودند. نتایج این بررسی نشان داد که نگاه به پاداش در نظام آموزشی کشور نسبت به پژوهش‏های خارج از کشور متفاوت است. مدارس ما همچنان بر مدل سنتی پاداش-تنبیه تأکید دارند که باعث تقویت انگیزه بیرونی و در نهایت براساس الگوی عناصر سازمانی فقط باعث بهبود فراورده و برونداد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic review of the effects of rewards in the country's schools

نویسندگان [English]

  • Ali Beiramipur 1
  • Sheydae Echresh 2
1 PhD Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz. Iran.
2 MA of Curriculum Stuy, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This study intends to review the effects of rewards in domestic and foreign research. For this purpose, research articles in the field of rewarding and punishing students in both Persian and English languages were searched in the database of Persian articles in the period between 2000-2020 in databases. After conducting the initial search and after applying the entry criteria, 42 papers entered the study for review. Out of 42 incoming articles, 11 Persian articles and 31 articles were published in English. The results of this study showed that the view of reward in the country's education system is different from research abroad. Our schools continue to emphasize the traditional reward-punishment model, which reinforces external motivation and ultimately only improves product and output (not outcome) based on the pattern of organizational elements, which may be beneficial to the individual and the organization in the long run. It will not have significant consequences for society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • reward
  • punishment
  • review study
  • systematic review
  • pattern of organizational elements
 آثار، شکرالله؛ جلال‏پور، شیلا؛ ایوبی، فاطمه؛ رحمانی، محمد رضا؛ و رضائیان، محسن. (۱۳۹5). پریزما، موارد ترجیحی در گزارش مقالات مروری منظم و فراتحلیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15، 63-80..
ابراهیمی قوام، صغری؛ و خاقانی‏زاده، مرتضی. (1387). نقش انگیزش در یادگیری. مجله راهبردهای آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بقیه...(عج)، (1)1، 1-9.
 اسپالدینگ، جریل. ال. (۱۳۸۷). انگیزش در کلاس درس. (محمد رضا نائینیان و اسماعیل بیابانگرد، مترجمان). انتشارات مدرسه.
‏‫اصلانی، ابراهیم؛ مجدفر، مرتضی؛ و سلیقه دار، لیلا. (۱۳۸۹). شیوه‌های مؤثر تشویق وتنبیه در تعلیم و تربیت. رشد آموزش ابتدایی، 14(4).
‏‫ اسمعیل وندی، مهدی ؛ اسمعیل وندی، سمیه ؛ اسمعیل وندی، میلاد؛ و ‏ اسمعیل وندی، فروغ. (۱۳۹۸). بررسی تاثیر تشویق و تنبیه در پیشرفت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی (ج 1، ص 16). مقاله ارائه شده در نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404.
پناهی، علی‌احمد. (۱۳۹۷). اقتضائات اخلاقی کاربرد تشویق و تنبیه در پرورش فرزند از دیدگاه اسلام. اخلاق، 52(14)، 31-54. ‎
‏‫پیری، موسی؛ و شاهی، افسانه. (۱۳۹8). رابطه کیفیت تجارب یادگیری دانش‏آموزان در احساس تعلق با نقش واسطه‏گری نگرش به برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 53 (14)، 55-76. ‎
‏‫حیدری، بهناز شجاع. (۱۳۹۵). بررسی تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دبستان بهشتی) (ج 3، ص 12). مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری.
‏‫حیدری، مجتبی. (۱۳۹۸). راهکار جلوگیری از تنبیه در مدارس (ج 3، ص 6). مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی.
رحمان‏پور؛ نسرین؛ اسدزاده، حسن؛ سعدی‏پور، اسماعیل؛ و فرخی، نورعلی. (۱۳۹7). تدوین بسته‏ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثربخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی‏انگیزگی دانش‏آموزان دوره‏دوم متوسطه تهران. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 25(6)، 71-90.
‏‫سند برنامه درسی ملی. (1391). بازیابی شده در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۶ از http://magifa.com/detail/754574/article/5 -
‏‫سیف، علی اکبر. (۱400). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. دوران.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390): مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
‏‫صاحبی، علی. (۱۳۹۵). ویلیام گلسر: بنیانگذار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی. دانژه.
شهسواری، امیر؛ و علم الهدی، جمیله. (۱۳۹8). روش‏شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه شناسی. فصلنامه علمی-پژوهشی روش‏شناسی علوم انسانی، 25(98)، 79-105.
صدری دمیرچی، اسماعیل؛ محمدیاری، انسیه؛ جعفری، میر سعید؛ و حسینیان، سیمین. (۱۳۹8). تأثیر مشاوره گروهی راه حل‏محور بر انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک، 4(6)، 23-34.
‏‫غفاری؛ خلیل؛ حسینی؛ و سعید، سید. (۱۳۹۵). رابطه کاربرد شیوه‌های تشویق و تنبیه با عزت نفس دانش‌آموزان. روانشناسی تربیتی، 7(2)، 97–111.
‏‫غلامی تازه قلعه، توحید؛ و بیگی، جمال. (۱۳۹۱). تنبیه بدنی کودکان در آموزه های فقهی، قوانین داخلی و اسناد بین المللی. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 4(12-13)، 38-60.
فرامرزی، حمید؛ حاجی یخچالی، علیرضا؛ و شهنی ییلاق، منیجه. (۱۳۹6). نقش انگیزه درونی-بیرونی و هدف تبحری-عملکردگرا در پیش بینی خودکارآمدی خلاق دانش‏آموزان پسر سال دوم دبیرستان‏های شهرستان رمشگان. دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 6(1)، 27-42.
‏‫فردانش، هاشم. (۱۳۹۵). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. سمت.
‏‫قورچائی، ایوب. (۱۳۹۲). مدل‌یابی ساختاری روابط عوامل آموزشگاهی موثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ‎
‏‫کافمن، راجر؛ و هرمن، جری. (۱۳۷۴). برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی. (فریده مشایخ و عباس بازرگان هرندی، مترجمان). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
‏‫کریمی، یوسف. (۱۳۸۵). روانشناسی تربیتی. ارسباران.
کهن، الفی. (۱۳۹۰). نه تنبیه، نه تشویق: چگونه انگیزه‏‌های درونی را پرورش دهیم. (اکرم کرمی، مترجم). صابرین.
‏‫گوهری راد، حسین. (۱۳۹۳). تأثیرتشویق و تنبیه دانش‌آموزان بر بزهکاری اجتماعی نوجوانان مقطع متوسطه پسران شهرستان سردشت در سال تحصیلی 92-91 (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده مرکز پیام نور تهران، دانشگاه دانشکده علوم انسانی.
‏‫محقق‏پور، زهرا؛ مشایخ، پری؛ و قاسمی‏زاده، علیرضا. (۱۳۹7). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در هدایت دانش‏آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علوم انسانی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، (49)13، 125-150.
‏‫محمدی‏ فارسانی، فریبرز؛ حکیم‏زاده، رضوان؛ و دهقانی، مرضیه. (۱۳۹6). تجارب دانش‏آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی). فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، (47)12، 145-166.
‏‫مالکی، مائده. (۱۳۹2).تأثیر الگوهای طراحی آموزش گانیه و پنج مرحله‏ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، (4)، 99-116.
‏‫ملکی، حسن. (۱۳۸۴). تعلیم و تربیت با رویکرد کلان نگر. عابد.
‏‫ممتحن، مهدی. (۱۳۹۱). واکاوی نگاره‌های تعلیمی تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 15(4)، 157-176.
‏‫موسوی نسب، محمدرضا. (۱۳۸۸). انگیزش و یادگیری. اسلام و پژوهش‌های تربیتی، اول(1).
‏‫میرزایی، خلیل؛ کرماج، احمد؛ و رشیدی، هوشیار. (۱۳۹۶). بررسی تطبیقی اندیشه های تربیتی جان دیویی و خواجه نصیرالدین طوسی. مقاله ارائه شده در همایش علوم اسلامی، علوم انسانی.
‏‫میرکمالی، سید محمد. (۱۳۸۰). روابط انسانی در آموزشگاه. نشر یسطرون.
‏‫ناصرزاده، نعمت‌الله. (۱۳۸۹). برنامه درسی پنهان: شیوه‌های مدیریت کلاس معلمان در مدارس و ارتباط آن با تأییدجویی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
Akin-Little, K. Angeleque; Eckert, Tanya L.; Lovett, Benjamin J.; & Little, Steven G. (2004). Extrinsic Reinforcement in the Classroom: Bribery or Best Practice. School Psychology Review, 33(3), 344-362. https://doi.org/10.1080/02796015.2004.12086253
Black, Steve; & Allen, James D. (2018). Part 7: Rewards, Motivation, and Performance. The Reference Librarian, 59(4), 205-218. https://doi.org/10.1080/02763877.2018.1499164
Burnett, Paul C. (2002). Teacher Praise and Feedback and Students’ Perceptions of the Classroom Environment. Educational Psychology, 22(1), 5-16. https://doi.org/10.1080/01443410120101215
Caldarella, Paul|Christensen. (2011). Decreasing Tardiness in Elementary School Students Using Teacher-Written Praise Notes. Intervention in School and Clinic, 47(2), 104-112. https://doi.org/10.1177/1053451211414186
Cameron, Judy; Banko, Katherine M.; & Pierce, W. David. (2001). Pervasive negative effects of rewards on intrinsic motivation: The myth continues. The Behavior Analyst, 24(1), 1-44. https://doi.org/10.1007/BF03392017
Capstick, Joanna. (2005). Pupil and staff perceptions of rewards at a pupil referral unit. Emotional and Behavioral Difficulties, 10(2), 95-117. https://doi.org/10.1177/1363275205054162
Cerasoli, Christopher P.; Nicklin, Jessica M.; & Ford, Michael T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological Bulletin, 140(4), 980-1008. https://doi.org/10.1037/a0035661
Cohen, Joan H.; & Amidon, Edmund J. (2004). Reward and Punishment Histories: A Way of Predicting Teaching Style? The Journal of Educational Research, 97(5), 269-280. https://doi.org/10.3200/JOER.97.5.269-280
Covington, Martin V.; & Müeller, Kimberly J. (2001). Intrinsic Versus Extrinsic Motivation: An Approach/Avoidance Reformulation. Educational Psychology Review, 13(2), 157-176. https://doi.org/10.1023/A:1009009219144
Dad, Hukam|Ali. (2010). Comparison of the Frequency and Effectiveness of Positive and Negative Reinforcement Practices in Schools. Contemporary Issues in Education Research, 3(1), 127-136. Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=Student%27s+Reinforcement+and+Punishment+&pr=on&ft=on&ff1=dtySince_2001&id=EJ1072573
Docan, Tony N. (2006). Positive and Negative Incentives in the Classroom: An Analysis of Grading Systems and Student Motivation. Journal of Scholarship of Teaching and Learning, 6(2), 21-40. Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=Student%27s+Reinforcement+and+Punishment+&pr=on&ft=on&ff1=dtySince_2001&id=EJ854925
Elo, S; & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
Forbringer, Linda L. (2007). Using a Mnemonic to Develop Effective Incentive Systems. TEACHING Exceptional Children Plus, 4(1). Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=Reinforcement%2c+Punishment%2c+Reward%2c+Students&pr=on&ft=on&ff1=dtySince_2001&ff2=subBehavior+Modification&id=EJ967466
Gray, Cindy L.; Gutkin, Terry B.; & Riley, Tim R. (2001). Acceptability of Rewards Among High School Teachers, Parents, Students, and Administrators: Ecological Implications for Consultation at the High School Level. Journal of Educational and Psychological Consultation, 12(1), 25-43. https://doi.org/10.1207/S1532768XJEPC1201_02
Hardman, Elizabeth L. (2012). Three Children with Emotional and Behavioral Disorders Tell Why People Do Right. International Journal of Special Education, 27(1), 160-176. Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=Student%27s+Reinforcement+and+Punishment+&pr=on&ft=on&ff1=dtySince_2001&id=EJ979722
Hidi, Suzanne. (2016). Revisiting the Role of Rewards in Motivation and Learning: Implications of Neuroscientific Research. Educational Psychology Review, 28(1), 61-93. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9307-5
Hoffman, Lorrie L. |Hutchinson. (2009). On Improving School Climate: Reducing Reliance on Rewards and Punishment. International Journal of Whole Schooling, 5(1), 13-24. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ834298
Kostewicz, Douglas E. (2010). A Review of Timeout Ribbons. Behavior Analyst Today, 11(2), 95-104. Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=Student’s Reinforcement and Punishment &pr=on&ft=on&ff1=dtySince_2001&id=EJ911980
Kotaman, Huseyni; & Aslan, Mustafa. (2019). Student preferences for motivation type after successful completion of a mathematics task. An International Journal of Experimental Educational Psychology. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2019.1691717
Lepper, M. R; & Handell, M. (1989). Intrinsic Motivation in the Classroom. Academic Press.
Marshall, Marvin. (2005). Discipline without Stress,1 Punishments, or Rewards. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 79(1), 51-54. https://doi.org/10.3200/TCHS.79.1.51-54
Matteson, Shirley M.; Swarthout, Mary B.; & Zientek, Linda Reichwein. (2011). Student Motivation: Perspectives from Mathematics Teachers. Action in Teacher Education, 33(3), 283-297. https://doi.org/10.1080/01626620.2011.592123
McCurdy, Merilee; Skinner, Christopher; McClurg, Virginia; Whitsitt, Lynnette; & Moore, Tara. (2020). Bonus rewards for everyone: Enhancing mathematics performance with supplemental interdependent group contingencies. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 64(1), 77-88. https://doi.org/10.1080/1045988X.2019.1678008
Meister, David. (1993). Human Error: Cause, Prediction, and Reduction Edited by John W. Senders and Neville P. Moray 153 page., $34.50 Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991 ISBN 0–89859–538–3. Ergonomics in Design, 1(1), 38-38. https://doi.org/10.1177/106480469300100111
Moberly, Deborah A.; Waddle, Jerry L.; & Duff, R. Eleanor. (2005). The use of rewards and punishment in early childhood classrooms. Journal of Early Childhood Teacher Education, 25(4), 359-366. https://doi.org/10.1080/1090102050250410
Payne, Ruth. (2015). Using rewards and sanctions in the classroom: pupils’ perceptions of their own responses to current behaviour management strategies. Educational Review, 67(4), 483-504. https://doi.org/10.1080/00131911.2015.1008407
Readdy, Tucker; Raabe, Johannes; & Harding, James Scott. (2014). Student-Athletes’ Perceptions of an Extrinsic Reward Program: A Mixed-Methods Exploration of Self-Determination Theory in the Context of College Football. Journal of Applied Sport Psychology, 26(2), 157-171. https://doi.org/10.1080/10413200.2013.816801
Shreeve, Ann; Boddington, Dominic; Bernard, Brigitte; Brown, Kim; Clarke, Kristina; Dean, Lesley; Elkins, Tom; Kemp, Sue; Lees, Jon; Miller, David; Oakley, Jerry; & Shiret, David. (2002). Student perceptions of rewards and sanctions. Pedagogy, Culture & Society, 10(2), 239-256. https://doi.org/10.1080/14681360200200142
Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 23(3), 263–280. https://doi.org/10.1037/a0032359
Veksler, Vladislav D. |Gray. (2013). Goal-Proximity Decision-Making. Cognitive Science, 37(4), 757-774. https://doi.org/10.1111/cogs.12034
Witzel, Bradley S.; & Mercer, Cecil D. (2003). Using Rewards to Teach Students with Disabilities: Implications for Motivation. Remedial and Special Education, 24(2), 88-96. https://doi.org/10.1177/07419325030240020401
Wolfgang, Charles H. (2000). Another View on »Reinforcement in Developmentally Appropriate Early Childhood Classrooms.» Childhood Education, 77(2), 64-67. https://doi.org/10.1080/00094056.2001.10521632
Woods, Ruth. (2008). When rewards and sanctions fail: a case study of a primary school rulebreaker. International Journal of Qualitative Studies in Education, 21(2), 181-196. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09518390701868979
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 179-214
  • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1399