توصیف تجربه دانش‌آموزان کورد پایه اول در‌ مواجهه با گفتمان مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، روایت دشواری‌های گذار فرهنگی دانش‌آموز کورد پایه اول میان سه فرهنگ (خانواده، کلاس درس و نظام مدرسه‌ای)، در آغاز ورود به اول دبستان می‌باشد. روش این پژوهش خودمردم نگاری انتقادی بود. داده‌ها از سه منبع، نخست تجارب زیسته محقق اول به عنوان دانش‌آموز کلاس اول، منبع دوم روایت تجارب دانش‌آموزان پایه اول امروز از زبان محقق به عنوان معلم آن‌ها و منبع سوم تجارب 21 نفر از معلمان و مادران، گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس اصول مطرح از سوی الیس و بوچنر صورت گرفت. وقتی کودک کورد، پا به دنیای فرهنگ مدرسه و کلاس درس می‌گذارد، بسیاری از عناصر فرهنگی خانواده خود از جمله زبان، آداب و رسوم و ارزش‌های فرهنگی را نمی‌یابد. او اغلب به کمک مادر و معلمان گریزگاه‌هایی برای موفقیت و ارتقا به پایه بالاتر بدون درونی کردن بسیاری از ارزش‌های فرهنگ مدرسه را می‌آموزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experience of First Grade Kurdish Students in Dealing with School Discourse

نویسندگان [English]

  • Sara Ahmadzadeh 1
  • zahra niknam 2
  • Namatallah Fazeli 3
1 Kharazme University -Tehran
2 curriculum studies department, faculty of psychology and educational science. kharazmi university. tehran. iran
3 Associate Professor, Anthropology and Cultural Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to narrate the difficulties of cultural transition between three cultures of family, classroom and education system for a first grader Kurdish student when beginning primary school. This research applied a critical autoethnography approach and the data were collected from three sources. The first experience was lived experiences of the first researcher as a first grader; the second the narration of experiences from current first graders as expressed by the researcher as their teacher; and the third the experiences of 21 teachers and mothers. The data analysis was conducted based on the principles proposed by Ellis and Buchner. When a Kurdish child enters school and classroom culture, s/he does not find many of the cultural elements of his or her family, including language, customs, and cultural values. With the help of her mother and teachers, she often learns the escape routes to success and promotion without internalizing many of the values ​​of school culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First Grade Primary School
  • Students' Experiences
  • Autoethnography
  • Kurdish Culture
  • School Discourse
آلتوسر، لویی (1979). ایدئولوژی و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت. ترجمه روزبه صدرآرا (1387)، تهران: نشر چشمه.
اپل، مایکل دبلیو (1394). ایدئولوژی و برنامه درسی. ترجمه محمد جعفر پاک سرشت. تهران: نوشته.
اسکات، جیمز. سی (1990). سلطه و هنر مقاومت: روایت‌های نهانی. ترجمه افشین خاکباز (1396)، تهران: نشر مرکز.
ایزدی، صمد (1392). مقایسه عملکرد دانش‌آموزان دو زبانه و تک زبانه در پایه دوم ابتدایی. مجموعه مقالات همایش ملی دوزبانگی و آموزش چالش‌ها، چشم اندازها و راهکارها. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز.
حاضری، علی محمد و اسماعیل رضاپور (1392). مطالعه برخی عوامل موثر بر بروز مقاومت دانش‌آموزان در برابر هنجارهای مدرسه. مجله جامعه شناسی ایران، دوره 14، شماره 4، صص: 36 - 64.
حمیدی، منصور علی (1384). دوگانگی زبان خانه و آموزشگاه در ایران: نمود زمینه‌ها و پیامدهای در «پرلز». فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال پانزدهم، شماره 54، تابستان 1384: 1-14.
سبحانی سنجبد، حاتم (1395). نقش زبان مادری در آموزش: (با نگاه کاربردی در آموزش و پرورش)، تهران: اختران.
روحانی، حسین (1397). زبان مادری در گفتمان علوم اجتماعی، مقاله شالوده شکنی خلوص گرایی زبانی در جامعه ایرانی. گردآورنده سید جواد میری (1397). تهران: نقد فرهنگ: ص 61-49.
رضایی، محمد (1386). ناسازه‌های گفتمان مدرسه: تحلیلی از زندگی روزمره دانش‌آموزی. تهران: نشر جامعه و فرهنگ.
رضایی، محمد و محمد جواد غلامرضا کاشی (1384). چالش‌های بازتولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه. مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4، صص: 24 _ 58.
ژوزف و همکاران (1399). فرهنگ‌های برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و دیگران. تهران: نشر سمت.
عصاره، فریده (1387). بررسی مشکلات زبان آموزی کودکان پایه اول در مناطق دو زبانه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 3 (9): صص: 60-42.
فریره، پائولو (1358). آموزش ستم دیدگان. ترجمه احمد بیرشک و سیف الله داد. تهران: خوارزمی.
فاضلی، نعمت الله (1390). مردم نگاری آموزش: چند مطالعه مردم نگارانه در زمینه آموزش و پرورش امروز ایران، تهران: نشر علم.
فاضلی، نعمت الله (1392). پشت دریاها شهری است؛ فرایندها، روش و کاربردهای مردم نگاری شهری، تهران: تیسا.
فاضلی، نعمت الله (1396). خودمردم نگاری هویت دانشگاهی، تهران: تیسا.
فاضلی، نعمت الله و نیک نام، زهرا (1396). مبانی سیاسی برنامه درسی، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
قادری، مصطفی؛ بلندهمتان کیوان؛ هواس بیگی، فاطمه و سمیرا بابکانی (1396). تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی در مورد چالش‌های تدریس به زبان مادری در مناطق دوزبانه. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 133: صص: 102-101.
کرسول، جان (1945). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد. ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی (1394). تهران: صفار: اشراقی. صص: 156-154.
مناشری، دیوید (1397). نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن. ترجمه محمد حسین بادامچی و عرفان مصلح. تهران: حکمت سینا (بصیرت).
مرادی، محمد علی، (1397). زبان مادری در گفتمان علوم اجتماعی، مقاله زبان مادری، پایه تک گویی درونی. گردآورنده سید جواد میری(1397). تهران: نقد فرهنگ، صص: 48 -41.
معیدفر، سعید و سارا دارابی (1391). ذهنیت دانش‌آموزان در میانه خانه و مدرسه. مطالعات اجتماعی، 5 (6)، صص: 175- 154.
مدرس، سولماز (1388). عامل زبانی و میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه. چکیده مقالات اولین همایش ملی دو زبانگی و آموزش. تهران: ناشر پژوهشگاه تعلیم و تربیت: صص: 34-32.
مهرجو، علی و هادیان، مجید (1374). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه و یک زبانه پسر سال سوم ابتدایی اهواز، گزارش طرح پژوهشی. اهواز: اداره آموزش و پرورش استان خوزستان.
نیک نام (1400). پژوهش مردم نگاری، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
نیک نام، زهرا (1396). پژوهش مردم نگارانه در برنامه درسی؛ در جستجوی فهم فرهنگی رخدادهای برنامه درسی، در برنامه درسی، نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها، پدیدآورنده محمود مهرمحمدی و همکاران، (ویراست سوم)، تهران: سمت.
نیک نام، زهرا (1398). مبانی فرهنگی برنامه درسی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی: ص 6.
نیک نام، زهرا و محمود مهرمحمدی و نعمت الله فاضلی و هاشم فردانش(1390). آموزش علوم تجربی و فرهنگ: تبیین انسان شناختی یادگیری علوم تجربی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال ششم، شماره 20، ص 8- 36.
یعقوبی، علی (1395). مخالفت خوانی‌های دانش‌آموزی و گفتمان مدرسه: مطالعه دانش‌آموزان استان گیلان. مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره 4، صص: 138 - 166.
Apple. M. W. (2000). "Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age" (New York Horkheime ,M.(1937). Tradition and Critical Theory, pp 59-79.
Apple, M.W. (1983). “Education and Power”. Baston: Routledge and Paul,pp , 12-20.
Brown-Jeffy, S., & Cooper, J. E (March 07, 2012). Toward a Conceptual Framework Of Culturally Relevant Pedagogy: An Overview of the Conceptual and theoretical Literature. Teacher Education Quarterly, 38, 1, 65- 84. Role of culture in the teachinglerningprocess. Boston: Pearson.
Bey, F,J. (2004).A study of multicultural education in the general education programs two historical black colleges in Virginia. Thesis of MA in Virginia University Bey.
Ellis, C (2004) The Ethnographic I: a methodological novel about autoethnography. Walnut Creek, California, Altamira Press.
Ellis, C., Adams, T., & Bochner, A. (2011). Autoethnography: An overview. Historical Social Research, 36 (4), 273-290.  
Foster K, McAllister M, O'Brien L (2006). Extending the boundaries.: Autoethnography as a emergent method in Mental Health Nursing research.Int J Ment Health Nurs: 15(1): 44- 53.
Giroux, Henry. A. (1992). “Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. New York Routledge.
Giroux, Henry. A. (1983). “Theory and resistance in education: a pedagogy for the opposition Critical perspectives in social theory”. South Hadley, Mass.: Bergin & Garve.pp 257-293.
Giroux, H. A. (2003). Public Pedagogy and the Politics of Resistance: Notes on a critical theory of educational struggle. Educational Philosophy and Theory, 35(1),pp 5-16.
Handrickson, Katia.A. (2012). Student Resistance to Schooling: Disconnections With Education in Rural Appalachia. The High School Journal,pp, 37- 49.
Monzo, L.D. & Mclaren, P. (2015). Critical pedagogy: Past, present, and future. In M. Y. Eryaman & B. Bruce (Eds.), International Handbook of Progressive Education. PEGEM.
Pinar, William F., Reynolds, W. M., Slattery. P., Taubman, P. M. (2008). Understanding curriculum: an introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses. P. Lang.
Robinson, Erin Nicole (2012). The Relationship Between Teacher Cultural Competency And Student Engagement. Electronic Thses and Dissertations; 553.
Willis, P. E. (1977). “Learning to labbour”. Westmead: Saxon House.
Yildiz. Emine; Sari. Mediha. (2019). Look on Student Resistance from the Eyes of teachers: Opinions, Strategies and Recommendations. SDU International Jornal of Education Studies; Volum 6, Number 2,pp, 128- 149.