استفاده از روش سنتزپژوهی برای شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی ریاضی مبتنی بر رویکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران ; ایران

3 پژوهشگر، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)

4 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران - ایران

چکیده

مقاله حاضر با روش پژوهش ­کیفی از نوع سنتزپژوهی با هدف شناسایی ویژگی مؤلفه­های برنامه درسی ریاضی با رویکرد شناختی انجام شد. منابع مورد مطالعه شامل کلیه مقالات علمی معتبر در این زمینه می­باشد که با توجه به جستجوی منظم در پایگاه­های اطلاعاتی براساس معیارهای ورودی تعداد 384 مقاله علمی شناسایی و در نهایت براساس معیارهای خروجی 24 مقاله جهت تحلیل نهایی انتخاب شد. برای فراهم آوردن اطلاعات ازکاربرگ طراحی­شده توسط محقق برای گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش­های اولیه استفاده­گردید و جهت تحلیل ­یافته­ها از الگوی شش ­مرحله­ای سنتزپژوهی­روبرتس استفاده ­شد. طبق یافته­های به دست­آمده ویژگی­های مؤلفه­های دهگانه برنامه درسی ریاضی با رویکرد شناختی ارائه گردید. همچنین نتایج به نشان دادند برنامه درسی ریاضی با رویکرد شناختی برنامه­ای مرتبط با زندگی واقعی فراگیران است که در آن مهارت‌های تفکر، حل­مسئله، استدلال و فعالیت فراگیر بسیار حائز اهمیت است. در این برنامه می­توان از راهکار­های آموزشی متعدد و قابل­انعطافی استفاده نمود که براساس ویژگی­های ارائه شده در رابطه با هریک از مؤلفه ­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components trait of Cognition-based Mathematics Curriculum: A Research Synthesis Study

نویسندگان [English]

  • mahboobe zadshir 1
  • alireza assareh 2
  • Soheila Gholam azad 3
  • Mohammadreza imamjomeh 4
1 Teacher training Shahid Rajaei University
2 Professor of humanities faculty. shahid rajaee university, tehran-iran
3 Associate Professor of , Educational Research and Planning Organization
4 Associate Professor of humanities faculty. shahid rajaee university
چکیده [English]

This research was conducted using a qualitative research method of synthesis research with the aim of identifying the components trait of mathematics curriculum with a cognitive approach. The studied sources include all valid scientific articles in this field. Through regular searches in databases, 384 scientific articles were identified based on input criteria and finally 24 articles were selected based on output criteria for final analysis. To provide information, a worksheet designed by the researcher was used to report and record the information of the initial research, and to analyze the findings, a six-step Roberts’s synthesis model was used. According to the findings, the characteristics of the ten elements of the Mathematics course was presented with a cognitive approach. The results also generally showed that the mathematics curriculum with a cognitive approach is a program related to the real life of learners in which the skills of thinking, problem solving, reasoning and learning activities are very important. In this program, various and flexible educational solutions can be used based on the characteristics provided in relation to each of the elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Elements
  • Mathematics
  • Cognitive Approach
  • research synthesis
تاراج، میترا. (1391). اثربخشی راهبردیادگیری مغز محور و راهبردهای شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد ریاضی
  دانش­آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه.
خرازی، کمال، تلخابی، محمود.(1390). مبانی آموزش و پرورش شناختی، تهران : انتشارات سمت
دری،محمد مهدی، رفیع پور،ابولفضل، دری، فاطمه.(1398).ارزیابی ظرفیت کتاب­های درسی ریاضی متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال چهاردهم، شماره52
رضایی، زهرا.(1394). بررسی تأثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی 5E (براساس ساخت و سازگرایی) بر توانایی شناختی
ریاضی دانش­آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فتحی واجارگاه، کورش (1388). اصول برنامه ریزی درسی، تهران : نشر آییش
فرجی، نرمین، بیدل، نسرین.(1395). بررسی راهکارهای افزایش علاقه و انگیزش دانش­آموزان به درس ریاضی، چهارمین
کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تجربی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی فرهنگی، شماره:8971.
غلام آزاد، سهیلا. (1391). رویکرد شناختی به آموزش ریاضی دوره ابتدایی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال ششم،  
  شماره24
غلام­آزاد، سهیلا.(1399). تغییر برنامه درسی ریاضی: چالش­ها و تحقیقات مورد نیاز، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران،سال پانزدهم، شماره57
مارش، کالین.(1392). پژوهش تلفیقی، سنتزپژوهی، ترجمه فریده مشایخ، لطف علی عبادی، فصل15روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمۀ مهرمحمدی، محمود و همکاران، تهران: انتشارات سمت.
نتایج تیمز.(2019). پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
نویدی، احد.(1393). بررسی اثربخشی طرح غنی سازی تجارب یادگیری در دروس ریاضی و علوم تجربی پایه اول  راهنمایی، فصلنامه تعلیم و تربیت : دوره30، شماره118
Acker,j,(2003), Curriculum Design Research, an introduction to educational design research , Proceedings of the seminar conducted at the East China Normal University, Shanghai (PR China).
Alcock, L, Ansari, D, Batchelor, S, et al. (13 more authors). (2016). Challenges in Mathematical Cognition: A Collaboratively-Derived Research Agenda. Journal of Numerical Cognition. 20–41. ISSN 2363-8761.
Babakhani,N. (2011).The effect of teaching the cognitive and meta-cognitive strategies (self-instruction procedure) on verbal math problem-solving performance of primary school students with verbal problem- solving difficulties, Procedia Social and Behavioral Sciences ,15 (2011) 563–570.
Bohlmann,N.L, Weinstein,R.S. (2013). Classroom context, teacher expectations, and cognitive level: Predicting children's math ability judgments, Journal of Applied Developmental Psychology, 34 (2013) 288–298.
Brown,M. (2016).Learning mathematics: the cognitive science approach to mathematics education, by Robert B. Davis. Pp 39222-50.. ISBN 0-7099-0225-5 (Croom Helm).
Camerona, C, Kim, H, 1, Duncanc,R, Beckerd, D, McClellande, M. (2019). Bidirectional and co-developing associations of cognitive, mathematics, and literacy skills during kindergarten, Journal of Applied Developmental Psychology 62 (2019) 135–144.
Corno, L. (1981). Cognitive Organizing in Classrooms , ISSN: 0362-6784 (Print) 1467-873X (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rcui20.
Dahmann,S. (2017). How does education improve cognitive skills? Instructional time versus timing of instruction, Labour Economics 47 (2017) 35–47.
English, L D. (2007), Cognitive psychology and mathematics education : reflections on the past and   the future, The Montana Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, Monograph 2, pp. 119-126 2007©The Montana Council of Teachers of Mathematics.
Graham M, Nisbet,D&J. (2008). Cognitive Psychology and Curriculum Development, Studies in
   Science Education, 8:1, 127-134, DOI: 10.1080/03057268108559891.
Geary,D, Berch,B, Ochsendort,RJ, Koepke,K.M. (2017). Insights from Cognitive Science on Mathematical Learning, Acquisition of Complex Arithmetic Skills and Higher-Order Mathematics Concepts (pp. 1–18). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805086-6.00001-1.
Geary,D, Berch,B, Koepke,K.M. (2019). Cognitive Foundations for Improving Mathematical Learning, Volume (5) 1st Edition.
Kaune, C. (2006). Reflection and Metacognition in Mathematics Education – Tools for the Improvement of Teaching Quality, University of Osnabrück (Germany), ZDM 2006 Vol. 38 (4).
Kiss, M, Konya, E.(2020). Is it possible to develop some elements of metacognition in a Mathematics classroom environment?, Teaching Mathematics & computer Science, DOI: 10.5485/TMCS.2020.0485
Kozulin, A. (2015). The Impact of Cognitive Education Training on Teachers’ Cognitive Performance, Journal of Cognitive Education and Psychology Volume 14, Number 2
 Legner,P. (2013). The Value of Teaching Mathematics , http://mathigon. org/resources/value of mathematics …, 2013‏ - static.mathigon.org.
Mussoa,M, Boekaertsc,M, Segersd,M, Cascallare,E. (2019). Individual differences in basic cognitive processes and self-regulated learning: Their interaction effects on math performance , Learning and Individual Differences journal, 71 (2019) 58–70
Montague, M. (2006). Math problem solving for middle school students with disabilities, Research report of the Access Centre: Improving outcomes for All Students K-8. [Online] http://www.k8accesscenter.org/default.asp [2006, Oct 14].
Montague,M. (2008). Self-regulation strategies to improve mathematical problem -solving for students with learning disabilities, Journal of Learning Disability Quarterly,31(37-44).
Morosanova, F, Kovas,Y, Bogdanova,O,Fomina,T. (2016). Cognitive and regulatory characteristics and mathematical performance in high school students, Personality and Individual Differences 90 (2016) 177–186
Parkin,J, Beaujean ,A. (2012). The effects of Wechsler Intelligence Scale for Children—Fourth
Edition cognitive abilities on math achievement, Journal of School Psychology 50 (2012) 113–128
Polya, G. (1945.) How to Solve It, Princeton University Press
Raghubar,K, Barnes,M,Hecht,S.(2010). Working memory and mathematics: A review of developmental, individual difference, and cognitive approaches , Learning and Individual Differences, 20 (2010) 110–122, ISSN-1041-6080
Shiu Chiu,D, Whitebread,M. (2011). Taiwanese teachers’ implementation of a new ‘constructivist mathematics curriculum’: How cognitive and affective issues are addressed, International Journal of Educational Development 31 (2011) 196–206
Schoenfeld, A.H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, metacognition and sense making in mathematics, In D. A. Groues (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning 334-370. New York: Macmillan.
Thuneberga, H.S, Salmia, F.X, Bognerb. (2018). How creativity, autonomy and visual reasoning contribute to cognitive learning in a STEAM hands-on inquiry-based math module, Thinking Skills and Creativity, University of Helsinki, Department of Education, 29 (2018) 153–160
Yurievich Pigarev, A, (2022), Implementing cognitive training in the process of learning mathematics [Vnedreniye kognitivnoy trenirovki v protsess obucheniya matematike]. Scientific-pedagogicheskoye obozreniye - Pedagogical Review, 2022, vol. 1 (61), pp. 36–35. https://doi.org/10.23951/2307-6127- 2022-1-36-43