بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان از میزان کارآمدی درس کارورزی در افزایش توان‌حرفه‌ای دانشجومعلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان از میزان کارآمدی درس کارورزی در افزایش توان حرفه‌ای دانشجومعلمان بود. پژوهش از نوع کیفی و با روش پدیدارشناسی اجرا شد. اطلاعات مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند گردآوری شد. بر این اساس، از بین فارغ‌التحصیلان سال‌‌های 1398 و 1399 کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، 20 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه‌ها، با الگوی هفت مرحله‌ای کلایزی (1978) و سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.
یافته‌ها در 5 بعد: «محتوای برنامة درسی کارورزی، توسعة دانش‌ها و مهارتهای حرفه‌ای»، «تقویت سواد دیجیتالی»، «تقویت اخلاق حرفه‌ای» و «تقویت ساختار سازمانی » نشان دادکارورزی توان حرفه‌ای دانشجومعلمان را با مشارکت و تعامل فعال بین مدارس و دانشگاه، همکاری اساتید و معلمان راهنمای مجرب، فعالیت دانشجومعلمان در مدرسه و کلاس، تقویت سواد رسانه‌ای و فناوری اطلاعات، کسب دانشها و مهارتهای علمی و پژوهشی مورد نیاز معلمی، کسب فضائل اخلاقی افزایش داده و به تدریج آنان را برای ورود به عرصه معلمی در مدرسه تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prespectives of Teacher Training University Graduates on the Efficiency of Internship Courses in Increasing Student-Teacher Professional ability

نویسنده [English]

  • پوران خروشی
Teacher Farhangian university
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the perspective of Teacher Training University graduates on the effectiveness of internships in increasing the professional potential of students and teachers. To this aim, qualitative research was conducted using phenomenological method and the data were collected using semi-structured interviews. Accordingly, among the graduates of Teacher Training University in 2019 and 2020, 20 people were purposefully selected. The interviews were analyzed using the seven-step Colaizzi (1978) model and three stages of open, axial, and selective coding. The findings were extracted in 162 indicators, 23 components and 5 dimensions: "Internship curriculum content, development of professional knowledge and skills", "Strengthening digital literacy", "Strengthening professional ethics" and "Strengthening organizational structure". The results showed that internships increase the professional potential of student-teachers with active participation and interaction between schools and universities, cooperation of experienced professors and teachers, student-teacher activity in school and classroom, strengthening media literacy and information technology literacy, acquiring knowledge and scientific and research skills required by teachers. It also improves aquisition of moral virtues, ideation, readiness to teach and gradually strengthens and develops thematic knowledge, knowledge of educational practice and knowledge of thematic educational practice of student-teachers to enter the field of teaching in school.
Findings were extracted in 162 indicators, 23 components and 5 dimensions: "Internship curriculum content, development of professional knowledge and skills", "Strengthening digital literacy", "Strengthening professional ethics" and "Strengthening organizational structure".
The results showed that internships increase the professional potential of student-teachers with active participation and interaction between schools and universities, cooperation of experienced professors and teachers, student-teacher activity in school and classroom, strengthening media literacy and information technology literacy, acquiring knowledge and scientific and research skills required by teachers. Acquisition of moral virtues, ideation, readiness to teach and gradually strengthens and develops thematic knowledge, knowledge of educational practice and knowledge of thematic educational practice of student-teachers to enter the field of teaching in school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Student-teacher"
  • "internship"
  • " teacher training"
  • "professional empowerment"
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. (1391). معاونت آموزشی و پژوهشی. تهران: نشر دانشگاه فرهنگیان.
الماسی، حجت‌الله، زارعی ‌زوارکی، اسماعیل؛ نیلی، محمدرضا، دلاور، علی. (1396). ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس‌پژوهی، 5(1): 1-24.
ایران‌زاده، سلیمان و بابائی هروی، صادق. (1392). توانمندسازی کارکنان در سازمان­های نوین (چاپ دوم). تبریز: نشر فروزش.
باقری‌کراچی، امین؛ عباسپور، عباس و آقازاده، احمد. (1391). طراحی الگوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت‌محوری و تأمین نیازهای جامعه. نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی،، 1(3): 503 - 520.
بیرمی پور، علی؛ مهرعلیزاده، یدالله؛ اکبری، ناصر. (1400). بررسی میزان انطباق برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان با صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 16(63): 200-169.
جمشیدی، اعظم؛ امام‌جمعه، محمدرضا، عصاره، علیرضا و موسی‌پور، نعمت‌الله. (1396). واکاوی تجارب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تهران از درس کارورزی. نشریه علمی پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 14(2): 76-77.
جبیبی، حلیمه، جعفری هرندی، رضا؛ بهرامی، سوسن. (1400). مؤلفه‌های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی بر شرح حال نویسی (مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحبنظران برنامه درسی). فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 16(63): 116-91.
حداد، شیما؛ خروشی، پوران. (1395). شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌های درس کارورزی از نظر دانشجویان کارورزی دانشگاه فرهنگیان اصفهان. نخستین همایش کشوری کارورزی (پل ارتباطی دانشگاه و مدرسه). مشهد.
حسین‌زاده یوسفی، غلامحسین. (1394). راهنمای عملی برنامه درسی کارورزی4. ناشر: معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان.
خروشی، پوران؛ پریشانی، ندا؛ قربانی؛ سمیه. (1399). بررسی مسائل و مشکلات درس کارورزی از نظر مدرسین دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان اصفهان). فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، 3(1): 13-39.
خروشی، پوران؛ محمدی‌وندیشی، زهره. (1395). بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان. فصلنامه علمی تخصصی توسعه حرفه‌ای معلمان، 2(2): 1-13.
دیبایی صابر، محسن؛ عباسی، عفت؛ فتحی واجارگاه، کوروش و صفایی موحد، سعید. (1395). تبیین مؤلفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران. دوفصلنامه پژوهش‌های یادگیری و آموزش، 13(9): 102-123.
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. (1390). وزارت آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش.
علی‌محمدی، غلامعلی؛ جباری، نگین؛ نیازآذری؛ کیومرث. (1398). توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده و ارائه مدل. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 69(18): 7-32.
کریمی، محمدصادث؛ شهسواری، هانیه. (1399). مشکلات عملکرد حرفه‌ای آموزگاران دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 15(65): 118-89.
کیانی، غلامرضا و عسکری متین، سجاد. (1397).  الگوی معیار صلاحیت حرفه‌ای معلمی در تراز جمهوری اسلامی ایران. ارائه‌شده در همایش بین‌المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی، تهران، دانشگاه الزهراء.
گال، مریدیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1996). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم‌تربیتی و روانشناسی. ترجمه:  احمدرضا نصراصفهانی و همکاران، (1391). تهران: سمت.
مبانی نظری تحولی بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. (1390). وزارت آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش.
مهرمحمدی، محمود. (1392). برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 1(1)، 5-26.
 مهرمحمدی، محمود؛ موسی‌پور، نعمت الله؛ احمدی، آمنه؛ مشفق آرانی، بهمن؛ آل حسینی، فرشته؛ حسین زاده، غلامحسین، احمدی، فاطمه زهرا؛ صفرنواده، خدیجه؛ الهامیان، نگار؛ سلیمانی، مژگان؛ مهدوی، منصوره. (1394). راهنمای عملی برنامه‌کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
نیکنامی، مصطفی و کریمی، فریبا. (1388). صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 23(23): 1-22.
وزارت آموزش و پرورش. (1395). برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم‌انداز 1404. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
Ahmed, F., Shahzad, K., Aslam, H., Bajwa, S. U., & Bahoo, R. (2016). The role of collaborative culture in knowledge sharing and creativity among employees. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 10(2), 335-358.
Alvarez, M. G. (2018). Can Character Solve Our Problems? Character Qualities and the Imagination Age. Creative Education, 9(02), 152-164.
Balkar, B. (2015). Defining an empowering school culture (ESC): Teacher perceptions. Issues in Educational Research, 25(3), 205-225.
Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. Open Educational Resources Collection. 6. Available at: https://irl.umsl.edu/oer/6
Brown, N. (2008). Assessment in the Professional area Context. Center for the Advancement of Learning and Teaching. University of Tasmania.
Choi, S. L., Goh, C. F., Adam, M. B. H., & Tan, O. K. (2016). Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: the mediating role of employee empowerment. Human resources for health, 14(1), 73.
Douglas Adler James (2012), from campuz to class room: astudy of elementry Tteacher canadeans’ pedagogical content knowlege, THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.
Faulkner, J. & Latham, G. (2016). Adventurous Lives: Teacher Qualities for 21st Century Learning.Australian. Journal of Teacher Education (Online), 41(4), 137-150
Gilbert, J., & Bull, A. (2014). Exploring Teacher Professional Learning for Future-Oriented Schooling: Working Paper 1 from the Back to the Future Project. New Zealand Council for Educational Research.
Gyurova, V. & Zeleeva, V. (2017). The knowledge and skills of the 21 century teachers. In R. Valeeva (Ed), The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (29, 282-291). Russia, Kazan Federal University: Future Academy
Halloway, I. Wheeler, S. (2009). Qualitative research in nursing and healthcare. Wiley-Blackwell.
Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G., Østrem, S. (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 49: 128-137.
Hong, J.C., Horng, J.S., Lin, C.L. & ChanLin, L.J. (2008). Competency disparity between pre-service teacher education and in-service teaching requirements in Taiwan. International Journal of Educational Development, 28(1), 4-20
Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of digital learning in teacher education, 29(4), 127-140.
MacLean, M. (2004). Recommendations for teacher educators and professional developers. In M. Mohr, C. Rogers, B. Stanford, M. A.
Morrow, R., Rodriguez, A. and King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
Shaw, A. (2015). 21st Century Schools. Retrieved from http://www.21stcenturyschools.com/aboutus.html
Thomas, S. (2017). Teacher Empowerment: A Focused Ethnographic Study in Brunei Darussalam. The Qualitative Report, 22(1), 47-72.
Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A Review of Research on the Impact of Professional Learning Communities on Teaching Practices and Student Learning. Teaching and Teacher Education,24,80-91. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2007.01.004
Wrahatnolo, T., & Munoto. (2018). 21St centuries skill implication on educational system. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 296(1), 1–8. https://doi.org/10.1088/1757-899X/296/1/012036.