مطالعه تطبیقی برنامه درسی کشور های منتخب با تاکید بر توسعه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجو معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه ویژگی عناصر برنامه درسی نظام تربیت معلم کشورهای منتخب برای توسعه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجو معلمان است. بر این اساس نوع مطالعه این تحقیق تطبیقی – توصیفی و روش آن توصیفی تشریحی ، مطابق روش و مراحل چهارگانه بردی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، گزارش های فصلی و سالیانه برخی از سایت های بین المللی چون یونسکو گرد آوری شده است. الگوی مورد استفاده الگوی بردی است. نمونه مورد نظر چهار کشور فنلاند، انگلستان، آمریکا و مالزی است که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.نتایج نشان داد، همگی در ایجاد نگرش مثبت نسبت به فناوری و رویکرد فراگیر محور با هم شباهت دارند ولی کشور های انگلستان، آمریکا و فنلاند در تدوین استاندارد صلاحیت فناوری و فنلاند درگنجاندن موضوع رعایت مسائل اخلاقی در استفاده از فناوری و انگلستان در آماده ساختن دانشجویان برای تغییرات سریع فناوری در انگلستان حساس تر عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Curriculum of Selected Countries: The Development of Information Technology and Communication Literacy of Student Teachers

نویسنده [English]

  • H. R Mashhadi
I. U
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and compare the characteristics of the curriculum elements of the teacher education system of selected countries for the development of information technology and communication technology of student teachers. Accordingly, the type of study of this comparative-descriptive research and its method is descriptive descriptive, according to the four-step method and stages. The required information has been collected through library documents, quarterly and annual reports of some international sites such as UNESCO. The pattern used is the Brady pattern. The sample is four countries: Finland, United Kingdom, the United States and Malaysia, which have been selected based on purposive sampling. The results showed that all of them are similar in creating a positive attitude towards technology and inclusive approach, but the United Kingdom, the United States and Finland in developing the standard of technology competence and Finland in including the issue of ethical issues in using technology and the United Kingdom in preparing students. They are more sensitive to rapid technological change in the UK.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher training curriculum
  • curriculum elements
  • information and communication technology
  • technology literacy
آقاکثیری، زهره. زمانی، بی بی عشرت. (1392). زمینه یابی ادراک تلفیق فناوری آموزشی در فعالیت‌‌های علمی -آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشکده‌‌های علوم تربیتی و روان شناسی، علوم و فنی – مهندسی دانشگاه اصفهان. فصلنامه رویکرد‌های نوین آموزشی. 8 (1)، 105 – 128.
اسدی گرمارودی، اسدالله و شریف زاده، سید علی. (1392). دانشگاه فرهنگیان قله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (واقع نگاری تاسیس)، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، تهران.
سعیدی پور، بهمن. اسلام پناه، مریم. محمدی، سحر. (1388). ارائه الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سنجش میزان تناسب آن با نظام برنامه‌ریزی درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال سوم . شماره 10 پاییز 88. ص 65 – 93
دوایی، امام جمعه، احمدی. (1392). بررسی و تدوین مهارت‌ها وصلاحیت‌های ICT مورد نیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری. دو فصلنامه نظریه وعمل در برنامه درسی.1.1: 146-123
رحمانی پور، اکبر. تابلی، حمید. شیخی ایوب. (1399). نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 4 (50)، 26-12.
فرهادپور, محمدرضا, درخشان, مریم. (1400). مطالعه رابطه خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در آزمون سواد رایانه‌ای و سواد اطلاعاتی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, (), -. doi: 10.22055/slis.2021.29847.1615
عطاران، محمد و همکاران. (1385) چارچوب نظری برنامه درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مبتنی بر تحلیل مبانی فلسفی، اجتماعی وروانشناختی. نشریه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.105-133
کیان، مرجان و مهرمحمدی، محمود (1392). نقد و تحلیل برنامه تربیت معلم دورخ ابتدایی در سایه شایستگی‌های مورد تقاضای برنامه درسی هنر جدید. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 8 (30)
ملکی، حسن. گرمایی، حسن علی. (1388). جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر صاحبنظران و معلمان شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 8 (31)
موسی پور, نعمت اله, فلاحتی, لیلا, مزینانی, مهدی. (1396). سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم. مطالعات برنامه درسی, 12 (47), 1-36.
مهرمحمدی، م. (1392) بازشناسی تربیت فناورانه به مثابه بخشی از برنامه درسی مغفول و یک ضرورت در جهان اسلام. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 7 (28)، 34-46
Afshar, M., Abu Bakar, K., Su Luan, W., Abu Samah, B., & Fooi, F. S. (2009). Factors affecting teachers’ use of information and communication technology. International Journal of Instruction, 2 (1),77-103.
Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27 (1), 10-20.
Azam,farah. Fauzze,Omar. Daub,Yaakob. (2014). Teacher Training Education rogramme in Three Muslim Countries Afghanistan,Iran and Pakestan. Journal of Education and human Development. Published by American Research Institute for Policy Development. 3 (2). 729-741.
Chai, C. S., & Lim, C. P. (2010). The Internet and teacher education: Traversing between the digitized world and schools. Internet and Higher Education, 24,35- 46.
Davis, N., & Loveless, A. (2011). Reviewing the landscape of ICT and teacher education over 20 years and looking forward to the future. Technology, pedagogy and education, 20 (3), 247-261.
Dong, C. (2018). ‘Young children nowadays are very smart in ICT’–preschool teachers’ perceptions of ICT use. International Journal of Early Years Education, 1-14.‏
DuToit, Jaco. (2015). Teacher training and usage of ict in education. New directions for the UIS global data collection in the post-2015 context. Unesco institute for statistics.
Goktas, Y., Yildirim, S., & Yildirim, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICTs integration into pre-service teacher education programs. Educational Technology & Society, 12 (1), 193–204
Guzman, A., & Nussbaum, M. (2009). Teaching competencies for technology integration in the classroom. Journal of Computer Assisted Learning, 25 (5), 453– 469.
Hakkarainen,K., Muukonen,H., Lipponen,L., Rahikainen,M. & Lehtinen,E (2001). Teachers’ Information and Communication Technology (ICT) Skills and Practices of Using ICT. Journal of Technology and Teacher Education, 9 (2), 181-197. Norfolk, VA: Society for Information Technology & Teacher Education. Retrieved March 7, 2022 from.
Hawang, Gwo-jen; wu,po-han and ruke, hui. (2011). An interactive concept map approach to supporting mobile learning activities for natural science course, Computers & Education Journal,.2272-2280, available: www,sciencedirect.
Hechter, Richard. Phyfe, Lynette. Vermette, Laurie. (2012). Integrating Technology in Education: Moving the TPCK Framework towards Practical Applications. Educational reasearch and perpectives. 39, 2012.
Hidson, E. (2018). Challenges to Pedagogical Content Knowledge in lesson planning during curriculum transition: a multiple case study of teachers of ICT and Computing in England (Doctoral dissertation, Durham University).‏
Hossain Khan, Shahadat. (2014). A model for integrating ICT into teacher training programs in Bangladesh based on TPCK. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 10 (3). 21-31
 Infodev. (2015). Teachers,Teaching and ICTs. Retrieved from ttp://www.infodev.org /articles/teachers-teaching-and-icts.
JISC (2014). Developing digital literacies, JISC. Available at: http://www.jisc.ac.uk/guids/developing-digital-literacies (Accessd: 3 August 2016).
Kim, Y. C. (2021). Korean Institute of Medical Education and Evaluation Presidential Address: the role of KIMEE as a medical education accreditation agency during the coronavirus disease 2019 pandemic. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18.
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 60-70.
Lambert, S. (2013) “Freedom of expression court case win,” BCTF News: TeachersWorking together for Quality Public Education ,18,12:1.Available at: <http://www.bctf.ca/announcements. aspx?id=30196>.
Mahmud, S. N. D., Nasri, N. M., Samsudin, M. A., & Halim, L. (2018). Science teacher education in Malaysia: challenges and way forward. Asia-pacific science education, 4 (1), 1-12.‏
Marja‐Terttu Tryggvason (2009) Why is Finnish teacher education successful? Some goals Finnish teacher educators have for their teaching, European Journal of Teacher Education, 32:4, 369-382.
Meisalo, V., Lavonen, J., Sormunen, K., & Vesisenaho, M. (2011). ICT in Finnish initial teacher education: Country report for the OECD/CERI New Millennium Learners Project ICT in Initial Teacher Training. 1799-0343.
Niemi, H., & Jakku-Sihvonen, R. (2009). Teacher education curriculum of secondary school teachers. Revista de educacion, 350, 173-202.
Niemi, H., & Jakku-Sihvonen, R. (2011). Teacher education in Finland. European dimensions of teacher education: Similarities and differences, 33-51.
Ng W, Fergusson J. Technology - Enhanced Science Partnership Initiative: Impact on Secondary Science Teachers. Research in Science Education 2019; 49 (1): 219 - 42.
Nieme,H. (2015). Towards a learning society in finland: information and communications technology in teacher education . University of Helsinki , Finland . Technology, Pedagogy and Education. Published online.
Perry, E., Owen, D., Booth, J., & Bower, K. (2019). The Curriculum for Initial Teacher Education: Literature Review
Noh, Y. (2016). A study on the effect of digital literacy of information use behavior. Journal of Librarianship and Information Science. 1-31.
Phelan, Anne (2015). Curriculum Theorizing and Teacher Education (Complicating conjunctions). Routledge, Taylor & Francis Group. Londen & New York.
Prasojo, L. D., Mukminin, A., Habibi, A., Marzulina, L., Sirozi, M., & Harto, K. (2018). Learning to Teach in a Digital Age: ICT Integration and EFL Student Teachers' Teaching Practices. Teaching English with Technology, 18 (3), 18-32.
Rambousek, V., Stipek, J. & Vankova, P. (2016). Content of digital literacy from the perspective of teachers and pupils. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217. 354-362.
Richter, D.,Kunter,M., lusmann,U.,Lüdtke,O.,&Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learningopportunities. Teaching and Teacher Education, 27 (1), 116-126.
Rizal, F., Jalinus, N., Zaus, M. A., Wulansari, R. E., & Nabawi, R. A. (2019, November). Comparison of ICT using in learning between Indonesia and Malaysia. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1387, No. 1, p. 012133). IOP Publishing
Sang, G. M., Valcke, M. Braak, J. V.,& Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predicators of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers and Education, 54, 103-112.
Saddle River,NJ:Pre- PrenticeHall.The Internet, Education for Information. 19 (1), 4759.
Thijs, A., (2008). Learning through the WebWikibooks, the open content textbooks collection. Retrived from http://en.WIkI books.org/wiki/ICT.
Twining, P. and F. Henry (2014). Enhancing ‘ICT Teaching’ in English Schools: Vital Lessons. World Journal of Education, Vol.4, No.2, 2014
Uden, L., & Beaumont,C. (2006).Technology and problembased learning.London: Information Science.
Usun, S. (2009). Information and communications technologies (ICT) in teacher education (ITE) programs in the world and Turkey: (a comparative review). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 331-334.
Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillon, P., & Sointu, E. (2015). The impact of authentic learning experiences with ICT on pre-service teachers' intentions to use ICT for teaching and learning. Computers & Education, 81, 49-58.
Voogt, J. (2008). IT and curriculum processes: Dilemmas and challenges. In J. Voogt, & G. Knezek (Eds.),iternational handbook of information technology in primary and secondary education. New York: Springer.
Watters, D. (2016). Librarian perspectives on digital literacy in Irish third level education. Dissertation of MSC in Information and Library Management. Dublin Business School.
Zhang, Z., & Martinovic, D. (2008). ICT in teacher education: Examining needs, expectations and attitudes. The Canadian Journal of Learning and Technology, 34 (2), 149.
Zhao, J., Melody, W., Heidi Perreault, A., Waldman, L., & Truell, A. D. (2009). Faculty and Studen Use of Technologies, User Productivity, and User Productivity, and User Preference in Distance Education. Journal of Education for Business. Washington, 84 (4), 7
 
دوره 17، شماره 64 - شماره پیاپی 64
با تمرکز بر کوششهای نظرورزانه
خرداد 1401
صفحه 95-124
  • تاریخ دریافت: 22 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 خرداد 1401